ITPB2/4511-512/15/MM | Interpretacja indywidualna

Czy zwrot kosztów poniesionych na dojazdy związane z pracami komisji określonymi uchwałą Zarządu XXX Izby Rolniczej nr XXX z dnia XXX w sprawie ustalania zasad zwrotu kosztów dojazdów członkom Komisji Wojewódzkiej oraz członkom Komisji Okręgowych do przeprowadzania wyborów do rad powiatowych XXX Izby Rolniczej korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawca zobowiązany jest do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jako płatnik do właściwego Urzędu Skarbowego w związku z wypłaceniem ww. kosztów?
ITPB2/4511-512/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. dojazdy
 2. komisja
 3. praca
 4. zaliczka
 5. zwrot kosztów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 13 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prawną utworzoną na podstawie ustawy o izbach rolniczych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy został utworzony samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Art. 3 ust. 1 i 2 określa, że jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze. Terenem działania Izby jest obszar województwa. Jednocześnie art. 3 ust. 5 ww. ustawy stanowi, że Izby posiadają osobowość prawną.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, organami izby są:

 1. walne zgromadzenie,
 2. komisja rewizyjna,
 3. zarząd,
 4. rady powiatowe izby.

Powyższy katalog w sposób enumeratywny określa organy Izby (zasada numerus clausus). A contrario uznać należy, że Komisje Wojewódzkie oraz Komisje Okręgowe do przeprowadzania wyborów do rad powiatowych Wnioskodawcy nie są organami Izby.

Wybory do rady powiatowej izby przeprowadzają – zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy:

 1. komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, wybrana przez ustępujące walne zgromadzenie spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23;
 2. komisje okręgowe, w liczbie 5-7 osób, powołane przez komisję wojewódzką spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23.

Komisje, o których mowa w ust. 1, wybierają spośród swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza komisji.

W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo.

Zwrot „pełnią funkcje honorowo” zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 października 2006 r. oznacza, że „przy braku ustawowej podstawy do przyznawania diet określonej kategorii osób z tytułu pełnionych przez nie funkcji, ustawowe określenie tych funkcji jako „pełnionych honorowo” wyklucza przyznawanie tym osobom zryczałtowanych diet (nie wyklucza natomiast przyznawania im zwrotu kosztów podróży)”

Uchwałą nr XXX z dnia XXX r., w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów dojazdu członkom Komisji Wojewódzkiej oraz członkom Komisji Okręgowych do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych XXX Izby Rolniczej Zarząd XXX Izby Rolniczej ustalił kwotę należną członkom Komisji Wojewódzkich oraz Okręgowych tytułem zwrotu kosztów poniesionych na dojazdy związane z pracami komisji. Zgodnie z przedmiotową uchwałą wysokość zwrotu kosztów nie przekracza na osobę 200 zł za jedno posiedzenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zwrot kosztów poniesionych na dojazdy związane z pracami komisji określonymi uchwałą Zarządu XXX Izby Rolniczej nr XXX z dnia XXX w sprawie ustalania zasad zwrotu kosztów dojazdów członkom Komisji Wojewódzkiej oraz członkom Komisji Okręgowych do przeprowadzania wyborów do rad powiatowych XXX Izby Rolniczej korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawca zobowiązany jest do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jako płatnik do właściwego Urzędu Skarbowego w związku z wypłaceniem ww. kosztów...

Zdaniem Wnioskodawcy zwrot kosztów poniesionych na dojazdy związane z pracami komisji określonymi uchwałą Zarządu XXX Izby Rolniczej nr XXX w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów dojazdów członkom Komisji Wojewódzkiej oraz członkom Komisji Okręgowych do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych XXX Izby Rolniczej korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jako płatnik do właściwego Urzędu Skarbowego w związku z wypłaceniem ww. kosztów.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej 2.280 zł korzystają ze zwolnienia podmiotowo - przedmiotowego. Kwoty te nie są zatem wykazywane w zeznaniach podatkowych, a w konsekwencji brak jest obowiązku odprowadzania przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy z ich tytułu. Tym samym pełnienie funkcji członka Komisji Wojewódzkiej oraz członka Komisji Okręgowej do przeprowadzania wyborów do rad powiatowych XXX Izby Rolniczej związane jest z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich i do wysokości limitu 2.280 zł uprawnia do korzystania ze zwolnienia.

