Kodeks spółek handlowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kodeks spółek handlowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
lis

Istota:

Brak opodatkowania czynności przejęcia majątku spółki komandytowo-akcyjnej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

Fragment:

(...) Kodeksu spółek handlowych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lipca 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowaniu czynności przejęcia majątku spółki komandytowo-akcyjnej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dalej jako: „ Wnioskodawca ”, „ Spółka ”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu uproszczenia struktury grupy oraz zintegrowania działalności w ramach jednego podmiotu planowane jest przeprowadzenie połączenia Wnioskodawcy ze spółką komandytowo-akcyjną (dalej jako: „ SKA ”, „ Spółka przejmowana ”). Spółka przejmowana jest spółką komandytowo-akcyjną posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Połączenie zostanie przeprowadzone w drodze przejęcia SKA na podstawie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm., dalej jako: „ KSH ”), a więc poprzez przeniesienie całego majątku SKA do majątku Wnioskodawcy za udziały, które Wnioskodawca wyda wspólnikom SKA.

2016
12
maj

Istota:

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani też odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy.

Fragment:

Spółka powstała w roku 2015 w trybie przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej przed dniem przekształcenia przez jej obecnego jedynego wspólnika w trybie art. 584 1 – 584 13 Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94 poz. 1037, zwana dalej ksh). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł. Spółka posiada także kapital zapasowy, na który w trakcie ww. przekształcenia wniesiona została przekraczająca wartość kapitału zakładowego wartość bilansowa majątku przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka nosi się z zamiarem dokonania przekształcenia spółki kapitałowej (Spółki z o.o.) w spółkę komandytową zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i kontynuować dalszą działalność w tej formie. Przekształcenie Spółki w Spółkę komandytową nastąpi w trybie i na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych (w trybie art. 551 i następnych przywołanej ustawy). W wyniku przekształcenia wszystkie aktywa i pasywa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przejdą na spółkę komandytową i nie będą zwracane (wypłacane) wspólnikom. Wnioskodawca zakłada, iż przekształcenie to nastąpi po podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku za rok 2015 i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy Spółki lub do wypłaty w formie dywidendy. Wnioskodawca zakłada, iż przed przekształceniem Spółki (...)

2016
13
kwi

Istota:

W zakresie powstania zobowiązania podatkowego w związku z przekazaniem wierzytelności na podwyższenie kapitału rezerwowego w niemieckiej spółce kapitałowej.

Fragment:

Nie znajdą zatem do niej zastosowania przepisy polskiego Kodeksu Spółek Handlowych i dlatego nie jest możliwe jednoznaczne określenie charakteru dokapitalizowania na bazie przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Wnioskodawcy, zważywszy jej sens ekonomiczny, operacja jest zbliżona do dokapitalizowania, o którym mowa w art. 177-179 ustawy Kodeks Spółek Handlowych. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powstanie zobowiązanie podatkowe Wnioskodawcy związane z podwyższeniem kapitału będącego odpowiednikiem kapitału rezerwowego Spółki A... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ updop ”), nie powstanie zobowiązanie podatkowe Wnioskodawcy związane z podwyższeniem kapitału będącego odpowiednikiem kapitału rezerwowego Spółki A. Zgodnie z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

2015
18
lis

Istota:

Planowana transakcja połączenia spółki z inną spółką osobową (w trybie łączenia przez zawiązanie nowej spółki), skutkująca przeniesieniem całego majątku Wnioskodawcy oraz innej spółki osobowej, dokonana na podstawie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem będzie mieściła się w pojęciu „zbycia przedsiębiorstwa”, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy wskazujący, że przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

Fragment:

Według dalszych regulacji Kodeksu spółek handlowych, spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 (art. 493 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych). Z kolei art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako główny skutek połączenia spółek, co dotyczy również łączenia przez zawiązanie nowej spółki, wskazuje zasadę sukcesji generalnej, ustanawiając spółkę przejmującą następcą prawnym spółki przejmowanej. W myśl tych przepisów, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 ww. ustawy). Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej – 494 § 2 ww. ustawy.

2013
20
wrz

Istota:

Czy dopłaty w rozumieniu art. 177 Kodeksu spółek handlowych, wnoszone do Spółki z o.o. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Kodeksu spółek handlowych, wnoszonych do spółki z o.o. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dopłat, w rozumieniu art. 177 Kodeksu spółek handlowych, wnoszonych do spółki z o.o. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 17 czerwca 2013 r. o pytanie w zakresie podatku od towarów i usług oraz opłatę. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają być wniesione dopłaty w rozumieniu art. 177 Kodeksu spółek handlowych (możliwość dokonywania dopłat została dopuszczona w odpowiednim zapisie w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś sam obowiązek wniesienia dopłat powstanie na podstawie powziętej uchwały zgromadzenia wspólników zobowiązującej jedynego wspólnika Spółki do wniesienia dopłat w określonej wysokości/ kwocie). Jedyny wspólnik Spółki posiada w stosunku do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagalną wierzytelność w postaci wymagalnej pożyczki pieniężnej, wynikającej z zawartej w formie pisemnej umowy pożyczki pieniężnej.

2013
11
sie

Istota:

Czy opisane w stanie faktycznym przekształcenie Wnioskodawcy z SKA w Sp. z o.o. z momentem zarejestrowania przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 UVAT, tj. dostawą towarów w rozumieniu art. 7 UVAT albo świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 UVAT, a w konsekwencji – czy Wnioskodawca będzie obowiązany do wykazania podatku należnego i zapłaty podatku VAT z tytułu przekształcenia?

