Komandytariusz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komandytariusz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

W zakresie prawidłowego rozliczenia częściowego zwrotu wkładu na rzecz Komandytariusza za odpłatnością.

Fragment:

Ad. 3 W zakresie, jakim przeniesienie Działek niezabudowanych lub Działki zabudowanej będzie podlegać opodatkowaniu VAT, wartość obniżenia wkładu Komandytariusza do Spółki, w zamian za którą ma dojść do wydania na rzecz Komandytariusza takiego Aktywa należy uznać za wartość brutto takiego Aktywa. W konsekwencji, podstawą opodatkowania VAT dostawy takiego Aktywa na rzecz Komandytariusza będzie wartość obniżenia wkładu do Spółki, pomniejszona o kwotę samego podatku należnego. Ad. 4 Jeżeli Komandytariusz przeznaczy Nieruchomość lub jej część otrzymaną od Spółki do odpłatnego zbycia (np. w drodze sprzedaży lub wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej), to w ocenie Komandytariusza takie zbycie będzie stanowić dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z tym należy uznać, że podatek należny wykazany przez Spółkę na fakturze lub fakturach dokumentujących zwrot wkładu do Komandytariusza będzie stanowić dla Komandytariusza podatek naliczony, o który Komandytariusz będzie mógł obniżyć swój podatek należny. Uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy Ad. 1-2 Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym czynności te powinny być dokonane przez podatnika w rozumieniu ustawy o VAT.

2015
1
gru

Istota:

W zakresie w zakresie skutków podatkowych dla komplementariusza przejęcia przez komandytariusza spółki komandytowej.

Fragment:

Komandytariuszem w SPK jest inna spółka z o. o. (dalej: „ Komandytariusz ”). W ramach restrukturyzacji działalności obecnie rozważane jest połączenie Komandytariusza z SPK. Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. u. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „ KSH ”) poprzez przejęcie SPK (spółki przejmowanej) przez Komandytariusza (spółkę przejmującą) i, w konsekwencji, przeniesienie całego majątku SPK na Komandytariusza w zamian za udziały, które Komandytariusz wyda Spółce. W wyniku połączenia dojdzie do ustania bytu prawnego SPK, której majątek zostanie przeniesiony na Komandytariusza. Ponadto, na skutek połączenia, kapitał zakładowy Komandytariusza zostanie podwyższony o odpowiednią kwotę (wynikającą z proporcji wniesionych uprzednio wkładów do SPK) poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę. Podwyższenie kapitału Komandytariusza zostanie dokonane w wysokości równej wartości wydanych udziałów dla Spółki. Komandytariuszowi, tj. spółce przejmującej, przypadnie pozostała kwota (wynikająca z proporcji wniesionych wcześniej wkładów), która to kwota jednak nie będzie uczestniczyć w podwyższeniu kapitału zakładowego, ze względu na fakt, iż wspólnikiem, któremu ta kwota przypada jest Komandytariusz posiadający obecnie udział w SPK.

2015
19
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w sytuacji jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy i komandytariusza, na miejsce których zgodnie z umową spółki wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy, nastąpi likwidacja działalności i powstanie obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów oraz konieczność opodatkowania towarów i usług z niego wynikających

Fragment:

Tego typu postanowienia mają na celu zabezpieczenie funkcjonowania spółki w odpowiednim gronie, a także zapobieżenie sytuacji, w której spadkobiercą komplementariusza zostałby komandytariusz lub odwrotnie, a co doprowadziłoby do niedopuszczalnego na gruncie ksh połączenia statusu komplementariusza z komandytariuszem i skutkowało rozwiązaniem spółki. Z uwagi na fakt, że w skład osobowy spółki wchodzą małżonkowie (komplementariusz S. i komandytariusz D.), Wnioskodawca nie może wykluczyć zdarzenia, wskutek którego jednoczesną śmierć (np. na skutek wypadku samochodowego, katastrofy lotniczej) poniosłyby dwie osoby - jeden z komplementariuszy oraz komandytariusz. W związku z powyższym, Wnioskodawca podjął wątpliwości co do ewentualnych skutków podatkowych jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy oraz komandytariusza. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w razie jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy oraz komandytariusza, na miejsce których, zgodnie z umową spółki, wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy, nastąpi likwidacja działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i powstanie obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy VAT, i konieczność opodatkowania towarów i usług z niego wynikających...

2014
28
lis

Istota:

W zakresie nieopodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia ogółu praw i obowiązków do spółki komandytowo-akcyjne.

