Komisant | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komisant. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
23
lis

Istota:

Zakładając, że Komisant z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla spółki N oraz dla spółki C niezależnym przedstawicielem, czy przychody (dochody) ze sprzedaży za pośrednictwem Komisanta na terenie Niemiec, przypadające na Wnioskodawcę, tj. akcjonariusza spółki N oraz akcjonariusza spółki C, będą opodatkowane przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Fragment:

Obie spółki zamierzają prowadzić sprzedaż swoich wyrobów i towarów handlowych na terytorium Niemiec za pośrednictwem Komisanta będącego spółką GmbH, założoną według prawa niemieckiego, z siedzibą na terytorium Niemiec. Komisant będzie niemieckim podatnikiem podatku od wartości dodanej oraz będzie zatrudniać na terytorium Niemiec pracowników. Komisant będzie prowadził swoją zwykłą działalność na terytorium Niemiec i początkowo będzie komisantem tylko dla dwóch spółek: N Sp. z o.o. SKA oraz C Sp. z o.o. SKA. W późniejszym czasie Komisant zamierza rozszerzyć swoją działalność pozyskując innych kontrahentów, na rzecz których zamierza prowadzić działalność komisową, zarówno z terytorium Polski, jak i z terytorium Niemiec. Udziałowcem Komisanta będzie Wnioskodawca. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania: Czy Komisant z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla spółki N oraz dla spółki C niezależnym przedstawicielem, o którym mowa w art. 5 ust. 6 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.... Zakładając, że Komisant z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla spółki N oraz dla spółki C niezależnym przedstawicielem, czy przychody (dochody) ze sprzedaży za pośrednictwem Komisanta na terenie Niemiec, przypadające na Wnioskodawcę, tj. akcjonariusza spółki N oraz akcjonariusza spółki C, będą opodatkowane przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...

2012
30
cze

Istota:

1. Czy komisant (GmBH) z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla Sp. z o.o. S.K.A., niezależnym przedstawicielem, o którym mowa w art. 5 ust. 6 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku?
2. Zakładając, że komisant (GmbH) z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla Sp. z o.o. S.K.A. niezależnym przedstawicielem, czy przychody (dochody) ze sprzedaży za pośrednictwem komisanta (GmbH) na terenie Niemiec, przypadające na Wnioskodawcę, tj. komplementariusza Sp. z o.o. S.K.A, będą opodatkowane przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?

Fragment:

Udziałowcem komisanta (GmbH) będzie również FI. Ponadto, Spółka wskazała, iż: Komisant nie będzie odpowiadał za wyniki swojej pracy wobec spółki komandytowo - akcyjnej. Sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez komisanta (GmbH) na terytorium Niemiec nie będzie podlegał jej kontroli, nie będzie otrzymywał szczegółowych instrukcji, dotyczących prowadzenia przez niego działalności na terytorium Niemiec, ryzyko związane z zawarciem i wykonywaniem umów komisu oraz odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające będzie spoczywać po stronie komisanta (GmbH). Umowa o współpracy pomiędzy spółką komandytowo - akcyjną a komisantem (GmbH) nie została jeszcze zawarta. Komisant (GmbH) będzie prowadził swoją zwykłą działalność na terytorium Niemiec i początkowo będzie komisantem tylko dla dwóch wspomnianych wyżej spółek osobowych. W chwili obecnej Wnioskodawca nie wie, w jakim terminie komisant (GmbH) podpisze z nimi umowy oraz z innymi komitentami, na rzecz których będzie prowadził działalność komisant, gdyż nie zarejestrował on jeszcze działalności gospodarczej na terytorium Niemiec. Jednakże celem działalności komisanta (GmbH) będzie prowadzenie jak najszerszej działalności komisowej na terytorium Niemiec i podpisanie umów z jak największą liczbą komitentów prowadzących swoją działalność gospodarczą na terenie Unii.

2012
30
cze

Istota:

1. Czy komisant (GmBH) z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla Sp. z o.o. S.K.A., niezależnym przedstawicielem, o którym mowa w art. 5 ust. 6 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku?
2. Zakładając, że komisant (GmbH) z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla Sp. z o.o. S.K.A. niezależnym przedstawicielem, czy przychody (dochody) ze sprzedaży za pośrednictwem komisanta (GmbH) na terenie Niemiec, przypadające na Wnioskodawcę, tj. komplementariusza Sp. z o.o. S.K.A, będą opodatkowane przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?

