IPPP2/4512-630/15-3/MMa | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Planowana transakcja połączenia spółki z inną spółką osobową (w trybie łączenia przez zawiązanie nowej spółki), skutkująca przeniesieniem całego majątku Wnioskodawcy oraz innej spółki osobowej, dokonana na podstawie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem będzie mieściła się w pojęciu „zbycia przedsiębiorstwa”, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy wskazujący, że przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania VAT planowanej transakcji połączenia spółek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania VAT planowanej transakcji połączenia spółek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

A. Spółka Komandytowa (dalej: Wnioskodawca) jest osobową spółką prawa handlowego z siedzibą na terytorium Polski. Wnioskodawca na moment opisanego poniżej zdarzenia przyszłego będzie zarejestrowny jako podatnik VAT czynny w Polsce. Ze względu na przesłanki natury biznesowej i organizacyjnej w przyszłości rozważane jest połączenie Wnioskodawcy z inną spółką osobową (dalej odpowiednio: Połączenie, SKA).

Połączenie zostałoby dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych (tekst jednolity z dnia 6 września 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. - dalej: KSH) w zw. z art. 491 § 2 oraz art. 517 i n. KSH, tj. poprzez zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), na którą przejdzie majątek SKA oraz Wnioskodawcy w zamian za udziały w Spółce, które przyznane zostaną wspólnikom SKA oraz Wnioskodawcy.

W rezultacie połączenia zawiązana zostanie Spółka, której wspólnikami będą dotychczasowi wspólnicy SKA oraz Wnioskodawcy. Połączenie skuteczne będzie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dzień połączenia). Zgodnie z art. 494 KSH, z dniem połączenia Spółka wejdzie we wszelkie prawa i obowiązki SKA oraz Wnioskodawcy. W wyniku połączenia majątek przedsiębiorstwa SKA oraz majątek przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanie się majątkiem Spółki. Część majątku spółek łączących się może zostać przekazana na kapitał zapasowy lub rezerwowy Spółki.

Majątek Wnioskodawcy w chwili połączenia będzie obejmować: aktywa materialne i niematerialne niezbędne do prowadzenia jego działalności gospodarczej, w tym w szczególności wierzytelności, które Wnioskodawca będzie posiadać z tytułu udzielanych licencji na rzecz innego podmiotu (innych podmiotów), jak również zobowiązania - w tym zobowiązania o spłatę udzielonej Wnioskodawcy pożyczki oraz inne zobowiązania powstałe w toku prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Połączenie będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, Połączenie nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarem, zgodnie z art. 2 pkt 6 powyższej ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Dostawą towarów jest zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, przez świadczenie usług należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT jej przepisów nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie przedsiębiorstwa nie zostało zdefiniowane w ustawie VAT, dlatego też, należy odwołać się do definicji powyższego terminu określonej w Kodeksie cywilnym (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t.j. Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.)

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie, stosownie do art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zagadnienie łączenia spółek zostało uregulowane w kodeksie spółek handlowych.

Zgodnie z art. 491 § 2 KSH, spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej. Jak stanowi art. 492 § 1 pkt 2 KSH, w wyniku połączenia przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej, przechodzi na nowo zawiązaną spółkę majątek wszystkich łączących się spółek, w zamian za udziały lub akcje tej nowej spółki. Wskutek połączenia, zgodnie z art. 493 § 1 KSH, spółki łączące się ulegają rozwiązaniu w dniu wykreślenia z rejestru, bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Zgodnie z art. 494 § 1 i 2 KSH spółka nowo zawiązana z dniem połączenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółek łączących się, w szczególności, na spółkę nowo zawiązaną wstępują, co do zasady, zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółkom łączącym się. Innymi słowy, połączenie spółek następuje zgodnie z powyższym przepisem z zachowaniem zasad sukcesji generalnej.

