Kolektory słoneczne | Interpretacje podatkowe

Kolektory słoneczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kolektory słoneczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczone związanego z instalacja kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych.
Fragment:
W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych w liczbie: kolektory słoneczne – 24 sztuki oraz ogniwa fotowoltaiczne – 48 sztuk, łącznie na 49 nieruchomościach (w tym 20 lokalizacji na terenach wiejskich), przy czym na 23 nieruchomościach będą zainstalowane tzw. instalacje hybrydowe, które obejmują montaż kolektora słonecznego i ogniw fotowoltaicznych. Instalacje będą typu on-grid. Wytwarzana energia będzie przeznaczona na użytek własny mieszkańców. Inwestycja będzie realizowana na działkach osób fizycznych – mieszkańców Gminy. Kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne będą rozmieszczone na powierzchni dachu lub na ścianie budynku. Nie przewiduje się montażu kolektorów słonecznych na gruncie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie, prace instalacyjne, nadzór inwestorski, promocję projektu. Liczba instalacji planowanych do montażu w ramach realizacji Projektu zostanie określona po ocenie merytorycznej złożonych „ Deklaracji przystąpienia ” przez mieszkańców Gminy. Wraz ze złożeniem „ Deklaracji przystąpienia ” do Projektu, mieszkaniec wyraża zgodę na przeprowadzenie Weryfikacji Technicznej oraz zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych Projektu, powiększonego o podatek VAT.
2017
26
wrz

Istota:
 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę,
 • stawki podatku VAT dla czynności montażu kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę,
 • podstawy opodatkowania usługi montażu kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę wykonywanej na rzecz mieszkańców przez Gminę,
 • braku obowiązku odrębnego opodatkowania czynności przekazania kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na rzecz mieszkańców Gminy po upływie okresu trwałości przedmiotowego projektu.
 • Fragment:
  (...) kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę – jest prawidłowe, stawki podatku VAT dla czynności montażu kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę – jest nieprawidłowe, podstawy opodatkowania usługi montażu kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę wykonywanej na rzecz mieszkańców przez Gminę – jest prawidłowe, braku obowiązku odrębnego opodatkowania czynności przekazania kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na rzecz mieszkańców Gminy po upływie okresu trwałości przedmiotowego projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: opodatkowania podatkiem VAT wpłat od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, stawki podatku VAT dla czynności montażu kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, podstawy opodatkowania usługi montażu kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę wykonywanej na rzecz mieszkańców przez Gminę, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w (...)
  2017
  29
  sie

  Istota:
  Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców gminy.
  Fragment:
  (...) kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców gminy – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 4 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców gminy. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2017 r. zamierza przystąpić do projektu dotyczącego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii dla zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych z terenu gminy. Projekt zakłada możliwość zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Realizacja projektu planowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina planuje złożenie wniosku o dofinasowanie w II kwartale br. Gmina zamierza przystąpić do projektu realizując zadania własne gminy - ochrona środowiska, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
  2017
  30
  cze

  Istota:
  - opodatkowanie wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach usługi montażu kolektorów słonecznych oraz stawki podatku VAT dla ww. usługi;
  - obowiązek wystawiania faktury dokumentującej wniesienie wkładu własnego przez poszczególnych mieszkańców;
  - obowiązek opodatkowania czynności przekazania ww. urządzeń na rzecz mieszkańców Gminy po zakończeniu projektu;
  - prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu.
  Fragment:
  W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją kolektorów słonecznych. Powyższa inwestycja będzie realizowana wyłącznie na działkach osób fizycznych niebędących płatnikami podatku VAT – mieszkańców Gminy. Kolektory słoneczne będą rozmieszczone na powierzchni dachu (a w przypadku gdy nie ma możliwości zamontowania kolektorów słonecznych na dachu budynku będą zamontowane poprzez przytwierdzenie do ścian budynku mieszkalnego lub przy wykorzystaniu konstrukcji wolnostojących). Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), czynność montażu kolektorów słonecznych klasyfikowana jest jako świadczenie usług. Klasyfikacja statystyczna czynności objętych zakresem pytań we wniosku (montaż kolektorów słonecznych), zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU): 43.22.10.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, odwadniających, cieplnych. Przed rozpoczęciem zadania zostanie podpisana z mieszkańcem Gminy umowa udziału w zadaniu której zapisy będą informować, iż Wnioskodawca zabezpieczy realizację projektu, tj. zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłoni dostawcę zestawów instalacyjnych, ustali harmonogram realizacji prac instalacyjnych, przeprowadzi odbiory końcowe oraz rozliczenie finansowe projektu oraz poniesie koszty dodatkowe związane z nadzorem, wykonaniem dokumentacji, promocji, zarządzaniem projektu i narzędziami ICT.
  2017
  6
  cze

