Kodeks cywilny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kodeks cywilny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
24
maj

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zadośćuczynienia.

Fragment:

Wobec powyższego Wnioskodawczyni zwróciła się do ubezpieczyciela o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia (art. 445 Kodeksu cywilnego) oraz naruszeniem praw pacjenta (art. 4 ust. 1 ww. ustaw o prawach pacjenta w związku z art. 448 Kodeksu cywilnego). Po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić Wnioskodawczyni w grudniu 2015 r. kwotę 55 000 zł tytułem zadośćuczynienia w ramach ugody (przed skierowaniem sprawy do sądu). Na takie rozwiązanie sporu Wnioskodawczyni zdecydowała się ze względu na konieczność pozyskania środków na leczenie zdiagnozowanej wtórnej niepłodności oraz jak najszybszego zakończenia sporu, który powodował ogromny stres związany z tym traumatycznym przeżyciem. Jak stanowi art. 445 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) w wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Stosownie do art. 448 Kodeksu cywilnego w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

2013
21
mar

Istota:

Zakres skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania nieruchomości W. w trybie art. 902 Kodeksu cywilnego oraz wykonania robót budowlanych nieodpłatnie.

Fragment:

W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono, iż Inwestor sporządzi projekt robót budowlanych, przygotuje materiały budowlane, oraz wykona inne obowiązki nałożone na inwestora ustawą – Prawo budowlane oraz przepisami Kodeksu cywilnego, przekazując miastu pełną dokumentację procesu budowlanego. Przed wybudowaniem drogi, Inwestor zobowiąże się do nieodpłatnego przekazania nieruchomości miastu w trybie przepisu art. 902 1 Kodeksu cywilnego. Wykonanie opisanych uprzednio robót budowlanych również nastąpi nieodpłatnie. Uzupełniając szczegółowo opisany już we wniosku z dnia 12 listopada 2012 roku stan faktyczny mający być przedmiotem interpretacji podatkowej, Wnioskodawca wskazuje dodatkowo, iż będzie on inwestorem budowy drogi prowadzącej do będącej w fazie projektowej inwestycji niedrogowej, którą zamierza wybudować na własnej nieruchomości. Inwestycja drogowa będzie realizowana na opisanej we wniosku części nieruchomości miasta, będącej w użytkowaniu wieczystym innego zainteresowanego budową drogi podmiotu. Związek Wnioskodawcy z inwestycją jest taki, że wnioskodawca będzie finansującym inwestycję drogową. Inwestycja drogowa zostanie wybudowana, po przekazaniu miastu nieruchomości na zasadzie art. 902 (1) Kodeksu cywilnego przez jej aktualnego użytkownika wieczystego, a po wybudowaniu drogi, także ona - jako urządzenie drogowe - zostanie przekazana miastu jako środek trwały.

2012
15
cze

Istota:

W stosunku do przychodów uzyskanych ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w 2011 r. w spadku po zmarłym bracie, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w sytuacji, gdy grunty te na skutek sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego zastosowanie będzie miało zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wobec tego Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku od przychodów uzyskanych z tej sprzedaży. Ponadto należy wskazać, iż wobec powyższego Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do złożenia PIT-39.

Fragment:

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Dokonując zatem oceny skutków prawnych przedstawionego w sprawie stanu faktycznego należy wskazać, że do przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2011 r. będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z art. 30e ust. 1 i 4 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

2011
23
gru

Istota:

Przeniesienie własności działki pod budynkiem w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Fragment:

Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Z kolei na podstawie art. 231 § 2 ww. ustawy właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż przeniesienie własności działki pod budynkiem w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Ponadto należy wskazać, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie dla Wnioskodawczyni. Stosownie do powyższego Mąż Wnioskodawczyni chcąc uzyskać interpretację indywidualną winien wystąpić z odrębnym zapytaniem i uiścić stosowną opłatę.

2011
23
gru

Istota:

Opodatkowania rozliczeń z tytułu napraw gwarancyjnych.

Fragment:

W myśl art. 556 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. u. Nr 16, poz. 93 ze zm.), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Stosownie zaś do art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Stosownie do art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

2011
1
paź

Istota:

Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży akcji nabytych w spadku po zmarłej w 2005 roku żonie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 30b. W przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 52 pkt. 1 lit. b), warunkujące zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ze sprzedaży akcji.

