Komentarze podatkowe

Przepisy podatkowe bywają zawiłe i niejasne. Dlatego z myślą o użytkownikach naszego serwisu, pragniemy przedstawić zestawienie komentarzy podatkowych pisanych przez ekspertów podatkowych współpracujących z naszym serwisem.

Prezentowane komentarze podatkowe pozwalają lepiej zrozumieć zawiłości regulacji prawnych w zakresie podatków. Wyjaśniają najważniejsze pojęcia i definicje, pogłębiają zakres informacji przedstawionych w przepisach, podają przykłady interpretacji podatkowych i orzeczeń podatkowych istotnych dla danego zagadnienia, wskazują na ewentualne pułapki i potencjalne możliwości optymalizacji.

Lista została ułożona w kolejności chronologicznej, zaczynając od najnowszych komentarzy podatkowych.

Zmiana umowy spółki
Mateusz Kaczmarek, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Kaczmarek i Partnerzy
27 maja 2014 r.
W marcu bieżącego roku zmianie uległa umowa spółki komandytowej w taki sposób, że do spółki dołączył nowy komandytariusz, a prawo do udziału w zyskach dotychczasowego komandytariusza zmniejszyło się. Czy zmiana umowy spółki jest skuteczna z dniem podpisania aktu notarialnego czy dopiero z dniem uwidocznienia ich w KRS? W jaki sposób należy podzielić zyski spółki przed i po dniu zmiany umowy spółki?
Mariusz Raszczyk, Biuro Rachunkowe 'VERUM' S.C.
29 grudnia 2013 r.
Szczególną metodą zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup środków trwałych jest tzw. jednorazowa amortyzacja, która stanowi jeden z wyjątków od powszechnej zasady amortyzowania środków trwałych w czasie. Podatnicy, którzy mają prawo do skorzystania z amortyzacji jednorazowej, uzyskują możliwość szybszego obniżenia wysokości płaconego podatku dochodowego.
Przedawnienie zobowiązania podatkowego
Mateusz Kaczmarek, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Kaczmarek i Partnerzy
4 lutego 2013 r.
Zgodnie z art. 70 §1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Powołany przepis, jako norma ogólna prawa podatkowego, znajduje zastosowanie w szczególności w zakresie podatku VAT, co nigdy nie było kwestią sporną. Wątpliwości powstawały natomiast na tle pytania, czy przepis ten stosuje się tylko do zobowiązania podatkowego w VAT sensu stricto, tj. kwoty podatku należnego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego, czy także do elementów konstrukcyjnych podatku VAT, niebędących (literalnie rzecz biorąc) zobowiązaniem podatkowym, takich jak np. kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
Kara umowna
Wojciech Węgrzyn, FL Tax – Paweł Fałkowski, Kamil Lewandowski Doradcy podatkowi s.c
24 listopada 2012 r.
Niewątpliwie zapłata kary umownej nie wiąże się z powstaniem przychodów, gdyż nie powiększa wierzytelności należnej od kontrahenta naliczającego karę umowną. Jednakże wydatek ten może służyć zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów.
Garaż
Mateusz Kaczmarek, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Kaczmarek i Partnerzy
8 marca 2012 r.
Jaką stawkę VAT (preferencyjną czy podstawową) należy stosować przy sprzedaży garaży? Zgodnie z art. 41 ust. 12 - 12c ustawy o VAT, preferencyjną stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, przez co rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w dziale 12 PKOB, przy czym stosowanie stawki preferencyjnej ograniczone zostało do określonego metrażu budynków (300 m2) i lokali (150 m2).
Cele mieszkaniowe
Przemysław Bogusz, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”
2 marca 2012 r.
Definicja celów mieszkaniowych ma istotne znaczenie dla określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub praw majątkowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania gruntów), czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Jednym z warunków skorzystania z omawianego zwolnienia (ulgi) jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.