Fragment:

S.K.A. a komisantem (GmbH) nie została jeszcze zawarta. Komisant (GmbH) będzie prowadził swoją zwykłą działalność na terytorium Niemiec i początkowo będzie komisantem tylko dla dwóch spółek: „A” Sp. z o.o. S.K.A. oraz „B” Sp. z o.o. S.K.A. W chwili obecnej Wnioskodawca nie wie, w jakim terminie komisant (GmbH) podpisze umowy z „A” Sp. z o.o. S.K.A. oraz „B” Sp. z o.o. S.K.A. oraz z innymi komitentami, na rzecz których będzie prowadził działalność komisant, gdyż komisant (GmbH) nie zarejestrował jeszcze działalności gospodarczej na terytorium Niemiec. Celem działalności komisanta (GmbH) będzie prowadzenie jak najszerszej działalności komisowej na terytorium Niemiec i podpisanie umów z jak największą liczbą komitentów prowadzących swoją działalność gospodarczą na terenie Unii. W chwili obecnej komisant (GmbH) nie podejmuje działań w celu pozyskania innych kontrahentów, ponieważ FI nie powołał jeszcze spółki komisanta (GmbH) działającej na terytorium Niemiec. Jest to jedno ze zdarzeń przyszłych opisanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy komisant (GmBH) z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla Sp. z o.o.

2011
1
lip

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów komisowych w przedsiębiorstwie będącym komisantem, moment powstania obowiązku wystawienia faktury VAT w przedsiębiorstwie będącym komitentem

Fragment:

Na podstawie 19 ust. 16a. w. ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku wydania towarów przez komitenta na rzecz komisanta, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez komitenta zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dostawy towarów dokonanej przez komisanta. Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że moment obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów komisowych w przedsiębiorstwie będącym komisantem powstaje zgodnie z art. 19 ust. 1 bądź ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług t.z.n. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru. Jeżeli dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru. W związku z powyższym art. 19 ust. 16a ustawy nie ma w zakresie zapytania pierwszego zastosowania, bowiem dotyczy wydania towarów przez komitenta na rzecz komisanta a nie sprzedaży towarów komisowych w przedsiębiorstwie będącym komisantem. Dlatego też stanowisko Podatnika odnośnie tego zapytania tut. organ uznał za nieprawidłowe. Odnośnie zapytania drugiego i trzeciego należy stwierdzić, że w przedsiębiorstwie będącym komitentem obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia powstaje nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, a więc nie później niż w ciągu trzydziestu dni od dostawy towarów dokonanej przez komisanta.

2011
1
maj

Istota:

W którym momencie następuje dostawa towarów pomiędzy komisantem a osobą trzecią (klientem)?

Fragment:

Zgodnie z zawartą umową, prowizja komisanta jest stała i obliczana w oparciu o cenę uzyskaną od ostatecznego odbiorcy (klienta). Zgodnie natomiast z nową strukturą sprzedaży cukrownie (komitenci) przekazywać będą wyprodukowany przez siebie cukier do magazynu komisanta (tzw. „oddanie w komis”) po zakończeniu kampanii i rozliczeniu procesu produkcyjnego. W dalszej części wniosku Podatnik wskazuje, że w znacznej większości zamówienia klientów nie mogą być zrealizowane w jednej dostawie i wymagają przewozu w partiach przez wzgląd na zakres zamówienia i ograniczenia środków transportu. W ustaleniach z klientami przyjmuje się – co do zasady – że dopiero wypełnienie zamówienia klienta, tj. dostarczenie całości zamawianego cukru (ostatniej partii), równoznaczne jest z wydaniem towaru, które po stronie komisanta skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego i koniecznością wystawienia faktury. Spółka podkreśla, iż dopóki klient nie otrzyma całości zamówionego cukru, dopóty uważa się, że komisant nie dokonał dostawy towarów. Na tle przedstawionego stanu faktycznego Podatnik zwrócił się z pytaniem: W którym momencie następuje dostawa towarów pomiędzy komisantem a osobą trzecią (klientem)? Podatnik stoi na stanowisku, iż jego działania przedstawione powyżej są prawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

Czy komisant uprawniony jest do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez komitenta w miesiącu jej otrzymania lub następnym?

Fragment:

Zgodnie natomiast z nową strukturą sprzedaży cukrownie (komitenci) przekazywać będą wyprodukowany przez siebie cukier do magazynu komisanta (tzw. „oddanie w komis”) po zakończeniu kampanii i rozliczeniu procesu produkcyjnego W dalszej części pisma Strona wskazuje, że w celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy komisu, komisant działający w swoim imieniu lecz na rachunek komitenta, sam podejmuje decyzje o wyborze kontrahenta, cenie sprzedaży, momencie pobrania towaru oraz miejsca (magazynu) z jakiego realizowana będzie dostawa. Na tle przedstawionego stanu faktycznego Podatnik zwrócił się z pytaniem: Czy komisant uprawniony jest do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez komitenta w miesiącu jej otrzymania lub następnym? Podatnik stoi na stanowisku, iż komisant, czyli Spółka, nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie przyjęcia towarów „ w komis”, co w sytuacji Strony odpowiada przyjęciu towarów do swojego magazynu, potwierdzonemu dokumentem PZ. Podatek wynikający z faktury wystawionej po przekazaniu towaru do magazynu komisanta (przekazanie „w komis”) może zostać odliczony przez komisanta w miesiącu otrzymania faktury lub następnym. Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zważył, co następuje: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT i podstawy opodatkowania w przedstawionym stanie faktycznym.