  Istota:
  1) Czy Gminie przysługuje zwrot podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację projektu?
  2) Według jakiej stawki podatkowej powinny być opodatkowane otrzymane przez Gminę wpłaty mieszkańców (partnerów którzy zawrą umowę z Gminą) z tytułu wkładu własnego w ramach planowanej inwestycji?
  Fragment:
  W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczyć będą świadczenia usługi montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych , co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowić będą odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując, w zakresie montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców stanowiących obiekty objęte społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. Natomiast w przypadku montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na budynkach niemieszkalnych oraz poza bryłą budynku, zastosowanie znajdzie 23% stawka podatku. Odnośnie kwestii dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup i montaż kolektorów słonecznych ogniw fotowoltaicznych, wskazać należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
  2017
  13
  maj

  Istota:
 • stawki podatku VAT dla czynności montażu zestawu kolektora słonecznego w zależności od miejsca zainstalowania,
 • braku opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności kolektorów słonecznych, na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia projektu za kwotę wniesionego wkładu własnego,
 • prawa do pełnego odliczenia podatku VAT związanego z poniesionymi wydatkami w ramach projektu polegającego na dostawie i montażu urządzeń służących do pozyskania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.
 • Fragment:
  Budynki w/na których planowany jest montaż instalacji kolektorów słonecznych, zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Na pytanie tut. Organu „ Jaka jest powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych w/na których będą instalowane przedmiotowe kolektory słoneczne? ”, Wnioskodawca wskazał, iż kolektory słoneczne instalowane będą w ramach projektu w/na budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m 2 . Zainstalowanie kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych będzie wykonane w ramach dostaw, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Według stanowiska Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa ...., instalacje kolektorów słonecznych należy kwalifikować do kategorii dostaw w związku z zamówieniami publicznymi (całość informacji IZ dla Beneficjentów na stronie .......html). Wnioskodawca Gmina .... będzie wykorzystywała nabyte towary i usługi do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, tj. w zakresie wkładu własnego, wpłat dokonywanych przez mieszkańców w wysokości 15% kosztów związanych z dostawą i montażem instalacji solarnych i elementów dodatkowych projektu - nadzór, promocja, ICT, dokumentacja aplikacyjna i techniczna.
  2017
  10
  maj

  Istota:
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu zestawów fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych, określenia stawki podatku dla usług montażu instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych i stelażu obok budynków mieszkalnych, obowiązku opodatkowania czynności przekazania urządzeń na rzecz mieszkańców w bezpłatne użytkowanie, w okresie 5 lat od zakończenia projektu, obowiązku opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności zestawów fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia projektu, prawa do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego w pełnej kwocie związanego z wydatkami na realizację projektu, obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych.
  Fragment:
  Czy otrzymywane przez Gminę wpłaty od mieszkańców (właścicieli nieruchomości, na których będą montowane zestawy fotowoltaiczne), dokonane na rachunek bankowy Gminy jako 100% zaliczka na poczet usługi montażu i - po upływie okresu trwałości Projektu - sprzedaży danego zestawu fotowoltaicznego/kolektora słonecznego w ramach Projektu są opodatkowane podatkiem VAT? Według jakiej stawki należy opodatkować świadczenie Gminy na rzecz mieszkańców polegające na usłudze montażu i – po upływie okresu trwałości Projektu – sprzedaży, w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych na: budynkach mieszkalnych; budynkach gospodarczych; nieruchomości np. na stelażu obok budynków mieszkalnych? Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT nieodpłatne udostępnienie do korzystania instalacji fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych mieszkańcom Gminy w okresie trwałości Projektu? Czy sprzedaż przez Gminę prawa własności zestawów fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców, na budynkach mieszkalnych, na których zostaną zainstalowane w ramach Projektu po 5 latach od jego zakończenia, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to według jakiej stawki podatkowej? Jeśli tak, to co jest podstawą opodatkowania? Czy Gmina posiada prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących budowy elektrowni fotowoltaicznych w części dotyczącej instalacji układów kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych oraz okresu rozliczeniowego, w którym Gmina może dokonać odliczenia? Czy wpłaty osób fizycznych na rachunek bankowy Gminy z tytułu uczestnictwa w Projekcie podlegają ewidencji przy użyciu kas rejestrujących? Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku Ad. 1.
  2017
  10
  maj

