Komisja Europejska | Interpretacje podatkowe

Komisja Europejska | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Komisja Europejska. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wobec stwierdzenia Wnioskodawczyni, że należności, które otrzymuje są dochodami uzyskanych z instytucji Unii Europejskiej i do dochodu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, 4 marca 1968 r., z późn. zm.), uznano, że zostały spełnione warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem dochód z wynagrodzenia i wskazanych w treści wniosku diet oraz ryczałt hotelowy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie imiennego kontraktu podpisanego z Komisją Europejską i wydanego polecenia przez Przewodniczącego panelu ekspertów, w dniu 15 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni uczestniczyła w roli eksperta zewnętrznego w spotkaniu panelu ekspertów oceniających realizację projektu grantowego 7 Programu Ramowego (Program „ Współpraca ”, temat „ Technologie informacyjne i komunikacyjne ”) oraz opracowała ekspertyzę oceniającą projekt realizowany w ramach tego Programu. Za udział w pracach w panelu Wnioskodawczyni uzyskała ze środków Unii Europejskiej zwrot poniesionych kosztów podróży, dietę dobową i ryczałt hotelowy. Ponadto za każdy dzień pracy Wnioskodawczyni otrzymała honorarium. Oceny wniosku nadesłanego za pośrednictwem internetu Wnioskodawczyni wykonała w Polsce za pośrednictwem internetu w terminie określonym w podpisanej umowie z instytucją Unii Europejskiej, tj. Komisją Europejską. Do dochodów uzyskanych w opisanej sprawie mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskiej (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968, z późn. zm.). Zatem wobec stwierdzenia Wnioskodawczyni, że należności, które otrzymuje są dochodami uzyskanych z instytucji Unii Europejskiej i do dochodu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.
2015
15
gru

Istota:
Nie został spełniony warunek z lit.b. Zgodnie ze stanem faktycznym Wnioskodawczyni jako pracownik Instytutu realizuje projekt N. finansowany ze środków VI Ramowego Programu, przyznanych beneficjentowi pomocy, tj. Instytutowi. Stąd Wnioskodawczyni nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy. Faktu tego nie zmienia wykonywanie przez Wnioskodawczynię określonych zadań na rzecz realizacji projektu (za wynagrodzeniem w ramach umowy o pracę). Przedmiotowe czynności wykonywane są bowiem na zlecenie Instytutu, tj. dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu oraz przy wykorzystaniu środków przez niego otrzymanych, a nie przekazanych przez Komisję Europejską bezpośrednio Wnioskodawczyni. Innymi słowy, wprawdzie Wnioskodawczyni jest zaangażowana w realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jednak nie realizuje programu bezpośrednio. Za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy odpowiada bowiem Instytutu, który jest stroną umowy o dofinansowanie, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie postanowień zawartej umowy (beneficjent pomocy). W konsekwencji, wynagrodzenia Wnioskodawczyni nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji.
Fragment:
Przedmiotowe czynności wykonywane są bowiem na zlecenie Instytutu , tj. dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu oraz przy wykorzystaniu środków przez niego otrzymanych, a nie przekazanych przez Komisję Europejską bezpośrednio Wnioskodawczyni. Innymi słowy, wprawdzie Wnioskodawczyni jest zaangażowana w realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jednak nie realizuje programu bezpośrednio. Za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy odpowiada bowiem Instytutu, który jest stroną umowy o dofinansowanie, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie postanowień zawartej umowy (beneficjent pomocy). W konsekwencji, wynagrodzenia Wnioskodawczyni nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za nieprawidłowe. Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 28 września 2009 r. Nr IPPB4/415-448/09-4/MP , wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość. Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. POUCZENIE Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
14
sie

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym w 2007 r. zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają wynagrodzenia Wnioskodawcy pochodzące ze środków przekazywanych Firmie na ten cel przez Unię Europejską?
Fragment:
Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wnioskodawcy za pracę wykonaną na rzecz realizacji projektu nie jest bowiem umowa o realizację projektu zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Komisją Europejską lecz umowa o pracę zawarta z Firmą, tj. podmiotem realizującym projekt badawczy współfinansowany ze środków 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej. W konsekwencji, to nie Wnioskodawca jest podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, mimo, iż jest zaangażowany w realizację celu tego programu. Czynności na rzecz programu Wnioskodawca nie wykonuje bowiem na podstawie umowy o dofinansowanie projektu (nie jest stroną tej umowy). Innymi słowy, wprawdzie Wnioskodawca realizuje cel programu, jednak nie realizuje programu bezpośrednio, ale pośrednio poprzez wykonywanie zadań powierzonych przez pracodawcę. W konsekwencji, wynagrodzenia osób fizycznych pochodzące ze środków przekazywanych Firmie przez Unię Europejską, nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji. Jednocześnie przedstawiony stan faktyczny nie daje podstaw do uznania, że ww. dochody objęte są jakimkolwiek innym zwolnieniem z wymienionych w przepisach ustawy. Tym samym, stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.
2015
26
lip