Powyższe wynika po pierwsze z faktu, iż zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ogranicza rodzaju obowiązków społecznych i obywatelskich, które uprawniają do korzystania ze zwolnienia. Zatem każda tego rodzaju aktywność mieszcząca się w zakresie definicji pozwala na zwolnienie z opodatkowania. Powyższe potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 10 października 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 831/07, w którym stwierdził, że „działalność społeczna może polegać na szerzeniu bliskich danej grupie idei, propagowaniu określonych zachowań, obronie wspólnych interesów. Działalność taka może przybierać różne formy organizacyjne (organizacje posiadające osobowość prawną lub nie posiadające osobowości prawnej). Nie ma powodu, aby różnicować sposób opodatkowania tych samych typów wypłat (diety i zwrot ponoszonych kosztów) członków organizacji społecznych, w tym członków władz organizacji samorządu zawodowego, w zależności od jego formy prawnej. Takie działanie naruszałoby zasadę równego traktowania wobec państwa”. Ponadto Sąd w ww. uzasadnieniu stanął na stanowisku, że: „zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą wszystkie zwolnienia należy interpretować ściśle co oznacza, że nie należy zawężać kręgu osób objętych zwolnieniem podatkowym. Skoro więc ustawodawca nie zastosował analogicznej metody, jak w art. 13 pkt 5 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ograniczając zakres stosowania przepisu, to zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmować będzie wszystkie osoby pełniące jakiekolwiek funkcje i działające w organizacjach społecznych niezależnie od formy organizacyjnej – zgodnie z zasadą równości wobec prawa wyrażoną w art. 35 Konstytucji”. Sąd podkreślił ponadto, że „zasady równości wobec prawa wymagają, aby osoby pełniące funkcje społeczne i z tego tytułu otrzymujące ten sam rodzaj wypłat, to jest diety i zwrot poniesionych kosztów, były opodatkowane na tych samych zasadach”. Stanowisko powyższe potwierdził Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 maja 2009 r., sygn. akt II FSK 144/08, w którym podtrzymał zaskarżony wyrok WSA w Krakowie, oddalając skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej na ww. orzeczenie Sądu I instancji.

Zatem – wobec szerokiego ujęcia podmiotowego, a tym samym braku wyłączenia członków Komisji Wojewódzkiej oraz członków Komisji Okręgowej XXX Izby – spod zakresu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznać należy, że zwrot kosztów poniesionych na dojazdy związane z pracami w komisjach korzysta ze zwolnienia.

Po drugie Wnioskodawca podkreśla, że osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo (art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o izbach rolniczych), co jednoznacznie potwierdza charakter wykonywanych przez nie czynności mieszczących się w zakresie pojęcia pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Zwrot „pełnią swoje funkcje honorowo” zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2006 r. oznacza, że „przy braku ustawowej podstawy do przyznania diet określonej kategorii osób z tytułu pełnionych przez nie funkcji, ustawowe określenie tych funkcji jako „pełnionych honorowo” wyklucza przyznawanie tym osobom zryczałtowanych diet (nie wyklucza natomiast przyznawania im zwrotu kosztów podróży)”. W wyroku z dnia 27 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 1593/12) wprost wskazał, że; „z obowiązkami społecznymi i obywatelskimi mamy do czynienia w przypadku czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych jakimi są obowiązki wynikające z funkcji np. radnego, posła czy senatora. Będą to przede wszystkim obowiązki związane z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej (zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej). Dotyczy to również określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe), w tym również w ramach wolontariatu. O pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwa jako obywatel zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy zaś do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie. Powyższe oznacza, że pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich jest spełnione w przypadku czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych, a takimi niewątpliwie są obowiązki członków Izby Rolniczej”.

Po trzecie, ww. komisje nie są organami Izb Rolniczych. Zgodnie zaś z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1593/12 zwolnienie, które statuuje art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania jedynie do osób pełniących funkcje w organach stanowiących Izby Rolniczej: „do należności otrzymywanych przez członków walnego zgromadzenia Izby Rolniczej oraz członków zarządu i komisji z tytułu pełnienia funkcji w tych organach, jeżeli określone powyżej organy są organami stanowiącymi osoby prawnej (Izby Rolniczej) nie może mieć zastosowania zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji diety i zwrot kosztów podróży służbowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 10 oraz art. 21a ustawy z 1995 r. o izbach rolniczych, otrzymywane przez osoby, w związku z pełnieniem funkcji w organach statutowych Izby Rolniczej podlegają opodatkowaniu jako przychody, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Powyższa teza jednoznacznie zawęża krąg podmiotowy do organów stanowiących izby rolniczej a za takie nie można uznać Komisji Wojewódzkiej oraz Komisji Okręgowych.

