IPPB1/415-248/12-2/JB | Interpretacja indywidualna

Wartość faktur VAT wystawianych na spółkę komandytową przez prowadzącego odrębną działalność gospodarczą komandytariusza będzie stanowić koszt uzyskania przychodów tego komandytariusza w spółce komandytowej (natomiast wartość ta będzie podlegać opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarcze prowadzonej samodzielnie przez komandytariusza).
IPPB1/415-248/12-2/JBinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. komandytariusz
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. przychód z działalności gospodarczej
 5. spółka komandytowa
 6. usługi
 7. współpraca (kooperacja)
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20.02.2012 r. (data wpływu 12.03.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę współpracy o następującej treści:

„Umowa współpracy zawarta dnia 2012 r. w K. pomiędzy: E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w K., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego x, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy, XI Wydział Gospodarczy - KRS, reprezentowaną zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z odpisu z KRS przez komplementariusza - spółkę pod firmą: H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr x, której akta rejestrowe prowadzi sąd rejonowy, XI wydział gospodarczy KRS, NIP x, o kapitale zakładowym 4.900.000,00 PLN, reprezentowaną zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z odpisu z KRS przez J.L. - Prezesa Zarządu (uprawnionego do samodzielnej reprezentacji) zwaną dalej zleceniodawcą

a

Panem J. J., legitymującym się dowodem osobistym o numerze i serii x wydanym przez prezydenta miasta W., PESEL x, zamieszkałym w W., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą N. w oparciu o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod nr x, regon x NIP: x zwanym dalej zleceniobiorcą zwanym i także na potrzeby niniejszej umowy „strona” a łącznie „stronami”; o treści następującej:

§ 1

Przedmiot umowy

 1. Zleceniodawca powierza, a zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej za wynagrodzeniem do stałego wykonywania czynności w zakresie organizacji produkcji, jej wdrożenia i prowadzenia procesu produkcyjnego samochodów typu camper oraz doradztwa handlowego w zakresie produkcji i sprzedaży samochodów typu camper we wskazanym przez zleceniodawcę zakładzie produkcyjnym zwanym dalej „zakładem”,
 2. Terminy oraz szczegółowe harmonogramy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakładzie określane będą przez strony każdorazowo na dany rok kalendarzowy.

§ 2

Oświadczenia i obowiązki zleceniobiorcy

 1. zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie. potencjał ekonomiczny oraz uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
 2. zleceniobiorca zobowiązuje się do:
  1. zrealizowania niniejszej umowy z należytą starannością. przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, którą prowadzi w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte wcześniej przez zleceniobiorcę przy produkcji camperów;
  2. bieżącego informowania zleceniodawcy o realizacji zlecenia, terminach i sytuacji produkcyjnej w zakładzie;
  3. wykorzystania wszystkich informacji pozyskanych w trakcie realizacji zlecenia wyłącznie w celach służących rozwojowi zakładu;
  4. nie podejmowania jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na obniżenie faktycznych możliwości wykonywania czynności w ramach przedmiotu niniejszej u mowy.

§ 3

Obowiązki zleceniodawcy.

Zleceniodawca zobowiązany jest do współpracy ze zleceniobiorcą w szczególności poprzez:

 1. Udzielenie niezbędnych informacji, które mają wpływ na jakość wykonywanych przez zleceniobiorcę czynności,
 2. Terminowej realizacji zobowiązań finansowych,
 3. Zapewnienia zleceniobiorcy do jego dyspozycji w zakładzie pomieszczenia do wykonywania zlecenia,
 4. Wykorzystania wszystkich informacji pozyskanych w trakcie realizacji zlecenia wyłącznie w celach służących rodzajowi zakładu.

§ 4

Wynagrodzenie.

 1. Z tytułu wykonania czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.000 PLN netto miesięcznie. Ww. kwota powiększona zostanie o podatek VAT wg stawki obowiązującej z daty wystawienia faktury.
 2. Okresem rozliczeniowym przyjętym pomiędzy stronami jest miesiąc kalendarzowy.
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca, na podstawie faktury VAT wystawionej przez zleceniobiorcę, przelewem na rachunek zleceniobiorcy wskazane na fakturze, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zleceniodawcy faktury VAT.
 4. Zleceniodawca upoważnia zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 5

