Komisja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komisja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Fragment:

(...) komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wójt Gminy w ramach zadań własnych Gminy powołał Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie Komisji otrzymują określone wynagrodzenie. Wynagrodzenie członków Komisji ustala corocznie Rada Gminy w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rada Gminy podjęła uchwałę, w której określono, że członkom Komisji za udział w posiedzeniu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 200 zł dla przewodniczącego Komisji oraz 50 zł dla każdego członka. Z członkami Komisji nie są zawarte żadne umowy cywilnoprawne. Działają oni na podstawie uchwały Rady Gminy. Nie ma zatem podstaw do zawierania umów cywilnoprawnych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy, w ciągu roku planowane jest osiem posiedzeń. Czterech członków Komisji są pracownikami obcymi, natomiast dwóch są pracownikami Urzędu Gminy. Posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowane są na rok podatkowy 2018. Tryb powołania członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa zarządzenie Wójta Gminy z dnia 14 lutego 2018 r., na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2018
18
maj

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty wynagrodzenia członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 19 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek – uzupełniony pismem z 7 maja 2018 r. (data wpływu 14 maja 2018 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Burmistrz powołał Zarządzeniem Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną jako organ doradczy, której członkowie otrzymują wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu i wydaniu opinii. Wysokość wynagrodzenia dla członków Komisji oraz regulamin jej działania określony został w ww. zarządzeniu. Z członkami Komisji nie zostały zawarte umowy cywilnoprawne. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie protokołów z posiedzeń Komisji i załączonych do nich list obecności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wynagrodzenie wypłacane członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów? Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie wypłacane członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zaliczkę należy pobrać w wysokości 18% należnego wynagrodzenia pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%, a następnie odprowadzić ją do Urzędu Skarbowego.

2017
12
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Zgodnie z treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2004 r. uchylającego rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody orzekające o nieważności uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych będących członkami oraz biorących udział w posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej gminna komisja, stanowiąca organ doradczy gminy, winna być traktowana jak komisja o której mowa w art. 24 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: „ usg ”). Tym samym radni będący jej członkami są uprawnieni do otrzymywania świadczeń określonych w art. 25 ust. 4 usg z tytułu uczestnictwa w jej pracach. Nie zmienia powyższego okoliczność, że dana komisja nie jest wymieniona w Statucie Gminy jako stała komisja Rady. Nawet zatem doraźny charakter komisji nie pozbawia radnych desygnowanych do niej świadczeń z art. 25 ust. 4 u.s.g. Istotnym jest bowiem jej samorządowy charakter, zobowiązanie radnego do udziału w pracach komisji oraz fakt, że komisja ma niewątpliwie społeczny charakter. Radny uczestnicząc w jej pracach wykonuje pracę dla dobra ogółu, poza zajęciami zawodowymi. W tym miejscu należy podkreślić, iż Społeczna Komisja Mieszkaniowa wykazuje szereg podobieństw do Komisji (...) jak i komisji przetargowych. Składać się bowiem może z radnych: nie jest powoływana przez radę gminy: jest organem doradczym; a podstawę dla jej powołania stanowią przepisy odrębne. Tym samym wnioski wynikające z przedmiotowego orzeczenia odnoszą się także do Komisji (...).

2017
17
maj

Istota:

Skutki podatkowe sfinansowania szkoleń oraz zwrot kosztów dojazdu członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Fragment:

(...) komisji nie otrzymuje z tytułu udziału w szkoleniu żadnych środków pieniężnych. Czy ma on wpłacić zaliczkę z własnych środków do kasy lub na konto Gminy? na jakim druku PIT i w której pozycji tej informacji należy wykazać przychód z tytułu szkolenia członka komisji? czy prawidłowo nie ujmuje się przychodu z tytułu szkolenia, jeśli członkiem komisji jest pracownik Urzędu Gminy? Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania pierwszego – przychód pracownika Urzędu Gminy, będącego jednocześnie członkiem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tytułu udziału w szkoleniu, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Urząd Gminy jako płatnik nie ma obowiązku ujmowania przychodu w żadnym rozliczeniu, obowiązany jest natomiast pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od przychodu uzyskanego przez członków komisji niebędących pracownikami, z tytułu udziału w szkoleniu. Członek tej komisji, w sytuacji, gdy nie otrzymuje żadnych środków pieniężnych jest obowiązany wpłacić zaliczkę z własnych środków na konto lub w kasie Urzędu. W ocenie Wnioskodawcy – w zakresie pytania drugiego – zwrot kosztów dojazdu na szkolenie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tylko dla osób niebędących pracownikami, natomiast dla pracowników Urzędu przychód ten jest zwolniony z podatku.

