Komis | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komis. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
lis

Istota:

Komis - obowiązek rozliczenia przez Wnioskodawcę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy oraz określenie daty przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel na Wnioskodawcę i prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Obecnie Spółka, przy współpracy z innymi przedsiębiorcami (dalej: Kontrahenci lub Komitenci) rozważa wdrożenie modelu sprzedaży towarów opartej o umowę komisu (komis sprzedaży). Formalną podstawę do takiej współpracy stanowiłaby ramowa umowa komisu (dalej: Umowa komisu) zawierana odrębnie przez Spółkę (komisanta) z danym przedsiębiorcą (komitentem), który przekazywałby Spółce należące do niego towary (dalej: Produkty lub Towary) w celu ich sprzedaży w ramach komisu. Współpracującymi z Wnioskodawcą Komitentami byliby: przedsiębiorcy z siedzibą na terytorium kraju, będący zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT; przedsiębiorcy posiadający siedziby i miejsca prowadzenia działalności w innych krajach UE, zarejestrowani w tych innych krajach UE jako podatnicy podatku od wartości dodanej, w tym również dla potrzeb realizacji transakcji wewnątrzwspólnotowych (w takich przypadkach, towary umieszczane w sklepach Spółki w ramach umowy komisu byłyby uprzednio przemieszczane do Polski przez danego Komitenta z innego kraju UE). Zgodnie z projektowanymi postanowieniami Umowy komisu zawieranej pomiędzy Spółką a danym Komitentem: Komitent oferuje Spółce Produkty z własnych zapasów w celu ich sprzedaży przez Spółkę (komisanta) w ramach komisu. Wnioskodawca jest uprawniony do wyboru Produktów do sprzedaży na podstawie złożonej przez Komitenta oferty.

2018
7
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie nie uznania dokonanych w ramach umowy komisu wydań akcesoriów komisantowi przez komitenta za WNT na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy VAT.

Fragment:

W związku z tym, że niezbędnym elementem zaistnienia WNT, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT i art. 20 dyrektywy 2006/112, jest nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel należy zbadać, czy do takiego nabycia dojdzie w przypadku wydania rzeczy przez komitenta komisantowi w ramach umowy komisu sprzedaży. Umowa komisu należy do umów z zakresu szeroko rozumianego pośrednictwa handlowego. Na podstawie definicji komisu zawartej w art. 765 k.c. wyróżnić można dwa rodzaje umowy komisu: umowę komisu kupna (komis kupna) i umowę komisu sprzedaży (komis sprzedaży). Na podstawie umowy komisu kupna komisant zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna rzeczy ruchomych na rachunek komitenta, lecz w imieniu własnym. Natomiast komis sprzedaży charakteryzuje się tym, że komisant zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek komitenta, lecz w imieniu własnym. Komisant świadczy usługi pośrednictwa handlowego jako zastępca pośredni komitenta, który dokonuje czynności prawnych (zawiera umowy sprzedaży) na rachunek komitenta, lecz we własnym imieniu. Działanie we własnym imieniu oznacza, że stroną tych umów oraz podmiotem praw i obowiązków z nich wynikających jest komisant. Natomiast jednoczesne występowanie na rachunek komitenta wyraża się w tym, że komisant ma obowiązek przenieść na komitenta wszelkie prawa, których podmiotem stał się na podstawie tych umów, zaś komitent ma obowiązek zwolnić go z zaciągniętych w ten sposób zobowiązań.

2017
2
cze

Istota:

1. Czy w świetle okoliczności przedstawionego stanu faktycznego oraz polskich regulacji w zakresie VAT, transakcje pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką powinny być traktowane jako dostawy opodatkowane VAT poza terytorium kraju?
2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy i w jakim okresie rozliczeniowym Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania opisanych dostaw w składanych deklaracjach VAT?

Fragment:

Zawarcie umowy komisu, na mocy ustawy skutkuje zatem przekazaniem prawa do rozporządzania danym towarem jak właściciel. W tym miejscu należy zaznaczyć, że umowa komisu jest umową nazwaną, uregulowaną w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). Stosownie do art. 765 K c, przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Zatem z jednej strony występuje komitent – osoba dająca zlecenie, chcąca sprzedać określoną rzecz, z drugiej komisant – przyjmujący zlecenie, swoisty pośrednik, który sprzedaje rzecz na rachunek komitenta. Na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, umowa komisu kwalifikowana jest jako dwie odrębne czynności, gdzie każda z nich stanowi dostawę towarów. Dostawę towarów stanowi zarówno wydanie towarów w komis przez komitenta komisantowi, jak i wydanie towarów przez komisanta ostatecznemu klientowi. Powyższe wynika z brzmienia art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy, ponieważ w świetle tego przepisu dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy komisu między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej.

