Komisja egzaminacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komisja egzaminacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
wrz

Istota:

Brak opodatkowania czynności wykonywanych przez szkołę na rzecz OKE

Fragment:

Wobec powyższego usługi organizowania oraz obsługi Ośrodka Koordynacji Oceniania świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nie są usługami kształcenia i/lub wychowania. W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że usługi organizowania oraz obsługi Ośrodka Koordynacji Oceniania świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nie podlegają zwolnieniu na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego).

2018
30
kwi

Istota:

Skutków podatkowych wypłaty wynagrodzeń członkom komisji egzaminacyjnej

Fragment:

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego i sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, wydanym na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rzemiośle, komisje egzaminacyjne powołuje właściwy organ statutowy na 5-letnią kadencję. Organem statutowym Wnioskodawcy, powołującym komisje egzaminacyjne, jest Zarząd Izby. Uchwałą z dnia 8 kwietnia 2013 r. Zarząd powołał komisje egzaminacyjne działające przy Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Zgodnie z § 26 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, Zarząd Izby podjął również uchwałę z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wskazania wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych. Składy komisji egzaminacyjnych powoływane są na przeprowadzenie ww. egzaminów w zależności od potrzeb. Z powyższego wynika, że członkowie komisji egzaminacyjnej są powoływani na swoje stanowiska, a tym samym nie są z nimi zawierane umowy cywilnoprawne na pełnienie ich funkcji. W związku z tym, uzyskane przez członka komisji wynagrodzenie należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wypłacane należności nie mieszczą się w kategoriach wymienionych w art. 10 ust. 1 ww. ustawy.

2018
24
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie udokumentowania świadczenia na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej fakturą VAT.

Fragment:

W związku z powyższym należy stwierdzić, że z opisu sprawy dotyczącego organizacji egzaminów wynika, że pomiędzy OKE mającą zwrócić koszty przeprowadzonego egzaminu, a Powiatem działającym przez swoje jednostki istnieje świadczenie wzajemne, gdyż istnieje podmiot będący bezpośrednim beneficjentem tego zobowiązania czyli Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Natomiast opodatkowaniu podlegają te czynności, które przyczyniają się bezpośrednio do uzyskania korzyści przez wypłacającego. Biorąc pod uwagę przywołane przepisy oraz fakt, że – jak wynika z treści wniosku – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie płaci Wnioskodawcy za usługę zorganizowania egzaminu, a jedynie za zużyte w tym celu materiały i surowce między Powiatem a OKE dochodzi do dostawy towarów. Przedmiotem sprzedaży są materiały i surowce konieczne do przeprowadzenia egzaminu zawodowego. Skoro zatem Wnioskodawca nabywa towary, stanowiące materiały i surowce wykorzystywane podczas egzaminów zawodowych w swoim imieniu, a następnie kosztami ich zakupu obciąża Okręgową Komisję Egzaminacyjną, to mamy do czynienia z odsprzedażą towarów. Tym samym, zwrot kosztów dokonywanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na rzecz Powiatu za zakup materiałów na egzamin stanowi wynagrodzenie za dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Dostawa tych towarów, tj. materiałów i surowców na egzamin podlega opodatkowaniu – jak wskazał Wnioskodawca - według stawki właściwej dla danego towaru. Stosownie (...)

2017
6
gru

Istota:

Brak opodatkowania.

Fragment:

Woj. ... w zakresie przeprowadzania egzaminów podlega terytorialnie pod Okręgową Komisję Egzaminacyjną w .... Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w ... jest jednostką działającą na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych (Dz. U. z 2016 r. Nr 14, poz. 134). W związku z organizowaniem na terenie ... szkół egzaminów zawodowych zawierane są pomiędzy szkołami, których organem prowadzącym jest Gmina ... a Okręgową Komisją Egzaminacyjną w ..., dotyczące zwrotu kosztów zorganizowania egzaminów, które przejściowo ponoszą szkoły w związku z organizacją tychże egzaminów, a które są zwracane przez OKE. Kosztami tymi są koszty materiałów na egzamin oraz koszty zakwaterowania egzaminatorów. Czynność odbywa się „ po kosztach ”. Szkoły nie zarabiają na ww. czynnościach - brak jest wartości dodanej czy inaczej rzecz ujmując „ marży ”. Stroną przygotowującą formularz ww. umów jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w .... Celem umowy nie jest zysk czy jakakolwiek korzyść majątkowa Gminy lub jej jednostek. Umowy te stanowią część procedury organizacji egzaminów, którą realizuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Sam fakt zawarcia umowy cywilnoprawnej nie jest samoistną i wyłączną przesłanką aby uznać gminy czy inne organa władzy publicznej lub podmioty prawa publicznego za podatników niejako z automatu bez względu na kontekst i okoliczności.

2016
22
lip

Istota:

Obowiązki płatnika – ustalenie źródła przychodu.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni wypłaca wynagrodzenia za pełnienie członka Komisji Egzaminacyjnej na podstawie powołania. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej powoływani są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Jednocześnie Wnioskodawczyni zaznaczyła, że z Członkami Komisji Egzaminacyjnej nie są zawierane żadne dodatkowe umowy (zlecenia, dzieło, o pracę itp.). W związku z powyższym – wypłacane członkom Komisji Egzaminacyjnej wynagrodzenia można zakwalifikować jako przychody określone w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
6
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymują za realizację obowiązków w komisji egzaminacyjnej wynagrodzenia. Komisję egzaminacyjną powołuje Rada Wnioskodawcy jako organ statutowy Wnioskodawcy. Członkowie komisji egzaminacyjnej są powoływani na pięcioletnią kadencję. Wynagrodzenie za udział w przeprowadzonym egzaminie naliczane jest i wypłacane jeden raz w miesiącu, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbył/ły się egzamin/y. Wysokość wynagrodzenia jest iloczynem stawki za jednego kandydata i liczby kandydatów obecnych na egzaminie lub sumą tych iloczynów, jeśli egzaminów w danym zawodzie odbyło się kilka w miesiącu. W momencie powołania członka komisji na pięcioletnią letnią kadencję niemożliwe jest określenie w jakiej liczbie egzaminów członek komisji będzie brał udział, ilu kandydatów „ przeegzaminuje ” i w jakiej wysokości w związku z tym otrzyma wynagrodzenie. Na uwagę w przedmiotowej sprawie zasługuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215, poz. 1820), wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r., o rzemiośle (t. j.