Komandytariusz | Interpretacje podatkowe

Komandytariusz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komandytariusz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawidłowego rozliczenia częściowego zwrotu wkładu na rzecz Komandytariusza za odpłatnością.
Fragment:
Ad. 3 W zakresie, jakim przeniesienie Działek niezabudowanych lub Działki zabudowanej będzie podlegać opodatkowaniu VAT, wartość obniżenia wkładu Komandytariusza do Spółki, w zamian za którą ma dojść do wydania na rzecz Komandytariusza takiego Aktywa należy uznać za wartość brutto takiego Aktywa. W konsekwencji, podstawą opodatkowania VAT dostawy takiego Aktywa na rzecz Komandytariusza będzie wartość obniżenia wkładu do Spółki, pomniejszona o kwotę samego podatku należnego. Ad. 4 Jeżeli Komandytariusz przeznaczy Nieruchomość lub jej część otrzymaną od Spółki do odpłatnego zbycia (np. w drodze sprzedaży lub wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej), to w ocenie Komandytariusza takie zbycie będzie stanowić dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z tym należy uznać, że podatek należny wykazany przez Spółkę na fakturze lub fakturach dokumentujących zwrot wkładu do Komandytariusza będzie stanowić dla Komandytariusza podatek naliczony, o który Komandytariusz będzie mógł obniżyć swój podatek należny. Uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy Ad. 1-2 Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym czynności te powinny być dokonane przez podatnika w rozumieniu ustawy o VAT.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie w zakresie skutków podatkowych dla komplementariusza przejęcia przez komandytariusza spółki komandytowej.
Fragment:
Komandytariuszem w SPK jest inna spółka z o. o. (dalej: „ Komandytariusz ”). W ramach restrukturyzacji działalności obecnie rozważane jest połączenie Komandytariusza z SPK. Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. u. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „ KSH ”) poprzez przejęcie SPK (spółki przejmowanej) przez Komandytariusza (spółkę przejmującą) i, w konsekwencji, przeniesienie całego majątku SPK na Komandytariusza w zamian za udziały, które Komandytariusz wyda Spółce. W wyniku połączenia dojdzie do ustania bytu prawnego SPK, której majątek zostanie przeniesiony na Komandytariusza. Ponadto, na skutek połączenia, kapitał zakładowy Komandytariusza zostanie podwyższony o odpowiednią kwotę (wynikającą z proporcji wniesionych uprzednio wkładów do SPK) poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę. Podwyższenie kapitału Komandytariusza zostanie dokonane w wysokości równej wartości wydanych udziałów dla Spółki. Komandytariuszowi, tj. spółce przejmującej, przypadnie pozostała kwota (wynikająca z proporcji wniesionych wcześniej wkładów), która to kwota jednak nie będzie uczestniczyć w podwyższeniu kapitału zakładowego, ze względu na fakt, iż wspólnikiem, któremu ta kwota przypada jest Komandytariusz posiadający obecnie udział w SPK.
2015
1
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w sytuacji jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy i komandytariusza, na miejsce których zgodnie z umową spółki wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy, nastąpi likwidacja działalności i powstanie obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów oraz konieczność opodatkowania towarów i usług z niego wynikających
Fragment:
Tego typu postanowienia mają na celu zabezpieczenie funkcjonowania spółki w odpowiednim gronie, a także zapobieżenie sytuacji, w której spadkobiercą komplementariusza zostałby komandytariusz lub odwrotnie, a co doprowadziłoby do niedopuszczalnego na gruncie ksh połączenia statusu komplementariusza z komandytariuszem i skutkowało rozwiązaniem spółki. Z uwagi na fakt, że w skład osobowy spółki wchodzą małżonkowie (komplementariusz S. i komandytariusz D.), Wnioskodawca nie może wykluczyć zdarzenia, wskutek którego jednoczesną śmierć (np. na skutek wypadku samochodowego, katastrofy lotniczej) poniosłyby dwie osoby - jeden z komplementariuszy oraz komandytariusz. W związku z powyższym, Wnioskodawca podjął wątpliwości co do ewentualnych skutków podatkowych jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy oraz komandytariusza. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w razie jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy oraz komandytariusza, na miejsce których, zgodnie z umową spółki, wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy, nastąpi likwidacja działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i powstanie obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy VAT, i konieczność opodatkowania towarów i usług z niego wynikających...
2015
19
lis

