Kodeks celny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kodeks celny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Należy w podsumowaniu stwierdzić, że odpłatne przeniesienie uprawnień do korzystania z gospodarczej procedury celnej uszlachetniania stanowi z punktu widzenia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychód ze zbycia prawa majątkowego. Słusznie więc uważa Spółka, że przedmiotowe zbycie wiąże się z otrzymaniem przychodu należnego, który dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych należy rozpoznać nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności, tj. „(…) przychód na podstawie faktury ujmuje się w przypadku, kiedy faktura została wystawiona przed wykonaniem świadczenia lub całkowitym wykonaniem świadczenia albo w chwili wykonania świadczenia. Jeżeli jednak świadczenie zostało wykonane wcześniej a faktura jest wystawiana później - to dla celów tego podatku przychód powstaje z chwilą wykonania świadczenia” – art. 12 ust. 3 i ust. 3a updop.

Fragment:

(...) Należy przyjąć, iż przychody należne to te, które stały się należnością – wierzytelnością, chociaż faktycznie jeszcze ich nie uzyskano. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1993 r., sygn. akt III ARN 6/93). Oznacza to, iż opodatkowanie rozszerzone zostaje na przychody, które zgodnie z ich zaksięgowaniem powinny wpłynąć do przedsiębiorstwa, lecz jeszcze to nie nastąpiło. Na mocy art. 84 ustawy z dnia 12 października 1992 r., ustanawiającej Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.92.302.1 ze zm.) do gospodarczych procedur celnych zalicza się następujące procedury: składu celnego; uszlachetniania czynnego; przetwarzania pod kontrolą celną; odprawy czasowej uszlachetniania biernego. Na podstawie art. 85 ww. ustawy korzystanie z każdej gospodarczej procedury celnej uzależnione jest od uzyskania pozwolenia organów celnych. Z kolei na podstawie art. 90 Wspólnotowego Kodeksu Celnego prawa i obowiązki osoby uprawnionej do korzystania z gospodarczej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku gdy podatnik dokonujący eksportu towarów nie otrzyma dokumentu SAD potwierdzonego przez graniczny urząd celny, zastępczymi dowodami potwierdzającymi wywóz towaru poza granice Polski i Wspólnoty Europejskiej, umożliwiającymi stosowanie stawki VAT 0% może być:CMR potwierdzony przez odbiorcę towaru lubkonosament morski lubdotyczące wywożonego towaru kopia dokumentu SAD „import” innego kraju, lubinny dokument z którego choćby pośrednio wynikał będzie, chociażby w połączeniu z innymi dokumentami, wywóz towaru poza granice Polski.

Fragment:

(...) urząd celny określonym w przepisach celnych. Problematykę potwierdzenia przez organy celne faktycznego wyprowadzenia towarów regulują stosowne przepisy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z dnia 19.10.1992r. ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z dnia 11.10.1993 r. ze zm.). W zakresie uzupełniającym prawo wspólnotowe, kwestia ta jest uregulowana postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902). Istota przedmiotowej procedury sprowadza się do wyprowadzenia towarów wspólnotowych poza obszar celny Unii Europejskiej. Pisemne zgłoszenie celne do procedury wywozu powinno być (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zakup na terenie kraju członkowskiego samochodu osobowego od obywatela Białorusi jest dostawą wewnątrzwspólnotową?

Fragment:

(...) towaru. Nie będzie ona jednak traktowana jako import, jeżeli status celny towaru jest określony jako status wspólnotowy. W przypadku silnikowych pojazdów drogowych zarejestrowanych w Państwie Członkowskim, jeżeli konieczne jest potwierdzenie ich wspólnotowego statusu zastosowanie ma art. 320 lit. a ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (EWG) Nr 2454/93 z dnia 02 lipca 1993r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w myśl którego, pojazdy takie uważane są za wspólnotowe pod warunkiem, że posiadają tablice i dowód rejestracyjny, a dane umieszczone w dowodzie rejestracyjnym i na tablicach rejestracyjnych potwierdzają w niezaprzeczalny sposób ich wspólnotowy status. Wobec powyższego należy stwierdzić, że w omawianym przypadku w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym, przy spełnieniu ww. warunków dotyczących potwierdzenia statusu wspólnotowego samochodu, przedmiotowa transakcja była (...)