IBPBII/1/415-951/11/ASz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy diety przysługujące osobom pełniącym funkcje w Komitecie podlegają podatkowi od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 08 listopada 2011 r. (data wpływu do tut. Biura – 18 listopada 2011 r.), uzupełnionym w dniu 06 lutego 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu diet przysługujących osobom pełniącym funkcje w Komitecie Stowarzyszenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu diet przysługujących osobom pełniącym funkcje w Komitecie Stowarzyszenia.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z dnia 20 stycznia 2012 r. znak: IBPB II/1/415-951/11/ASz oraz IBPB II/1/415-953/11/ASz wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 06 lutego 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) działa od 08 lutego 2010 r. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu:

 1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich,
 2. aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa,
 3. realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich opracowanej przez lokalną grupę rybacką (LGR),
 4. złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 03 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15 sierpnia 2006, str. 1), rozporządzenia Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Statutu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie powołane zostało w celu realizacji programu, zgodnie z ustawą z dnia 03 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619).

Swoje cele realizuje poprzez:

 1. opracowanie i przyjęcie LSROR (Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich) dla obszaru działania LGR,
 2. rozpowszechnianie założeń LSROR,
 3. realizację zadań wynikających z przyjętej LSROR,
 4. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSROR,
 5. upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizowanej LSROR,
 6. wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
 7. zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn oraz aktywizowanie osób poniżej 30 roku życia.

Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej członków oraz zatrudnionych pracowników Biura. Nie prowadzi działalności dochodowej.

Statut Stowarzyszenia przewiduje w § 17 ust. 1, iż władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komitet oraz Komisja Rewizyjna.

Komitet powoływany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR. Z członkami Komitetu nie są zawierane umowy cywilnoprawne.

Do kompetencji Komitetu, zgodnie z § 22 ust. 5 Statutu, należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

Regulamin Komitetu LGR przewiduje wypłacanie Członkom Komitetu diet za udział w posiedzeniach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy diety przysługujące osobom pełniącym funkcje w Komitecie podlegają podatkowi od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy przychód z diet za posiedzenia Komitetu zaliczany jest do przychodów z innych źródeł, ponieważ Komitet nie jest organem stanowiącym Stowarzyszenia i brak jest przesłanek do zaliczenia przedmiotowych przychodów do kategorii określonej w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu diet przysługujących osobom pełniącym funkcje w Komitecie Stowarzyszenia. W pozostałym zakresie wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

W myśl zasady powszechnego opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu zaliczona została działalność wykonywana osobiście.

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (pkt 7).

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Stowarzyszenie realizuje cele statutowe opierając się na pracy społecznej członków oraz zatrudnionych pracowników Biura. Nie prowadzi działalności dochodowej. Zgodnie ze statutem władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komitet oraz Komisja Rewizyjna. Komitet powoływany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Z członkami Komitetu nie są zawierane umowy cywilnoprawne. Do kompetencji Komitetu należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

Regulamin Komitetu przewiduje wypłacanie Członkom Komitetu diet za udział w posiedzeniach.

W świetle powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że przychody osób pełniących funkcje w Komitecie Stowarzyszenia byłyby przychodami ze źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyby Komitet Stowarzyszenia był organem stanowiącym osoby prawnej. Z zawartych we wniosku informacji wynika, iż Komitet nie jest organem stanowiącym Stowarzyszenia. Oznacza to, że brak jest przesłanek prawnych do zaliczenia przedmiotowych przychodów do kategorii określonej w art. 13 pkt 7 ww. ustawy.

Analizując ww. rodzaje przychodów wymienione w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, iż należności (diety) wypłacane osobom pełniącym funkcje w Komitecie nie mieszczą się w żadnej z powyższych kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

W związku z powyższym przychody osób pełniących funkcje w Komitecie zaliczyć należy do innych przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.