Komisja egzaminacyjna | Interpretacje podatkowe

Komisja egzaminacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komisja egzaminacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika – ustalenie źródła przychodu.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni wypłaca wynagrodzenia za pełnienie członka Komisji Egzaminacyjnej na podstawie powołania. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej powoływani są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Jednocześnie Wnioskodawczyni zaznaczyła, że z Członkami Komisji Egzaminacyjnej nie są zawierane żadne dodatkowe umowy (zlecenia, dzieło, o pracę itp.). W związku z powyższym – wypłacane członkom Komisji Egzaminacyjnej wynagrodzenia można zakwalifikować jako przychody określone w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
22
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymują za realizację obowiązków w komisji egzaminacyjnej wynagrodzenia. Komisję egzaminacyjną powołuje Rada Wnioskodawcy jako organ statutowy Wnioskodawcy. Członkowie komisji egzaminacyjnej są powoływani na pięcioletnią kadencję. Wynagrodzenie za udział w przeprowadzonym egzaminie naliczane jest i wypłacane jeden raz w miesiącu, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbył/ły się egzamin/y. Wysokość wynagrodzenia jest iloczynem stawki za jednego kandydata i liczby kandydatów obecnych na egzaminie lub sumą tych iloczynów, jeśli egzaminów w danym zawodzie odbyło się kilka w miesiącu. W momencie powołania członka komisji na pięcioletnią letnią kadencję niemożliwe jest określenie w jakiej liczbie egzaminów członek komisji będzie brał udział, ilu kandydatów „ przeegzaminuje ” i w jakiej wysokości w związku z tym otrzyma wynagrodzenie. Na uwagę w przedmiotowej sprawie zasługuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215, poz. 1820), wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r., o rzemiośle (t. j.
2012
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.