ITPP1/443-943/14/BS | Interpretacja indywidualna

Usługi świadczone przez klub sportowy polegające na organizowaniu obozów sportowych połączonych z zakwaterowaniem sportowców korzystają ze zwolnienia.
ITPP1/443-943/14/BSinterpretacja indywidualna
 1. kolonie i obozy
 2. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania opłat wnoszonych przez rodziców na pokrycie kosztów organizacji obozu sportowego połączonego z zakwaterowaniem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania opłat wnoszonych przez rodziców na pokrycie kosztów organizacji obozu sportowego połączonego z zakwaterowaniem.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Klub Sportowy prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług szkoleniowych i edukacyjnych w zakresie sportu na rzecz dzieci i młodzieży uprawiającej sport (sklasyfikowaną m.in. jako PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane). Klub działa w formie stowarzyszenia, którego główna działalność jest ukierunkowana na rozwój i upowszechnianie sportu, poprzez świadczenie usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Odbywa się to głównie poprzez organizację zajęć sportowych (treningi, szkolenia piłkarskie) dla dzieci i młodzieży uprawiających sport.

Klub zatrudnia w tym celu wykwalifikowanych trenerów prowadzących szkolenia sportowe z uczestnikami. Klub nie świadczy usług odpłatnego zakwaterowania związanego ze sportem lub wychowaniem fizycznym.

Wszystkie usługi świadczone przez Klub w ramach jej głównego przedmiotu działalności ukierunkowane są wyłącznie na sportowców.

Działalność Klubu w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu wśród uczestników zajęć nie jest ukierunkowana na osiąganie zysku, a dodatkowe przychody z usług reklamowych i darowizn wspomagają pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Klubu i wynagrodzeń m.in. trenerów.

W ramach treningów, Klub organizuje dla członków klubu (dzieci i młodzieży uprawiającej sport) obozy piłkarskie, podczas których trenerzy prowadzą treningi sportowe, sparingi oraz prowadzone są zajęcia z edukacji sportowej.

Klub Sportowy działa na rzecz ostatecznych beneficjentów usług - uczestników obozów sportowych. W celu zorganizowania i realizacji obozów sportowych bezpośrednio na rzecz ich uczestników – członków klubu (dzieci i młodzieży uprawiającej sport), część usług nabywana jest od innych podmiotów. Są to min.:

 1. zakwaterowanie i wyżywienie,
 2. pomoc w zorganizowaniu treningów, sparingów oraz pomoc w organizowaniu wolnego czasu,
 3. udostępnienie urządzeń rekreacyjnych,
 4. możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 5. całodobową opiekę pielęgniarsko – medyczną,
 6. zabiegi zaordynowane przez lekarza.

Głównym założeniem organizowanych obozów piłkarskich jest kontynuacja w okresie letnim przez zawodników (członków klubu - dzieci i młodzież uprawiającej sport) treningów, których celem jest poprawa kondycji sportowców. Powyższe działania stanowią element konieczny w procesie rozwoju sportu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opłaty jakie muszą ponieść rodzice dzieci zrzeszonych w klubie na pokrycie kosztów obozu sportowego połączonego z zakwaterowaniem są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone przez Klub, polegające na organizowaniu obozów sportowych dla dzieci i młodzieży uprawiających sport, połączone z zakwaterowaniem uczestników zajęć, którym celem jest aktywność sportowa uprawiana w różnych formach są zwolnione od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług. Klub nie osiąga zysku, a środki pozyskane od rodziców uczestników obozu służą na pokrycie kosztów obozu. Wyjazd podopiecznych Wnioskodawcy na obóz sportowy jest kontynuacją całorocznej działalności Klubu na rzecz dzieci i młodzieży uprawiającej sport, zrzeszonej w Klubie, dzięki któremu będą mogli w 100% zaangażować się w zajęciach sportowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Należy zaznaczyć, że w myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosowanie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku, a także zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

I tak, art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

– z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W świetle art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Wskazać należy, że zastosowanie zwolnienia dla usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym doznaje pewnych ograniczeń – ze względu na cel tej usługi, jak również status usługodawcy i usługobiorcy. Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z tego zwolnienia są podmioty będące klubem sportowym, związkiem sportowym oraz związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Ponadto, świadczone usługi muszą być świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Jednocześnie świadczone usługi muszą być ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim.