Fragment:

W szczególności Ogół praw i obowiązków Wnioskodawcy jako komandytariusza spółki komandytowej tworzą następujące prawa: prawo do zysku, prawo żądania odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz prawo przeglądania ksiąg i dokumentów celem sprawdzenia rzetelności sprawozdania finansowego, prawo do wyrażania zgody na czynności przekraczające zakres zwykłych czynności spółki, prawo prowadzenia spraw spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki, jak również następujące obowiązki: obowiązek wniesienia wkładu, obowiązek partycypowania w stracie spółki, obowiązek powstrzymania się od działalności sprzecznej z interesami spółki, obowiązek powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. Wnioskodawca podkreślił, że samodzielna egzystencja poszczególnych elementów Ogółu praw i obowiązków Wnioskodawcy jako komandytariusza spółki komandytowej nie jest możliwa, ponieważ istnieją one i mają określone znaczenie tylko jako całość. Umowa spółki komandytowej, w której Wnioskodawca jest komandytariuszem zawiera postanowienia, zgodnie z którymi Wnioskodawcy przysługuje prawo prowadzenia spraw spółki. Spółka komandytowo-akcyjna, do której Wnioskodawca planuje wnieść Ogół praw i obowiązków została zawiązana i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2013
24
maj

Istota:

Czy w przypadku przelania przez komandytariusza Wnioskodawcy środków finansowych przeznaczonych na podwyższenie wkładu komandytariusza we Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „PCC”) powstaje dopiero z chwilą zmiany umowy spółki Wnioskodawcy obejmującej podwyższenie wkładu komandytariusza?

Fragment:

W konsekwencji, nie można uznać, że na skutek otrzymania przez Wnioskodawcę na rachunek bankowy środków finansowych przeznaczonych na podwyższenie wkładu przez komandytariusza Wnioskodawcy przed formalną zmianą umowy spółki Wnioskodawcy w tym zakresie doszło do zawarcia pomiędzy Wnioskodawcą a komandytariuszem Wnioskodawcy umowy pożyczki czy umowy depozytu nieprawidłowego, ponieważ nie jest spełniony element konieczny tych umów, tj. intencja stron nie obejmuje obowiązku środków finansowych przelanych na rachunek bankowy Wnioskodawcy – celem komandytariusza Wnioskodawcy jest definitywne przekazanie środków finansowych Wnioskodawcy w ramach procedury podwyższenia wkładu. Mając na uwadze powyższe, w przypadku przelania przez komandytariusza Wnioskodawcy środków finansowych przeznaczonych na podwyższenie wkładu komandytariusza Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w PCC powstanie dopiero z chwilą zmiany umowy spółki Wnioskodawcy obejmującej podwyższenie wkładu komandytariusza Wnioskodawcy, niezależnie od momentu przelania przez komandytariusza Wnioskodawcy na rachunek bankowy Wnioskodawcy środków finansowych przeznaczonych na podwyższenie wkładu komandytariusza we Wnioskodawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2013
16
sty

Istota:

Jaki charakter ma przychód osoby prawnej z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej w charakterze komplemetariusza i jednocześnie akcjonariusza, w którym momencie przychód ten powstaje i czy akcjonariusz (jednocześnie komplementariusz) ma prawo uwzględnić koszty uzyskania przychodu poniesione przez spółkę komandytowo-akcyjną i w jakiej wysokości?

Fragment:

Spółka ta ma dwóch wspólników, drugim wspólnikiem (komandytariuszem) jest osoba fizyczna. Aktualnie rozważane jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną, w której dotychczasowy komplementariusz (Wnioskodawca) będzie jednocześnie komplementariuszem i akcjonariuszem, zaś dotychczasowy komandytariusz spółki komandytowej będzie akcjonariuszem. Wnioskodawca powziął wątpliwość co do charakteru źródła przychodu z tytułu udziału w przyszłej spółce komandytowo-akcyjnej, momentu powstania tego przychodu, a także możliwości odliczenia od przychodu (na cele podatku dochodowego od osób prawnych) kosztów uzyskania przychodu z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz będący jednocześnie akcjonariuszem. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jaki charakter ma przychód osoby prawnej z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej w charakterze komplemetariusza i jednocześnie akcjonariusza, w którym momencie przychód ten powstaje i czy akcjonariusz (jednocześnie komplementariusz) ma prawo uwzględnić koszty uzyskania przychodu poniesione przez spółkę komandytowo-akcyjną i w jakiej wysokości... Zdaniem Wnioskodawcy, komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej może być jednocześnie akcjonariuszem tej spółki.

