Kolektory słoneczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kolektory słoneczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z przeniesieniem prawa własności do wytworzonej instalacji do wykorzystywania energii na rzecz mieszkańców

Fragment:

W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót budowlanych/montażowych związanych z instalacją kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła. Inwestycja będzie realizowana na działkach osób fizycznych - mieszkańców Gminy. Kolektory słoneczne będą rozmieszczone na powierzchni dachu lub elewacji budynku mieszkalnego. W przypadku, gdy nie ma możliwości zamontowania kolektorów słonecznych na dachu lub elewacji budynku, będą zamontowane na gruncie przy wykorzystaniu konstrukcji wolnostojących. Pompy ciepła zainstalowane zostaną wewnątrz budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa każdego z budynków mieszkalnych, na których i dla których przewidziano montaż kolektorów i paneli nie przekracza 300 m 2 . Z właścicielami nieruchomości zostały podpisane umowy użyczenia, stanowiące, że mieszkaniec użycza i oddaje Gminie do bezpłatnego używania część dachu lub ściany oraz część wewnętrzną budynku mieszkalnego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania instalacji i jego prawidłowego funkcjonowania, z przeznaczeniem na realizację projektu. Ponadto mieszkaniec wyraża zgodę na udostępnienie Gminie lub osobom przez niego wskazanym, nieruchomości w celu przeprowadzenia niezbędnych prac związanych z realizacją inwestycji. Przez cały okres trwania umowy, mieszkaniec zapewni dostęp Gminie lub osobom przez niego wskazanym, do zainstalowanych urządzeń.

2018
21
kwi

Istota:

W zakresie podstawy opodatkowania czynności montażu zestawów kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców

Fragment:

Po upływie 5 lat całość zestawów kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych zostanie przekazana mieszkańcom na własność w zamian za dokonaną wpłatę, która zostanie zaliczona na poczet ceny wykupu zestawu kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych. Mieszkańcy będą dokonywali zapłaty jednego wynagrodzenia za całą świadczoną na ich rzecz usługę. Przekazanie nie będzie traktowane jako odrębna czynność, lecz łącznie ze świadczeniem usługi montażu stanowić będzie jedną kompleksową odpłatną usługę. Sposób przeniesienia prawa własności instalacji zestawów kolektorów słonecznych lub zestawów fotowoltaicznych zostanie uregulowany odrębną umową. Z czynnością wydania instalacji kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych mieszkańcom do użytkowania, a później przekazaniem prawa własności, nie będzie wiązał się obowiązek uiszczania dodatkowych płatności na rzecz Gminy. Każdy mieszkaniec otrzyma na własność – po upływie okresu trwałości projektu – zestaw kolektorów słonecznych lub zestaw fotowoltaiczny. sposób finansowania – zapłaty przez mieszkańca za dostawę i montaż instalacji zestawów kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych.

2018
21
kwi

Istota:

W zakresie braku obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług montażu zestawów kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych zakupionych od wykonawcy

Fragment:

Po upływie 5 lat całość zestawów kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych zostanie przekazana mieszkańcom na własność w zamian za dokonaną wpłatę, która zostanie zaliczona na poczet ceny wykupu zestawu kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych. Mieszkańcy będą dokonywali zapłaty jednego wynagrodzenia za całą świadczoną na ich rzecz usługę. Przekazanie nie będzie traktowane jako odrębna czynność, lecz łącznie ze świadczeniem usługi montażu stanowić będzie jedną kompleksową odpłatną usługę. Sposób przeniesienia prawa własności instalacji zestawów kolektorów słonecznych lub zestawów fotowoltaicznych zostanie uregulowany odrębną umową. Z czynnością wydania instalacji kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych mieszkańcom do użytkowania, a później przekazaniem prawa własności, nie będzie wiązał się obowiązek uiszczania dodatkowych płatności na rzecz Gminy. Każdy mieszkaniec otrzyma na własność – po upływie okresu trwałości projektu – zestaw kolektorów słonecznych lub zestaw fotowoltaiczny. sposób finansowania – zapłaty przez mieszkańca za dostawę i montaż instalacji zestawów kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych.

