Komitet Integracji Europejskiej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Komitet Integracji Europejskiej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Jaka jest stawka podatku VAT na usługi współfinansowane ze środków programu PHARE SSG 2003 Unii Europejskiej - wykonywane bezpośrednio przez dostawcę usług , a jaka jest stawka podatku VAT na usługi wykonywane przez podwykonawców ?

Fragment:

(...) tychże usług... Podatnik pyta ponadto czy umowa zawarta z podwykonawcą również powinna być zarejestrowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, a także o możliwość obniżania podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupy materiałów, kosztów usługodawców i kosztów podwykonawców na wykonanie robót objętych przedmiotowym kontraktem. Zdaniem podatnika, usługi wykonywane przez niego na podstawie umowy zarejestrowanej przez Komitet Integracji Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 0 %, natomiast faktury wystawiane przez podwykonawców winny zawierać stawkę podatku VAT 22 %. Zdaniem Podatnika zasadnym jest obniżanie przez niego podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dotyczących zakupu materiałów, kosztów usługodawców i kosztów podwykonawców na wykonanie robót objętych przedmiotowym kontraktem, pomimo iż przy wystawianiu faktury (...)

2011
1
lut

Istota:

W 2000 r. Fundacja otrzymała bezzwrotne środki finansowe z pomocy zagranicznej na sfinansowanie zakupu i wdrożenia systemu komputerowego. Umowę na wykonanie systemu zawarto z firmą X, która po wykonaniu prac wystawiła 2 faktury: za oprogramowanie systemu (stawka VAT 0%) oraz za prace wdrożeniowe (stawka VAT 22%). Zapłatę dla firmy X przekazano z wyodrębnionego rachunku bankowego. Fundacja posiada zaświadczenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej potwierdzające pochodzenie środków, natomiast umowa z firmą X nie została zarejestrowana przez ten urząd - wskazał on, że stawka VAT 0%, o której mowa w § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r., dotyczy tylko świdczenia usług, a nie sprzedaży towarów, zatem umowa nie wymaga rejestracji.
Czy w związku z powyższym firma X w wystawionych fakturach zastosowała prawidłowe stawki?

Fragment:

(...) ze skierowanego do Fundacji pisma Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (kopię pisma złożono w tutejszym urzędzie) – Komitet Integracji Europejskiej uznał zakup oprogramowania i peryferiów komputerowych za zakup towarów i błędnie stwierdził, iż takich zakupów nie dotyczy § 68 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. Nie mają jednak znaczenia przyczyny braku rejestracji – ponieważ umowa między Fundacją a firmą X nie została zarejestrowana przez Komitet Integracji Europejskiej, dla usług świadczonych na podstawie tej umowy nie miały zastosowania wskazane wyżej przepisy, obniżające stawkę podatku do 0 %. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22 %. Stawkę tę należy stosować dla każdej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli przepis ustawy lub rozporządzenia wykonawczego do ustawy nie przewiduje dla tej czynności stawki (...)

2011
1
sty

Istota:

- bezzwrotna pomoc zagraniczna a stawka podatku VAT.

Fragment:

(...) r. Z uwagi na to, że uprawnienie do zastosowania stawki 0% przysługuje dopiero po zarejestrowaniu umowy, Spółka w okresie od 13.09.2002 r. do 23.09.2003 r. wykonywała usługi na rzecz Spółdzielni bez rejestracji umów z nią zawartych i winna naliczać podatek wg stawek obowiązujących przy danym typie usług świadczonych w kraju. Natomiast, stosownie do § 62 ust. 1a cyt. wyżej rozporządzenia, do usług wykonywanych po dniu 24.09.2003 r., na podstawie umowy zarejestrowanej przez Komitet Integracji Europejskiej, Spółka będzie mogła zastosować obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT. Stosownie do § 42 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, Spółka może wystawić faktury korygujące dokumentujące usługi wykonane w tym okresie. (...)