Kolektor | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kolektor. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
17
maj

Istota:

Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z montażem kolektorów słonecznych.

Fragment:

Na pokrycie wkładu własnego Gmina zawrze umowy z właścicielami nieruchomości, na których są montowane kolektory. Wkład własny w wysokości 15% całkowitej wartości indywidualnego zestawu kolektorów będą wpłacali mieszkańcy na rachunek wskazany przez Gminę w terminie 14 dni od wezwania do wpłaty. Wpłaty dokonywane przez właścicieli budynków mieszkalnych na rzecz Gminy mają charakter obowiązkowy, ich wysokość uzależniona jest od wielkości kolektora słonecznego. Realizacja inwestycji dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach stanowiących własność osób fizycznych jest uzależniona od wpłat dokonywanych przez poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych. Na wpłacone kwoty zostaną wystawione faktury i zostanie naliczony i odprowadzony podatek VAT. Po zakończeniu prac montażowych sprzęt i urządzenia wchodzące w skład zestawu kolektorów pozostają własnością Gminy przez cały czas trwania projektu, tj. minimum 5 lat licząc od dnia zatwierdzenia końcowego protokołu z rozliczenia projektu. Po zakończeniu prac zostanie podpisana pomiędzy Gminą a mieszkańcem umowa bezpłatnego użyczenia instalacji solarnej. Po upływie co najmniej 5 lat, własność całości zestawu kolektora słonecznego przejdzie na własność uczestnika projektu, tj. na mieszkańca na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony.

2012
25
lip

Istota:

Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚiGW zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Kredyt przeznaczony jest na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej i wspomaganie zasilenia w energię innych odbiorników ciepła w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, w tym zakup kolektorów słonecznych szt. 15 o pow. 30,795 m 2 , zainstalowanych w budynku wielorodzinnym należącym do Wspólnoty. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, zgodnie z umową, Wspólnota otrzymała zawiadomienie z Banku kredytującego o otrzymaniu dotacji z NFOŚiGW w kwocie zł, stanowiącej 45% kredytu przeznaczonego na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, która została zaliczona na częściową spłatę kapitału kredytu. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca poinformował, iż w związku z rosnącymi kosztami energii cieplej i zużycia ciepłej wody ponoszonymi przez Wspólnotę, skorzystała z programu dopłat do inwestycji w odnawialne źródła energii z NFOŚiGW. Indywidualni właściciele domów i wspólnoty mieszkaniowe niepodłączone do sieci ciepłowniczej mają możliwość uzyskania dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej z NFOŚiGW za pośrednictwem banków kredytujących. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię z tradycyjnych źródeł, a także ograniczyć emisję dwutlenku węgla NFOŚiGW wspiera proekologiczne inwestycje, finansując do 45% poniesionych kosztów.

2011
1
paź

Istota:

Stawka podatku VAT dla usług związanych z odprowadzaniem ścieków.

Fragment:

Nr 257 poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %, przy czym, stosownie do przepisu art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), od dnia 1 stycznia 2011 r. w załączniku nr 3 do ustawy tytuł drugiej kolumny otrzymuje brzmienie „ Symbol PKWiU 2008 ”. Tym samym, obowiązująca dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. zostaje zastąpiona PKWiU stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). W grupowaniu 37.00.11.0 PKWiU mieszczą się „ usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ”. W załączniku nr 3 ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 142 mieszczą się „ Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków ” – PKWiU ex 37.

2011
1
paź

Istota:

Czy stosowanie stawki VAT w wysokości 8% na usługi udrażniania i czyszczenia kolektorów kanalizacyjnych i sanitarnych jest prawidłowe?

Fragment:

Z okoliczności sprawy wynika, iż świadczy Pan m.in. usługi udrażniania i czyszczenia kolektorów (przewodów) kanalizacyjnych i sanitarnych własnymi środkami transportu, które klasyfikuje do grupowania PKWiU 37.00.11.0. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy poprzez przedrostek ex zostały wskazane konkretne usługi z grupowania PKWiU 37, których dotyczy obniżona stawka w wysokości 8%, czyli usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Skoro zatem wykonywane przez Pana usługi związane z udrażnianiem i czyszczeniem kolektorów (przewodów) kanalizacyjnych i sanitarnych własnymi środkami transportu, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 i zaliczają się do powyższej kategorii usług, to zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%. Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Pana we wniosku klasyfikacji opisanych usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego.

2011
1
wrz

Istota:

Czy na następujące pozycje:
- zasobnik solarny 300L z dwiema wężownicami PKWIU 29.72.14-00.90,
- kolektor próżniowy 15 rurowy PKWIU 29.72.14-00.40
przysługuje zwrot VAT na materiały budowlane?

