Komitet | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komitet. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
6
cze

Istota:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z diet wypłacanych Członkom Komitetu i wpłatę tego podatku do właściwego Urzędu Skarbowego?

Fragment:

(...) terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Mając na uwadze powyżej powołane przepisy należy uznać, iż Wnioskodawca dokonując wypłaty diet członkom Komitetu, nie jest obowiązany - zgodnie z art. 42a ww. ustawy - pobierać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest natomiast obowiązany sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT - 8C) o wysokości przychodów w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego i przekazać podatnikowi oraz właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika urzędowi skarbowemu. Natomiast zgodnie z art. 45 ust. 1 powołanej ustawy podatnicy są obowiązani składać urzędom (...)

2012
5
cze

Istota:

Czy diety przysługujące osobom pełniącym funkcje w Komitecie podlegają podatkowi od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Regulamin Komitetu przewiduje wypłacanie Członkom Komitetu diet za udział w posiedzeniach. W świetle powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że przychody osób pełniących funkcje w Komitecie Stowarzyszenia byłyby przychodami ze źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyby Komitet Stowarzyszenia był organem stanowiącym osoby prawnej. Z zawartych we wniosku informacji wynika, iż Komitet nie jest organem stanowiącym Stowarzyszenia. Oznacza to, że brak jest przesłanek prawnych do zaliczenia przedmiotowych przychodów do kategorii określonej w art. 13 pkt 7 ww. ustawy. Analizując ww. rodzaje przychodów wymienione w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, iż należności (diety) wypłacane osobom pełniącym funkcje w Komitecie nie mieszczą się w żadnej z powyższych kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście. W (...)

2012
17
mar

Istota:

Zakres opodatkowania środków otrzymanych przez członka Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji.

Fragment:

(...) zwrócony wniesiony wkład łącznie z odsetkami naliczonymi przez Bank. Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż wypłacone odsetki od wniesionego wkładu będą, w świetle art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy przychodem z innych źródeł. Odsetki te będą przychodem roku podatkowego, w którym zostaną wypłacone. Zatem Wnioskodawczyni uzyskane przychody z tytułu odsetek będzie obowiązana wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36). W sytuacji natomiast gdy Komitet jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej to spoczywa na nim obowiązek wynikający z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. obowiązek sporządzenia rocznej informacji PIT-8C i następnie przekazania jej podatnikowi oraz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do (...)

2011
1
sie

Istota:

Wpłata na konto bankowe

Fragment:

(...) Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone podstawy prawne należy uznać, iż powyższy tzw. dowód wpłaty nie jest tożsamy z wpłatą na rachunek bankowy obdarowanego, ponieważ nie zawiera nr konta bankowego Komitetu ds. Kanalizacji i nie był osobiście wpłacony przez wnioskodawczynię tylko za pośrednictwem sołtysa. W związku z powyższym pozbawia to wnioskodawczynię prawa do skorzystania z odliczeń od dochodu w zakresie dokonanej darowizny na rzecz Komitetu ds. Kanalizacji. W takiej sytuacji bez znaczenia pozostaje analiza czy w tak opisanym stanie faktycznym zostały spełnione pozostałe warunki wymienione przez ustawodawcę jako niezbędne do zastosowania przedmiotowego odliczenia. Korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym z ulgi przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest bowiem od spełnienia wszystkich ustawowych przesłanek wymaganych do jej zastosowania. Interpretacja (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy wpłata w związku z realizacją inwestycji wspólnej – budowy kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do niej budynku mieszkalnego przy udziale i współfinansowaniu gminy dokonana na kwitariusz opieczętowany przez społeczny komitet budowy sieci kanalizacyjnej, a następnie przekazana zbiorczym dowodem wpłaty do banku na konto gminy podlega odliczeniu od dochodu w 2003 r.?

Fragment:

(...) okresie spożytkowane na ich rzecz. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że wpłata dokonana została na kwitariusz opieczętowany przez społeczny komitet budowy sieci kanalizacyjnej, którą następnie przekazano zbiorczym dowodem wpłaty do banku na konto Gminy R. Tak więc dokonana przez podatnika wpłata na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do niej budynku mieszkalnego w miejscowości L., udokumentowana dowodem wpłaty na rzecz społecznego komitetu ds. budowy kanalizacji (na rachunek bankowy Urzędu Gminy) spełnia przesłankę darowizny na cele ochrony środowiska i podlega odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem na mocy art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż podatnik, który chciałby skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny, w celach dowodowych powinien dysponować dowodem wpłaty, z którego (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy wpłata dokonana w związku z przystąpieniem do wspólnej budowy sieci wodociągowej przy udziale i współfinansowaniu gminy na kwitariusz opieczętowany przez społeczny komitet budowy sieci wodociągu, a następnie przekazana zbiorczym dowodem wpłaty do banku na konto gminy podlega odliczeniu od dochodu w 2003 r.?

Fragment:

(...) stwierdzić, iż podatnik, który chciałby skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny w celach dowodowych powinien dysponować dowodem wpłaty, z którego jednoznacznie wynika nazwisko darczyńcy, numer rachunku, kwota darowizny, jak również, na jaki cel ją przekazano, a dodatkowo kserokopią przelewu zbiorczego, którą sporządza Urząd Gminy wraz z odpowiednim oznaczeniem osoby wpłacającej. Tak więc dokonana wpłata na rzecz społecznego komitetu podlega odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ww. ustawy po spełnieniu powyższych warunków. (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy jako darowiznę można odliczyć wpłaty na rzecz Komitetu Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej osiedla "Na Wzgórzu" we wsi W. oraz dokonane w 2004 r. wpłaty do Urzędu Gminy na rzecz Rejonu Energetycznego w O.?
Czy mozna odliczyć w ramach dużej ulgi budowlanej wydatek na budowę ogrodzenia działki ?

Fragment:

(...) ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 5c, 6, 8 ust. 10-12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele. Dokonana w 2003 r. wpłata na rzecz Komitetu Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej osiedla "Na Wzgórzu" we wsi W. miała na celu wspieranie inicjatywy społecznejw zakresie zaopatrznia wsi w wodę i podlega odliczeniu jako darowizna stosownie do postanowień w/w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. "a" w brzmieniu do 31.12.2003 r. Zaś wpłata dokonana w 2004 r. do Urzędu Gminy na rzecz Rejonu Energetycznego w O. nie podlega odliczeniu jako darowizna, gdyż nie została ona przeznaczona na cele określone w w/w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. "a" ustawy w (...)