Czas trwania umowy

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia

§ 6

Rozwiązanie umowy

 1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, bez zachowania terminu wypowiedzenia z powodu rażącego naruszenia postanowień umowy przez drugą stronę i/lub , takiego działania, które istotnie narusza lub zagraża interesom drugiej strony.
 2. Przed rozwiązaniem umowy strona, która zamierza skorzystać z uprawnienia opisanego w pkt 1 niniejszego § zobowiązana jest wezwać druga stronę do usunięcia naruszenia i w tym celu wyznaczyć jej termin nie krótszy niż 14 dni.
 3. Za rażące naruszenie umowy strony uznają w szczególności:
  1. W przypadku zleceniodawcy nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych na rzecz zleceniobiorcy,
  2. W przypadku zleceniobiorcy niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez zleceniobiorcę,
 4. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy pisemnego porozumienia stron lub na mocy oświadczenia jednej ze stron o rozwiązaniu umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7

Wybór sądu

Wszelkie ewentualne spory związane z niniejszą umową strony poddają rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu z siedzibą w K.

§ 8

 1. Strony zgodnie postanawiają, iż Spółka nabywa wszelkie zbywalne autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych przez zleceniobiorcę na podstawie oraz w związku z wykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w odniesieniu do następujących pól eksploatacji,
  1. wytwarzanie określona technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarską , reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową,
  2. wprowadzanie do obrotu , użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mięć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
  4. prawa do wykorzystania przyjętych rozwiązań w pojazdach typu amper w przyszłości,
  5. prawa do dowolnej modyfikacji i zastosowania w innego typu pojazdach lub innych maszynach, urządzeniach, jednostkach, jak również własność materiałów ucieleśniających takie utwory.
 2. Spółka nabywa także uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów .
 3. Spółka nabywa ponadto wszelkie zbywalne prawa własności przemysłowej do utworów oraz wytworów nie będących utworami, stworzonych przez zleceniobiorcę na podstawie oraz w związku z wykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jak również własność materiałów ucieleśniających takie utwory lub wytwory.
 4. Spółka jest również uprawniona do czynienia wszelkiego użytku z nie utrwalonych rezultatów wytworzonych przez zleceniobiorcę na podstawie oraz w związku z wykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, które nie stanowią przedmiotu praw autorskich lub praw własności intelektualnej, takich jak pomysły, plany, koncepcje, teorie i metody.
 5. Prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz prawo do czynienia użytku, o którym mowa w ust. 4 powyżej zwane są dalej łącznie „prawami własności intelektualnej” a utwory oraz wytwory nie będące utworami, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej zwane są dalej łącznie „przedmiotami praw własności intelektualnej”.
 6. Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu zaciągnięcia i wykonywania przez zleceniobiorcę jego zobowiązań wobec własności intelektualnej ich przedmiotów oraz materiałów je ucieleśniających, zleceniobiorcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 7. Spółce przysługuje prawo do wprowadzania zmian, ulepszeń i modyfikacji do przedmiotów praw własności intelektualnej, ich przetwarzania, adaptowania i dalszego opracowania zgodnie z własnym uznaniem.
 8. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie korzystać ze swoich praw osobistych do przedmiotów praw własności intelektualnej w odniesieniu do spółki lub jej prawnych następców, czy też osób, które nabędą prawa własności intelektualnej od spółki. W szczególności zleceniobiorca zobowiązuje Sie nie wnosić żadnych roszczeń dotyczących integralnej formy, zawartości, czy autorstwa przedmiotów praw własności intelektualnej. Ponadto, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, zleceniobiorca upoważnia Spółkę do korzystania z takich praw w jego imieniu.
 9. Zleceniobiorca zobowiązuje się:
  1. Powiadomić spółkę o wszystkich szczegółach dotyczących przedmiotów praw własności intelektualnej niezwłocznie po ich powstaniu , w tym o procesie powstawania oraz możliwościach wykorzystania,
  2. Bez uszczerbku dla punktu a) powyżej, zachować w tajemnicy wszelkie szczegóły dotyczące przedmiotów praw własności intelektualnej,
  3. Na życzenie Spółki oraz w momencie ustania zobowiązania niniejszej umowy, niezwłocznie dostarczyć Spółce wszelką korespondencje, dokumenty i materiały utrwalone przy pomocy jakichkolwiek nośników (oraz wszystkie kopie, streszczenia, wyciągi z powyższych), zawierające jakąkolwiek część przedmiotów praw własności intelektualnej lub ich dotyczące, które znajdują się w jego posiadaniu lub kontroli lub zostały jemu powierzone,
  4. Nie rejestrować, ani nie ubiegać się o rejestrację przez uprawnione urzędy praw własności intelektualnej, chyba że na żądanie Spółki oraz
  5. Podejmować wszelkie niezbędne działania w celu potwierdzenia, że w granicach wskazanych niniejszym ustępem, tytuł do wszelkich praw własności intelektualnej został przeniesiony lub zostanie przeniesiony na Spółkę,
 10. Zleceniobiorca oświadcza wobec Spółki, że:
  1. nie udzielił, ani nie udzieli zgody na korzystanie z praw własności intelektualnej, ani przedmiotów tych praw przez osoby trzecie,
  2. zgodnie za jego najlepszą wiedzą, korzystanie przez spółkę z praw własności intelektualnej oraz z przedmiotów tych praw nie będzie stanowiło naruszenia praw osób trzecich.
 11. Zleceniobiorca zobowiązuje się w dowolnym momencie w okresie obowiązywania niniejszej umowy lub po jej rozwiązaniu , podpisać wszelkie dokumenty, w tym osobne umowy, złożyć wszelkie wnioski, udzielić wszelkiej pomocy oraz podjąć wszelkie działania, które w opinii Spółki mogą być wymagane lub niezbędne do objęcia praw własności intelektualnej i ich rejestracji w imieniu półki oraz do ochrony Spółki przed wszelkimi roszczeniami stanowiącymi, iż prawa własności intelektualnej lub ich przedmioty naruszają prawa osób trzecich, jak również przed nieuprawnionym działaniem lub korzystaniem z praw własności intelektualnej lub ich przedmiotów przez osoby trzecie.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku uznania któregokolwiek postanowienia nieniejszej umowy za nieważne lub w inny sposób prawnie wadliwe, w całości lub w części, pozostałe jej postanowienia zachowują moc obowiązującą w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, a postanowienie nieważne lub w inny sposób wadliwe zostanie zastąpione postanowieniem odpowiadającym prawu, w najbardziej zbliżony sposób odzwierciedlającym cel postanowienia nieważnego lub w inny sposób wadliwego.
 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Strony zgodnie oświadczają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu Cywilnego w szczególności przepisy dotyczące umowy zlecenia.
 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Wnioskodawca prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W zakres tej działalności wchodzi m.in. świadczenie usług projektowych samochodów typu amper oraz produkcja samochodów typu camper. Ponadto jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Działalność gospodarcza spółki komandytowej także obejmuje świadczenie usług – projektowanie i budowy samochodów typu camper.

