Komisja Europejska | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Komisja Europejska. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności otrzymanych z Komisji Europejskiej jest prawidłowe. Natomiast w zakresie podstawy prawnej zwolnienia ww. należności jest nieprawidłowe, gdyż przedmiotowe należności korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie wskazał Wnioskodawca we własnym stanowisku z art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.

Fragment:

Wnioskodawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność przed Komisją Europejską z realizacji Programu. Tylko Komisja Europejska może zatrudnić oraz zwolnić Wnioskodawcę oraz decyduje o skróceniu bądź wydłużeniu jego pobytu. Również wynagrodzenie należne Wnioskodawcy zostaje mu wypłacone przez Organizację wspomagającą dopiero po akceptacji zrealizowanych przez Wnioskodawcę zadań przez Komisję Europejską. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że do dochodów (wynagrodzenia zasadniczego, diet, ubezpieczenia medycznego oraz zwrotu kosztów podróży po kraju) mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968 r., z późn. zm.). Wnioskodawca pozostaje w strukturze służbowej Komisji Europejskiej, odbiera i realizuje polecenia Komisji Europejskiej oraz zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pracowniczego. Zatem mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i wobec stwierdzenia Wnioskodawcy, że do dochodów (wynagrodzenia zasadniczego, diet, ubezpieczenia medycznego oraz zwrotu kosztów podróży po kraju) mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.

2018
14
kwi

Istota:

Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opisane dochody (wynagrodzenie za pracę na rzecz Komisji Europejskiej, zwrot kosztów podróży, diety pobytowe i ryczałt hotelowy) są zwolnione od podatku dochodowego w Polsce, czy też muszą być wykazane w rozliczeniu podatkowym za rok 2017?

Fragment:

Praca była wykonywana na podstawie imiennego kontraktu zawartego z Komisją Europejską i obejmowała takie czynności jak: zapoznanie się z dokumentacją techniczną i formalno – prawną poszczególnych projektów, analiza sprawozdań z realizacji projektów i uczestnictwo w spotkaniach sprawozdawczych. Efektem końcowym tych prac było sporządzenie, w formacie zadanym przez Komisję Europejską, czterech raportów z postępu prac poszczególnych projektów oraz przygotowanie ewentualnych zaleceń odnośnie sposobu realizacji zadań projektowych. Za pracę tę Wnioskodawczyni otrzymała wynagrodzenie bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Wnioskodawczyni zapłacono łącznie za 20 dni pracy (13 dni pracy zdalnej oraz 7 dni uczestnictwa w spotkaniach sprawozdawczych odbywających się w siedzibie Komisji w Brukseli i w siedzibach realizatorów projektów). Dodatkowo Wnioskodawczyni otrzymała zwrot kosztów podróży, diety dobowe oraz ryczałt hotelowy za te dni w których praca wykonywana była poza Jej miejscem zamieszkania. W ocenie Wnioskodawczyni, do powyższych dochodów mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.

2018
14
kwi

Istota:

Czy wskazane, comiesięczne stypendium otrzymywane z Komisji Europejskiej w ramach programu stażowego Komisji (living allowence) korzysta ze zwolnienia z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Umowa będzie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Komisją Europejską. Wnioskodawca będzie osobiście i bezpośrednio realizował cel programu stażowego. Z analizy treści wniosku wynika, że miejscem zamieszkania i centrum spraw życiowych Wnioskodawcy jest Polska, a więc na Wnioskodawcy ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Zatem, biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące przepisy prawa, stwierdzić należy, że otrzymywane przez Wnioskodawcę stypendium z tytułu odbywania stażu Komisji Europejskiej w Brukseli podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl generalnej zasady wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłem przychodu są inne źródła, do których w myśl art. 20 ustawy zalicza się w szczególności m.in. (...) stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

2018
14
kwi

Istota:

Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności otrzymanych z Komisji Europejskiej.

Fragment:

Czynności członków Komisji były sprecyzowane w umowie Expert , stronami umowy były Unia Europejska (reprezentowana przez Komisję Europejską) i Wnioskodawczyni. Praca polegała na wzięciu udziału w trzech spotkaniach w Brukseli oraz na wykonaniu pracy w miejscu zamieszkania eksperta. Umowa przewidywała oprócz trzech spotkań w Brukseli w siedzibie Komisji (za które Komisja Europejska zwracała koszty podróży i dawała po jednej diecie hotelowej i jednej diecie pobytowej) 16 dni pracy eksperta w miejscu zamieszkania. Za każdy z łącznie 19 dni pracy przewidziane było honorarium 450 euro, które zostało wypłacone; ponadto Wnioskodawczyni uzyskała zwrot kosztów trzech podróży do i z Brukseli i trzy diety hotelowe (po 100 euro) i trzy diety pobytowe (po 92 euro, które miały też posłużyć do pokrycia kosztów transportu lotnisko – Bruksela i z powrotem). Trzy spotkania w Brukseli trwały po 8 godzin i obejmowały kolejno: pierwsze spotkanie (21 czerwca 2016 r.) w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli miało na celu ustalenie sposobu procedowania, zapoznanie się z wymaganiami Komisji Europejskiej, ustalenie sposobu przekazywania ocen (do ekspertów pocztą kurierską, ich oceny wyłącznie przywożone do Brukseli, nie wysyłane pocztą lub pocztą elektroniczną), rozważenie zbilansowania grupy przyszłych ekspertów pod kątem wieku, płci, kraju pochodzenia i reprezentowanych specjalności (konieczność uwzględnienia różnych aspektów zagadnień etycznych – od nanotechnologii do medycyny, konieczność uwzględnienia zarówno fachowców od dziedzin naukowych i technologicznych jak i prawników, filozofów, socjologów itp.

