Kolonie i obozy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kolonie i obozy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
9
gru

Istota:

Usługi świadczone przez klub sportowy polegające na organizowaniu obozów sportowych połączonych z zakwaterowaniem sportowców korzystają ze zwolnienia.

Fragment:

(...) przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością. Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli: nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. W świetle art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Wskazać należy, że zastosowanie zwolnienia dla usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym doznaje pewnych ograniczeń – ze względu na cel tej usługi, jak również status usługodawcy i usługobiorcy.

2012
10
lip

Istota:

Zakres opodatkowania usług organizacji kolonii i obozów.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka organizuje kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, zapewniając im wyżywienie i zakwaterowanie, we własnych i w dzierżawionych obiektach. Spółka zabezpiecza część rekreacyjną, sportową i edukacyjną, odpowiada za sprawy bytowe i wychowawcze dzieci. Spółka w ramach programu zapewnia także dodatkowe atrakcje w postaci realizacji programu zwiedzania miast, wycieczki w góry, opiekę kadry pedagogicznej. Świadczone usługi Spółka klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 55.2 („ usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania ”). Poszczególne osoby z kadry pedagogicznej współpracują z ośrodkiem na podstawie umów zlecenia. Dodatkowo – jak wskazano – Spółka na podstawie stałej miesięcznej umowy zawartej z podmiotem zewnętrznym nabywa usługi transportu. Z treści przedmiotowej umowy wynika, iż przewoźnik zobowiązuje się świadczyć usługi autokarowego przewozu osób według potrzeb Spółki, w tym pracowników i współpracowników ośrodka, kolonistów i wczasowiczów na trasie oraz w terminie wskazanym przez ośrodek. Uwzględniając powyższe należy przede wszystkim odnieść się do kwestii opodatkowania świadczenia usług o charakterze kompleksowym.

2012
1
cze

Istota:

Czy organizacja kolonii dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego, w ramach której usługi nabywane są od innych podmiotów dla bezpośredniej korzyści turysty, korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli organizuje on kolonie i obozy zapewniając kompleksowo całokształt usługi: zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę wychowawczą i medyczną, przewóz uczestników kolonii i obozów oraz zajęcia programowe na zlecenie Kuratorium dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego, jego zdaniem mogą usługi te korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT przewidzianego dla usług w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanej, wykonywanych w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, co potwierdza również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 12 sierpnia 2011r.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznano za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 powołanej ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

2011
1
paź

Istota:

Stawka podatku dla usług polegających na organizowaniu zimowisk, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Fragment:

Reasumując stwierdzić należy, iż organizowane przez Wnioskodawcę zimowiska, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej (na które składają się usługi własne i usługi albo towary nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty), stanowią usługi turystyki, a zatem podlegają opodatkowaniu według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy. Podstawą opodatkowania jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku (w przypadku towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty), natomiast dla usług własnych (świadczeń w ramach usługi wykonywanych we własnym zakresie) ustala się odrębnie podstawę opodatkowania stosując przepisy art. 29 ustawy. Usługi te jako usługi turystyki obligatoryjnie podlegają szczególnej procedurze opodatkowania marży, gdzie zastosowanie znajduje stawka podstawowa 23%. Zgodnie z art. 119 ust. 10 ustawy, w wystawionych przez siebie fakturach podatnik nie wykazuje kwot podatku. Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stawki podatku dla usług polegających na organizowaniu zimowisk, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej. Natomiast kwestia dotycząca zasad opodatkowania usług polegających na organizowaniu zimowisk, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2011 r. nr ILPP1/443-86/11-4/NS .

2011
1
paź

Istota:

Zakres zwolnienia od podatku usług szkoleniowych wykonywanych przez jednostkę działającą w ramach systemu oświaty.

Fragment:

W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich, Placówka zamierza organizować kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży – uczestników zajęć prowadzonych przez Placówkę. Przy czym, wskazuje Pan, iż jest także organizatorem turystyki, wpisanym w Departamencie Turystyki Urzędu Wojewódzkiego. Przy organizowaniu obozów i koloni, Placówka będzie korzystała z podwykonawców: firma transportowa; zakwaterowanie; gastronomia; inne. Wyjazdy na kolonie i obozy będą odpłatne. Po dokonaniu wpłaty przez rodzica, uczestnika, Placówka będzie wystawiała faktury VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy usługi polegające na prowadzeniu zajęć w zakresie kształcenia i wychowania – kształtowanie i rozwijanie uzdolnień w zakresie ruchowo tanecznym prowadzone przez Placówkę oświatowo-wychowawczą – podlegają zwolnieniu od podatku VAT, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)... Czy usługi koloni i obozów świadczone przez Placówkę oświatowo-wychowawczą, będą podlegały zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Czy organizowanie półkolonii i obozów dla uczniów szkoły oraz innych szkół wraz z przygotowaniem posiłków w ramach własnej stołówki korzysta ze zwolnienia od podatku VAT?

