Kominek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kominek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

- dotyczy opodatkowania usług posiadających klasyfikację statystyczną PKWiU 74.30.15-00.00 ?Usługi w zakresie przeglądów technicznych pozostałe"
- dotyczy opodatkowania usług posiadających klasyfikację statystyczną PKWiU 74.70.15-00.00 ?Usługi czyszczenia pieców i kominów"

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. - Dz. U. - 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zmieniam z urzędu postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie Nr PPM/4430-4/05 z dnia 04.03.2005 r., dotyczące interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie stawki podatku od towarów i usług usług kominiarskich: w zakresie dotyczącym opodatkowania usług posiadających klasyfikację statystyczną PKWiU 74.30.15-00.00 ?Usługi w zakresie przeglądów technicznych pozostałe" - uznaję stanowisko Podatnika za prawidłowe, w zakresie dotyczącym opodatkowania usług posiadających klasyfikację statystyczną PKWiU 74.70.15-00.00 ?Usługi czyszczenia pieców i kominów" uznaję stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. W skierowanym do organu podatkowego piśmie z dnia 24.01.2005 r. Zakład Usług Kominiarskich Roman W. w D., zwrócił się do Naczelnika (...)

2011
1
mar

Istota:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że zainstalował Pan w domku jednorodzinnym kominek, jako dodatkowe źródło grzewcze. Stoi Pan na stanowisku, iż koszty związane z jego zainstalowaniem mogą zostać odliczone w ramach ulgi remontowej za rok 2005.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 24 października 2005 roku, za prawidłowe. UZASADNIENIE Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z póź. zmian.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku, podatnikom którzy ponieśli wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w zeznaniu podatkowym za 2005 r. może Pani odliczyć od podatku zakup żeliwnego wkładu kominkowego wraz z obudową marmurową i systemem odprowadzającym spaliny na zewnątrz domu.

Fragment:

(...) nr 2 do rozporządzenia, którego tytuł brzmi "Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego". Należy jednak przyjąć, że w razie remontu i modernizacji budynku mieszkalnego (domu jednorodzinnego) oprócz robót wykazanych w załączniku nr 1, muszą być również przeprowadzone roboty wyliczone w załączniku nr 2, jak w przedmiotowym przypadku wewnętrzna instalacja i urządzenia grzewcze. W związku z tym, że z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż kominek służy jako dodatkowe urządzenia grzewcze budynku mieszkalnego zajmowanego przez Panią na podstawie tytułu prawnego, zatem wydatki na zakup i montaż żeliwnego wkładu kominowego wraz z obudową i systemem odprowadzającym spaliny, udokumentowane fakturami VAT, podlegają odliczeniu od podatku w zeznaniu podatkowym za 2005 r. w ramach ulgi remontowo - modernizacyjnej. Zatem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku uznaje, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku (...)

2011
1
mar

Istota:

Odliczenie od podatku dochodowego w ramach ulgi mieszkaniowej na remont i modernizację budynku mieszkalnego - kosztów wybudowania kominka wraz z rozprowadzeniem ciepła w tym budynku

Fragment:

(...) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Z powyższego wynika, że prawo do odliczenia w ramach ulgi remontowo - modernizacyjnej wydatków związanych z budową kominka wraz z rozprowadzeniem ciepła w budynku mieszkalnym przysługuje wówczas, gdy jest on elementem instalacji grzewczej, służy jako urządzenie grzewcze w budynku mieszkalnym zajmowanym na podstawie tytułu prawnego, a wydatki udokumentowane są fakturami VAT. Z opisu stanu faktycznego wynika, że wybudował Pan kominek, który jednocześnie jest elementem instalacji grzewczej, służy jako urządzenie grzewcze w budynku mieszkalnym, mieści się w katalogu wydatków podlegających odliczeniu, a zatem wydatek ten uprawnia Pana do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w ramach remontu i modernizacji budynku mieszkalnego do wysokości przysługujących limitów na lata 2003-2005 : - z tytułu remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego - 4.725,00zł.(wydatki na kwotę 24.868,42zł.), - z tytułu remontu i (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy stawkę podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) można zastosować tak do świadczonych usług jak i montowanych w ich ramach materiałów budowlanych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.02.2005 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży kominków grzewczych oraz wykonuje usługi polegające na budowie kominków z przygotowanych prefabrykatów i przebudowie kominków już istniejących. Świadczone usługi dotyczą obiektów budownictwa mieszkaniowego. Postawione pytanie dotyczy tego, czy stawkę podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) można zastosować tak do świadczonych usług jak i montowanych w ich ramach materiałów budowlanych. (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
- wykonywania robót budowlano-remontowo-montażowych, polegających na malowaniu, tynkowaniu pomieszczeń, montowaniu sufitów podwieszanych oraz wykonywaniu różnego rodzaju prac wykończeniowych z materiałów własnych,
- budowy kominków grzewczych z materiałów własnych,
- budowy saun z materiałów własnych,
- budowy kominków ogrodowych.
Czy do ww. usług, wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego można zastosować art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, czyli 7-procentową stawkę podatku VAT oraz czy kominek ogrodowy należy do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, jeśli położony jest w obrębie działki budowlanej, na której znajduje się obiekt mieszkaniowy?

Fragment:

(...) budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze zm.), przez małą architekturę należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. W związku z wyżej cytowanymi przepisami kominek ogrodowy położony w obrębie działki budowlanej, na której znajduje się obiekt mieszkaniowy, zalicza się do małej architektury, a co za tym idzie – do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. W związku z powyższym usługi wymienione przez podatnika w zapytaniu, będą podlegały opodatkowaniu stawką w wysokości 7 %. Reasumując, przedstawione w zapytaniu stanowisko podatnika jest prawidłowe. (...)