2015
15
gru

Istota:

Wobec stwierdzenia Wnioskodawczyni, że należności, które otrzymuje są dochodami uzyskanych z instytucji Unii Europejskiej i do dochodu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, 4 marca 1968 r., z późn. zm.), uznano, że zostały spełnione warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem dochód z wynagrodzenia i wskazanych w treści wniosku diet oraz ryczałt hotelowy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie imiennego kontraktu podpisanego z Komisją Europejską i wydanego polecenia przez Przewodniczącego panelu ekspertów, w dniu 15 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni uczestniczyła w roli eksperta zewnętrznego w spotkaniu panelu ekspertów oceniających realizację projektu grantowego 7 Programu Ramowego (Program „ Współpraca ”, temat „ Technologie informacyjne i komunikacyjne ”) oraz opracowała ekspertyzę oceniającą projekt realizowany w ramach tego Programu. Za udział w pracach w panelu Wnioskodawczyni uzyskała ze środków Unii Europejskiej zwrot poniesionych kosztów podróży, dietę dobową i ryczałt hotelowy. Ponadto za każdy dzień pracy Wnioskodawczyni otrzymała honorarium. Oceny wniosku nadesłanego za pośrednictwem internetu Wnioskodawczyni wykonała w Polsce za pośrednictwem internetu w terminie określonym w podpisanej umowie z instytucją Unii Europejskiej, tj. Komisją Europejską. Do dochodów uzyskanych w opisanej sprawie mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskiej (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968, z późn. zm.). Zatem wobec stwierdzenia Wnioskodawczyni, że należności, które otrzymuje są dochodami uzyskanych z instytucji Unii Europejskiej i do dochodu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.

2015
14
sie

Istota:

Nie został spełniony warunek z lit.b. Zgodnie ze stanem faktycznym Wnioskodawczyni jako pracownik Instytutu realizuje projekt N. finansowany ze środków VI Ramowego Programu, przyznanych beneficjentowi pomocy, tj. Instytutowi. Stąd Wnioskodawczyni nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy. Faktu tego nie zmienia wykonywanie przez Wnioskodawczynię określonych zadań na rzecz realizacji projektu (za wynagrodzeniem w ramach umowy o pracę). Przedmiotowe czynności wykonywane są bowiem na zlecenie Instytutu, tj. dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu oraz przy wykorzystaniu środków przez niego otrzymanych, a nie przekazanych przez Komisję Europejską bezpośrednio Wnioskodawczyni. Innymi słowy, wprawdzie Wnioskodawczyni jest zaangażowana w realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jednak nie realizuje programu bezpośrednio. Za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy odpowiada bowiem Instytutu, który jest stroną umowy o dofinansowanie, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie postanowień zawartej umowy (beneficjent pomocy). W konsekwencji, wynagrodzenia Wnioskodawczyni nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji.

Fragment:

Przedmiotowe czynności wykonywane są bowiem na zlecenie Instytutu , tj. dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu oraz przy wykorzystaniu środków przez niego otrzymanych, a nie przekazanych przez Komisję Europejską bezpośrednio Wnioskodawczyni. Innymi słowy, wprawdzie Wnioskodawczyni jest zaangażowana w realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jednak nie realizuje programu bezpośrednio. Za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy odpowiada bowiem Instytutu, który jest stroną umowy o dofinansowanie, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie postanowień zawartej umowy (beneficjent pomocy). W konsekwencji, wynagrodzenia Wnioskodawczyni nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za nieprawidłowe. Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 28 września 2009 r. Nr IPPB4/415-448/09-4/MP , wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość. Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. POUCZENIE Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2015
26
lip

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym w 2007 r. zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają wynagrodzenia Wnioskodawcy pochodzące ze środków przekazywanych Firmie na ten cel przez Unię Europejską?

