Kolektory słoneczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kolektory słoneczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
sie

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanej przez Gminę usługi montażu instalacji kolektorów słonecznych.

Fragment:

Wyłoniony Wykonawca będzie świadczył usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, polegające na montażu kolektorów słonecznych. Gmina będzie świadczyła na rzecz mieszkańców usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, polegające na montażu kolektorów słonecznych. Faktura dokumentująca wykonanie usługi instalacji kolektorów słonecznych będzie wystawiana na Gminę. Nabyte usługi będą służyły Wnioskodawcy do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczą kwestii zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanej od wykonawców usługi montażu instalacji kolektorów słonecznych. Ustalenie, czy dana usługa podlega rozliczeniu zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia, czy też zastosowanie będzie miała ogólna zasada rozliczenia podatku, a w konsekwencji czy Gmina będzie zobowiązana do wykazania podatku od towarów i usług w składanej deklaracji podatkowej, ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w każdym konkretnym przypadku należy zbadać, czy dane świadczenie jest usługą wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy oraz czy usługa ta jest świadczona przez podwykonawcę. Dla zastosowania odwrotnego obciążenia konieczne jest spełnienie obu ww. przesłanek łącznie. Mając na uwadze wskazany przez Wnioskodawcę opis sprawy, należy przyjąć, że Gmina wykonując kompleksową usługę budowlaną polegającą na dostawie i montażu instalacji kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańca działa w charakterze głównego wykonawcy.

2018
12
lip

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

Fragment:

Dodatkowe środki pieniężne pochodziły z 14% całkowitej wartości zestawu kolektorów słonecznych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych związanych z realizacją umowy wpłacanych przez osoby fizyczne (mieszkańców Gminy) co daje średnio 20% nakładów dokonanych przez mieszkańca, na których terenie instalowane będą przedmiotowe zestawy kolektorów słonecznych płaskich służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pozostałą kwotę Gmina finansuje ze środków własnych. Po upływie 5 lat przedmiotowe kolektory słoneczne zostaną przekazane dotychczasowym użytkownikom. Przedmiotem umowy zawartej między Wnioskodawcą a Gminą jest „ (...) wykonanie na rzecz Zlecającego (Gminy) dostawy i montażu 205 sztuk zestawów kolektorów słonecznych, służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych mieszkańców gminy zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ ”. Ww. czynności dostawy i montażu stanowią świadczenie kompleksowe. Montaż instalacji kolektorów słonecznych Wnioskodawca zaklasyfikował do pkt 25 załącznika nr 14 do ustawy pod symbolem PKWiU 43.22.12.0 – Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dostawa nie została przez Wnioskodawcę oddzielona od usługi.

2018
20
cze

Istota:

Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług montażu instalacji kolektorów słonecznych

Fragment:

Wyłoniony Wykonawca będzie świadczył usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, polegające na montażu kolektorów słonecznych. Gmina będzie świadczyła na rzecz mieszkańców usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT polegające na montażu kolektorów słonecznych. Faktury dokumentujące wykonanie usługi instalacji kolektorów słonecznych będą wystawiane na Gminę. Nabyte usługi będą służyły Wnioskodawcy do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do zakupionej od wykonawców usługi montażu instalacji kolektorów słonecznych będzie miał zastosowanie tzw. mechanizm odwróconego obciążenia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku): Gmina będzie zobowiązana do wykazania w jej deklaracji podatkowej podatku należnego od usługi wykonanej przez podmiot realizujący na jej zlecenie usługę montażu instalacji i wymiany pieców na biomasę. Gmina realizując przedmiotową usługę na rzecz mieszkańców występować będzie w charakterze czynnego podatnika podatku VAT. W zakresie niektórych elementów jej świadczenia, posługiwać się będzie ona podmiotami trzecimi, które nie mają zawartej umowy bezpośrednio z mieszkańcami.

