Komitet wyborczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komitet wyborczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
14
kwi

Istota:

Podmiotowość podatkowa komitetów wyborczych

Fragment:

(...) wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. A zatem odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego deklaracje podatkowe w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych składa odrębnie partia polityczna i odrębnie komitet wyborczy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy stosowania przez komitet wyborczy partii politycznej numeru identyfikacji podatkowej partii politycznej.

Fragment:

(...) wynika z przedstawionego stanu, komitet wyborczy jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca jednocześnie podatnikiem i płatnikiem spełnia dyspozycje art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatkowej. Zatem komitet wyborczy partii politycznej ma ustawowy obowiązek, zgodnie z art 5 ust.1 i ust.3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatkowej, dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Komitet Wyborczy Partii Politycznej, spełnia przesłanki określone w wyżej cytowanych przepisach i jest zobowiązany posiadać numer identyfikacji podatkowej (NIP). (...)

2011
1
mar

Istota:

Dot. obowiązku składania deklaracji CIT-2 oraz zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty) za określony rok podatkowy przez komitety wyborcze

Fragment:

(...) handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 137, poz. 1539) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12.04.2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.).W terminie trzech miesięcy od daty zakończenia wyborów Komitet Wyborczy jest zobowiązany do złożenia , do Państwowej Komisji Wyborczej , sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta. W ocenie podatnika Komitet Wyborczy nie ma obowiązku składania zarówno deklaracji CIT-2 jak i zeznania CIT-8, ze względu na określony czas jak i specyfikę prowadzonej działalności. Stosownie do postanowień art.1 ust. 2 ustawy z 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej , w tym komitety wyborcze, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie art. 17 ust.1 pkt 6b cyt. ustawy, w (...)