Istota:
Czy świadczenia uzyskane z Europejskiego Funduszu 7. Programu Ramowego Marie Curie European Reintegration Grants (ERG) korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Czynności na rzecz projektu, o którym mowa we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Wnioskodawczyni nie wykonuje bowiem na podstawie umowy o grant zawartej z Komisją Europejską (nie jest stroną tej umowy) lecz na podstawie umowy podpisanej z instytucją przyjmującą naukowca, tj. z Uniwersytetem. Innymi słowy, wprawdzie Wnioskodawczyni realizuje cel projektu, jednak nie realizuje go bezpośrednio, ale pośrednio poprzez wykonywanie zadań zleconych przez zatrudniający ją Uniwersytet. Okoliczności tej nie zmienia fakt, iż zgodnie z umową o grant, część środków z funduszy 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Uniwersytet może wykorzystać na pokrycie kosztów wynagrodzenia naukowca wykonującego prace na rzecz tego programu. Stroną umowy z Komisją Europejską pozostaje bowiem nadal instytucja przyjmująca naukowca, i to ona (a nie Wnioskodawczyni) ponosi odpowiedzialność za realizację projektu przed Komisją Europejską. W konsekwencji, mimo wcześniejszych wyjaśnień zawartych w przywołanych przez Wnioskodawczynię pismach Ministerstwa Finansów z dnia 27 czerwca 2003 r. Nr PB5/IMD-033-21-1128/03 oraz z dnia 30 kwietnia 2009 r. Nr PK3/033/132/LKA/BMI9-1731/2009, uznać należy, że świadczenia, jakie Wnioskodawczyni uzyskuje za pośrednictwem Uniwersytetu z tytułu wykonania prac na rzecz projektu finansowanego z 7.
2015
26
lip

Istota:
Czy wynagrodzenia osób – pracowników zatrudnionych dodatkowo na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło, którzy bezpośrednio realizują cele działania określonego umową wypłacane ze środków unijnych będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Realizacja projektu odbywa się w oparciu o umowę zawartą przez Wnioskodawcę z Agencją Wykonawczą reprezentującą Komisję Europejską. W umowie tej Wnioskodawca występuje w imieniu własnym oraz jako koordynator pozostałych beneficjentów (w liczbie 3). Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, na konto Wnioskodawcy Komisja Europejska przelała 70% środków na realizację projektu. Brakujące 30% Komisja Europejska przekaże po zakończeniu zadania i złożeniu sprawozdania przez Wnioskodawcę. Do tego czasu środki w tej wysokości Wnioskodawca otrzyma z Urzędu Miasta ..., któremu zostaną one zwrócone po zakończeniu zadania i złożeniu sprawozdania przez Wnioskodawcę. Projekt „ L. ” Wnioskodawca będzie realizował przy pomocy swoich pracowników ( na podstawie zawartych z nimi dodatkowych umów zlecenia lub umów o dzieło) oraz zleceniobiorców niebędących pracownikami Wnioskodawcy i nieprowadzących działalności gospodarczej. Wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę przy realizacji projektu na podstawie umów cywilnoprawnych wypłacane będą z unijnych środków. Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż niewątpliwie w przedstawionym stanie faktycznym przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.a ustawy, została spełniona.
2015
24
lip

Istota:
Czy dochody osób bezpośrednio realizujących cel projektu uzyskane w wyniku wykonywania zadań w projekcie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Komisja Europejska dokonała wyboru ośrodków do realizacji projektu E. na obszarze wszystkich krajów członkowskich UE w drodze konkursu na tzw. Partnerów ..., który został ogłoszony w styczniu 2007 r. (sygnatura ...) i rozstrzygnięty w kwietniu 2007 r. Jednym z partnerów sieciowych wybranych przez Komisję Europejską do realizacji przedsięwzięcia E. jest konsorcjum B. grupujące wyszczególnione instytucje. Koordynatorem Konsorcjum jest uczelnia wyższa reprezentowana przez określoną jednostkę. Wnioskodawca wchodzi w skład konsorcjum B. i uczestniczy w realizacji projektu E. na mocy następujących umów zawartych z Komisją Europejską: - umowy ramowej (F.) Nr ... - B.- oraz S. Nr ... - B.- oraz umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju ..., dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań ośrodków E. w związku z powierzeniem Polskiej Agencji Rozwoju ... przez Ministra Gospodarki zadania polegającego na udzieleniu pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia dla mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podmiotów realizujących na podstawie umów zawartych z Komisją Europejską zadania partnera sieciowego, o których mowa w art. 21 ust. 2 decyzji nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającej Program Ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013.
2015
17
lip