W wyżej wskazanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie wskazał, że „należy również zauważyć, iż jeżeli diety lub zwrot ww. kosztów otrzymuje członek Izby Rolniczej, niepełniący żadnej funkcji w organie stanowiącym Izby Rolniczej to w tym przypadku przychody te do wysokości określonej w art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy, korzystają ze zwolnienia podatkowego.” Określony w art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych katalog organów ma charakter zamknięty. Komisje Wojewódzkie i Okręgowe do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych nie zostały w nim przewidziane. Tym samym w świetle powyższych okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę stan faktyczny – w jego ocenie – kwalifikuje się do objęcia zwolnieniem podatkowym. To zaś implikuje brak obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy przez Wnioskodawcę jako płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów jest, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 5 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Wyłączenie, o którym mowa w cytowanym przepisie, odnosi się do przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł.

Z ww. przepisu wynika, że zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie tylko i wyłącznie do przychodów ze źródła określonego w art. 13 pkt 5 tej ustawy. Przychody otrzymywane przez osoby wchodzące w skład organów o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych nie mogą być zakwalifikowane do przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, w związku z tym nie mieszczą się w zakresie zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z opisanego zdarzenia przyszłego uchwałą nr XXX z dnia XXX r., w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów dojazdu członkom Komisji Wojewódzkiej oraz członkom Komisji Okręgowych do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych XXX Izby Rolniczej Zarząd XXX Izby Rolniczej ustalił kwotę należną członkom Komisji Wojewódzkich oraz Okręgowych tytułem zwrotu kosztów poniesionych na dojazdy związane z pracami komisji. Zgodnie z przedmiotową uchwałą wysokość zwrotu kosztów nie przekracza na osobę 200 zł za jedno posiedzenie.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1079 ze zm.). W myśl art. 3 ust. 5 tej ustawy, izby posiadają osobowość prawną.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy, organami izby są:

 1. walne zgromadzenie,
 2. komisja rewizyjna,
 3. zarząd,
 4. rady powiatowe izby.

W myśl natomiast art. 26 ust. 1 ww. ustawy o izbach rolniczych, wybory do rady powiatowej izby przeprowadzają:

 1. komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, wybrana przez ustępujące walne zgromadzenie spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23,
 2. komisje okręgowe, w liczbie 5-7 osób, powołane przez komisję wojewódzką spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo (art. 26 ust. 4 ww. ustawy).

Należy podkreślić, że wszelkie ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym są nie tylko odstępstwem od zasady wyrażonej w treści art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lecz również stanowią wyjątek od konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania, dlatego też wykładnia przepisów ustanawiających te zwolnienia musi być wykładnią ścisłą, co oznacza, że nie może być ani rozszerzająca, ani też zawężająca.

Zgodnie z ukształtowanym przez doktrynę poglądem, za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych uznaje się działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych. Jak wynika z powyższego obowiązkami społecznymi i obywatelskimi w przypadku czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych są obowiązki wynikające z funkcji np. radnego, posła czy senatora. Będą to przede wszystkim obowiązki związane z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej (zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej). Dotyczy to również określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe), w tym również w ramach wolontariatu. Powyższe oznacza, że pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich jest spełnione w przypadku czynności i zadań, związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych. Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia również wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracach instytucji (w szczególności samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie (tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych). Do pojęcia „pełnienia obowiązków społecznych” zaliczono zatem również prace w instytucjach reprezentujących daną społeczność zawodową. Z powyższego wynika, że również osoby reprezentujące interesy zawodowe rolników pełnią obowiązki społeczne.

Przychody z działalności wykonywanej osobiście wskazane w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób ale z wyłączeniem przychodów, o których mowa w pkt 7 art. 13. Ustawodawca zatem w sposób wyraźny wskazuje, że istnieje inna grupa przychodów podatników, którą wyróżnił w uzasadnionym celu. W konsekwencji oznacza to, że ustawodawca wyłączył z kategorii przychodów otrzymywanych w związku z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich przychody otrzymywane przez osoby należące do organów stanowiących osób prawnych.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz zacytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym przedmiotowe zwolnienie znajdzie zastosowanie do kwot stanowiących zwrot kosztów - zakwalifikowanych do przychodów wymienionych w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wypłacanych członkom Komisji Wojewódzkiej oraz członkom Komisji Okręgowych, czyli osobom nie wchodzącym w skład organów stanowiących Izby jako osoby prawnej – w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł. W konsekwencji na Wnioskodawcy – jako płatniku podatku dochodowego – nie będzie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy w związku z wypłatą ww. kwot.

W odniesieniu do orzeczeń powołanych przez Wnioskodawcę wskazać należy, że wydane one zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego. Wskazać należy, że orzeczenia sądów, są rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach, osadzonymi w określonym stanie faktycznym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Na mocy art. 87 ust. 1 tejże ustawy, źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Nie przewiduje on takiej mocy dla orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa sądów administracyjnych (w Polsce nie obowiązuje system precedensów sądowych). W związku z powyższym, nie negując takiego orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Wynika to również z treści art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który przesądza, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.