Fragment:

Nr 224, poz. 1799) zwalnia się od podatku usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). o systemie oświaty, świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek. Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje: przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne; szkoły: podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne, artystyczne; placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku (...)

2011
1
cze

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wystawiając fakturę sprzedaży za uczestnictwo w obozie?

Fragment:

W świetle postanowień ust. 3 ustawy o VAT, przepis ust. 1 stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku, gdy podatnik: ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek, przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, są obowiązani prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3, z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiadać dokumenty, z których wynikają te kwoty (art. 119 ust. 3a ustawy). Wskazany przepis zobowiązuje podatników świadczących usługi turystyki do prowadzenia specyficznej dla tego rodzaju działalności ewidencji. W efekcie, łączne spełnienie wszystkich przedmiotowych przesłanek przesądza o obligatoryjności zastosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą usług turystyki. Według art. 119 ust. 5 ustawy, w przypadku, gdy przy świadczeniu usługi turystyki podatnik oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, zwanych dalej "usługami własnymi", odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

2011
1
cze

Istota:

Czy świadczona przez Spółkę usługa organizacji obozu sportowego stanowi usługę turystyki i podlega opodatkowaniu marżą?

Fragment:

W myśl dyspozycji art. 119 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. W świetle postanowień art. 119 ust. 3 ustawy o VAT, przepis ust. 1 stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku, gdy podatnik: ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek, przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, są obowiązani prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3, z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiadać dokumenty, z których wynikają te kwoty (art. 119 ust. 3a ustawy). Wskazany przepis zobowiązuje podatników świadczących usługi turystyki do prowadzenia specyficznej dla tego rodzaju działalności ewidencji. W efekcie, łączne spełnienie wszystkich przedmiotowych przesłanek przesądza o obligatoryjności zastosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą usług turystyki.

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku obowiązująca przy organizacji kolonii i obozów.

Fragment:

Wnioskodawca zajmuje się organizowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kraju (kolonie i obozy), obejmujące kompleksowo: transport, zakwaterowanie w wynajętym ośrodku, wyżywienie, realizację programu wypoczynku (imprezy sportowe, wieczorki, ogniska, konkursy, wycieczki) przy czym organizator odpowiedzialny jest za sprawy bytowe i wychowawcze dzieci, zatrudnienie odpowiedniego personelu (kadra pedagogiczna, medyczna, ratownicy, pielęgniarki), zgłoszenie w kuratorium oświaty. Do tej pory, zdaniem Wnioskodawcy, usługi te były klasyfikowane pod numerem PKWiU 55.23.11-00.00 - "Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci" i przyporządkowane do poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535), a w związku z tym opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%. W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca wskazał, że dokonuje nabyć części usług składających się na świadczoną przez niego usługę od innych podmiotów, będących podatnikami podatku od towarów i usług. Do usług nabywanych należy zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodkach kolonijnych oraz wynajem transportu (pociąg lub autokar). Nabycia ww. usług dokumentowane są fakturami VAT. Wnioskodawca zaznaczył również, że nie dysponuje klasyfikacją statystyczną dla przedmiotowej usługi, ale Jego zdaniem, powinny się one mieścić pod numerem PKWiU 55.23.11-00.00 - "Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci".

2011
1
maj

Istota:

Jak należy opodatkować organizowane przez biuro podróży kolonie i obozy dla dzieci - czy według szczególnych zasad opodatkowania, tj. VAT marża, czy według zasad ogólnych ?

Fragment:

Biuro podróży organizując kolonie i obozy dla dzieci w całości nabywa usługi stanowiące składniki usługi turystyki, m.in.: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Właściciel biura podróży nie wykonuje we własnym zakresie żadnych świadczeń. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, jak należy opodatkować organizowane przez biuro podróży kolonie i obozy dla dzieci - czy według szczególnych zasad opodatkowania, tj. VAT marża, czy według zasad ogólnych. Zdaniem wnioskodawcy obozy i kolonie dla dzieci organizowane przez biuro podróży powinny być rozliczane stosownie do art. 119 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż spełnione są wszystkie warunki określone w tym przepisie. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, że wyżej przedstawione stanowisko w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe. Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Przez marżę należy rozumieć różnicę pomiędzy kwotą należności, którą ma zapłacić podróżny za usługę turystyki (z wyłączeniem kwoty VAT), a ceną nabycia zapłaconą przez biuro podróży za towary i usługi dostarczane przez innych podatników dla bezpośredniej korzyści nabywcy usługi.