Komisja | Interpretacje podatkowe

Komisja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komisja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sfinansowania szkoleń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Fragment:
Członkowie Komisji nie są związani z Wnioskodawcą stosunkiem pracy, lecz otrzymują wynagrodzenie na podstawie aktu powołania w formie Zarządzenia Burmistrza. Zgodnie z art. 41 ust. 4 powołanej ustawy, w skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wnioskodawca umożliwia Komisji przeszkolenie jej członków w zakresie wykonywanych zadań. Koszt udziału członków Komisji w odpowiednich szkoleniach opłacany jest, w całości, ze środków budżetu Wnioskodawcy. W świetle powyższego oraz wobec jednoznacznego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 uznać należy, że udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniu finansowanym przez Wnioskodawcę w celu lepszego wykonywania zadań w ramach pracy Komisji, nie generuje po stronie jej uczestników przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnictwo w tego rodzaju szkoleniach pozostaje w ścisłym związku z wykonywaniem powierzonych im zadań. Ponadto zapewnienie szkolenia leży przede wszystkim w interesie świadczeniodawcy, który bez jego sfinansowania nie mógłby należycie podejmować działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2017
2
lut

Istota:
Czy wynagrodzenie przyznane członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, może być uznane jako przychód z tej działalności podlegający opodatkowaniu, a tym samym podstawą do wystawienia faktury za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
Fragment:
Natomiast z art. 4 1 ust. 5 ww. ustawy wynika, iż zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych działają nie tylko w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, lecz również na podstawie regulaminów, w których określa się jej zadania i uprawnienia. Zgodnie regulaminem Gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, której członkiem jest Wnioskodawca, komisję powołuje oraz określa skład Wójt Gminy w drodze zarządzenia. Do uprawnień Wójta należy powoływanie oraz odwoływanie członków komisji. Odwołać ich może zarówno z własnej inicjatywy, jak również na wniosek przewodniczącego komisji. Zgodnie z regulaminem przewodniczący kieruje pracami komisji. Nadzór nad jej działalnością sprawuje pełnomocnik Wójta. Może on również wydawać zalecenia dotyczące pracy komisji, a członkowie mają obowiązek się do nich zastosować niezwłocznie. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż przychody otrzymywane przez Wnioskodawcę jako członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, należy zakwalifikować - zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. jako przychód z udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy łub administracji państwowej albo samorządowej.
2016
3
gru

Istota:
Czy członkowi Komisji od wypłaconego wynagrodzenia należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a, czy też podatek powinien zostać naliczony na zasadach ogólnych zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?
Fragment:
(...) Komisji przysługuje wynagrodzenie brutto 140 zł za jeden dyżur, trwający 2 godziny; Wynagrodzenie, o którym mowa w punktach 1 i 2 wypłacane jest na koniec miesiąca kalendarzowego, na podstawie list obecności. Częstotliwość posiedzeń Komisji, dyżurów jest uzależniona od potrzeb. Wynagrodzenie poszczególnych członków Komisji należne za dany miesiąc jest różne, ponieważ jest uzależnione od ilości posiedzeń Komisji, posiedzeń zespołów Komisji, narad czy też dyżurów w punkcie konsultacyjnym, w których dany członek Komisji wziął udział w danym miesiącu. Jeden z członków Komisji w miesiącu styczniu 2016 r. wziął udział w jednym posiedzeniu Komisji wobec czego uzyskał wynagrodzenie w wysokości 130 zł brutto, będące iloczynem ilości posiedzeń i stawki za udział w jednym posiedzeniu 130 zł. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące uregulowania prawne, stwierdzić należy, że skoro z uchwały Rady Gminy wynika, że członkom Komisji przysługuje wynagrodzenia za pracę w Komisji, odpowiednio: przewodniczącemu 140 zł brutto, pozostałym członkom 130 zł brutto oraz za pełnienie cotygodniowych dyżurów w punkcie informacyjno-wspierającym ds. uzależnień w wysokości 140 zł za jeden dyżur, wypłacane na podstawie list obecności, co oznacza, że nie ma umów (aktów powołania), z których wynika kwota należnego wynagrodzenia.
2016
26
maj