Powyższa zasada dot. sukcesji generalnej będzie miała zastosowania w analizowanym zdarzeniu przyszłym w stosunku do Spółki, która powstanie z połączenia Wnioskodawcy i SKA.

Na gruncie prawa podatkowego zasada sukcesji generalnej została określona w art. 93 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 613 ze zm.), zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osobowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek.

Zasada ta znajdzie zastosowanie w analizowanym zdarzeniu przyszłym do Spółki powstałej z połączenia Wnioskodawcy i SKA.

Na gruncie powyższych przepisów należy więc stwierdzić, że połączenie SKA i Wnioskodawcy przez zawiązanie Spółki, mieści się w zakresie hipotezy art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, tj. stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na rzecz Spółki, niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wskutek połączenia nastąpi bowiem przeniesienie na spółkę nowo zawiązaną (Spółka) całego majątku spółek łączących się (tj. SKA i Wnioskodawcy), w szczególności wszystkich aktywów, pasywów, jak również praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym z przepisów prawa podatkowego).

Innymi słowy, w ramach Połączenia na Spółkę przeniesione zostanie całe przedsiębiorstwo Wnioskodawcy. Wszelkie aktywa lub pasywa, które mogą być wykorzystywane przez Wnioskodawcę w jego działalności gospodarczej w wyniku Połączenia staną się częścią przedsiębiorstwa Spółki.

W konsekwencji, planowane Połączenie będzie leżeć poza zakresem opodatkowania VAT i w rezultacie nie będzie wywoływać żadnych skutków podatkowych dla Wnioskodawcy na gruncie ustawy o VAT.

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę, zgodnie z którym połączenie spółek stanowi czynność wyłączoną z opodatkowania VAT potwierdzają również organy podatkowe w wydanych interpretacjach, przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej z 27 maja 2013 r. nr ITPP1/443-193/13/MN, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że: „Z okoliczności przedstawionych w niniejszym wniosku wynika zatem, że zamierzona czynność połączenia spółek, skutkująca przeniesieniem całego majątku spółki Wnioskodawcy do innej spółki, dokonana na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem będzie mieściła się w pojęciu „zbycia przedsiębiorstwa”, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.”
 • w interpretacji indywidualnej z 5 grudnia 2012 r. nr ITPP1/443-1116/12/AT, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że: „Mając na uwadze powołane przepisy prawa, w powiązaniu z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, stwierdzić należy, że skoro - jak wskazują okoliczności sprawy - połączenie Spółki ze spółką z o.o. nastąpi w trybie art. 492 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, to tym samym czynność taka, dotycząc w istocie przejęcia przedsiębiorstwa tej spółki z o.o., której towarzyszy sukcesja przez Spółkę praw i obowiązków spółki przejmowanej (spółki z o.o.) w rozumieniu art. 93 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wyłączona będzie spod opodatkowania tym podatkiem. W konsekwencji nie powstanie obowiązek podatkowy.
 • w interpretacji indywidualnej z 24 września 2012 r. nr IPPP3/443-686/12-2/RD, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że: „Spółka T przejmując całość wartości niematerialnych i prawnych, którymi zarządza Wnioskodawca, oraz należności i zobowiązań ich dotyczących przejmie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. (...). W konsekwencji tego tut. Organ stwierdza, że przejęcie Wnioskodawcy przez Spółkę T będzie stanowiło zbycie przedsiębiorstwa, które zgodnie z przepisami art. 6 pkt 1 ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przedstawione interpretacje zostały wydane w odniesieniu do stanów faktycznych obejmujących połączenie spółek przez przejęcie. Istota transakcji w opisanym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym jest jednak taka sama, ponieważ zarówno w przypadku połączenia SKA i Wnioskodawcy (spółek osobowych) przez zawiązanie Spółki (będzie to spółka kapitałowa), jak i w przypadku połączenia spółki osobowej z kapitałową przez przejęcie spółki osobowej następuje przeniesienie całego przedsiębiorstwa spółki osobowej do spółki kapitałowej.

