Kolektory słoneczne | Interpretacje podatkowe

Kolektory słoneczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kolektory słoneczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania montażu kolektorów słonecznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację projektu.
Fragment:
W konsekwencji całość należności Gminy od mieszkańca, w związku z wykonaniem instalacji kolektorów słonecznych na jego budynku mieszkalnym, to kwota wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie, o którym mowa w pytaniu i stanowisku Gminy nr1 niniejszego wniosku. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania jest obrót. Obrót jest kwotą należną z tytułu sprzedaży pomniejszoną o kwotę należnego podatku, dlatego też całość należności z tytułu wykonania instalacji kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych stanowi wymaganą wpłatę mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie. Całość zobowiązania podatkowego Gminy w zakresie podatku od towarów i usług, związanego z realizacją projektu dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, wynika z opodatkowania wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie. Wobec powyższego kwota należna, po rozliczeniu wpłat wynosi 0 zł, w tym: obrót - 0 zł, podatek - 0 zł. Ad.3. Gminie przysługiwał będzie zwrot z Urzędu Skarbowego podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami w ramach projektu, w części projektu dotyczącego instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, tj. podatku naliczonego wynikającego z faktur za: roboty - wykonanie instalacji na budynkach osób fizycznych, nadzór inwestorski i opracowanie dokumentacji technicznej.
2016
17
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem dotyczącym montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
Fragment:
Na pokrycie wkładu własnego Gmina zawrze umowy cywilno-prawne, z których będzie wynikało, że właściciele budynków mieszkalnych przed rozpoczęciem realizacji projektu wniosą wkład własny w wysokości 15% zakładanych kosztów instalacji fotowoltaicznej lub montażu kolektorów słonecznych w gospodarstwie domowym. Dokonane wpłaty mieszkańców będą miały charakter obowiązkowy. Montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych będzie miał miejsce na budynkach mieszkalnych zaliczanych do działu PKOB 11 Budynki mieszkalne symbol PKOB 1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne. Montaż instalacji fotowoltaicznych i montaż kolektorów słonecznych będzie dokonywany w ramach modernizacji budynków. Wnioskodawca wskazał, że wydatki związane z realizacją projektu to: wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności, wydatki na przygotowanie dokumentacji i opracowanie wniosku o dofinansowanie z RPO, wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację projektu, wydatki związane z montażem instalacji fotowoltaicznych i montażem kolektorów słonecznych. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Wskazać należy, że realizacja przedmiotowego projektu, z racji planowanego zawarcia umów cywilnoprawnych z mieszkańcami Gminy, będzie związana z działalnością w stosunku do której Gmina będzie występowała w charakterze podatnika.
2016
7
lip

Istota:
Opodatkowanie wpłat otrzymanych od mieszkańców związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz stawka dla usług montażu na budynkach mieszkalnych i na budynkach gospodarczych, na gruncie przy budynku mieszkalnym lub w jego okolicy.
Fragment:
W konsekwencji stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie czynnością podlegającą opodatkowaniu nie będzie samo przekazanie przez Gminę po 5 latach od zakończenia projektu prawa własności instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych lecz świadczenie przez Gminę usługi montażu instalacji fotowoltaicznych oraz montażu kolektorów słonecznych, której zakończenie nastąpi - jak wyżej wskazano - po upływie tego okresu. Mając na uwadze powyższe okoliczności sprawy oraz dokonaną analizę powołanych przepisów należy wskazać, iż montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych, na dachu lub na ścianie budynku mieszkalnego o powierzchni nieprzekraczającej 300 m 2 , dokonywany w ramach modernizacji, tj. czynności wymienionej w art. 41 ust. 12 ustawy, będzie opodatkowany 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. Natomiast, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych, w części instalacji montowanych poza budynkiem mieszkalnym tj. na gruncie przy budynku mieszkalnym lub w jego okolicy oraz na dachu budynku gospodarczego, nie będzie mógł korzystać ze stawki w wysokości 8%, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy i będzie opodatkowany według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Natomiast przekazanie przez Gminę po 5 latach od zakończenia projektu prawa własności instalacji fotowaltaicznych i solarnych na rzecz mieszkańców Gminy, na budynkach których zostały zamontowane instalacje za kwotę wniesionego wkładu własnego nie będzie podlegało opodatkowaniu.
2016
7
lip