2018
16
kwi

Istota:

 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz stawki podatku VAT dla ww. usługi,
 • podstawy opodatkowania dla otrzymanego przez Gminę dofinansowania ze środków unijnych oraz stawki podatku VAT dla otrzymanego dofinansowania;
 • zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych od wykonawców usług montażu instalacji kolektorów słonecznych,
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zaprojektowania, zakupu, dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz innych wydatków wyłącznie z nimi związanych,
 • braku opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia prawa własności po 5 latach przedmiotowych instalacji przez Gminę na rzecz mieszkańców,
 • Fragment:

  Czy wpłaty mieszkańców z tytułu wniesienia wkładu własnego w kosztach usługi montażu instalacji kolektorów słonecznych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 8%? Czy dofinansowanie ze środków unijnych jakie otrzyma Gmina na realizację projektu „ Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy... ” podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 8%? Czy do zakupionej od wykonawców usługi montażu instalacji kolektorów słonecznych będzie miał zastosowanie tzw. mechanizm odwróconego obciążenia, jeśli tak to czy w stawce 8%? Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zaprojektowania, zakupu, dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz innych wydatków wyłącznie z nimi związanych (nadzoru inwestorskiego, promocji, usługi informatycznej itp.) w pełnej wysokości? Czy przekazanie przez Gminę po 5 latach od zakończenia trwałości projektu prawa własności kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców Gminy bez dodatkowego wynagrodzenia, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w momencie ich przekazania? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy wpłaty mieszkańców z tytułu wniesienia wkładu własnego w kosztach usługi montażu instalacji kolektorów słonecznych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg obniżonej stawki 8%.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  Sposób opodatkowania usług montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, brak obowiązku opodatkowania czynności przekazania urządzeń na rzecz mieszkańców Gminy po zakończeniu projektu, prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących montaż 44 urządzeń na nieruchomościach mieszkańców.

  Fragment:

  W ramach projektu przewidziano montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Zadanie przewiduje wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej, wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepłej wody na potrzeby centralnego ogrzewania za pośrednictwem odpowiedniego systemu opartego na odnawialnych źródłach energii, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych (węgiel, gaz, olej, energia elektryczna) energią słoneczną lub geotermalną. Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż urządzeń służących do pozyskania energii cieplnej oraz elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją kolektorów słonecznych, instalacją ogniw fotowoltaicznych oraz gruntowych pomp ciepła. Inwestycja będzie realizowana na działkach osób fizycznych – mieszkańców gminy. Kolektory słoneczne będą rozmieszczone na powierzchni dachu (w przypadku, gdy nie ma możliwości zamontowania kolektorów słonecznych na dachu budynku, będą zamontowane na terenie przy wykorzystaniu konstrukcji wolnostojących). Ogniwa fotowoltaiczne będą rozmieszczone na powierzchni dachu (w przypadku, gdy nie ma możliwości zamontowania ogniw na dachu budynku będą zamontowane na terenie przy wykorzystaniu konstrukcji wolnostojących).

  2018
  15
  kwi

  Istota:

 • sposób opodatkowania usług montażu kolektorów słonecznych oraz pieców c. o.,
 • brak obowiązku opodatkowania czynności przekazania ww. urządzeń na rzecz mieszkańców Gminy po zakończeniu projektu,
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących montaż ww. urządzeń na nieruchomościach mieszkańców
 • Fragment:

  (...) kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców Gminy po zakończeniu projektu, prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących montaż kolektorów słonecznych na nieruchomościach mieszkańców, – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: sposobu opodatkowania usług montażu kolektorów słonecznych, braku obowiązku opodatkowania czynności przekazania kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców Gminy po zakończeniu projektu, prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących montaż kolektorów słonecznych na nieruchomościach mieszkańców. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ma zamiar rozpocząć realizację projektu w ramach rozstrzygniętego konkursu .... w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2014 - 2020 (Uchwała Zarządu Województwa .... nr .... z dnia 21.12.2016 obejmującego wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy.

  2018
  13
  kwi

  Istota:

  Opodatkowania wpłat mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz stawki podatku VAT dla ww. wpłat.

  Fragment:

  Z opisu sprawy wynika, iż w ramach projektu Gmina zapewni dostawę i montaż 391 instalacji kolektorów słonecznych w prywatnych budynkach mieszkalnych w celu przygotowania ciepłej wody w gospodarstwie domowym. Instalacje kolektorów słonecznych będą instalowane bezpośrednio na dachu lub elewacji budynków. Montaż 390 instalacji kolektorów słonecznych będzie wykonany w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, tj. na budynkach o powierzchni nieprzekraczającej 300 m 2 , o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Jeden budynek mieszkalny, na którym będzie montowana ww. instalacja przekracza 300 m 2 , tzn. zgodnie z art. 41 ust. 12b nie zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Mając zatem na uwadze powyższe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że w przypadku gdy montaż instalacji kolektorów słonecznych jest wykonany na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m 2 , w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, a budynki te stanowią obiekty budowlane zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy, to ww. czynności są opodatkowane 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

  2018
  6
  mar

  Istota:

  Czy dla wykonanej usługi montażu zestawów kolektorów słonecznych zakupionych od wykonawcy Gmina ma obowiązek zastosowania tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia?