Fragment:

Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wnioskodawcy za pracę wykonaną na rzecz realizacji projektu nie jest bowiem umowa o realizację projektu zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Komisją Europejską lecz umowa o pracę zawarta z Firmą, tj. podmiotem realizującym projekt badawczy współfinansowany ze środków 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej. W konsekwencji, to nie Wnioskodawca jest podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, mimo, iż jest zaangażowany w realizację celu tego programu. Czynności na rzecz programu Wnioskodawca nie wykonuje bowiem na podstawie umowy o dofinansowanie projektu (nie jest stroną tej umowy). Innymi słowy, wprawdzie Wnioskodawca realizuje cel programu, jednak nie realizuje programu bezpośrednio, ale pośrednio poprzez wykonywanie zadań powierzonych przez pracodawcę. W konsekwencji, wynagrodzenia osób fizycznych pochodzące ze środków przekazywanych Firmie przez Unię Europejską, nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji. Jednocześnie przedstawiony stan faktyczny nie daje podstaw do uznania, że ww. dochody objęte są jakimkolwiek innym zwolnieniem z wymienionych w przepisach ustawy. Tym samym, stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

2015
26
lip

Istota:

Czy świadczenia uzyskane z Europejskiego Funduszu 7. Programu Ramowego Marie Curie European Reintegration Grants (ERG) korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Czynności na rzecz projektu, o którym mowa we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Wnioskodawczyni nie wykonuje bowiem na podstawie umowy o grant zawartej z Komisją Europejską (nie jest stroną tej umowy) lecz na podstawie umowy podpisanej z instytucją przyjmującą naukowca, tj. z Uniwersytetem. Innymi słowy, wprawdzie Wnioskodawczyni realizuje cel projektu, jednak nie realizuje go bezpośrednio, ale pośrednio poprzez wykonywanie zadań zleconych przez zatrudniający ją Uniwersytet. Okoliczności tej nie zmienia fakt, iż zgodnie z umową o grant, część środków z funduszy 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Uniwersytet może wykorzystać na pokrycie kosztów wynagrodzenia naukowca wykonującego prace na rzecz tego programu. Stroną umowy z Komisją Europejską pozostaje bowiem nadal instytucja przyjmująca naukowca, i to ona (a nie Wnioskodawczyni) ponosi odpowiedzialność za realizację projektu przed Komisją Europejską. W konsekwencji, mimo wcześniejszych wyjaśnień zawartych w przywołanych przez Wnioskodawczynię pismach Ministerstwa Finansów z dnia 27 czerwca 2003 r. Nr PB5/IMD-033-21-1128/03 oraz z dnia 30 kwietnia 2009 r. Nr PK3/033/132/LKA/BMI9-1731/2009, uznać należy, że świadczenia, jakie Wnioskodawczyni uzyskuje za pośrednictwem Uniwersytetu z tytułu wykonania prac na rzecz projektu finansowanego z 7.

2015
24
lip

Istota:

Czy wynagrodzenia osób – pracowników zatrudnionych dodatkowo na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło, którzy bezpośrednio realizują cele działania określonego umową wypłacane ze środków unijnych będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Realizacja projektu odbywa się w oparciu o umowę zawartą przez Wnioskodawcę z Agencją Wykonawczą reprezentującą Komisję Europejską. W umowie tej Wnioskodawca występuje w imieniu własnym oraz jako koordynator pozostałych beneficjentów (w liczbie 3). Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, na konto Wnioskodawcy Komisja Europejska przelała 70% środków na realizację projektu. Brakujące 30% Komisja Europejska przekaże po zakończeniu zadania i złożeniu sprawozdania przez Wnioskodawcę. Do tego czasu środki w tej wysokości Wnioskodawca otrzyma z Urzędu Miasta ..., któremu zostaną one zwrócone po zakończeniu zadania i złożeniu sprawozdania przez Wnioskodawcę. Projekt „ L. ” Wnioskodawca będzie realizował przy pomocy swoich pracowników ( na podstawie zawartych z nimi dodatkowych umów zlecenia lub umów o dzieło) oraz zleceniobiorców niebędących pracownikami Wnioskodawcy i nieprowadzących działalności gospodarczej. Wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę przy realizacji projektu na podstawie umów cywilnoprawnych wypłacane będą z unijnych środków. Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż niewątpliwie w przedstawionym stanie faktycznym przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.a ustawy, została spełniona.

2015
17
lip

Istota:

Czy dochody osób bezpośrednio realizujących cel projektu uzyskane w wyniku wykonywania zadań w projekcie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Komisja Europejska dokonała wyboru ośrodków do realizacji projektu E. na obszarze wszystkich krajów członkowskich UE w drodze konkursu na tzw. Partnerów ..., który został ogłoszony w styczniu 2007 r. (sygnatura ...) i rozstrzygnięty w kwietniu 2007 r. Jednym z partnerów sieciowych wybranych przez Komisję Europejską do realizacji przedsięwzięcia E. jest konsorcjum B. grupujące wyszczególnione instytucje. Koordynatorem Konsorcjum jest uczelnia wyższa reprezentowana przez określoną jednostkę. Wnioskodawca wchodzi w skład konsorcjum B. i uczestniczy w realizacji projektu E. na mocy następujących umów zawartych z Komisją Europejską: - umowy ramowej (F.) Nr ... - B.- oraz S. Nr ... - B.- oraz umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju ..., dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań ośrodków E. w związku z powierzeniem Polskiej Agencji Rozwoju ... przez Ministra Gospodarki zadania polegającego na udzieleniu pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia dla mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podmiotów realizujących na podstawie umów zawartych z Komisją Europejską zadania partnera sieciowego, o których mowa w art. 21 ust. 2 decyzji nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającej Program Ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013.