ILPP1/4512-1-310/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w sytuacji jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy i komandytariusza, na miejsce których zgodnie z umową spółki wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy, nastąpi likwidacja działalności i powstanie obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów oraz konieczność opodatkowania towarów i usług z niego wynikających
ILPP1/4512-1-310/15-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. komandytariusz
 2. komplementariusz
 3. skutki podatkowe
 4. spółka komandytowa
 5. zmiana
 6. śmierć
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki komandytowej, reprezentowanej przez pełnomocnika, radcę prawnego, przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w sytuacji jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy i komandytariusza, na miejsce których zgodnie z umową spółki wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy, nastąpi likwidacja działalności i powstanie obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów oraz konieczność opodatkowania towarów i usług z niego wynikających – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w sytuacji jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy i komandytariusza, na miejsce których zgodnie z umową spółki wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy, nastąpi likwidacja działalności i powstanie obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów oraz konieczność opodatkowania towarów i usług z niego wynikających.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sspółka komandytowa jest spółką komandytową trzech wspólników - dwóch komplementariuszy (S.; P.) oraz jednego komandytariusza (D.).

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, posiadającym swój NIP.

W umowie spółki znajduje się zapis, w myśl którego śmierć wspólnika nie powoduje rozwiązania spółki.

Ponadto w umowie znajduje się zapis, stosownie do którego w przypadku śmierci poszczególnego wspólnika, na jego miejsce wstąpi wyłącznie jego ściśle oznaczony z imienia i nazwiska spadkobierca, tj.:

 1. w przypadku śmierci S., w jego miejsce wstępuje spadkobierca P.;
 2. w przypadku śmierci P., w jego miejsce wstępuje spadkobierca S.;
 3. w przypadku śmierci D., w jej miejsce do spółki wchodzi spadkobierca – córka K., posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Tego typu postanowienia mają na celu zabezpieczenie funkcjonowania spółki w odpowiednim gronie, a także zapobieżenie sytuacji, w której spadkobiercą komplementariusza zostałby komandytariusz lub odwrotnie, a co doprowadziłoby do niedopuszczalnego na gruncie ksh połączenia statusu komplementariusza z komandytariuszem i skutkowało rozwiązaniem spółki.

Z uwagi na fakt, że w skład osobowy spółki wchodzą małżonkowie (komplementariusz S. i komandytariusz D.), Wnioskodawca nie może wykluczyć zdarzenia, wskutek którego jednoczesną śmierć (np. na skutek wypadku samochodowego, katastrofy lotniczej) poniosłyby dwie osoby - jeden z komplementariuszy oraz komandytariusz.

W związku z powyższym, Wnioskodawca podjął wątpliwości co do ewentualnych skutków podatkowych jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy oraz komandytariusza.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w razie jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy oraz komandytariusza, na miejsce których, zgodnie z umową spółki, wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy, nastąpi likwidacja działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i powstanie obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy VAT, i konieczność opodatkowania towarów i usług z niego wynikających...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 14 ust 1, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

 1. rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej (...).

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „spisem z natury”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Istotne z punktu widzenia zastosowania przepisu art. 14 ustawy o VAT, jest rozwiązanie spółki komandytowej (przez które rozumie się zaprzestanie prowadzenia przez spółkę działalności gospodarczej), które skutkuje utratą przez nią podmiotowości podatkowej na gruncie ustawy o VAT.

Jak już zostało wskazane wcześniej, w umowie spółki zawarte są zapisy, które mają zapewnić prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę, mimo śmierci któregokolwiek ze wspólników.

W związku z powyższym należy uznać, że w przypadku jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy i komandytariusza, gdzie w ich miejsce wstąpią ściśle oznaczeni spadkobiercy, zgodnie z postanowieniami umowy spółki komandytowej, spółka będzie istnieć nadal - nie dojdzie do jej rozwiązania.

W związku z tym nie znajdzie do niej zastosowania przepis art. 14 ust 1 ustawy o VAT stanowiący o obowiązku opodatkowania podatkiem VAT towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. W konsekwencji nie powstanie również obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., zwanej dalej: ksh), spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Z art. 103 § 1 ksh wynika, że w sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym spółki komandytowej, do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

W myśl art. 104 § 1 ksh, firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”.

Zgodnie z art. 124 § 1 ksh, śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. Spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać spółce jedną osobę do wykonywania ich praw. Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców komandytariusza.

W świetle art. 124 § 2 kodeksu spółek handlowych, podział udziału komandytariusza w majątku spółki między spadkobierców jest skuteczny wobec spółki jedynie za zgodą pozostałych wspólników.

Stosownie do zapisu art. 14 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

 1. rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
 2. zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

W myśl art. 14 ust. 2 ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

Przepis ust. 1 – w świetle art. 14 ust. 3 ustawy – stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, będący osobą fizyczną, nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy.

Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – art. 14 ust. 4 ustawy.

W oparciu o art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „spisem z natury”.

Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Stosownie do zapisu art. 14 ust. 6 ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury (art. 14 ust. 7 ustawy).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytową trzech wspólników - dwóch komplementariuszy oraz jednego komandytariusza. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, posiadającym swój NIP. W umowie spółki znajduje się zapis, w myśl którego śmierć wspólnika nie powoduje rozwiązania spółki. Ponadto w umowie znajduje się zapis, stosownie do którego w przypadku śmierci poszczególnego wspólnika, na jego miejsce wstąpi wyłącznie jego ściśle oznaczony z imienia i nazwiska spadkobierca. Tego typu postanowienia mają na celu zabezpieczenie funkcjonowania spółki w odpowiednim gronie, a także zapobieżenie sytuacji, w której spadkobiercą komplementariusza zostałby komandytariusz lub odwrotnie, a co doprowadziłoby do niedopuszczalnego na gruncie ksh połączenia statusu komplementariusza z komandytariuszem i skutkowało rozwiązaniem spółki. Z uwagi na fakt, że w skład osobowy spółki wchodzą małżonkowie, Wnioskodawca nie może wykluczyć zdarzenia, wskutek którego jednoczesną śmierć (np. na skutek wypadku samochodowego, katastrofy lotniczej) poniosłyby dwie osoby - jeden z komplementariuszy oraz komandytariusz.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy w przypadku jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy oraz komandytariusza, na miejsce których wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy, nastąpi likwidacja działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i powstanie obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy VAT, i konieczność opodatkowania towarów i usług z niego wynikających.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w przypadku jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy oraz komandytariusza i – zgodnie z postanowieniami umowy spółki komandytowej – wstąpienia na ich miejsce ściśle oznaczonych spadkobierców, spółka nadal będzie istnieć, zatem nie nastąpi likwidacja działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, nie powstanie obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy i nie wystąpi konieczność opodatkowania towarów, które powinny być objęte tym spisem.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w sytuacji jednoczesnej śmierci komplementariuszy i komandytariusza, na miejsce których zgodnie z umową spółki wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy, nastąpi likwidacja działalności i powstanie obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów, i konieczność opodatkowania towarów i usług z niego wynikających. Natomiast w kwestii dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie zachowania numeru NIP spółki komandytowej w sytuacji jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy oraz komandytariusza, na miejsce których zgodnie z umową spółki wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy, została wydana odrębna interpretacja z dnia 28 lipca 2015 r., nr ILPP1/4519-1-3/15-2/AS.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.