Fragment:

(...) kolektory słoneczne, 29.72.14-00.90 – piece grzewcze i podgrzewacze pozostałe nieelektryczne, gdzie indziej nie wymienione. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż kolektor próżniowy PKWiU 29.72.14-00.40 nie został sklasyfikowany ani jako piec grzewczy ani jako podgrzewacz. Natomiast dopisek „ ex ” poprzedzający zawarty w pozycji 134 ww. wykazu symbol PKWiU 29.72.14 w sposób jednoznaczny wskazuje, iż w ramach tego grupowania towarami, których zakup uprawnia do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym są wyłącznie piece grzewcze i podgrzewacze. Wydatek związany z zakupem kolektora próżniowego został sklasyfikowany jako kolektory słoneczne, więc w konsekwencji, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu części wydatków związanych z zakupem tegoż kolektora próżniowego. Tak więc, w zakresie ustalenia prawa do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczących zakupu kolektora próżniowego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Jak wynika z wniosku, zgodnie z fakturą zasobnik solarny – PKWiU 29.72.14-00.90 został zaklasyfikowany do grupy piece grzewcze i podgrzewacze pozostałe nieelektryczne, gdzie indziej nie wymienione.

2011
1
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez Gminę w związku z realizacją inwestycji instalacji kolektorów słonecznych na dachach budynków użyteczności publicznej. Stawka podatku na roboty związane z wykonywaniem instalacji kolektorów słonecznych.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, iż Gmina w ramach realizowanej inwestycji, która będzie dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ma realizować inwestycję składającą się z zainstalowania kolektorów słonecznych na dachu przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz urządzeń pomocniczych umieszczonych na parterze budynku, w kotłowniach. Kolektory poprzez system mocowania będą z tym budynkiem związane. Energia cieplna wyprodukowana przez instalację solarną wykorzystywana będzie do podgrzewania wody oraz w ograniczonym zakresie do ogrzewania budynków. Budynki, w których będą zainstalowane solary wykorzystywane są w celu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, w związku z tym służą do realizowania zadań oświatowych Gminy. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Majątek powstały w wyniku realizacji inwestycji (kolektory słoneczne oraz urządzenia pomocnicze) nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych. Nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji udokumentowane będzie za pomocą faktury VAT wystawionej dla Gminy. Właścicielem kolektorów słonecznych i urządzeń pomocniczych po realizacji inwestycji będzie Gmina. Po zakończeniu inwestycji przez Gminę kolektory słoneczne oraz urządzenia pomocnicze zostaną przekazane nieodpłatnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego: szkole podstawowej, gimnazjum oraz przedszkolu.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Zainteresowanemu będzie przysługiwało uprawnienie do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT podatku naliczonego, zapłaconego wykonawcom, którzy na podstawie zawartych umów wykonują prace polegające na montażu kolektorów słonecznych na przedmiotowym budynku?

Fragment:

Na dachu budynku zainstalowane zostaną kolektory słoneczne. Wnioskodawca w związku z prowadzoną inwestycją i po jej zakończeniu nie będzie uzyskiwał żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Zainteresowanemu będzie przysługiwało uprawnienie do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT podatku naliczonego, zapłaconego wykonawcom, którzy na podstawie zawartych umów wykonują prace polegające na montażu kolektorów słonecznych na przedmiotowym budynku... Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do zwrotu lub odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT podatku zawartego w wystawionych przez wykonawców fakturach dotyczących czynności montażu kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2011
1
cze

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy objąć przedmiot prac związanych z realizacją zadania?

Fragment:

(...) kolektorów słonecznych - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 17 października 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 18 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi instalacji kolektorów słonecznych. W przedmiotowym wniosku, oraz piśmie stanowiącym jego uzupełnienie, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe Wnioskodawca realizuje zadanie związane z modernizacją istniejącego systemu zaopatrzenia w ciepło, poprzez wykorzystanie energii cieplnej oraz zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii z zastosowaniem kolektorów słonecznych na potrzeby mieszkańców Spółdzielni. Instalacja przedmiotowych kolektorów zostanie zamontowana na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego (PKOB 11), w którym nie znajdują się lokale użytkowe. Od zamontowanych kolektorów rozprowadzona będzie - po zewnętrznej ścianie budynku mieszkalnego, aż do węzła solarnego znajdującego się w kotłowni – instalacja. Budynek kotłowni stanowi dobudowę do budynku mieszkalnego stanowiąc zabudowę łączną z budynkiem mieszkalnym (wspólna ściana).