2016
25
mar

Istota:

W zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizacji umowy komisu oraz obowiązku wystawienia faktury za wino dostarczone Komisantowi w ramach umowy komisu

Fragment:

Na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, umowa komisu kwalifikowana jest jako dwie odrębne czynności, gdzie każda z nich stanowi dostawę towarów. Dostawę towarów stanowi zarówno wydanie towarów w komis przez komitenta komisantowi (podmiotowi prowadzącemu komis), jak i wydanie towarów przez komisanta ostatecznemu klientowi. Powyższe wynika z brzmienia art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy, ponieważ w świetle tego przepisu dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy komisu między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej. W przypadku umowy komisu każde wydanie towaru między podmiotami podlega opodatkowaniu, a dokumentowanie powinno wyglądać analogicznie jak przy dostawie towarów. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca sprowadza z zagranicy (z Włoch) do Polski wino w butelkach. Wnioskodawca zamierza zawrzeć z innymi przedsiębiorcami, z każdym odrębnie, umowę komisu. W ramach umowy Wnioskodawca będzie dostarczał przedsiębiorcom wino w butelkach, które przedsiębiorcy będą następnie sprzedawać w ramach swojej działalności. W ramach umowy komisu, Wnioskodawca wraz z drugą stroną ustalą miesięczne okresy rozliczeniowe.

2016
17
mar

Istota:

Kiedy następuje moment uzyskania przychodu (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przez Komitenta, z tytułu realizacji umowy komisu?

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Kiedy następuje moment uzyskania przychodu (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przez Komitenta, z tytułu realizacji umowy komisu... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, momentem osiągnięcia przychodu z tytułu realizacji umowy komisu, jest wydanie przez komisanta komitentowi korzyści majątkowych, uzyskanych od osoby trzeciej w wyniku sprzedaży rzeczy tj. dokonanie zapłaty, a nie moment wydania rzeczy komisantowi. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie przewidują szczególnych uregulowań w zakresie opodatkowania stron umowy komisu. Komisant i komitent podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Niemniej jednak ze względu na fakt, że samo oddanie towaru do komisu nie powoduje jeszcze powstania przychodu należnego po stronie komitenta – bowiem właścicielem towaru przez cały czas pozostaje komitent, a samo oddanie rzeczy do komisu nie ma charakteru definitywnego. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, momentem osiągnięcia przychodu z tytułu realizacji umowy komisu, dla celu podatku dochodowego od osób prawnych, jest wydanie przez komisanta komitentowi korzyści majątkowych uzyskanych od osoby trzeciej w wyniku sprzedaży rzeczy tj. dokonanie zapłaty, a nie moment wydania rzeczy komisantowi przez komitenta. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2016
4
mar

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia 100% podatku VAT od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych przyjmowanych w komis, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Fragment:

Ponadto, Wnioskodawca przyjmuje również pojazdy samochodowe w komis na podstawie umowy komisu. Pojazdy samochodowe przyjęte w komis są przez Wnioskodawcę tankowane, kompleksowo prane i polerowane oraz ponoszone są wszelkie koszty związane z dojazdem i odbiorem pojazdów samochodowych od klientów oddających te pojazdy samochodowe w komis. Bardzo często pojazdy samochodowe wykorzystywane są do jazd próbnych z potencjalnymi ich klientami. Jeśli Wnioskodawca sprzeda pojazd samochodowy oddany w komis uzyskuje z tego tytułu przychód, z kolei jeśli pojazdu samochodowego nie sprzeda ponosi jedynie koszty. Wnioskodawca nie wykorzystuje tych pojazdów samochodowych (powierzonych mu w celu realizacji umowy komisu) do swojej działalności gospodarczej (poza świadczeniem usługi komisu). W związku z opisem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą pojazdów samochodowych, które Wnioskodawca przyjmuje w komis, i w związku z tym czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w pełnej wysokości od wydatków poniesionych w związku z: jazdami próbnymi z potencjalnymi klientami pojazdów samochodowych, odbiorem pojazdów samochodowych od klientów, na pranie tapicerki, polerowanie lakieru, na tankowanie pojazdów samochodów itp., a Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów w tym zakresie, w celu odliczenia 100% podatku VAT naliczonego od ww. wydatków.

