IPPB2/436-398/12-2/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Należy stwierdzić, iż czynność podziału przez wydzielenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym zmiana aktu założycielskiego Wnioskodawcy obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku przeprowadzenia procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2012 r. (data wpływu 17.08.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku przeprowadzenia procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. dokonanie podziału przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.08.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku przeprowadzenia procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. dokonanie podziału przez wydzielenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką z siedzibą w Polsce i jednocześnie podmiotem w 100% zależnym od S. (dalej: „SG.”). SG. jest spółką prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech i jednocześnie jest jedynym udziałowcem S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „SH.”). SH. jest spółką prawa polskiego.

W chwili obecnej, SH. prowadzi działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej „SSE”) na podstawie otrzymanego w dniu 26 czerwca 2006 r. zezwolenia (dalej: „Zezwolenie”). Działalność objęta Zezwoleniem obejmuje w szczególności działalność produkcyjną w zakresie artykułów papierowych, toaletowych i sanitarnych. Ponadto, SH. prowadzi również działalność dystrybucyjną w zakresie produktów niewyprodukowanych na terenie SSE poprzez wyodrębniony oddział ds. dystrybucji (dalej „Oddział”).

W ramach planowanego procesu restrukturyzacyjnego, SG. dokona reorganizacji swojej działalności w Polsce poprzez wydzielenie z SH. do Wnioskodawcy Oddziału, prowadzącego działalność dystrybucyjną. Całość procesu restrukturyzacyjnego nastąpi w drodze podziału Wnioskodawcy poprzez wydzielenie Oddziału i przeniesienie go na istniejącą spółkę NC.. Podział ten zostanie przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”) tj. podział SH. poprzez wydzielenie jej Oddziału w W. oraz przeniesienie go na istniejącą spółkę (Wnioskodawcę). Wskutek wydzielenia, u Wnioskodawcy zostanie podwyższony kapitał zakładowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zmiana aktu założycielskiego Wnioskodawcy, obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku przeprowadzenia procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 KSH tj. podziału przez wydzielenie, będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana aktu założycielskiego Wnioskodawcy, obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku przeprowadzenia procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 KSH tj. podziału przez wydzielenie, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu PCC.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Podział przez wydzielenie polega na wyodrębnieniu przez spółkę dzieloną (tu: SH.) części majątku (tu: Oddziału) oraz przeniesieniu go na spółkę przejmującą (w tym przypadku: Wnioskodawcę). W wyniku takiego przeniesienia, udziałowiec spółki dzielonej (w tym przypadku: SG.) staje się udziałowcem spółki wydzielonej (art. 529 § 1 pkt 4 i art. 531 § 5 KSH). Wydzielenie przez podział jest szczególnym przypadkiem podziału spółek, a nie odrębną od podziału spółek kategorią pojęciową (por.: A. Szumański, <w:> Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, komentarz KSH t. IV, Warszawa 2004, s. 679.).

W art. 1 ustawy o PCC zostały enumeratywnie wskazane wszystkie czynności cywilnoprawne podlegające temu podatkowi (katalog zamknięty). Podział spółek nie jest czynnością wymienioną w tych przepisach jako czynność opodatkowana PCC.

Istotne jest, że do 31.12.2008 r. wg ustawy o PCC zmiana umowy spółki (będąca jedną z kategorii czynności opodatkowanych PCC) definiowana była m.in., jako: „przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego”. Tym samym, podział spółek przez wydzielenie był czynnością podlegającą opodatkowaniu.

W dniu 1 stycznia 2009 r., na mocy ustawy z dnia 7 listopada 2008 r., zmieniającej ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1319) weszła w życie nowelizacja ustawy o PCC. Była ona następstwem implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008 r., s. 11, dalej „Dyrektywa”). Na podstawie tej nowelizacji, zmianie uległa definicja zmiany umowy spółki, która obecnie definiowana jest m.in., jako: „przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego” (tj. skreślono słowo „podział”).

