IPPB4/4511-831/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Wobec stwierdzenia Wnioskodawczyni, że należności, które otrzymuje są dochodami uzyskanych z instytucji Unii Europejskiej i do dochodu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, 4 marca 1968 r., z późn. zm.), uznano, że zostały spełnione warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem dochód z wynagrodzenia i wskazanych w treści wniosku diet oraz ryczałt hotelowy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.
IPPB4/4511-831/15-4/JKinterpretacja indywidualna
  1. Komisja Europejska
  2. należność
  3. programy
  4. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 2 października 2015 r. (data nadania 2 października 2015 r., data wpływu 5 października 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 22 września 2015 r. Nr IPPB4/4511-831/15-2/JK (data nadania 23 września 2015 r., data doręczenia 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności otrzymanych z Komisji Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności otrzymanych z Komisji Europejskiej.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 22 września 2015 r. Nr IPPB4/4511-831/15-2/JK (data nadania 23 września 2015 r., data doręczenia 28 września 2015 r.) wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 2 października 2015 r. (data nadania 2 października 2015 r., data wpływu 5 października 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła powyższe w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie imiennego kontraktu podpisanego z Komisją Europejską i wydanego polecenia przez Przewodniczącego panelu ekspertów, w dniu 15 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni uczestniczyła w roli eksperta zewnętrznego w spotkaniu panelu ekspertów oceniających realizację projektu grantowego 7 Programu Ramowego (Program „Współpraca”, temat „Technologie informacyjne i komunikacyjne”) oraz opracowała ekspertyzę oceniającą projekt realizowany w ramach tego Programu.

Pracami międzynarodowego zespołu funkcjonującego w ramach panelu i projektu kierował bezpośrednio Przewodniczący panelu. Za udział w pracach w panelu Wnioskodawczyni uzyskała ze środków Unii Europejskiej zwrot poniesionych kosztów podróży, dietę dobową i ryczałt hotelowy. Ponadto za każdy dzień pracy, która polegała na udziale w panelu ekspertów w Brukseli we wskazanym terminie (1 dzień) i przygotowaniu (zgodnie z instrukcją i formularzem otrzymanych przez przewodniczącego prac nad oceną realizacji projektu we wskazanym w umowie podpisanej przez przedstawiciela Komisji Europejskiej terminie) raportu (2 dni – praca zdalna), łącznie trzy dni, otrzymała honorarium. Oceny wniosku nadesłanego za pośrednictwem internetu Wnioskodawczyni wykonała w Polsce za pośrednictwem internetu w terminie określonym w podpisanej umowie z instytucją Unii Europejskiej, tj. Komisją Europejską.

Ponadto, w uzupełnieniu z dnia 22 września 2015 r. Nr IPPB4/4511-831/15-2/JK (data nadania 23 września 2015 r., data doręczenia 28 września 2015 r.) Wnioskodawczyni poinformowała, że do dochodów uzyskanych w opisanej sprawie mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskiej (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy wymienione powyżej składniki, tj. wynagrodzenie za wykonaną pracę na rzecz Komisji Europejskiej i refundacja kosztów transportu oraz pobytu (przelot, diety, ryczałt hotelowy) wypłacone bezpośrednio z Unii Europejskiej są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ze względu na pełnienie funkcji innego pracownika Wspólnot (przepisy Unii Europejskiej nie definiują pojęcia pracownika, jednak w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości można wyróżnić następujące cechy decydujące o powstaniu stosunku pracy: świadczenie pracy na rzecz innej osoby/organu, podporządkowanie (podległość) pracownika w hierarchii, dyspozycyjność pracownika, świadczenia pracy za wynagrodzeniem) oraz ze względu na otrzymanie wynagrodzenia (wraz z innymi świadczeniami wymienionymi powyżej) bezpośrednio z instytucji Unii Europejskiej, do dochodów uzyskanych z tytułu pracy w panelu ekspertów na rzecz Komisji Europejskiej jako ekspert oraz do dochodów z tytułu pracy jako ekspert do oceny i opiniowania wniosków o dofinansowanie grantów zgłoszonych w 7 Programie Ramowym mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/69 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnoty Europejskiej.