2018
13
cze

Istota:

Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla wykonanej usługi montażu zestawów kolektorów słonecznych zakupionych od wykonawcy

Fragment:

Zakres obowiązków wykonawcy zestawów kolektorów słonecznych obejmuje: Wykonanie specjalistycznej usługi, tj. zakup, dowiezienie i zamontowanie kolektorów słonecznych na dachach budynków wraz z osprzętem instalacyjnym. Dokonanie rozruchu technologicznego instalacji kolektorów słonecznych. Przeszkolenie użytkowników, co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji. Uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przeprowadzeniu przewodów. Przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancyjnym (max. do 5 lat od daty odbioru końcowego). Wykonawca instalacji zestawów kolektorów słonecznych jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 19. Kontrahent na rzecz Gminy będzie świadczył usługi budowlane mieszczące się w załączniku nr 14 do ustawy. Gmina nie będzie świadczyć usług budowlanych z załącznika nr 14 do ustawy na rzecz mieszkańców, z którymi zostały podpisane umowy cywilnoprawne. Faktury za realizacje montażu kolektorów słonecznych będą wystawiane na Gminę. Wykonawca instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu spowoduje zamianę dotychczasowego źródła energii służącej do podgrzewania wody użytkowej na źródło odnawialne, którym jest energia słoneczna.

2018
31
maj

Istota:

Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

Fragment:

(...) kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych (Klasyfikacja PKWiU tak jak w pkt a). Na pytanie nr 2 wezwania o treści: „ Jakie świadczenie wykona faktyczny wykonawca (wykonawca robót budowlanych) na rzecz Gminy w ramach zawartej umowy, a jakie Gmina wykona na rzecz mieszkańca? ”, Wnioskodawca informuje, że Wykonawca przystąpił do przetargu nie jako wykonawca prac budowalnych ale jako świadczący usługę dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. Gmina ... zobowiązuje się do przeprowadzenia procedur i wybór wykonawców na pozostałe działania projektowe tj.: inspektor nadzoru, promocja projektu, opracowanie Studium wykonalności i dokumentacji projektowej, wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej. Na pytanie nr 3 wezwania o treści: „ Czy wykonawca robót budowlanych jest/będzie podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ww. ustawy? ”, Wnioskodawca informuje, że Wykonawca usług polegających na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

2018
20
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z przeniesieniem prawa własności do wytworzonej instalacji do wykorzystywania energii na rzecz mieszkańców

Fragment:

W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót budowlanych/montażowych związanych z instalacją kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła. Inwestycja będzie realizowana na działkach osób fizycznych - mieszkańców Gminy. Kolektory słoneczne będą rozmieszczone na powierzchni dachu lub elewacji budynku mieszkalnego. W przypadku, gdy nie ma możliwości zamontowania kolektorów słonecznych na dachu lub elewacji budynku, będą zamontowane na gruncie przy wykorzystaniu konstrukcji wolnostojących. Pompy ciepła zainstalowane zostaną wewnątrz budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa każdego z budynków mieszkalnych, na których i dla których przewidziano montaż kolektorów i paneli nie przekracza 300 m 2 . Z właścicielami nieruchomości zostały podpisane umowy użyczenia, stanowiące, że mieszkaniec użycza i oddaje Gminie do bezpłatnego używania część dachu lub ściany oraz część wewnętrzną budynku mieszkalnego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania instalacji i jego prawidłowego funkcjonowania, z przeznaczeniem na realizację projektu. Ponadto mieszkaniec wyraża zgodę na udostępnienie Gminie lub osobom przez niego wskazanym, nieruchomości w celu przeprowadzenia niezbędnych prac związanych z realizacją inwestycji. Przez cały okres trwania umowy, mieszkaniec zapewni dostęp Gminie lub osobom przez niego wskazanym, do zainstalowanych urządzeń.

2018
21
kwi

Istota:

W zakresie podstawy opodatkowania czynności montażu zestawów kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych na rzecz mieszkańców

Fragment:

Po upływie 5 lat całość zestawów kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych zostanie przekazana mieszkańcom na własność w zamian za dokonaną wpłatę, która zostanie zaliczona na poczet ceny wykupu zestawu kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych. Mieszkańcy będą dokonywali zapłaty jednego wynagrodzenia za całą świadczoną na ich rzecz usługę. Przekazanie nie będzie traktowane jako odrębna czynność, lecz łącznie ze świadczeniem usługi montażu stanowić będzie jedną kompleksową odpłatną usługę. Sposób przeniesienia prawa własności instalacji zestawów kolektorów słonecznych lub zestawów fotowoltaicznych zostanie uregulowany odrębną umową. Z czynnością wydania instalacji kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych mieszkańcom do użytkowania, a później przekazaniem prawa własności, nie będzie wiązał się obowiązek uiszczania dodatkowych płatności na rzecz Gminy. Każdy mieszkaniec otrzyma na własność – po upływie okresu trwałości projektu – zestaw kolektorów słonecznych lub zestaw fotowoltaiczny. sposób finansowania – zapłaty przez mieszkańca za dostawę i montaż instalacji zestawów kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych.