Czy wartość usług zgodnie z umową o współpracy wynikająca z faktur VAT wystawionych przez osobę fizyczną, będąca komandytariuszem w spółce komandytowej, na spółkę komandytową, stanowi koszt uzyskania przychodu komandytariusza w spółce komandytowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, spółką komandytową jest spółka osobowa, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą oraz może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągając zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Spółka komandytowa ma zdolność prawną i własny majątek, który w czasie jej trwania jest majątkiem odrębnym od majątku wspólników. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług spółka osobowa jest jako jednostka organizacyjna mniemająca osobowości prawnej, wykonująca działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Spółka osobowa jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wykonująca działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku od towarów i usług (ma zdolność podatkową w zakresie tego podatku). Natomiast spółka osobowa nie posiada odrębnej od wspólników zdolności podatkowej.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o PIT przychody z udziału w spółce niebędącej osoba prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonki i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

W opinii Wnioskodawcy przepisy ustawy o PIT nie zawierają definicji pojęcia praca własna. Intencja wskazanego przepisu jest wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów (powstającego w związku z prowadzeniem przez podatnika działalności gospodarczej w ramach spółki osobowej) wartości jego wynagrodzenia otrzymanego na podstawie zawartych ze spółka osobową umów: o pracę lub umowy zlecenia i o dzieło wykonywanych osobiście. Celem tego przepisu nie jest natomiast wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów w spółce osobowej, wartości pracy wspólnika wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej samodzielnie poza spółką osobową.

W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, wartość faktur VAT wystawianych na spółkę komandytową przez prowadzącego odrębną działalność gospodarczą komandytariusza będzie stanowić koszt uzyskania przychodów tego komandytariusza w spółce komandytowej (natomiast wartość ta będzie podlegać opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarcze prowadzonej samodzielnie przez komandytariusza).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.