Fragment:

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą śmierci na jedną lub kilka osób. Stosownie do art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż przedmiotowy wniosek dotyczy sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku po zmarłej w 2005 r. żonie. W związku z powyższym nie została spełniona przesłanka warunkująca zwolnienie dochodów ze sprzedaży ww. akcji z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ponieważ sprzedane akcje zostały nabyte przez Wnioskodawcę po 01 stycznia 2004 r. Wskazać należy, że wszelkie zwolnienia zawsze przysługują określonym podmiotom, po spełnieniu przez nie wskazanych warunków. bez znaczenia jest czy ulga bądź zwolnienie ma charakter podmiotowy czy przedmiotowy. Zwolniony jest bowiem albo podatnik dzięki samemu faktowi, że posiada określony status, albo zwolniony jest dochód osiągnięty przez tego podatnika. Stąd z ulgi i zwolnienia zawsze korzystać będzie określony podmiot. Ulga i zwolnienie jest prawem mającym charakter osobisty, które przysługuje określonemu podmiotowi i nie podlega dziedziczeniu, jest przywilejem stanowiącym wyjątek od konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowania rozliczeń z tytułu napraw gwarancyjnych

Fragment:

W myśl art. 556 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. u. Nr 16, poz. 93 ze zm.), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Stosownie zaś do art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Stosownie do art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

2011
1
lip

Istota:

Rozliczenie kosztów napraw gwarancyjnych dokonywanych z Producentem, udokumentowanych notą kredytową

Fragment:

W myśl art. 556 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Stosownie zaś do art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje wyroby Producenta, pełniąc - na podstawie zawartej umowy dystrybucyjnej - obowiązki gwaranta wobec ostatecznych odbiorców (nabywców). Naprawy gwarancyjne Wnioskodawca realizuje we własnym imieniu i są one wykonywane tylko na rzecz tych odbiorców.

2011
1
cze

Istota:

Prawidłowość "zafakturowania" wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zamiany.

Fragment:

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Zatem w przypadku zamiany obie strony przenoszą na siebie wzajemnie własność rzeczy, występując jednocześnie w charakterze dostawcy, jak i nabywcy. Do zamiany, zgodnie z dyspozycją art. 604 Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy o sprzedaży. Umowa zamiany jest umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Odmienność tej umowy w stosunku do transakcji sprzedaży sprowadza się tego, że w miejsce świadczenia ceny (wyrażonej w pieniądzu) pojawia się obowiązek przeniesienia własności rzeczy, spoczywający na drugiej stronie kontraktu. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna. Zatem, realizowane w ramach umowy zamiany przeniesienie prawa do rozporządzania towarem (w tym gruntem) stanowi - przy założeniu, że strony występują w charakterze podatników podatku od towarów i usług - czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatna dostawa towarów. Podstawą opodatkowania w myśl art. 29 ust. 1 ustawy jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5.

2011
1
maj

Istota:

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka wystąpiła o potwierdzenie wła­snego stanowiska zgodnie, z którym:- planowana transakcja powinna być klasyfikowana dla celów podatkowych jako sprzedaż po­szczególnych składników majątkowych; w szczególności transakcja ta nie stanowi sprzedaży zor­ganizowanej części przedsiębiorstwa ani przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie spo­rządzającego bilans (we wniosku pytanie nr 1),- sprzedaż składników majątkowych w ramach omawianej transakcji podlega, co do zasady, opodat­kowaniu podatkiem od towarów i usług z wyjątkiem przejęcia przez nabywcę zobowiązań Spółki oraz przejęcia praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Spółkę umów leasingu (we wniosku pytanie nr 2 oraz 7, w części dotyczącej podatku VAT),- sprzedaż składników majątkowych powinna być udokumentowana jedna fakturą VAT wystawioną przez Spółkę ze wskazaniem w fakturze łącznej wartości składników majątkowych podlegających opodatkowaniu poszczególnymi stawkami podatku VAT lub zwolnionych od opodatkowania, na­tomiast szczegółowy wykaz składników majątkowych będących przedmiotem sprzedaży może zostać sporządzony w formie specyfikacji do faktury VAT stanowiącej jej integralną część (we wniosku pytanie nr 5).

Fragment:

(...) Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Takie rozumienie przedsiębiorstwa dla potrzeb ustawy o podatku od towarów i usług potwierdza judykatura (np. wyrok WSA z 10 maja 2005 roku sygn. akt III SA/Wa 234/05, wyrok SN z 20 grudnia 2001 roku sygn. akt III RN 163/00). Zgodnie z art. 552 ww. ustawy Kodeks cywilny czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. W orzecznictwie sądów wielokrotnie podkreślano, że pomimo iż z transakcji zbycia przed­siębiorstwa wyłączono niektóre jego składniki, ten fakt nie uniemożliwia przyjęcia, że doszło do zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ww. ustawy Kodeks cywilny, jeżeli na nabywcę prze­szło to minimum dóbr materialnych i niematerialnych oraz środków i sposobów, jakie konieczne są do podjęcia przez nabywcę takiej działalności gospodarczej, jaką prowadził zbywca (wyroki SN z dnia 08 kwietnia 2003 roku sygn. akt IV CKN 51/01 oraz z dnia 01 kwietnia 2003 roku sygn. akt 366/01). Z powyższego wynika, że nie wszystkie elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa są na tyle istotne, by bez ich zbycia nie można mówić o zbyciu przedsiębiorstwa.