Niespełnienie chociażby jednej z przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. regulacji.

Jak wynika z art. 132 ust. 1 lit m) Dyrektywy 2006/112/ WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 06.347.1) Państwa członkowskie zwalniają świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

W wyroku Trybunału (piąta izba) z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C-18/12, wskazano, iż „W odniesieniu do art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy VAT należy stwierdzić, że przepis ten, według jego brzmienia, dotyczy uprawiania sportu i wychowania fizycznego w ogóle. Mając na względzie owo brzmienie, intencją rzeczonego przepisu nie jest przyznanie zwolnienia jedynie niektórym dziedzinom sportu (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Canterbury Hockey Club i Canterbury Ladies Hockey Club, pkt 27)”.

Nadto wskazano, że art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy VAT, w celu jego stosowania nie wymaga, aby aktywność sportowa była podejmowana na określonym poziomie, na przykład zawodowym, ani też, aby ta aktywność była podejmowana w określony sposób, tj. regularnie lub w sposób zorganizowany bądź w celu uczestniczenia w zawodach sportowych, o ile jednak podejmowanie tej aktywności nie wpisuje się w ramy czystego wypoczynku i rozrywki.

Celem powołanego przepisu Dyrektywy jest wspieranie niektórych rodzajów działalności interesu publicznego, czyli usług mających ścisły związek z uprawianiem sportu lub z wychowaniem fizycznym, które są świadczone przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Przepis ten ma zatem na celu wspieranie podejmowania takiej aktywności przez szerokie warstwy społeczeństwa. Interpretacja tego przepisu ograniczająca zakres stosowania zwolnienia, jakie on przewiduje, do aktywności sportowej podejmowanej w sposób zorganizowany, systematyczny lub mający na celu udział w zawodach sportowych, byłaby sprzeczna z rzeczonym celem.

W konstatacji Trybunał stwierdził, iż „ art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, iż niezorganizowana, niesystematyczna i niemająca na celu udziału w zawodach aktywność sportowa może być uznana za uprawianie sportu w rozumieniu tego przepisu”.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług szkoleniowych i edukacyjnych w zakresie sportu na rzecz dzieci i młodzieży (sklasyfikowaną m.in. jako PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 85.59.B – Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane). Wnioskodawca jest klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia, którego główna działalność jest ukierunkowana na rozwój i upowszechnianie sportu. Cel ten Wnioskodawca realizuje poprzez świadczenie usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Wszystkie usługi świadczone przez Klub w ramach jego głównego przedmiotu działalności świadczone są wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży uprawiających sport - dla uczestników zajęć treningów gry w piłkę nożną. Działalność Klubu w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu wśród uczestników zajęć nie jest ukierunkowana na osiąganie zysku, a dodatkowe przychody z usług reklamowych i darowizn wspomagają pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Klubu i wynagrodzeń m.in. trenerów. Obozy organizowane są wyłącznie w celu sportowym i edukacji sportowej wyłącznie na rzecz członków Klubu (dzieci i młodzieży uprawiającej sport).

Wnioskodawca jest klubem sportowym, a zatem spełnia kryterium podmiotowe niezbędne do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy. Ponadto, jak wynika z wniosku, Wnioskodawca nie osiąga zysku z prowadzonej działalności. Z kolei przesłanka o charakterze przedmiotowym odnosi się do charakterystyki usług świadczonych m.in. przez klub sportowy – są to usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, a także są konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę, będącego klubem sportowym, polegające na organizowaniu obozów sportowych połączonych z zakwaterowaniem uczestników zajęć, zwolnione są od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy w zw. z art. 43 ust. 18 ustawy, w przypadku, gdyż celem pobytu uczestników obozów sportowych jest aktywność sportowa uprawiana w różnych formach nie stanowiąca wypoczynku i rekreacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kolonie i obozy
ITPP1/443-936/10/11-S/JJ | Interpretacja indywidualna

zwolnienie
ITPP2/443-854/14/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.