Kolektor | Interpretacje podatkowe

Kolektor | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kolektor. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚiGW zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
(...) ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ uzyskana została z funduszu celowego, a nie od agencji rządowej. W tym stanie rzeczy należało uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, zgodnie z którym dochód uzyskany z dotacji z NFOŚiGW zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych może być zaliczony do dochodów zwolnionych wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 44, pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego (...)
2012
25
lip

Istota:
Stawka podatku VAT dla usług związanych z odprowadzaniem ścieków.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2011 r. (data wpływu do organu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług związanych z odprowadzaniem ścieków – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług związanych z (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy stosowanie stawki VAT w wysokości 8% na usługi udrażniania i czyszczenia kolektorów kanalizacyjnych i sanitarnych jest prawidłowe?
Fragment:
(...) własnymi środkami transportu, które klasyfikuje do grupowania PKWiU 37.00.11.0. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opisany stan faktyczny należy stwierdzić, że w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy poprzez przedrostek ex zostały wskazane konkretne usługi z grupowania PKWiU 37, których dotyczy obniżona stawka w wysokości 8%, czyli usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Skoro zatem wykonywane przez Pana usługi związane z udrażnianiem i czyszczeniem kolektorów (przewodów) kanalizacyjnych i sanitarnych własnymi środkami transportu, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 37.00.11.0 i zaliczają się do powyższej kategorii usług, to zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%. Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Pana we wniosku klasyfikacji opisanych usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy na następujące pozycje:
- zasobnik solarny 300L z dwiema wężownicami PKWIU 29.72.14-00.90,
- kolektor próżniowy 15 rurowy PKWIU 29.72.14-00.40
przysługuje zwrot VAT na materiały budowlane?
Fragment:
(...) uprawnia do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym są wyłącznie piece grzewcze i podgrzewacze. Wydatek związany z zakupem kolektora próżniowego został sklasyfikowany jako kolektory słoneczne, więc w konsekwencji, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu części wydatków związanych z zakupem tegoż kolektora próżniowego. Tak więc, w zakresie ustalenia prawa do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczących zakupu kolektora próżniowego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Jak wynika z wniosku, zgodnie z fakturą zasobnik solarny – PKWiU 29.72.14-00.90 został zaklasyfikowany do grupy piece grzewcze i podgrzewacze pozostałe nieelektryczne, gdzie indziej nie wymienione. W konsekwencji, wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu części wydatków związanych z zakupem zasobnika solarnego zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady (...)
2011
1
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez Gminę w związku z realizacją inwestycji instalacji kolektorów słonecznych na dachach budynków użyteczności publicznej. Stawka podatku na roboty związane z wykonywaniem instalacji kolektorów słonecznych.
Fragment:
(...) na zainstalowaniu kolektorów słonecznych na dachu przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz urządzeń pomocniczych umieszczonych na parterze budynku, w kotłowniach. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia przez jednostkę budżetową podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji instalacji kolektorów słonecznych oraz urządzeń pomocniczych – w dniu 18 listopada 2010 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP2/443-1333/10-5/MN. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy Zainteresowanemu będzie przysługiwało uprawnienie do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT podatku naliczonego, zapłaconego wykonawcom, którzy na podstawie zawartych umów wykonują prace polegające na montażu kolektorów słonecznych na przedmiotowym budynku?
Fragment:
(...) rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia. Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku naliczonego, zapłaconego wykonawcom, którzy na podstawie zawartych umów wykonują prace polegające na montażu kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka przy(...). Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, (...)
2011
1
wrz

Istota:
Jaką stawką podatku od towarów i usług należy objąć przedmiot prac związanych z realizacją zadania?
Fragment:
(...) że instalacja kolektorów słonecznych zostanie zamontowana na dachu budynku mieszkalnego, jak i w dobudowanym budynku kotłowni. W opisanym przypadku usługa ta wiąże się z robotami wykonywanymi na zewnątrz budynku, związanymi z zamontowaniem kolektora słonecznego na dachu, jak i rozprowadzeniu instalacji po zewnętrznej ścianie budynku, aż do węzła solarnego znajdującego się w kotłowni. Reasumując, w świetle powołanych przepisów prawnych należy stwierdzić, że montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku mieszkalnego oraz instalacji na zewnętrznej ścianie tego obiektu, podlegać będzie opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług, natomiast 22% stawką podatku opodatkowane będą roboty montażowe wykonywane w budynku kotłowni. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że (...)
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kolektor
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.