2017
13
maj

Istota:

Wynagrodzenia otrzymywane przez członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią dla tych osób przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego mają zastosowanie koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu. Płatnik dokonując ich wypłaty zobowiązany jest do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Do wynagrodzeń członków Komisji nie ma zastosowania opodatkowanie ryczałtowe, określone w art. 30 ust. 1 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 41 ust. 4). Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 41 ust. 4). Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, iż wynagrodzenie otrzymywane przez członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniu komisji, należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w posiedzeniach Komisji jest wykonywaniem obowiązków nałożonych przez organ gminy w związku z realizacją zadań własnych gminy, a kwoty otrzymywane przez członków Komisji stanowią wynagrodzenie za udział w jej pracach. W myśl art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w wysokości 18% przychodu.

2017
2
lut

Istota:

Skutki podatkowe sfinansowania szkoleń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Fragment:

Członkowie Komisji nie są związani z Wnioskodawcą stosunkiem pracy, lecz otrzymują wynagrodzenie na podstawie aktu powołania w formie Zarządzenia Burmistrza. Zgodnie z art. 41 ust. 4 powołanej ustawy, w skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wnioskodawca umożliwia Komisji przeszkolenie jej członków w zakresie wykonywanych zadań. Koszt udziału członków Komisji w odpowiednich szkoleniach opłacany jest, w całości, ze środków budżetu Wnioskodawcy. W świetle powyższego oraz wobec jednoznacznego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 uznać należy, że udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniu finansowanym przez Wnioskodawcę w celu lepszego wykonywania zadań w ramach pracy Komisji, nie generuje po stronie jej uczestników przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnictwo w tego rodzaju szkoleniach pozostaje w ścisłym związku z wykonywaniem powierzonych im zadań. Ponadto zapewnienie szkolenia leży przede wszystkim w interesie świadczeniodawcy, który bez jego sfinansowania nie mógłby należycie podejmować działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2016
3
gru

Istota:

Czy wynagrodzenie przyznane członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, może być uznane jako przychód z tej działalności podlegający opodatkowaniu, a tym samym podstawą do wystawienia faktury za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?

Fragment:

Natomiast z art. 4 1 ust. 5 ww. ustawy wynika, iż zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych działają nie tylko w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, lecz również na podstawie regulaminów, w których określa się jej zadania i uprawnienia. Zgodnie regulaminem Gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, której członkiem jest Wnioskodawca, komisję powołuje oraz określa skład Wójt Gminy w drodze zarządzenia. Do uprawnień Wójta należy powoływanie oraz odwoływanie członków komisji. Odwołać ich może zarówno z własnej inicjatywy, jak również na wniosek przewodniczącego komisji. Zgodnie z regulaminem przewodniczący kieruje pracami komisji. Nadzór nad jej działalnością sprawuje pełnomocnik Wójta. Może on również wydawać zalecenia dotyczące pracy komisji, a członkowie mają obowiązek się do nich zastosować niezwłocznie. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż przychody otrzymywane przez Wnioskodawcę jako członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, należy zakwalifikować - zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. jako przychód z udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy łub administracji państwowej albo samorządowej.

2016
26
maj

Istota:

Czy członkowi Komisji od wypłaconego wynagrodzenia należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a, czy też podatek powinien zostać naliczony na zasadach ogólnych zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?