W konsekwencji, argumentacja prezentowana przez organy podatkowe w ww. interpretacjach znajduje zastosowanie do zdarzenia przyszłego, którego dotyczy niniejszy wniosek. Podkreślić należy, że przepisy podatkowe, w tym ustawa o VAT nie różnicują skutków podatkowych połączenia spółek handlowych w zależności od tego, w jaki sposób nastąpi połączenie.

Reasumując, Połączenie nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, w związku z czym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości zaprezentowanego w niniejszym wniosku stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami są natomiast rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Natomiast przez świadczenie usług, stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 6 ustawy, z zakresu opodatkowania wyłączono pewne określone czynności. Do czynności tych – z uwagi na treść pkt 1 powołanego przepisu – należą transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów”, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu), itp.

W tym miejscu należy wskazać na instytucję łączenia spółek, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 491 § 1 ww. ustawy, spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

W myśl art. 492 § 1 pkt 2 tej ustawy, połączenie może być dokonane przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

Jak wynika z art. 491 § 2 ww. ustawy, Spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej.

Według dalszych regulacji Kodeksu spółek handlowych, spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 (art. 493 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Z kolei art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako główny skutek połączenia spółek, co dotyczy również łączenia przez zawiązanie nowej spółki, wskazuje zasadę sukcesji generalnej, ustanawiając spółkę przejmującą następcą prawnym spółki przejmowanej. W myśl tych przepisów, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 ww. ustawy). Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej – 494 § 2 ww. ustawy.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

W myśl art. 93 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest osobową spółką prawa handlowego z siedzibą na terytorium Polski. Wnioskodawca na moment opisanego zdarzenia przyszłego będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w Polsce. W przyszłości rozważane jest połączenie Wnioskodawcy z inną spółką osobową. Połączenie zostałoby dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 491 § 2 oraz art. 517 i n. KSH, tj. poprzez zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na którą przejdzie majątek SKA oraz Wnioskodawcy w zamian za udziały w Spółce, które przyznane zostaną wspólnikom SKA oraz Wnioskodawcy.

W rezultacie połączenia zawiązana zostanie Spółka, której wspólnikami będą dotychczasowi wspólnicy SKA oraz Wnioskodawcy. Połączenie skuteczne będzie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dzień połączenia). Zgodnie z art. 494 KSH, z dniem połączenia Spółka wejdzie we wszelkie prawa i obowiązki SKA oraz Wnioskodawcy. W wyniku połączenia majątek przedsiębiorstwa SKA oraz majątek przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanie się majątkiem Spółki. Część majątku spółek łączących się może zostać przekazana na kapitał zapasowy lub rezerwowy Spółki.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii uznania, czy połączenie spółek poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku od towarów i usług.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku należy jednak mieć na uwadze, że na mocy ww. art. 6 pkt 1 ustawy z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyłączono transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak już wyżej wspomniano, pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów”, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu), itp.

W przypadku łączenia się osób prawnych mamy zatem do czynienia z czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Jednakże, transakcje, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo, z uwagi na wyłączenie przewidziane w art. 6 pkt 1 ustawy, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Z tej przyczyny, dla celów określenia zakresu pojęcia „przedsiębiorstwo” wykorzystuje się regulację zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna, mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Jak wynika więc z ww. przepisów, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 551 ustawy Kodeks cywilny, dotyczące definicji przedsiębiorstwa, to zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy połączenie spółki z inną spółką osobową będzie czynnością, która nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle powyższych ustaleń należy zatem stwierdzić, że planowana transakcja połączenia spółki z inną spółką osobową (w trybie łączenia przez zawiązanie nowej spółki), skutkująca przeniesieniem całego majątku Wnioskodawcy oraz innej spółki osobowej, dokonana na podstawie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem będzie mieściła się w pojęciu „zbycia przedsiębiorstwa”, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy wskazujący, że przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym planowane połączenie spółek nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.