Status innego pracownika Wspólnot Wnioskodawczyni motywuje następującymi faktami:

  1. Wnioskodawczyni świadczyła pracę na rzecz Komisji Europejskiej na podstawie imiennego kontraktu podpisanego z przedstawicielami Komisji Europejskiej polegającej na wykonaniu ekspertyzy w ramach realizacji projektu w 7 Programie Ramowym.
  2. Praca wykonana została pod przewodnictwem Przewodniczącego, zgodnie z jego instrukcjami i poleceniami wydawanymi ekspertom.
  3. Praca wymagała dyspozycyjności ze względu na obowiązek fizycznej obecności podczas wyznaczonego terminu zebrania w Brukseli oraz przekazania gotowego raportu w terminie wskazanym w kontrakcie.
  4. Praca była świadczona za wynagrodzeniem.

Jednocześnie Wnioskodawczyni oświadczyła, że wynagrodzenie wraz z innymi świadczeniami otrzymała bezpośrednio z instytucji Unii Europejskiej, tj. Komisji Europejskiej.

Wobec powyższego, Wnioskodawczyni uważa, że dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W ocenie Wnioskodawczyni, zachodzą przesłanki do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni pragnie tutaj dodać, że w innych rozstrzygnięciach indywidualnych dotyczących podobnych kwestii uznano taką interpretację za prawidłową (przykładowo Nr IBPBII/1/415-419/13/AŻ, IBPBII/1/415-541/14/BJ, IPPB4/415-725/13-2/JK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46a ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, z 4 marca 1968 r., z późn. zm.).

W myśl art. 1 wymienionego powyżej rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWIS) Nr 260/68, podatek od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnotę urzędnikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, jest ustalany i pobierany według procedury określonej w niniejszym rozporządzeniu. Stosownie natomiast do art. 2 ww. rozporządzenia, opodatkowaniu podlegają m.in. osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym korzystające ze świadczeń odszkodowawczych z tytułu pozbawienia stanowiska w interesie służby, z wyłączeniem jednak personelu miejscowego.

Zgodnie z art. 12 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4, z późn. zm.), urzędnicy i inni pracownicy Unii objęci są podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych im przez Unię, na warunkach i zgodnie z procedurą określonymi przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące w drodze rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami.

Są oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Unię.

Zgodnie z linią orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości decyzja instytucji wspólnotowej określająca status członka jej personelu i warunki, na jakich jest zatrudniony, ma charakter wiążący wobec krajowych władz administracyjnych i sądowych, tak że w związku z tym, nie mogą one przystąpić do samodzielnej kwalifikacji rozpatrywanego stosunku zatrudnienia. Oznacza to, że w niniejszej interpretacji organ podatkowy nie może dokonać oceny, czy stosunek powołania, który stał się dla Wnioskodawcy podstawą wypłaty należności (wynagrodzenia, zwrotu kosztów podróży i diet) nadaje mu charakter „innego pracownika Wspólnot”, do którego zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Rady.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie imiennego kontraktu podpisanego z Komisją Europejską i wydanego polecenia przez Przewodniczącego panelu ekspertów, w dniu 15 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni uczestniczyła w roli eksperta zewnętrznego w spotkaniu panelu ekspertów oceniających realizację projektu grantowego 7 Programu Ramowego (Program „Współpraca”, temat „Technologie informacyjne i komunikacyjne”) oraz opracowała ekspertyzę oceniającą projekt realizowany w ramach tego Programu. Za udział w pracach w panelu Wnioskodawczyni uzyskała ze środków Unii Europejskiej zwrot poniesionych kosztów podróży, dietę dobową i ryczałt hotelowy. Ponadto za każdy dzień pracy Wnioskodawczyni otrzymała honorarium. Oceny wniosku nadesłanego za pośrednictwem internetu Wnioskodawczyni wykonała w Polsce za pośrednictwem internetu w terminie określonym w podpisanej umowie z instytucją Unii Europejskiej, tj. Komisją Europejską. Do dochodów uzyskanych w opisanej sprawie mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskiej (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968, z późn. zm.).

Zatem wobec stwierdzenia Wnioskodawczyni, że należności, które otrzymuje są dochodami uzyskanych z instytucji Unii Europejskiej i do dochodu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, 4 marca 1968 r., z późn. zm.), uznano, że zostały spełnione warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem dochód z wynagrodzenia i wskazanych w treści wniosku diet oraz ryczałt hotelowy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

Jednocześnie tutejszy organ informuje, że przywołane przez Wnioskodawczynię rozstrzygnięcia organów podatkowych dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.