2018
21
kwi

Istota:

W zakresie braku obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług montażu zestawów kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych zakupionych od wykonawcy

Fragment:

Po upływie 5 lat całość zestawów kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych zostanie przekazana mieszkańcom na własność w zamian za dokonaną wpłatę, która zostanie zaliczona na poczet ceny wykupu zestawu kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych. Mieszkańcy będą dokonywali zapłaty jednego wynagrodzenia za całą świadczoną na ich rzecz usługę. Przekazanie nie będzie traktowane jako odrębna czynność, lecz łącznie ze świadczeniem usługi montażu stanowić będzie jedną kompleksową odpłatną usługę. Sposób przeniesienia prawa własności instalacji zestawów kolektorów słonecznych lub zestawów fotowoltaicznych zostanie uregulowany odrębną umową. Z czynnością wydania instalacji kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych mieszkańcom do użytkowania, a później przekazaniem prawa własności, nie będzie wiązał się obowiązek uiszczania dodatkowych płatności na rzecz Gminy. Każdy mieszkaniec otrzyma na własność – po upływie okresu trwałości projektu – zestaw kolektorów słonecznych lub zestaw fotowoltaiczny. sposób finansowania – zapłaty przez mieszkańca za dostawę i montaż instalacji zestawów kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych.

2018
16
kwi

Istota:

 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz stawki podatku VAT dla ww. usługi,
 • podstawy opodatkowania dla otrzymanego przez Gminę dofinansowania ze środków unijnych oraz stawki podatku VAT dla otrzymanego dofinansowania;
 • zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych od wykonawców usług montażu instalacji kolektorów słonecznych,
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zaprojektowania, zakupu, dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz innych wydatków wyłącznie z nimi związanych,
 • braku opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia prawa własności po 5 latach przedmiotowych instalacji przez Gminę na rzecz mieszkańców,
 • Fragment:

  Czy wpłaty mieszkańców z tytułu wniesienia wkładu własnego w kosztach usługi montażu instalacji kolektorów słonecznych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 8%? Czy dofinansowanie ze środków unijnych jakie otrzyma Gmina na realizację projektu „ Montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy... ” podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 8%? Czy do zakupionej od wykonawców usługi montażu instalacji kolektorów słonecznych będzie miał zastosowanie tzw. mechanizm odwróconego obciążenia, jeśli tak to czy w stawce 8%? Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zaprojektowania, zakupu, dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz innych wydatków wyłącznie z nimi związanych (nadzoru inwestorskiego, promocji, usługi informatycznej itp.) w pełnej wysokości? Czy przekazanie przez Gminę po 5 latach od zakończenia trwałości projektu prawa własności kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców Gminy bez dodatkowego wynagrodzenia, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w momencie ich przekazania? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy wpłaty mieszkańców z tytułu wniesienia wkładu własnego w kosztach usługi montażu instalacji kolektorów słonecznych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg obniżonej stawki 8%.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  Sposób opodatkowania usług montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, brak obowiązku opodatkowania czynności przekazania urządzeń na rzecz mieszkańców Gminy po zakończeniu projektu, prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących montaż 44 urządzeń na nieruchomościach mieszkańców.

  Fragment:

  W ramach projektu przewidziano montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Zadanie przewiduje wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej, wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepłej wody na potrzeby centralnego ogrzewania za pośrednictwem odpowiedniego systemu opartego na odnawialnych źródłach energii, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych (węgiel, gaz, olej, energia elektryczna) energią słoneczną lub geotermalną. Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż urządzeń służących do pozyskania energii cieplnej oraz elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją kolektorów słonecznych, instalacją ogniw fotowoltaicznych oraz gruntowych pomp ciepła. Inwestycja będzie realizowana na działkach osób fizycznych – mieszkańców gminy. Kolektory słoneczne będą rozmieszczone na powierzchni dachu (w przypadku, gdy nie ma możliwości zamontowania kolektorów słonecznych na dachu budynku, będą zamontowane na terenie przy wykorzystaniu konstrukcji wolnostojących). Ogniwa fotowoltaiczne będą rozmieszczone na powierzchni dachu (w przypadku, gdy nie ma możliwości zamontowania ogniw na dachu budynku będą zamontowane na terenie przy wykorzystaniu konstrukcji wolnostojących).