Istota:
Skutki podatkowe sfinansowania szkoleń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, opłacane z Jego budżetu szkolenia są związane ściśle z wykonywaniem obowiązku członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członka Zespołu Interdyscyplinarnego. Nie obliguje to więc, zdaniem Wnioskodawcy, do pobierania z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy. Aby powołany przez Wójta Gminy Zespół Interdyscyplinarny oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prawidłowo funkcjonowała, członkom Zespołu oraz Komisji, zgodnie z zapisami obowiązujących ustaw, powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie ich funkcji. Stąd też otrzymanie przez członków Komisji i Zespołu świadczeń w postaci szkoleń ściśle związanych z realizacja zadań GKRPA i ZI, należy zaliczyć do narzędzi niezbędnych w realizowaniu ich obowiązków, a nie uzyskanie osobistych korzyści w związku z uczestnictwem w tych szkoleniach. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że wydatki Ośrodka nie będą generowały po stronie członków Komisji i Zespołu przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te poniesione przez GOPS, będą więc wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie ww. Komisji i Zespołu. Z tych też powodów wartości świadczeń w postaci uczestnictwa ww. osób w szkoleniach nie będzie można uznać za nieodpłatne świadczenia, które należy zakwalifikować do jakiegokolwiek przychodu, określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
18
lut

Istota:
Czy zwrot kosztów poniesionych na dojazdy związane z pracami komisji określonymi uchwałą Zarządu XXX Izby Rolniczej nr XXX z dnia XXX w sprawie ustalania zasad zwrotu kosztów dojazdów członkom Komisji Wojewódzkiej oraz członkom Komisji Okręgowych do przeprowadzania wyborów do rad powiatowych XXX Izby Rolniczej korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawca zobowiązany jest do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jako płatnik do właściwego Urzędu Skarbowego w związku z wypłaceniem ww. kosztów?
Fragment:
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, organami izby są: walne zgromadzenie, komisja rewizyjna, zarząd, rady powiatowe izby. Powyższy katalog w sposób enumeratywny określa organy Izby (zasada numerus clausus). A contrario uznać należy, że Komisje Wojewódzkie oraz Komisje Okręgowe do przeprowadzania wyborów do rad powiatowych Wnioskodawcy nie są organami Izby. Wybory do rady powiatowej izby przeprowadzają – zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy: komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, wybrana przez ustępujące walne zgromadzenie spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23; komisje okręgowe, w liczbie 5-7 osób, powołane przez komisję wojewódzką spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23. Komisje, o których mowa w ust. 1, wybierają spośród swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza komisji. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej. Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Zwrot „ pełnią funkcje honorowo ” zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 października 2006 r. oznacza, że „przy braku ustawowej podstawy do przyznawania diet określonej kategorii osób z tytułu pełnionych przez (...)
2015
6
gru

Istota:
- Czy dla członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wartość szkoleń opłacanych przez gminę (w tym odpłatnych szkoleń organizowanych przez Forum Profilaktyki Uzależnień) stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego należy pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%?
- Czy zwrot kosztów dojazdu na przedmiotowe szkolenia, należny członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z uchwałą rady miasta, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego należy pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%?
- Czy w przypadku gdy szkolenia Forum Profilaktyki Uzależnień organizowane są w ramach kwartalnych opłat za członkostwo, przychodem dla uczestnika forum jest kwartalna składka członkowska wnoszona przez gminę?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w R. została powołania przez Prezydenta Miasta R. na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy w związku z art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tryb działania Komisji i zadania określa Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nadany zarządzeniem Prezydenta Miasta. Osobowe zmiany w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czyli odwołania i powołania nowych członków odbywają się na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta R. Członkowie komisji nie są związani z komisją stosunkiem pracy i nie są jej pracownikami, lecz członkami (z tego względu nie jest potrzebne zawieranie żadnych umów z członkami, oprócz aktu powołania w formie zarządzenia). Niektórzy członkowie są jednak pracownikami Urzędu Miasta R. Członkowie komisji uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach. Koszty szkoleń ponosi Gmina, a członkowie – zgodnie z Uchwałą Rady Miasta – mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży służbowych odbytych w związku z udziałem w szkoleniach. Jedną z możliwości rozwojowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest członkostwo w Forum Profilaktyki Uzależnień, które jest organizacją szkoleniowo-konsultacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
2015
26
sie