Fragment:

Podatek należny z tytułu sprzedaży komisowej Spółka ustala na podstawie informacji o dokonanej sprzedaży przekazanej przez Pocztę za okres miesięczny zgodnie z art. 19 ust. 16a tejże ustawy tj. z chwilą otrzymania zapłaty nie później niż 30 dni od dnia dostawy towarów dokonanej przez komisanta. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, że zawiera ona umowy komisu z PPUP Poczta Polska w zakresie sprzedaży artykułów tytoniowych i nietytoniowych. Wątpliwości Spółki dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawach z tytułu komisu i ustalenia podstawy opodatkowania. Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zm.) podstawą opodatkowania po stronie komitenta jest kwota należna pomniejszona o kwotę prowizji komisanta, pomniejszona o kwotę podatku - w przypadku dostawy towarów dla komisanta . Zgodnie z art. 19 ust. 16a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zm.) w przypadku wydania towarów przez komitenta na rzecz komisanta, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez komitenta zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dostawy towarów dokonanej przez komisanta. Jednocześnie według art. 19 ust. 4 jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

2011
1
maj

Istota:

Dostawa podręczników szkolnych przez komisanta jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, bowiem Wnioskodawca nie spełnił jednego z warunków, dla uznania dostawy za zwolnioną z podatku od towarów i usług tj. nie był i nie jest użytkownikiem towaru sprzedawanego w ramach umowy komisu

Fragment:

Jaka stawka VAT powinna być stosowana przy sprzedaży przez komisanta używanych podręczników szkolnych... Zdaniem Wnioskodawcy, używane podręczniki powinny być sprzedawane przez komisanta jako towary zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Definicję komisu reguluje art. 765 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Podatnik sprzedaje książki, które przyjął w oparciu o umowę komisu od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

2011
1
kwi

Istota:

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wysyła zanieczyszczone srebro do niemieckiego kontrahenta. Niemiecka Spółka wykonuje na rzecz Spółki usługę oczyszczania przedmiotowego srebra. Oczyszczone srebro nie jest przywożone do Polski, lecz magazynowane na terytorium Niemiec do czasu uzyskania odpowiedniej ceny sprzedaży. Po wystąpieniu oczekiwanej ceny transakcyjnej niemiecka Spółka dokonuje sprzedaży przedmiotowego srebra we własnym imieniu, lecz na rachunek Spółki. Spółka niemiecka w zamian za pośrednictwo w sprzedaży ma prawo zatrzymać 0,3% wartości masy czystego srebra. Czy w opisanej sytuacji dojdzie do WDT?

Fragment:

Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej. Z powyższego wynika, iż w przypadku wywozu towarów z terytorium kraju w wyniku wydania towarów między komitentem a komisantem na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w art. 13 ustawy). Zgodnie natomiast z art. 765 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 14, poz. 93 ze zm.) przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Z uwagi na powyższe w opinii tut. organu podatkowego pomimo braku pisemnej umowy w wyniku wykonania przedmiotowych czynności dochodzi do realizacji umowy komisu tj. następuje wydanie towaru pomiędzy komitentem (Spółką) a komisantem (kontrahentem niemieckim). Reasumując powyższe w przedstawionym stanie faktycznym dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2-4, ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy w przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, podatnik wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

2011
1
lut

Istota:

Czy w przypadku transakcji komisowych opodatkowanych na zasadach ogólnych, których przedmiotem są towary spełniające warunki z art. 120 ust. 1 ustawy o VAT przekazane do komisu przez przedmioty określone w art. 120. ust. 3 ustawy o VAT – komisant może zastosować do dostawy tych towarów 7% stawką podatku?
Jak prawidłowo wyliczyć kwotę prowizji komisowej przez podatnika podatku VAT, który stosuje ogólne zasady opodatkowania dla dostawy komisowej?

Fragment:

Komisant do dostawy dzieł sztuki opodatkowanej według zasad ogólnych stosuje stawkę podatku właściwą dla towaru, będącego przedmiotem dostawy. Ad. 2 Podstawą opodatkowania dostawy towarów, wynikającej z umowy komisu jest dla komisanta kwota należna z tytułu dostawy pomniejszona o kwotę podatku, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. ustawy VAT. Natomiast sposób określenia prowizji komisowej nie wynika wprost z ww. ustawy o VAT, jednakże biorąc pod uwagę jej regulacje oraz regulacje zawarte w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.) należy przyjąć, że prowizja, o której mowa stanowi różnicę pomiędzy ceną sprzedaży netto towaru przez komisanta (obrotem komisanta) a kosztami zakupu towaru od komitenta.