Kolizja przepisów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kolizja przepisów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Przepis art. 332 Ordynacji podatkowej może znaleźć zastosowanie wyłącznie w stosunku do osób trzecich, o których mowa w ustawie o zobowiązaniach podatkowych. Nie może natomiast stanowić podstawy prawnej do stosowania ustawy o zobowiązaniach podatkowych w stosunku do podatnika po dniu 1 stycznia 1998 r. Wobec braku odpowiednich przepisów przejściowych pozycję prawną podatnika muszą wyznaczać ogólne reguły kolizyjne, czyli zasada bezpośredniego stosowania nowego prawa. Oznacza to, że w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych od 1 stycznia 1998 r. sytuację podatkową podatnika wyznacza Ordynacja podatkowa. Jeżeli więc przerwa biegu przedawnienia oraz śmierć podatnika nastąpiła już pod rządami tej ustawy to skutki tego zdarzenia należy oceniać według norm w niej ustanowionych.

Fragment:

(...) Wyrokiem z dnia 2 marca 2005 r., sygn. akt I SA/Bd 560/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną de¬cyzję i określił, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości w sprawie ze skargi Wiesława Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 sierpnia 2004 r., Nr ZO-43/12/04 w przedmiocie odpowiedzialności spadkobiercy za zaległości podatkowe. Sąd ustalił, że zaskarżoną decyzją utrzymano w mocy decyzję Na¬czelnika Urzędu Skarbowego w Rypinie z dnia 27 maja 2004 r., Nr PP4406/112/7/04, którą orzeczono o odpowiedzialności Wiesława Ł. za zobowiązania podatkowe Jolanty Ł. z tytułu po¬datku od towarów i usług. Sąd zważył, że z bezspornych okoliczności stanu faktycznego wynika, iż decyzją z dnia 8 maja 1998 r. Urząd Skarbowy w Rypinie określił Jolancie Ł. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za okres od czerwca 1996 r. do sierpnia 1997 r. oraz ustalił za ten okres dodatkowe (...)