Istota:
W zakresie nieopodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia ogółu praw i obowiązków do spółki komandytowo-akcyjne.
Fragment:
W szczególności Ogół praw i obowiązków Wnioskodawcy jako komandytariusza spółki komandytowej tworzą następujące prawa: prawo do zysku, prawo żądania odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz prawo przeglądania ksiąg i dokumentów celem sprawdzenia rzetelności sprawozdania finansowego, prawo do wyrażania zgody na czynności przekraczające zakres zwykłych czynności spółki, prawo prowadzenia spraw spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki, jak również następujące obowiązki: obowiązek wniesienia wkładu, obowiązek partycypowania w stracie spółki, obowiązek powstrzymania się od działalności sprzecznej z interesami spółki, obowiązek powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. Wnioskodawca podkreślił, że samodzielna egzystencja poszczególnych elementów Ogółu praw i obowiązków Wnioskodawcy jako komandytariusza spółki komandytowej nie jest możliwa, ponieważ istnieją one i mają określone znaczenie tylko jako całość. Umowa spółki komandytowej, w której Wnioskodawca jest komandytariuszem zawiera postanowienia, zgodnie z którymi Wnioskodawcy przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki. Spółka komandytowo-akcyjna, do której Wnioskodawca planuje wnieść Ogół praw i obowiązków została zawiązana i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2014
28
lis

Istota:
Czy w przypadku przelania przez komandytariusza Wnioskodawcy środków finansowych przeznaczonych na podwyższenie wkładu komandytariusza we Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „PCC”) powstaje dopiero z chwilą zmiany umowy spółki Wnioskodawcy obejmującej podwyższenie wkładu komandytariusza?
Fragment:
W konsekwencji, nie można uznać, że na skutek otrzymania przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy środków finansowych przeznaczonych na podwyższenie wkładu przez komandytariusza Wnioskodawcy przed formalną zmianą umowy spółki Wnioskodawcy w tym zakresie doszło do zawarcia pomiędzy Wnioskodawcą a komandytariuszem Wnioskodawcy umowy pożyczki czy umowy depozytu nieprawidłowego, ponieważ nie jest spełniony element konieczny tych umów, tj. intencja stron nie obejmuje obowiązku środków finansowych przelanych na rachunek bankowy Wnioskodawcy – celem komandytariusza Wnioskodawcy jest definitywne przekazanie środków finansowych Wnioskodawcy w ramach procedury podwyższenia wkładu. Mając na uwadze powyższe, w przypadku przelania przez komandytariusza Wnioskodawcy środków finansowych przeznaczonych na podwyższenie wkładu komandytariusza Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w PCC powstanie dopiero z chwilą zmiany umowy spółki Wnioskodawcy obejmującej podwyższenie wkładu komandytariusza Wnioskodawcy, niezależnie od momentu przelania przez komandytariusza Wnioskodawcy na rachunek bankowy Wnioskodawcy środków finansowych przeznaczonych na podwyższenie wkładu komandytariusza we Wnioskodawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2013
24
maj

Istota:
Jaki charakter ma przychód osoby prawnej z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej w charakterze komplemetariusza i jednocześnie akcjonariusza, w którym momencie przychód ten powstaje i czy akcjonariusz (jednocześnie komplementariusz) ma prawo uwzględnić koszty uzyskania przychodu poniesione przez spółkę komandytowo-akcyjną i w jakiej wysokości?
Fragment:
Spółka ta ma dwóch wspólników, drugim wspólnikiem (komandytariuszem) jest osoba fizyczna. Aktualnie rozważane jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną, w której dotychczasowy komplementariusz (Wnioskodawca) będzie jednocześnie komplementariuszem i akcjonariuszem, zaś dotychczasowy komandytariusz spółki komandytowej będzie akcjonariuszem. Wnioskodawca powziął wątpliwość co do charakteru źródła przychodu z tytułu udziału w przyszłej spółce komandytowo-akcyjnej, momentu powstania tego przychodu, a także możliwości odliczenia od przychodu (na cele podatku dochodowego od osób prawnych) kosztów uzyskania przychodu z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz będący jednocześnie akcjonariuszem. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jaki charakter ma przychód osoby prawnej z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej w charakterze komplemetariusza i jednocześnie akcjonariusza, w którym momencie przychód ten powstaje i czy akcjonariusz (jednocześnie komplementariusz) ma prawo uwzględnić koszty uzyskania przychodu poniesione przez spółkę komandytowo-akcyjną i w jakiej wysokości... Zdaniem Wnioskodawcy, komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej może być jednocześnie akcjonariuszem tej spółki.
2013
16
sty