Istota:
Skutki podatkowe sfinansowania członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kosztów uczestnictwa w szkoleniach.
Fragment:
Zgodnie z art. 4 ust. 4 powołanej ustawy w skład komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina dopełniając obowiązków przeszkolenia członków komisji, umożliwia im uczestnictwo w szkoleniach związanych z działaniami Komisji. Koszt udziału członków Komisji w odpowiednich szkoleniach opłacany jest w całości ze środków budżetu Gminy. Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż uczestnictwo w szkoleniu przy jednoczesnym nie ponoszeniu wydatków z tego tytułu stanowi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nieodpłatne świadczenie, którego otrzymanie skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten należy ustalić według zasad określonych w art. 11 ust. 2a ww. ustawy. Ponieważ beneficjentami świadczenia są członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy uzyskany z tego tytułu przychód zakwalifikować do przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, o których mowa w art. 13 pkt 6 cytowanej ustawy. Od uzyskiwanych przez te osoby ww. nieodpłatnych świadczeń Wnioskodawca jako płatnik obowiązany jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy.
2015
16
cze

Istota:
Czy koszt szkolenia członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i pedagoga szkolnego należy uznać jako nieodpłatne świadczenie w ramach rządowego programu wolne od podatku zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 114 ?
Fragment:
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Burmistrz Gminy powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z art. 41 ust. 4 w skład tejże komisji weszły osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wnioskodawca podkreślił, że nie są to pracownicy Urzędu. Członkowie tej komisji, pedagodzy, dyrektorzy szkół uczestniczyli w szkoleniu mającym na celu pogłębienie wiedzy merytorycznej; szkolenie to ma służyć lepszemu wypełnianiu przez nich obowiązków. Faktura za szkolenie została wystawiona na Gminę oraz została sfinansowana ze środków Gminy. Istotnym faktem jest, iż zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnym programem profilaktyki z członkami komisji zawierane są umowy zlecenia na udział w pracach komisji. Tym samym wiedza zdobyta na szkoleniach umożliwia im wykonywanie czynności z tytułu umowy zlecenia. Zawierane są także umowy zlecenia z pedagogami szkolnymi na realizację zajęć w grupach socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz na opracowanie i realizację programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów narkomanii i problemów alkoholowych w poszczególnych szkołach w Gminie.
2015
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Za udział w posiedzeniu członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w zależności od pełnionej funkcji: Przewodniczący Komisji - 20% minimalnego wynagrodzenia, Sekretarz Komisji - 15% minimalnego wynagrodzenia, pozostali członkowie Komisji - 15% minimalnego wynagrodzenia, członkowi Komisji prowadzącemu jej dokumentację i obsługę administracyjną przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5 % minimalnego wynagrodzenia, za udział w kontroli wyjazdowej w punktach sprzedaży każdemu z członków przysługuje 35 zł. Komisja spotyka się na posiedzeniach nie częściej niż dwa razy w miesiącu, a kontrole wyjazdowe w punktach sprzedaży przeprowadza w miarę potrzeb. Z członkami Komisji nie są zawarte żadne umowy cywilnoprawne. Działają oni na podstawie uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta. Wynagrodzenia dla członków Komisji wypłacane są na podstawie list obecności z posiedzeń komisji oraz protokołów z kontroli wyjazdowych. Wójt Gminy w ramach zadań własnych Gminy powołuje Zarządzeniem Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) jako organ doradczy. Członkowie Komisji za udział w posiedzeniu Komisji otrzymują 180 zł diety, której wysokość ustala Wójt Gminy w Zarządzeniu powołującym komisję i wprowadzającym regulamin jej działania.
2015
12
lut

Istota:
Jakie są skutki podatkowe sfinansowania członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kosztów uczestnictwa w szkoleniach?
Fragment:
Gmina dopełniając obowiązku przeszkolenia członków Komisji, umożliwi im uczestnictwo w szkoleniach związanych z działaniami Komisji. Koszt udziału członków Komisji w odpowiednich szkoleniach opłacany będzie w całości ze środków budżetu Miasta G. Członkowie Komisji nie są pracownikami Miasta. Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż uczestnictwo w szkoleniu przy jednoczesnym nie ponoszeniu przez członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatków z tego tytułu stanowić będzie dla tych członków nieodpłatne świadczenie, którego otrzymanie skutkować będzie powstaniem przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Członkowie Komisji nie pełnią funkcji społecznych. Ich status zasadniczo też różni się od statusu radnych. Członkowie Komisji nie wchodzą bowiem w skład organu samorządowego. Ich udział w Komisji nie wiąże się więc z wykonywaniem zadań nałożonych na organ Gminy, lecz z wykonywaniem zadań przynależnych Komisji. Ponieważ beneficjentami świadczenia będą członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy uzyskany z tego tytułu przychód zakwalifikować do przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, o których mowa w art. 13 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Komisja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.