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu kolektorów słonecznych oraz stawki podatku VAT,
Fragment:
Usługa wykonania montażu kolektorów słonecznych jest usługą budowlaną polegającą na instalacji urządzeń grzewczych z materiałów wykonawcy. W zakres usługi instalacji kolektorów słonecznych wchodzi montaż zestawu kolektorów słonecznych usytuowany na dachu lub ścianie budynku oraz zestaw elementów układu, rozmieszczonych wewnątrz budynku, zazwyczaj w pomieszczeniu kotłowni. Obok montażu elementów instalacji kolektorów słonecznych zapewniono wykonanie robót pozwalających na wpięcie systemu do istniejącej instalacji, wykonanie izolacji, przeprowadzenie prób szczelności właściwe ustawienie systemu i uruchomienie układu solarnego. W założeniu działanie takie ma poprawić gospodarkę cieplną danego gospodarstwa domowego (obniżenie ogólnych kosztów energii cieplnej). Charakter świadczonej usługi nie pozostawia zatem wątpliwości, że usługę realizowaną przez Gminę należy zaklasyfikować jako termomodernizację obiektów budowlanych. Budynki mieszkalne osób fizycznych, na których zainstalowano kolektory słoneczne to, co do zasady, domy jednorodzinne, choć możliwa była także instalacja kolektorów słonecznych również w budynkach o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych.
2016
4
mar

Istota:
Podstawy opodatkowania dla świadczonej usługi montażu kolektorów słonecznych,
Fragment:
(...) kolektorów słonecznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu kolektorów słonecznych oraz stawki podatku VAT, podstawy opodatkowania dla świadczonej usługi montażu kolektorów słonecznych, uznania wpłat otrzymanych od mieszkańców za zaliczki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego od tych wpłat, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z instalacją kolektorów słonecznych oraz okresu rozliczeniowego, w którym Gmina może dokonać odliczenia, opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego użyczenia kolektorów słonecznych mieszkańcom w okresie trwałości projektu oraz opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom kolektorów słonecznych po upływie 5-letniego okresu trwałości projektu. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 stycznia 2016 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, uiszczenia dodatkowej opłaty, określenia przedmiotu sprawy oraz wskazania, które z zadanych pytań dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, a które zdarzenia przyszłego.
2016
4
mar

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego użyczenia kolektorów słonecznych mieszkańcom w okresie trwałości projektu oraz opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom kolektorów słonecznych po upływie 5-letniego okresu trwałości projektu
Fragment:
(...) kolektorów słonecznych mieszkańcom w okresie trwałości projektu oraz opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom kolektorów słonecznych po upływie 5-letniego okresu trwałości projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu kolektorów słonecznych oraz stawki podatku VAT, podstawy opodatkowania dla świadczonej usługi montażu kolektorów słonecznych, uznania wpłat otrzymanych od mieszkańców za zaliczki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego od tych wpłat, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z instalacją kolektorów słonecznych oraz okresu rozliczeniowego, w którym Gmina może dokonać odliczenia, opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego użyczenia kolektorów słonecznych mieszkańcom w okresie trwałości projektu oraz opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom kolektorów słonecznych po upływie 5-letniego okresu trwałości projektu. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 stycznia 2016 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, uiszczenia dodatkowej opłaty, określenia przedmiotu sprawy oraz wskazania, które z zadanych pytań dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, a które zdarzenia przyszłego.
2016
4
mar

Istota:
1.Czy obowiązkowe wpłaty mieszkańców – uczestników projektu, które wpłyną na rachunek Urzędu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji polegającej na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, będą stanowiły dla Wnioskodawcy zapłatę zaliczki, podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT?
2. Jeżeli tak, to czy Wnioskodawca ma prawo zastosować do tych wpłat preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8%?
3.Czy Urząd będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, związanego z wydatkami na realizację projektu w zakresie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej, usług nadzoru inwestorskiego, promocji projektu oraz innych wydatków związanych z realizacją projektu?
Fragment:
Budynki mieszkalne osób fizycznych, na których zostaną zainstalowane kolektory słoneczne to domy jednorodzinne (budynki stałego zamieszkania, zgodnie z PKOB zaliczone do działu 11) na obszarze wiejskim Gminy. Z zasady kolektory słoneczne mają być instalowane na dachach budynków mieszkalnych, w jednostkowych przypadkach, gdy instalacja kolektorów na dachach budynków mieszkalnych będzie nieuzasadniona lub niemożliwa, dopuszcza się zainstalowanie kolektorów zakotwiczonych do ściany budynku. Skoro instalacja kolektorów słonecznych, o których mowa we wniosku, wykonywana będzie w ramach czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy, to czynność ta podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy. Bez znaczenia przy tym jest, czy kolektory słoneczne będą zamontowane na dachu lub przytwierdzone do ściany budynku. Przyjąć bowiem należy, że wszystkie wykonywane czynności oraz wykorzystane materiały wchodzą w zakres jednej kompleksowej usługi montażu instalacji kolektorów słonecznych dla celów uzyskania ciepłej wody użytkowej. Ad. 3. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
5
lut