Istota:
Czy prawidłowym jest na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęcie za dzień przystąpienia do Spółki nowego komandytariusza, tj. dnia, od którego na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca powinien rozliczać przychody oraz koszty z tytułu prawa do udziału w ww. Spółce komandytowej, w tym m. in. dochód stanowiący podstawę wyliczenia zaliczek zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dnia wydania postanowienia przez Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie wpisu tejże zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego?
Fragment:
Zatem z prawnopodatkowego punktu widzenia, elementem decydującym w przedmiocie zmiany w osobie komandytariusza przedmiotowej Spółki jest moment wpisu tejże zmiany do KRS a nie moment sporządzenia aktu notarialnego. Wnioskodawca jako komandytariusz Spółki komandytowej staje się podatnikiem podatku dochodowego z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowej z dniem 23 kwietnia 2012 r. czyli z dniem wydania postanowienia przez Sąd w przedmiocie wpisu do KRS zmiany w osobie komandytariusza. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w stanowisku organów podatkowych, m. in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2011 r. W uzupełnieniu własnego stanowiska Wnioskodawca stwierdził, iż spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej, będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.
2012
29
gru

Istota:
Czy prawidłowym jest na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęcie za dzień przystąpienia do Spółki nowego komandytariusza, tj. dnia, od którego na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca powinien rozliczać przychody oraz koszty z tytułu prawa do udziału w ww. Spółce komandytowej, w tym m. in. dochód stanowiący podstawę wyliczenia zaliczek zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dnia wydania postanowienia przez Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie wpisu tejże zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego?
Fragment:
Zatem z prawnopodatkowego punktu widzenia, elementem decydującym w przedmiocie zmiany w osobie komandytariusza przedmiotowej Spółki jest moment wpisu tejże zmiany do KRS a nie moment sporządzenia aktu notarialnego. Wnioskodawca jako komandytariusz Spółki komandytowej staje się podatnikiem podatku dochodowego z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowej z dniem 14 sierpnia 2012 r. czyli z dniem wydania postanowienia przez Sąd w przedmiocie wpisu do KRS zmiany w osobie komandytariusza. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w stanowisku organów podatkowych, m. in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2011 r. W uzupełnieniu własnego stanowiska Wnioskodawca stwierdził, iż spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej, będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.
2012
29
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca będący komandytariuszem spółki komandytowej powinien uczestniczyć w przychodach i kosztach uzyskania przychodów tej spółki proporcjonalnie do wniesionego wkładu, czy też proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki przewidzianego w umowie spółki komandytowej?
Fragment:
Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i w chwili obecnej jest wraz z innymi osobami fizycznymi komandytariuszem spółki komandytowej. Wnioskodawca złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przyszłości do spółki komandytowej zamierza przystąpić, jako kolejny komandytariusz, inna spółka osobowa (spółka komandytowo-akcyjna). Nowy wspólnik - komandytariusz przystępujący do spółki komandytowej wniesie wkład pieniężny o wartości niższej od wkładów obecnych już w spółce komandytariuszy. W umowie spółki komandytowej (zmienionej po przystąpieniu nowego komandytariusza), prawo do większego zysku będzie przysługiwało spółce komandytowo-akcyjnej (nowemu wspólnikowi) niż pozostałym komandytariuszom oraz komplementariuszowi. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca będący komandytariuszem spółki komandytowej powinien uczestniczyć w przychodach i kosztach uzyskania przychodów tej spółki proporcjonalnie do wniesionego wkładu, czy też proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki przewidzianego w umowie spółki komandytowej...
2012
16
paź

Istota:
Wartość faktur VAT wystawianych na spółkę komandytową przez prowadzącego odrębną działalność gospodarczą komandytariusza będzie stanowić koszt uzyskania przychodów tego komandytariusza w spółce komandytowej (natomiast wartość ta będzie podlegać opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarcze prowadzonej samodzielnie przez komandytariusza).
Fragment:
Ponadto jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Działalność gospodarcza spółki komandytowej także obejmuje świadczenie usług – projektowanie i budowy samochodów typu camper. Czy wartość usług zgodnie z umową o współpracy wynikająca z faktur VAT wystawionych przez osobę fizyczną, będąca komandytariuszem w spółce komandytowej, na spółkę komandytową, stanowi koszt uzyskania przychodu komandytariusza w spółce komandytowej... Zdaniem Wnioskodawcy, spółką komandytową jest spółka osobowa, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą oraz może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągając zobowiązania, pozywać i być pozwana. Spółka komandytowa ma zdolność prawną i własny majątek, który w czasie jej trwania jest majątkiem odrębnym od majątku wspólników. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług spółka osobowa jest jako jednostka organizacyjna mniemająca osobowości prawnej, wykonująca działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
2012
14
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.