2014
10
sie

Istota:

Udokumentowanie transakcji sprzedaży samochodu używanego FAKTURĄ VAT ze stawką 23%, przyjętego do Komisu, na podstawie umowy komisu, od osoby fizycznej lub prawnej, która jest podatnikiem o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT zwolnionego od podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku (zdarzenie 3)

Fragment:

Umowa komisu jest, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), szczególnym rodzajem pośrednictwa handlowego. Przez umowę komisu, zgodnie z przepisem art. 765 kodeksu cywilnego, przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Istotą umowy komisu jest to, że pomiędzy kupującym i sprzedającym pośredniczy komisant, który przyjmuje od zleceniodawcy towar w celu jego sprzedaży finalnemu nabywcy. Sprzedaż następuje za ustalonym w umowie wynagrodzeniem w formie prowizji. Towar przyjęty przez komisanta pozostaje własnością komitenta aż do momentu sprzedaży osobie trzeciej. Komis dotyczyć może nie tylko sprzedaży, ale również kupna określonej rzeczy w imieniu własnym, na rachunek komitenta. Komisant jest obowiązany po przeprowadzeniu transakcji przenieść na komitenta korzyści majątkowe uzyskane od osoby trzeciej. Komisantowi należy się jedynie wynagrodzenie w formie prowizji za pełnione usługi. Roszczenie w tym zakresie komisant nabywa z chwilą, gdy komitent otrzymał rzecz lub cenę (art. 772 k.c.).

2014
31
lip

Istota:

Skutki podatkowe wynikające z umowy komisu.

Fragment:

IPPPl/443-661/12-4/IGo, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie czytamy: „W ustawie o podatku od towarów i usług (...) dla celów rozliczenia podatku VAT komis nie jest traktowany jako usługa (tak jak było na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z 1993r.) ale jako dwie odrębne dostawy towarowe. Dostawę towarów stanowi więc zarówno wydanie towarów w komis przez komitenta komisantowi (podmiotowi prowadzącemu komis), jak i wydanie towarów przez komisanta ostatecznemu klientowi. Powyższe wynika z brzmienia art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, bowiem w świetle tego przepisu dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umówy komisu między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej. Zważywszy na powyższe regulacje należy podkreślić, że w przedmiotowej sprawie Spółka nie świadczy usług komisu na rzecz spółki szwajcarskiej (zarejestrowanej dla potrzeb podatku VAT w Belgii), a zatem bezprzedmiotowe jest ustalanie w jaki sposób powinna być ta usługa opodatkowana.<...> Natomiast mając na uwadze ww. art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT należy stwierdzić, że wydanie towarów na podstawie umowy komisu w ustawie o podatku od towarów i usług, traktowane (...)

2012
27
lis

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania oraz korekta podatku VAT (umowa komisu).

Fragment:

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził – cyt:„ Umowę komisu regulują przepisy art. 765-773 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.) – k.c. Zgodnie z nimi przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. W ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – dalej ustawa o VAT – dla celów rozliczenia podatku VAT komis nie jest traktowany jako usługa (tak jak było na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z 1993 r.), ale jako dwie odrębne dostawy towarowe. Dostawę towarów stanowi więc zarówno wydanie towarów w komis przez komitenta komisantowi (podmiotowi prowadzącemu komis), jak i wydanie towarów przez komisanta ostatecznemu klientowi. Powyższe wynika z brzmienia art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, bowiem w świetle tego przepisu dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy komisu między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej.

2012
24
paź

Istota:

W zakresie rozpoznania WNT w ramach umowy komisu, wywozu towaru z terytorium Polski do Kanady i prawa do odliczenia.

Fragment:

Nabywcą towarów otrzymywanych w komis będzie Wnioskodawca zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Mając na uwadze powyższe należy uznać stanowisko Spółki w tym zakresie za prawidłowe. Moment powstania obowiązku podatkowego przy wydaniu towarów przez komitenta na rzecz komisanta powstaje zgodnie z przepisem art. 19 ust. 16a ustawy, który stanowi, iż w przypadku wydania towarów przez komitenta na rzecz komisanta, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez komitenta zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dostawy towarów dokonanej przez komisanta. Przy czym przepis ten ma zastosowanie wyłącznie przy transakcjach krajowych – albowiem przepis art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy odnosi się wyłącznie do czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – do odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju. Wobec tego Wnioskodawca dokonujący w ramach umowy komisu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie może uznać, iż obowiązek podatkowy powstaje na zasadach określonych w przepisie art. 19 ust. 16a ustawy, ponieważ powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ustawodawca określił w treści art. 20 ust. 5-9 ustawy.