  Fragment:

  W celu realizacji projektu zostały zawarte, w formie pisemnej, umowy cywilnoprawne pomiędzy Gminą /... a zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie mieszkańcami Gminy, dysponującymi nieruchomościami, na których będą montowane kolektory słoneczne. Do wykonania usługi montażu instalacji koniecznym warunkiem jest dokonanie wpłaty przez mieszkańca. W umowach ustalono wzajemne zobowiązania organizacyjno-finansowe stron, które dotyczą montażu i eksploatacji instalacji zestawu kolektorów słonecznych. Faktury za realizację montażu kolektorów słonecznych będą wystawione na Gminę /.../. Gmina jako główny wykonawca: podpisze z właścicielami nieruchomości stosowne umowy cywilnoprawne, które zobowiążą mieszkańców do dokonywania wpłat na montaż ww. instalacji wyłoni wykonawcę instalacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych , kwalifikując zamówienie w oparciu o art. 6 ust.2 tej ustawy, zawrze z podwykonawcami umowy na montaż kolektorów słonecznych będzie sprawowała nadzór nad realizacją zadania, dokona odbioru wykonanych robót, dokona rozliczenia finansowego. Podwykonawca - wyłoniony w przetargu kontrahent jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 wykona specjalistyczną usługę tj. zakupi, dowiezie i zamontuje kolektory słoneczne na dachach budynków wraz z osprzętem instalacyjnym, dokona rozruchu technologicznego, przeszkoli użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji,  będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych w okresie 5 lat od daty odbioru końcowego. dokona odbioru wykonanych prac.

  2018
  3
  lut

  Istota:

  Opodatkowanie wpłat dokonywanych przez mieszkańców na podstawie umów cywilnoprawnych w związku z realizacją projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych (...)” oraz prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji.

  Fragment:

  W związku z powyższym wpłaty mieszkańców na montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na budynkach niemieszkalnych będą opodatkowane 23% stawką podatku VAT. Podsumowując, wpłaty dokonane przez mieszkańców na podstawie umów cywilnoprawnych stanowią wynagrodzenie z tytułu usługi świadczonej przez Gminę. Wykonanie usługi montażu kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 będzie objęta preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Natomiast świadczenie usług montażu kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych poza bryłą budynku mieszkalnego, tj. na gruncie oraz na budynkach niemieszkalnych, za które to usługi mieszkańcy dokonują wpłat, będą opodatkowane podstawową stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 1 oceniono jako prawidłowe. Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą również kwestii, czy Gminie będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu pn. „ Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych (...) ”.

  2018
  16
  sty

  Istota:

  Obowiązek wykazania w deklaracji podatku należnego od usługi montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

  Fragment:

  Efektem prac, jakich oczekuje mieszkaniec w ramach zawartej z Gminą umowy jest montaż kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Z tego względu mieszkaniec, a nie Gmina, jest podmiotem zlecającym i oczekującym wykonania na własnej nieruchomości przedmiotowych usług (tj. inwestorem). Zatem, Gmina jako główny wykonawca nabywając usługi budowlane polegające na montażu wraz z dostawą kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, od podmiotu trzeciego, działającego w tym przypadku w charakterze podwykonawcy, zobowiązana będzie do rozliczenia podatku należnego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy. Wobec powyższego, należy uznać, że w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji na rzecz mieszkańców, dotyczącej usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14, Wnioskodawca jest podatnikiem VAT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w związku z art. 17 ust. 1h dla świadczonych przez podwykonawców ww. usług, a tym samym Wnioskodawca, jako nabywca ww. usług, jest zobowiązany do wykazania w deklaracji podatkowej podatku należnego z tytułu nabytych od wykonawcy usług montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Jednocześnie należy nadmienić, iż wykonawcy ww. usług tj. firmy które na zlecenie Gminy wykonują montaż tych urządzeń, są zobowiązane do wystawienia faktury na rzecz Wnioskodawcy w odniesieniu do wykonanych przez siebie robót budowlanych z zastosowaniem mechanizmu odwróconego obciążenia.