Istota:
Czy wynagrodzenia wypłacane w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego korzystają ze zwolnienia z opodatkowania?
Fragment:
Wnioskodawca jest bezpośrednim wykonawcą projektu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. Nazwa projektu: .... Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą ze Stypendium .... Stypendium to przeznaczone jest na wsparcie kształcenia i rozwoju kariery badawczej. Wykonawcą projektu jest pracownik naukowy Wnioskodawcy. Okres realizacji projektu: styczeń 2008-luty 2011 r. Tematyka projektu jest po części kontynuacją zagadnień badanych przez pracownika naukowego Wnioskodawcy podczas stypendium. Środki projektu w części przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia (umowa zlecenia i o dzieło) dla wykonawców projektu. Umowa na podstawie której przekazywane są środki unijne, zawarta jest pomiędzy Wspólnotą Europejską reprezentowaną przez Komisję Wspólnot Europejskich, a Wnioskodawcą. Wnioskodawca jest bezpośrednim beneficjentem środków przekazywanych przez Komisję Europejską. Wynagrodzenie osób realizujących projekt finansowane jest bezpośrednio ze środków przekazanych przez Komisję Europejską na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy, nie jest ono finansowane ze środków Wnioskodawcy. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy wynagrodzenia wypłacane ze środków opisanego projektu korzystają ze zwolnienia z opodatkowania...
2015
17
lip

Istota:
Czy przychody z tytułu wynagrodzenia za osobiście wykonywaną pracę na rzecz projektu (dokumentowane kartą pracy, gdyż jako przedsiębiorca nie może sama ze sobą zawrzeć umowy o pracę czy innych form umów cywilnoprawnych) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Komisją Europejską lub, w przypadku niektórych projektów, Narodową Agencją Programu X. działającą w imieniu Komisji Europejskiej. Przedmioty umów służą bezpośrednio realizacji celu programu pomocowego. Projekty realizowane są w ramach programu wdrażanego przez Komisję Europejską - X.. Program reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „ X. ”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Źródłem finansowania programu są środki pochodzące bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej (art. 18 ww. decyzji). Instytucją rozliczającą i przekazującą środki jest Komisja Europejska, która czyni to bezpośrednio lub za pośrednictwem Narodowej Agencji (art. 28 ww. decyzji). Narodowa Agencja udziela dofinansowania beneficjentom na podstawie umowy o udzielenie dofinansowania lub decyzji o udzieleniu dofinansowania, zgodnie z postanowieniem Komisji w odniesieniu do danego działania w ramach Programu. 3.Beneficjentem środków pieniężnych otrzymanych z dotacji jest Wnioskodawczyni, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także organizacje wchodzące w skład partnerstwa.
2015
6
lut

Istota:
Czy dochody Wnioskodawczyni realizującej bezpośrednio, na podstawie umowy o pracę, projekt międzynarodowy finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej i w dniu wypłaty wypłacane ze środków zgromadzonych na wydzielonym na potrzeby realizacji projektu rachunku bankowym, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Należy zatem wskazać, że w sytuacji, gdy w chwili dokonywania wypłaty, wynagrodzenie jest finansowane bezpośrednio ze środków przekazanych przez Komisję Europejską na wyodrębniony rachunek, to wówczas korzysta ono ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części finansowanej ze środków Komisji Europejskiej, pod warunkiem jednakże, że podatnik który je otrzymuje, bezpośrednio realizuje cel programu. Podkreślenia wymaga, że w sytuacji gdyby wynagrodzenie nie było finansowane bezpośrednio ze środków programu ramowego przekazanych przez Komisję Europejską, tylko byłoby np. wypłacane ze środków pracodawcy, a następnie następowałaby refundacja ze środków Komisji Europejskiej, wynagrodzenie to nie spełniałoby warunku do zwolnienia go z podatku dochodowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy. W takiej sytuacji pracodawca, jako płatnik, miałby obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od tych wypłat. Bez znaczenia pozostałby fakt, że w okresie późniejszym nastąpi refundacja poniesionych kosztów ze środków programów ramowych. Jednakże dla zastosowania zwolnienia konieczne jest spełnienie również drugiej niezbędnej przesłanki, określonej w treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2012
13
gru

Istota:
Wynagrodzenie Wnioskodawczyni nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.
Fragment:
Komisja Europejska corocznie ogłasza konkursy w całej Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych za pośrednictwem Narodowych Agencji programu, fundacje analogiczne do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie projektów. Pisane przez Wnioskodawczynię dla Promotorów Projektów - jednostek samorządu terytorialnego (organów prowadzących szkół zawodowych) projekty otrzymują dofinansowanie. W ramach umów i decyzji wymienionych wyżej Komisja Europejska, jako strona umowy zobowiązana jest do finansowania 100% środków przeznaczanych na realizację tych projektów. Wnioskodawczyni jest zatrudniana przez promotorów projektów, na zasadzie umowy cywilnoprawnej, do zadań bezpośrednio związanych z realizacją celów programu. Wykonywane przez Nią zadania to: koordynacja projektu - bezpośrednie nadzorowanie zgodności realizacji celów projektu z zatwierdzonymi założeniami oraz poprawności i terminowości realizacji celów projektu; przygotowanie i realizacja programu przygotowania kulturowego projektu, które jest jednym z ważnych elementów prowadzących bezpośrednio do realizacji celów projektu i całego programu Leonardo da Vinci; ewaluacja projektu - ocena zgodności przebiegu projektu z jego założeniami, zakładanymi celami i rezultatami projektu.
2012
6
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.