DD3.8222.2.123.2015.MCA | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym stanie faktycznym w 2007 r. zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają wynagrodzenia Wnioskodawcy pochodzące ze środków przekazywanych Firmie na ten cel przez Unię Europejską?
DD3.8222.2.123.2015.MCAinterpretacja indywidualna
  1. Komisja Europejska
  2. pomoc bezzwrotna
  3. wynagrodzenie za pracę
  4. zwolnienia przedmiotowe
  5. środki pomocowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr ITPB2/415-941/08/ENB wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pana ... (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2008 r. (data wpływu 3 października 2008 r.), uzupełnionym w dniu 8 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania wynagrodzeń finansowanych ze środków 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2008 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnionym w dniu 8 grudnia 2008 r., Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny.

Firma R. S.A. (Firma) w roku 2007 realizowała projekty badawcze współfinansowane ze środków 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej (6. PR jest odrębną linią budżetową w wydatkach Unii Europejskiej i nie należy do Funduszy Strukturalnych). Ze środków otrzymanych przez Firmę na finansowanie wyżej wymienionych projektów są pokrywane w części koszty wynagrodzeń pracowników biorących udział w realizacji tych projektów. Projekty realizowane są w całości przez etatowych – zatrudnionych na podstawie umów o pracę – pracowników Firmy. Możliwym jest dokładne wykazanie, jakie wynagrodzenia finansowane przez Unię Europejską zostały wypłacone poszczególnym pracownikom w poszczególnych miesiącach. Firma odprowadzała w 2007 r. od pracowników biorących udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej miesięczne zaliczki na podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Do wniosku dołączono zaświadczenie z Firmy o uczestnictwie Wnioskodawcy w wymienionych projektach.

Wynagrodzenia Wnioskodawcy wypłacane były częściowo ze środków otrzymywanych przez Firmę na finansowanie projektów 6 Programu Ramowego – czyli ze środków otrzymanych z zaliczek (tzw. prefinansowanie), a częściowo ze środków własnych Firmy – następnie refundowanych tytułem zrealizowanych projektów przez Komisję Europejską.

Firma – płatnik realizowała program jako bezpośredni beneficjent programu, a nie jako podwykonawca.

Fakt, że projekty realizowane są przez etatowych pracowników Firmy wynika z modelu finansowania, w jakim Firma realizuje projekty. Jest to model FC (ang. Full Costs), który uprawnia do rozliczania kosztów wynagrodzeń pracowników etatowych Firmy w ramach projektu. Sposób finansowania wynagrodzeń, okres objęty finansowaniem, wykonywane w ramach projektu prace objęte dofinansowaniem są wyraźnie wskazane w dokumentacji projektowej (kontrakt, Aneks 1: Opis Techniczny Prac, Aneks 2: Generalne zasady realizacji projektu, dokumenty w języku angielskim). Natomiast tylko kluczowe osoby (kadra zarządzająca projektem) są wymienione z imienia i nazwiska. Pozostały personel realizujący projekt (w tym Wnioskodawca) został delegowany do wykonania określonych zadań (prac) w projekcie i czas poświęcony na wykonanie tych prac jest dokumentowany w prowadzonych tzw. Kartach Pracy w Projektach Badawczych. Wynagrodzenia Wnioskodawcy były związane bezpośrednio z wykonywaniem czynności w związku z realizacją celu programu. Okoliczności te potwierdzają dane zawarte w Kartach Pracy (pracochłonność). Wnioskodawca realizował cele merytoryczne zapisane w Aneksie 1: Techniczny Opis Prac do projektu w sposób zgodny z jego kwalifikacjami i zakresem obowiązków powierzonych na stanowisku „Kierownik Produktu ...”” w Firmie. Prace te dotyczyły rozwoju oprogramowania informatycznego.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy w przedstawionym stanie faktycznym w 2007 r. zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają wynagrodzenia Wnioskodawcy pochodzące ze środków przekazywanych Firmie na ten cel przez Unię Europejską...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wynagrodzenia wypłacane przez Firmę w 2007 r. osobom, których koszty płac pokrywane są ze środków Unii Europejskiej podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego, a fakt realizacji przez pracownika w całości, czy części projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej upoważnia Firmę do odpowiednio pełnego lub częściowego zaniechania poboru zaliczki na podatek dochodowy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za prawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz dochodów, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zastosowanie przedmiotowego zwolnienia wymaga zatem łącznego spełnienia przesłanek określonych w lit.a i lit.b przytoczonego przepisu. Pierwsza z nich dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas, gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Druga z przesłanek natomiast określa warunek dotyczący bezpośredniej realizacji przez osobę fizyczną celów programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W ostatnich latach sądy administracyjne prezentują jednolity i ugruntowany pogląd – który Minister Finansów podziela - że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, iż „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, iż do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1265/09, z dnia 13 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2487/10, z dnia 13 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2460/10, z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2564/10, a także z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt II FSK 1918/12.

Uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych uznać zatem należy, że w sytuacji gdy podatnik będący beneficjentem środków pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.a ustawy zleca osobie fizycznej (bez względu na rodzaj umowy) wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem, dochody tej osoby otrzymane w związku z wykonaniem zlecenia nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, gdyż nie została spełniona przesłanka określona w lit.b tej regulacji. Przy czym podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.a ustawy może być jedynie ten podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, niezależnie od faktu, iż bezpośrednia realizacja nie jest równoznaczna z obowiązkiem osobistego wykonania przez tego podatnika czynności w ramach programu. Może on powierzyć wykonanie poszczególnych czynności, składających się na całość programu, innym podmiotom, w tym pracownikom, zleceniobiorcom lub wykonawcom dzieła. Niemniej jednak osoby te (wykonujące tylko pewne czynności, chociażby o charakterze merytorycznym i ściśle związane z realizacją celów programu), nie mogą być uznane za podatników realizujących bezpośrednio cel programu. Zatrudnione osoby nie ponoszą bowiem odpowiedzialności za realizację projektu (nie są stroną umowy o dofinasowanie projektu określającą prawa i obowiązki stron). Wykonują jedynie zadania wynikające z umów (np. o pracę, cywilnoprawnych) zawartych z podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, tj. z beneficjentem pomocy.

Zgodnie z informacjami podanymi we wniosku, Wnioskodawca jest pracownikiem Firmy, która w 2007 r. realizowała projekty badawcze w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej. Projekt finansowany jest częściowo ze środków Komisji Europejskiej a częściowo ze środków własnych Firmy. Środki na jego realizację, pochodzące z Unii Europejskiej, otrzymuje Firma. Część z ww. środków z bezzwrotnej pomocy Firma przeznacza na wynagrodzenia swoich pracowników, którzy wykonują określone czynności na rzecz projektu, m.in. w związku z ich delegowaniem do prac w projekcie. Osobą delegowaną do prac przy realizacji projektu jest Wnioskodawca, który realizował cele merytoryczne zapisane w Aneksie 1. Techniczny Opis Prac do projektu w sposób zgodny z kwalifikacjami i zakresem obowiązków powierzonych na stanowisku Kierownika produktu ... . Czas poświęcony na wykonanie ww. prac jest dokumentowany w prowadzonych tzw. Kartach Pracy w Projektach Badawczych. Wynagrodzenie Wnioskodawcy było związane bezpośrednio z wykonywaniem czynności w związku z realizacją celu programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż niewątpliwie w przedstawionym stanie faktycznym przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.a ustawy, została spełniona. Środki z Komisji Europejskiej w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej, mają bowiem charakter bezzwrotnej pomocy, o której mowa w tym przepisie.

Tym niemniej, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne uznać należy, iż nie jest spełniona przesłanka określona w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy. Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wnioskodawcy za pracę wykonaną na rzecz realizacji projektu nie jest bowiem umowa o realizację projektu zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Komisją Europejską lecz umowa o pracę zawarta z Firmą, tj. podmiotem realizującym projekt badawczy współfinansowany ze środków 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej. W konsekwencji, to nie Wnioskodawca jest podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, mimo, iż jest zaangażowany w realizację celu tego programu. Czynności na rzecz programu Wnioskodawca nie wykonuje bowiem na podstawie umowy o dofinansowanie projektu (nie jest stroną tej umowy). Innymi słowy, wprawdzie Wnioskodawca realizuje cel programu, jednak nie realizuje programu bezpośrednio, ale pośrednio poprzez wykonywanie zadań powierzonych przez pracodawcę.

W konsekwencji, wynagrodzenia osób fizycznych pochodzące ze środków przekazywanych Firmie przez Unię Europejską, nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji. Jednocześnie przedstawiony stan faktyczny nie daje podstaw do uznania, że ww. dochody objęte są jakimkolwiek innym zwolnieniem z wymienionych w przepisach ustawy. Tym samym, stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. W tej sytuacji pracodawca Wnioskodawcy, jako płatnik, jest obowiązany do obliczania i pobrania od podatnika zaliczki na podatek od wynagrodzenia za pracę osób zaangażowanych w realizację projektu (zarówno części sfinansowanej ze środków unijnych jak i ze środków własnych) oraz jej wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr ITPB2/415-941/08/ENB, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB2/415-941/08/ENB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.