IPPP2/4512-531/16-2/KOM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Brak opodatkowania czynności przejęcia majątku spółki komandytowo-akcyjnej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2016 r. (data wpływu 14 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowaniu czynności przejęcia majątku spółki komandytowo-akcyjnej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowaniu czynności przejęcia majątku spółki komandytowo-akcyjnej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej jako: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu uproszczenia struktury grupy oraz zintegrowania działalności w ramach jednego podmiotu planowane jest przeprowadzenie połączenia Wnioskodawcy ze spółką komandytowo-akcyjną (dalej jako: „SKA”, „Spółka przejmowana”).

Spółka przejmowana jest spółką komandytowo-akcyjną posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Połączenie zostanie przeprowadzone w drodze przejęcia SKA na podstawie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm., dalej jako: „KSH”), a więc poprzez przeniesienie całego majątku SKA do majątku Wnioskodawcy za udziały, które Wnioskodawca wyda wspólnikom SKA.

Na moment połączenia Wnioskodawca nie będzie posiadać żadnych praw udziałowych w Spółce przejmowanej, tzn. nie będzie ani akcjonariuszem, ani komplementariuszem SKA.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy połączenie spółek przeprowadzone poprzez przejęcie SKA przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, ze zm., dalej jako: „ustawa o VAT”)?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, połączenie spółek przeprowadzone poprzez przejęcie SKA przez Wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 491 § 1 KSH spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Ze względu na treść przytoczonych powyżej przepisów połączenie Wnioskodawcy ze SKA zostanie przeprowadzone w drodze przejęcia SKA przez Wnioskodawcę w trybie przeniesienia całego majątku SKA na Wnioskodawcę w zamian za udziały, które Wnioskodawca wyda wspólnikom SKA (stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 KSH).

Zgodnie z art. 493 § 1 KSH, wskutek przejęcie spółka przejmowana zostaje rozwiązana w dniu wykreślenia z rejestru bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

W wyniku połączenia spółek dochodzi do tzw. sukcesji generalnej, określonej w art. 494 § 1 KSH, zgodnie z którym spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 KSH).

Zasada sukcesji generalnej w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego została określona w art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze. zm., dalej jako: „Ordynacja podatkowa”), zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Zgodnie z art. 93 § 2 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie osobowej spółki handlowej.

Odnosząc się do skutków podatkowych planowanego połączenia spółek na gruncie ustawy o VAT, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że operacja ta nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego ze względu na wyłączenie zawarte w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na postawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy.

Ustawa o VAT zawiera także wyłączenia z opodatkowania. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyrażenie „transakcja zbycia” należy interpretować podobnie jak „dostawę towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż pojęcie „zbycia” obejmuje wszelkie czynności, które skutkują przeniesieniem prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowiznę czy przeniesienie własności w formie aportu (wkładu niepieniężnego).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Z tej przyczyny, w celu określenia zakresu tego pojęcia należy odwołać się do regulacji zawartej w art. 55(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”), który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pojęcie przedsiębiorstwa obejmuje w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 55(2) Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Opierając się na brzmieniu powyższych przepisów należy stwierdzić, że połączenie spółek dokonane poprzez przejęcie SKA przez Wnioskodawcę mieści się w zakresie wyłączenia przewidzianego przez art. 6 pkt 1 ustawy VAT, tj. stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa.

Wskutek połączenia następuje bowiem przeniesienie na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej (przedsiębiorstwa), w szczególności wszystkich aktywów, pasywów, jak również praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym z przepisów prawa podatkowego).

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym połączenie spółek nie podlega opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT, zostało potwierdzone w interpretacjach wydawanych przez właściwe organy, m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 1 września 2015 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPP2/4512-584/15/AP, w której Organ stwierdził:

„W świetle powyższych ustaleń należy zatem stwierdzić, że planowana transakcja połączenia spółki z inną spółką osobową (w trybie łączenia przez zawiązanie nowej spółki), skutkująca przeniesieniem całego majątku Wnioskodawcy oraz innej spółki osobowej, dokonana na podstawie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem będzie mieściła się w pojęciu „zbycia przedsiębiorstwa”, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy wskazujący, że przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.”

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 1 września 2015 r,, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP2/4512-630/15-3/MMa, w której Organ stwierdził:

Analiza przywołanych regulacji prawnych na tle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego prowadzi do stwierdzenia, że planowana transakcja połączenia spółek (w trybie łączenia przez przejęcie), skutkująca przeniesieniem całego majątku spółki przejmowanej do Wnioskodawcy, dokonana na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż będzie stanowiła czynność zbycia przedsiębiorstwa, do której zastosowanie ma przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2015 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP2/4512-460/15-2/MJ, w której Organ stwierdził:

„W świetle powyższych ustaleń należy zatem stwierdzić, że planowana transakcja połączenia spółek (w trybie łączenia przez przejęcie), skutkująca przeniesieniem całego majątku Wnioskodawcy do spółki przejmującej, dokonana na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż będzie mieściła się w pojęciu „zbycia przedsiębiorstwa”, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT wskazujący, że przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym planowane połączenie spółek nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT należy uznać za prawidłowe. Prawidłowość tego stanowiska Organ wywiódł wyłącznie z przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.”

Podsumowując, ze względu na wyłączenie zawarte w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, połączenie Wnioskodawcy ze SKA nie podlega opodatkowaniu na gruncie ww. ustawy.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Organ informuje, że podane w opisie sprawy i stanowisku przez Wnioskodawcę publikatory ustaw:

 • z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm. oraz
 • z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. są nieaktualne.

Obecne publikatory ww. ustaw to odpowiednio: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm. i Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.