Istota:
Wg jakiej stawki należy opodatkować świadczenie Gminy na rzecz mieszkańców w przypadku montażu kolektorów słonecznych, przy czym:
a) zasobnik na wodę, rurociągi wodne, części rurociągu solarnego, kompletna automatyka ze sterowaniem, których wartość netto wynosi 5.502 zł, zamontowane są wewnątrz budynku mieszkalnego,
b) kompletne kolektory z częścią rurociągu solarnego, których wartość netto wynosi 6.000 zł, zainstalowano na gruncie osoby fizycznej poza budynkiem mieszkalnym?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania montażu kolektorów słonecznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania kolektorów słonecznych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina S... rozpoczęła realizację projektu pn. „ ... ”. Przedmiotem projektu jest realizacja indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej ok. 0,665 MW. Zakres projektu obejmuje w szczególności instalację: 187 szt. zestawów kolektorów słonecznych w obiektach prywatnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w podziale na gospodarstwa 1-3 osobowe, 4-5 osobowe i 6-7 osobowe, 3 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Projekt jest finansowany z dwóch rodzajów źródeł: środków własnych Gminy oraz dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2007-2015. Wnioskodawca poniesie wszelkie wydatki założenia instalacji solarnych w części dotyczącej budynków użyteczności publicznej, natomiast w części dotyczącej budynków mieszkalnych będą również partycypować mieszkańcy biorący udział w projekcie.
2016
13
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wszystkich wydatków poniesionych na realizację projektu w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych.
Fragment:
(...) kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych wykorzystywane są tylko do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wszystkich wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu, w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, stanowiących własność osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie przysługuje zwrot z urzędu skarbowego podatku naliczonego, związanego z poniesionymi wydatkami w ramach projektu w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, tj. podatku naliczonego wynikającego z faktur za: studium wykonalności, zakup i montaż kolektorów słonecznych (obiekty prywatne), zakup systemu pomiarowego i monitoringowego, inspektor nadzoru, opracowanie platformy internetowej, promocja projektu (łączna kwota do odliczenia około: 691.988 zł). W przypadku ww. wydatków istnieje bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi skutkującymi powstaniem podatku należnego.
2015
13
paź

Istota:
Opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu kolektorów słonecznych oraz stawki podatku VAT.
Fragment:
Usługa wykonania montażu kolektorów słonecznych jest usługą budowlaną polegającą na instalacji urządzeń grzewczych z materiałów wykonawcy. W zakres usługi instalacji kolektorów słonecznych wchodzi montaż zestawu kolektorów słonecznych usytuowany na dachu lub ścianie budynku oraz zestaw elementów układu, rozmieszczonych wewnątrz budynku, zazwyczaj w pomieszczeniu kotłowni. Obok montażu elementów instalacji kolektorów słonecznych zostanie zapewnione wykonanie robót pozwalających na wpięcie systemu do istniejącej instalacji, wykonanie izolacji, przeprowadzenie prób szczelności właściwe ustawienie systemu i uruchomienie układu solarnego. W założeniu działanie takie ma poprawić gospodarkę cieplną danego gospodarstwa domowego (obniżenie ogólnych kosztów energii cieplnej). Charakter świadczonej usługi nie pozostawia, zatem wątpliwości, że usługę realizowaną przez Gminę należy zaklasyfikować, jako termomodernizację obiektów budowlanych. Budynki mieszkalne osób fizycznych, na których zainstalowane zostaną kolektory słoneczne to, co do zasady, domy jednorodzinne, choć możliwa jest także instalacja kolektorów słonecznych również w budynkach o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych.
2015
11
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.