IBPB-1-3/4510-745/15/TS | Interpretacja indywidualna

Kiedy następuje moment uzyskania przychodu (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przez Komitenta, z tytułu realizacji umowy komisu?
IBPB-1-3/4510-745/15/TSinterpretacja indywidualna
  1. faktura VAT
  2. komis
  3. powstanie przychodu
  4. przychód
  5. przychód podlegający opodatkowaniu
  6. sprzedaż
  7. sprzedaż komisowa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 22 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu przez Komitenta, z tytułu realizacji umowy komisu (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu przez Komitenta, z tytułu realizacji umowy komisu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca sprowadza z zagranicy do Polski wino w butelkach. Wnioskodawca zamierza zawrzeć z innymi przedsiębiorcami, z każdym odrębnie, umowę komisu. W ramach umowy, Wnioskodawca będzie dostarczał przedsiębiorcom wino w butelkach, które przedsiębiorcy będą następnie sprzedawać w ramach swojej działalności.

W ramach umowy komisu, Wnioskodawca wraz z drugą stroną ustalą miesięczne okresy rozliczeniowe. Rozliczenia pomiędzy Wnioskodawcą (jako Komitentem) oraz Komisantem będą odbywały się na podstawie dowodów wydania towaru (wina) w danym miesiącu kalendarzowym.

Zapłata za dostarczony towar będzie wymagalna dopiero jeśli towar ten zostanie faktycznie sprzedany przez Komisanta, co będzie ustalane na podstawie doręczanego przez Komisanta do Komitenta zestawienia sprzedaży za dany miesiąc. Zestawienia sprzedaży będą dostarczane w terminie do 5 dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Komitent wystawi fakturę VAT na towar sprzedany przez Komisanta w danym miesiącu kalendarzowym. Termin płatności za faktycznie sprzedany przez Komisanta towar przypada po dniu wystawienia faktury przez Komitenta.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Kiedy następuje moment uzyskania przychodu (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przez Komitenta, z tytułu realizacji umowy komisu... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, momentem osiągnięcia przychodu z tytułu realizacji umowy komisu, jest wydanie przez komisanta komitentowi korzyści majątkowych, uzyskanych od osoby trzeciej w wyniku sprzedaży rzeczy tj. dokonanie zapłaty, a nie moment wydania rzeczy komisantowi.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie przewidują szczególnych uregulowań w zakresie opodatkowania stron umowy komisu. Komisant i komitent podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Niemniej jednak ze względu na fakt, że samo oddanie towaru do komisu nie powoduje jeszcze powstania przychodu należnego po stronie komitenta – bowiem właścicielem towaru przez cały czas pozostaje komitent, a samo oddanie rzeczy do komisu nie ma charakteru definitywnego.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, momentem osiągnięcia przychodu z tytułu realizacji umowy komisu, dla celu podatku dochodowego od osób prawnych, jest wydanie przez komisanta komitentowi korzyści majątkowych uzyskanych od osoby trzeciej w wyniku sprzedaży rzeczy tj. dokonanie zapłaty, a nie moment wydania rzeczy komisantowi przez komitenta.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej: „updop”), przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Stosownie do art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika generalna zasada, że przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powstaje w dniu wydania sprzedanych rzeczy, o ile dzień ten jest wcześniejszy niż dzień wystawienia faktury, czy też uregulowania należności.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zawrzeć z innymi przedsiębiorcami, z każdym odrębnie, umowę komisu. W ramach umowy, Wnioskodawca będzie dostarczał przedsiębiorcom wino w butelkach, które przedsiębiorcy będą następnie sprzedawać w ramach swojej działalności. W ramach umowy komisu, Wnioskodawca wraz z drugą stroną ustalą miesięczne okresy rozliczeniowe. Rozliczenia pomiędzy Wnioskodawcą (jako Komitentem) oraz Komisantem będą odbywały się na podstawie dowodów wydania towaru (wina) w danym miesiącu kalendarzowym. Zapłata za dostarczony towar będzie wymagalna dopiero jeśli towar ten zostanie faktycznie sprzedany przez Komisanta, co będzie ustalane na podstawie doręczanego przez Komisanta do Komitenta zestawienia sprzedaży za dany miesiąc. Zestawienia sprzedaży będą dostarczane w terminie do 5 dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Komitent wystawi fakturę VAT na towar sprzedany przez Komisanta w danym miesiącu kalendarzowym. Termin płatności za faktycznie sprzedany przez Komisanta towar przypada po dniu wystawienia faktury przez Komitenta.

Umowa komisu uregulowana została w ustawie z dnia 23 kwietnia 1694 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej: „KC”). Stosownie do art. 765 KC, przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

Mając na względzie przywołane przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że u komitenta (tj. oddającego rzecz w komis) przychód powstaje w dacie zbycia (wydania) przedmiotu umowy komisu przez komisanta, który działa na rzecz komitenta, zgodnie z art. 12 ust. 3 i 3a updop. Jeżeli bowiem Wnioskodawca ma obowiązek wystawienia faktury w związku ze sprzedażą towarów, zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3a updop, zgodnie z którym przychód powstanie w dniu wydania rzeczy, jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.