  Istota:
  Sposób opodatkowania montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz poza nimi; prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup i montaż kolektorów słonecznych; prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji typu Studium Wykonalności, program Funkcjonalno-Użytkowy oraz faktur dokumentujących wydatki na wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego.
  Fragment:
  Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku montażu kolektorów słonecznych w/lub na budynkach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stawką VAT właściwą dla świadczenia na rzecz mieszkańców jest stawka 8%. W przypadku montażu kolektorów słonecznych w/ lub na budynkach budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust.12b ustawy o VAT stawkę 8% VAT należy zastosować tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni, natomiast w pozostałej części należy zastosować stawkę 23%. Natomiast w przypadku montażu kolektora na nieruchomości mieszkańca poza budynkiem mieszkalnym należy zastosować stawkę podatku VAT 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzeń przyszłych w zakresie: sposobu opodatkowania montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz poza nimi – jest prawidłowe; prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup i montaż kolektorów słonecznych – jest prawidłowe; prawa odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji typu Studium Wykonalności, program Funkcjonalno-Użytkowy oraz faktur dokumentujących wydatki na wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego – jest nieprawidłowe.
  2017
  10
  maj

  Istota:
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania montażu kolektorów słonecznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację projektu.
  Fragment:
  W konsekwencji całość należności Gminy od mieszkańca, w związku z wykonaniem instalacji kolektorów słonecznych na jego budynku mieszkalnym, to kwota wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie, o którym mowa w pytaniu i stanowisku Gminy nr1 niniejszego wniosku. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania jest obrót. Obrót jest kwotą należną z tytułu sprzedaży pomniejszoną o kwotę należnego podatku, dlatego też całość należności z tytułu wykonania instalacji kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych stanowi wymaganą wpłatę mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie. Całość zobowiązania podatkowego Gminy w zakresie podatku od towarów i usług, związanego z realizacją projektu dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, wynika z opodatkowania wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie. Wobec powyższego kwota należna, po rozliczeniu wpłat wynosi 0 zł, w tym: obrót - 0 zł, podatek - 0 zł. Ad.3. Gminie przysługiwał będzie zwrot z Urzędu Skarbowego podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami w ramach projektu, w części projektu dotyczącego instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, tj. podatku naliczonego wynikającego z faktur za: roboty - wykonanie instalacji na budynkach osób fizycznych, nadzór inwestorski i opracowanie dokumentacji technicznej.
  2016
  17
  gru

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem dotyczącym montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
  Fragment:
  Na pokrycie wkładu własnego Gmina zawrze umowy cywilno-prawne, z których będzie wynikało, że właściciele budynków mieszkalnych przed rozpoczęciem realizacji projektu wniosą wkład własny w wysokości 15% zakładanych kosztów instalacji fotowoltaicznej lub montażu kolektorów słonecznych w gospodarstwie domowym. Dokonane wpłaty mieszkańców będą miały charakter obowiązkowy. Montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych będzie miał miejsce na budynkach mieszkalnych zaliczanych do działu PKOB 11 Budynki mieszkalne symbol PKOB 1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne. Montaż instalacji fotowoltaicznych i montaż kolektorów słonecznych będzie dokonywany w ramach modernizacji budynków. Wnioskodawca wskazał, że wydatki związane z realizacją projektu to: wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności, wydatki na przygotowanie dokumentacji i opracowanie wniosku o dofinansowanie z RPO, wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu, wydatki związane z montażem instalacji fotowoltaicznych i montażem kolektorów słonecznych. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Wskazać należy, że realizacja przedmiotowego projektu, z racji planowanego zawarcia umów cywilnoprawnych z mieszkańcami Gminy, będzie związana z działalnością w stosunku do której Gmina będzie występowała w charakterze podatnika.
  2016
  7
  lip
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.