2012
29
gru

Istota:

Czy prawidłowym jest na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęcie za dzień przystąpienia do Spółki nowego komandytariusza, tj. dnia, od którego na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca powinien rozliczać przychody oraz koszty z tytułu prawa do udziału w ww. Spółce komandytowej, w tym m. in. dochód stanowiący podstawę wyliczenia zaliczek zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dnia wydania postanowienia przez Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie wpisu tejże zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego?

Fragment:

Zatem z prawnopodatkowego punktu widzenia, elementem decydującym w przedmiocie zmiany w osobie komandytariusza przedmiotowej Spółki jest moment wpisu tejże zmiany do KRS a nie moment sporządzenia aktu notarialnego. Wnioskodawca jako komandytariusz Spółki komandytowej staje się podatnikiem podatku dochodowego z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowej z dniem 23 kwietnia 2012 r. czyli z dniem wydania postanowienia przez Sąd w przedmiocie wpisu do KRS zmiany w osobie komandytariusza. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w stanowisku organów podatkowych, m. in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2011 r. W uzupełnieniu własnego stanowiska Wnioskodawca stwierdził, iż spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej, będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2012
29
gru

Istota:

Czy prawidłowym jest na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęcie za dzień przystąpienia do Spółki nowego komandytariusza, tj. dnia, od którego na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca powinien rozliczać przychody oraz koszty z tytułu prawa do udziału w ww. Spółce komandytowej, w tym m. in. dochód stanowiący podstawę wyliczenia zaliczek zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dnia wydania postanowienia przez Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie wpisu tejże zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego?

Fragment:

Zatem z prawnopodatkowego punktu widzenia, elementem decydującym w przedmiocie zmiany w osobie komandytariusza przedmiotowej Spółki jest moment wpisu tejże zmiany do KRS a nie moment sporządzenia aktu notarialnego. Wnioskodawca jako komandytariusz Spółki komandytowej staje się podatnikiem podatku dochodowego z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowej z dniem 14 sierpnia 2012 r. czyli z dniem wydania postanowienia przez Sąd w przedmiocie wpisu do KRS zmiany w osobie komandytariusza. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w stanowisku organów podatkowych, m. in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2011 r. W uzupełnieniu własnego stanowiska Wnioskodawca stwierdził, iż spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej, będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2012
16
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca będący komandytariuszem spółki komandytowej powinien uczestniczyć w przychodach i kosztach uzyskania przychodów tej spółki proporcjonalnie do wniesionego wkładu, czy też proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki przewidzianego w umowie spółki komandytowej?

Fragment:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i w chwili obecnej jest wraz z innymi osobami fizycznymi komandytariuszem spółki komandytowej. Wnioskodawca złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przyszłości do spółki komandytowej zamierza przystąpić, jako kolejny komandytariusz, inna spółka osobowa (spółka komandytowo-akcyjna). Nowy wspólnik - komandytariusz przystępujący do spółki komandytowej wniesie wkład pieniężny o wartości niższej od wkładów obecnych już w spółce komandytariuszy. W umowie spółki komandytowej (zmienionej po przystąpieniu nowego komandytariusza), prawo do większego zysku będzie przysługiwało spółce komandytowo-akcyjnej (nowemu wspólnikowi) niż pozostałym komandytariuszom oraz komplementariuszowi. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca będący komandytariuszem spółki komandytowej powinien uczestniczyć w przychodach i kosztach uzyskania przychodów tej spółki proporcjonalnie do wniesionego wkładu, czy też proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki przewidzianego w umowie spółki komandytowej...

2012
14
wrz

Istota:

Wartość faktur VAT wystawianych na spółkę komandytową przez prowadzącego odrębną działalność gospodarczą komandytariusza będzie stanowić koszt uzyskania przychodów tego komandytariusza w spółce komandytowej (natomiast wartość ta będzie podlegać opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarcze prowadzonej samodzielnie przez komandytariusza).

Fragment:

Ponadto jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Działalność gospodarcza spółki komandytowej także obejmuje świadczenie usług – projektowanie i budowy samochodów typu camper. Czy wartość usług zgodnie z umową o współpracy wynikająca z faktur VAT wystawionych przez osobę fizyczną, będąca komandytariuszem w spółce komandytowej, na spółkę komandytową, stanowi koszt uzyskania przychodu komandytariusza w spółce komandytowej... Zdaniem Wnioskodawcy, spółką komandytową jest spółka osobowa, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą oraz może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągając zobowiązania, pozywać i być pozwana. Spółka komandytowa ma zdolność prawną i własny majątek, który w czasie jej trwania jest majątkiem odrębnym od majątku wspólników. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług spółka osobowa jest jako jednostka organizacyjna mniemająca osobowości prawnej, wykonująca działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku od towarów i usług.