Fragment:

Kodeks spółek handlowych (KSH). Spółce z o.o., jako spółce przekształconej, będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki SKA – spółki przekształcanej, zgodnie z art. 553 § 1 KSH. W przekształceniu będzie uczestniczyć akcjonariusz i komplementariusz SKA, którzy złożą oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, zgodnie z art. 564 KSH. Jednocześnie, wspólnicy SKA uczestniczący w przekształceniu, staną się z mocy prawa z dniem przekształcenia, wspólnikami Spółki z o.o., zgodnie z art. 553 § 3 KSH. Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż zamierzona czynność przekształcenia SKA w Spółkę z o.o. skutkować będzie uniwersalnym przejściem praw i obowiązków podatkowych spółki komandytowo-akcyjnej (spółki przekształcanej) na spółkę z o.o. (spółkę przekształconą). W rozpatrywanej sytuacji nie nastąpi rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej, lecz jedynie zmiana formy prawnej prowadzonej działalności. Zatem czynność ta nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy. W konsekwencji nie będzie miało miejsce zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

2012
14
lis

Istota:

Należy stwierdzić, iż czynność podziału przez wydzielenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym zmiana aktu założycielskiego Wnioskodawcy obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku przeprowadzenia procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Podział ten zostanie przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych tj. podział SH. poprzez wydzielenie jej Oddziału w Warszawie oraz przeniesienie go na istniejącą spółkę (Wnioskodawcę). Wskutek wydzielenia, u Wnioskodawcy zostanie podwyższony kapitał zakładowy. Reasumując, należy stwierdzić, iż czynność podziału przez wydzielenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym zmiana aktu założycielskiego Wnioskodawcy obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku przeprowadzenia procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

2012
6
paź

Istota:

Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze spółki komandytowo-akcyjnej

Fragment:

Kodeks spółek handlowych – Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. (dalej: „ Ksh ”) – spółka komandytowo-akcyjna, podobnie jak spółka jawna, spółka partnerska i spółka komandytowa, jest nieposiadającą osobowości prawnej spółką osobową. Stosownie do art. 147 § 1 Ksh komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej. Zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych zarówno dotyczące spółek osobowych, jak i spółki akcyjnej (spółki kapitałowej). W szczególności do spółki komandytowo-akcyjnej mają odpowiednie zastosowanie regulacje przepisu art. 347 § 1 Ksh, który przyznaje akcjonariuszom prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, przy czym zgodnie z art. 348 § 2 Ksh uprawnionymi do dywidendy za dany rok podatkowy są na mocy wyżej wskazanych przepisów akcjonariusze, którym przysługiwało prawo do akcji w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku lub akcjonariusze którym przysługiwały akcje na dzień dywidendy.

2012
4
wrz

Istota:

Brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania Uczestnikom Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń. Uwzględniając powyższe zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że na tym etapie Programu dochód podlegający opodatkowaniu w momencie przyznania niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych nie powstanie.

Fragment:

Istotę warrantów subskrypcyjnych regulują przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych. W myśl art. 453 § 2 k.s.h., w celu podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Stosownie natomiast do art. 453 § 3 k.s.h., uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać: uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych, cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być emitowane odpłatnie, liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny, termin wykonania prawa z warrantu, z tym że nie może on być dłuższy niż 10 lat. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest uczestnikiem programu motywacyjnego przyjętego w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych. Program przeznaczony jest dla osób wchodzących w skład wyższego managementu Grupy Spółki oraz osób z kierownictwa średniego szczebla. W ramach jego realizacji osoby w nim uczestniczące, w tym Wnioskodawca, będą mogły, pod warunkiem realizacji kryteriów określonych w przyjętym regulaminie uzyskać prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych.

2012
24
kwi

Istota:

Czy nowy umowny podział zysków Spółki za cały rok podatkowy 2011 pomiędzy Wspólnikami Spółki, dokonany poprzez zmianę umowy (statutu) Spółki będzie podatkowo neutralny dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki?
Jeżeli wskazany w pytaniu nr 1 nowy podział zysków Spółki za cały rok podatkowy 2011 pomiędzy wspólnikami Spółki nie będzie neutralny podatkowo dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki, czy w związku z obniżeniem przysługującego mu procentu udziału w zysku Spółki, Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania odpowiednio korekty przychodów i kosztów podatkowych, w stosunku do przyjmowanych pierwotnie w trakcie roku podatkowego, w rozliczeniu rocznym i w konsekwencji będzie mógł otrzymać zwrot nadpłaconych zaliczek na podatek?

Fragment:

Zgodnie z art. 9 ustawy Kodeks spółek handlowych, zmiany postanowień umowy spółki osobowej, wymagają zgody wszystkich wspólników, chyba, że umowa stanowi inaczej. Wobec powyższego, zmiany w umowie spółki komandytowo-akcyjnej, dotyczące np. zmiany udziałów wspólników w dochodach i stratach spółki - obowiązują od momentu wyrażenia przez wszystkich wspólników spółki zgody na dokonanie określonych zmian. Wywołują one skutki na przyszłość, co oznacza, że przychody osiągnięte po tym dniu, jak również ponoszone koszty powinny być rozliczane przez wspólników według nowych proporcji. W świetle powyższego o ile zmiana udziałów w zysku, z mocą wsteczną jest działaniem prawnie dopuszczalnym, to należy wskazać, że z uwagi na transparentność podatkową spółki osobowej, przychód należny jest alokowany na poszczególnych wspólników w takiej proporcji, w jakiej wspólnicy partycypują w jej zyskach na podstawie umowy spółki. Podobnie ustala się wysokość kosztów uzyskania przychodów u każdego wspólnika, uwzględniając jednak te wydatki, które nie mogą stanowić kosztu podatkowego u danego wspólnika. Dopiero dochód określony na podstawie tak ustalonych kwot przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu podlega opodatkowaniu u wspólnika podatkiem dochodowym.