Fragment:

(...) Komisji przysługuje wynagrodzenie brutto 140 zł za jeden dyżur, trwający 2 godziny; Wynagrodzenie, o którym mowa w punktach 1 i 2 wypłacane jest na koniec miesiąca kalendarzowego, na podstawie list obecności. Częstotliwość posiedzeń Komisji, dyżurów jest uzależniona od potrzeb. Wynagrodzenie poszczególnych członków Komisji należne za dany miesiąc jest różne, ponieważ jest uzależnione od ilości posiedzeń Komisji, posiedzeń zespołów Komisji, narad czy też dyżurów w punkcie konsultacyjnym, w których dany członek Komisji wziął udział w danym miesiącu. Jeden z członków Komisji w miesiącu styczniu 2016 r. wziął udział w jednym posiedzeniu Komisji wobec czego uzyskał wynagrodzenie w wysokości 130 zł brutto, będące iloczynem ilości posiedzeń i stawki za udział w jednym posiedzeniu 130 zł. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące uregulowania prawne, stwierdzić należy, że skoro z uchwały Rady Gminy wynika, że członkom Komisji przysługuje wynagrodzenia za pracę w Komisji, odpowiednio: przewodniczącemu 140 zł brutto, pozostałym członkom 130 zł brutto oraz za pełnienie cotygodniowych dyżurów w punkcie informacyjno-wspierającym ds. uzależnień w wysokości 140 zł za jeden dyżur, wypłacane na podstawie list obecności, co oznacza, że nie ma umów (aktów powołania), z których wynika kwota należnego wynagrodzenia.

2016
18
lut

Istota:

Skutki podatkowe sfinansowania szkoleń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, opłacane z Jego budżetu szkolenia są związane ściśle z wykonywaniem obowiązku członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członka Zespołu Interdyscyplinarnego. Nie obliguje to więc, zdaniem Wnioskodawcy, do pobierania z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy. Aby powołany przez Wójta Gminy Zespół Interdyscyplinarny oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prawidłowo funkcjonowała, członkom Zespołu oraz Komisji, zgodnie z zapisami obowiązujących ustaw, powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie ich funkcji. Stąd też otrzymanie przez członków Komisji i Zespołu świadczeń w postaci szkoleń ściśle związanych z realizacja zadań GKRPA i ZI, należy zaliczyć do narzędzi niezbędnych w realizowaniu ich obowiązków, a nie uzyskanie osobistych korzyści w związku z uczestnictwem w tych szkoleniach. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że wydatki Ośrodka nie będą generowały po stronie członków Komisji i Zespołu przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te poniesione przez GOPS, będą więc wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie ww. Komisji i Zespołu. Z tych też powodów wartości świadczeń w postaci uczestnictwa ww. osób w szkoleniach nie będzie można uznać za nieodpłatne świadczenia, które należy zakwalifikować do jakiegokolwiek przychodu, określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
6
gru

Istota:

Czy zwrot kosztów poniesionych na dojazdy związane z pracami komisji określonymi uchwałą Zarządu XXX Izby Rolniczej nr XXX z dnia XXX w sprawie ustalania zasad zwrotu kosztów dojazdów członkom Komisji Wojewódzkiej oraz członkom Komisji Okręgowych do przeprowadzania wyborów do rad powiatowych XXX Izby Rolniczej korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawca zobowiązany jest do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jako płatnik do właściwego Urzędu Skarbowego w związku z wypłaceniem ww. kosztów?

Fragment:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, organami izby są: walne zgromadzenie, komisja rewizyjna, zarząd, rady powiatowe izby. Powyższy katalog w sposób enumeratywny określa organy Izby (zasada numerus clausus). A contrario uznać należy, że Komisje Wojewódzkie oraz Komisje Okręgowe do przeprowadzania wyborów do rad powiatowych Wnioskodawcy nie są organami Izby. Wybory do rady powiatowej izby przeprowadzają – zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy: komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, wybrana przez ustępujące walne zgromadzenie spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23; komisje okręgowe, w liczbie 5-7 osób, powołane przez komisję wojewódzką spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23. Komisje, o których mowa w ust. 1, wybierają spośród swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza komisji. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej. Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Zwrot „ pełnią funkcje honorowo ” zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 października 2006 r. oznacza, że „przy braku ustawowej podstawy do przyznawania diet określonej kategorii osób z tytułu pełnionych przez (...)