Analizując literalne brzmienie cytowanego przepisu przed, jak i po nowelizacji - z uwagi na skreślenie słowa „podział” - można wyciągnąć klarowny wniosek, iż w chwili obecnej, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, związane z czynnością restrukturyzacyjną, jaką jest podział spółki (w tym podział przez wydzielenie), nie podlega opodatkowaniu PCC.

Takie jednoznaczne stwierdzenie zaprezentował również ustawodawca w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy, gdzie podkreślono, iż „(...) w zakresie spółek kapitałowych – (nowelizacja wprowadza) zmiany dotyczące katalogu czynności uznawanych za zmianę umowy spółki kapitałowej dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w tym zniesienie opodatkowania podziału spółek, jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy (...)” (Druk nr 748 z dnia 7 lipca 2008 r.).

Za takim wnioskiem przemawia również interpretacja systemowa, wynikająca z przyjętej przez ustawodawcę systematyki KSH. Podział, jako odrębny rodzaj czynności prawnych, został w KSH wyraźnie opisany w przepisach Działu II „Podział”, Tytułu IV „Łączenie, podział i przekształcanie spółek”, podczas gdy łączenie zostało opisane w Dziale I, zaś przekształcenia w Dziale III tegoż samego Tytułu. Odrębne traktowanie czynności prawnej jaką jest podział spółki, od czynności prawnych polegających na łączeniu i przekształcaniu, w zestawieniu z interpretacją historyczną wskazaną powyżej, wyraźnie wskazuje, że intencją ustawodawcy było wyłączenie podziału z katalogu czynności podlegających opodatkowaniu PCC.

Dodatkowo, Wnioskodawca zwraca uwagę, że podział przez wydzielenie jest odrębną czynnością prawną od innych czynności wchodzących w skład zakresu pojęciowego „zmiany umowy spółki” przyjętego dla potrzeb opodatkowania PCC, tj. wniesienia aportu, przekształcenia, czy połączenia. Nie ulega wątpliwości, że podział jaki zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie jest:

(i) łączeniem spółek kapitałowych,

(ii) przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,

(iii) wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje oddziału spółki kapitałowej bądź udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów, albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku, gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

W konsekwencji, podział przez wydzielenie wiązać się będzie zatem z faktyczną zmianą umowy spółki Wnioskodawcy, rozumianą jako czynność cywilnoprawna, ale nie będzie zmianą umowy spółki w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy o PCC.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej sygn. IPPB2/436-32/10-2/AF z dnia 12 kwietnia 2010 r., gdzie stwierdził, iż: „(...) Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek.

Podobne stanowisko prezentują przedstawiciele doktryny (tak np. K. Chustecka, Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2009 r., Warszawa 2009 r., s.17., gdzie Autorka komentarza do ustawy o PCC podkreśliła, iż „ograniczony został katalog czynności podlegających podatkowi kapitałowemu w tych spółkach”).

Podsumowanie stanowiska Wnioskodawcy

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej (już istniejącej) w wyniku podziału przez wydzielenie, nie podlega opodatkowaniu PCC.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

  1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
  2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.
  3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego;
  4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
    1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
    2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w ramach planowanego procesu restrukturyzacyjnego, SG. dokona reorganizacji swojej działalności w Polsce poprzez wydzielenie z SH. do Wnioskodawcy Oddziału, prowadzącego działalność dystrybucyjną. Całość procesu restrukturyzacyjnego nastąpi w drodze podziału Wnioskodawcy poprzez wydzielenie Oddziału i przeniesienie go na istniejącą spółkę NC.. Podział ten zostanie przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych tj. podział SH. poprzez wydzielenie jej Oddziału w Warszawie oraz przeniesienie go na istniejącą spółkę (Wnioskodawcę). Wskutek wydzielenia, u Wnioskodawcy zostanie podwyższony kapitał zakładowy.

Reasumując, należy stwierdzić, iż czynność podziału przez wydzielenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym zmiana aktu założycielskiego Wnioskodawcy obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku przeprowadzenia procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.