Know-how | Interpretacje podatkowe

Know-how | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to know-how. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy nabyte przez Wnioskodawcę w ramach Transakcji prawa i obowiązki wynikające z Kontraktów będą podlegały u Wnioskodawcy odpisom amortyzacyjnym jako wartości niematerialne i prawne?
Fragment:
Warunek możliwości zidentyfikowania know-how jest zaś spełniony, jeśli nastąpiło zapisanie lub utrwalenie informacji w taki sposób, że możliwe jest sprawdzenie posiadania przez nie pozostałych cech, tj. poufności oraz istotności. NSA wskazuje, że „ aby know-how mogło być zidentyfikowane, musi być ustalone w (...) odrębnym dokumencie, bądź też zarejestrowane w jakiejkolwiek innej stosownej formie najpóźniej w chwili, kiedy know-how będzie przekazywane ”. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w rozstrzygnięciach wydawanych przez organy podatkowe w odniesieniu do kwalifikowania jako know-how praw i obowiązków nabywanych z tytułu nabycia kontraktów handlowych. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 września 2012 r., sygn. IPTPB3/423-208/12-5/GG , interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2011 r., sygn. ITPB3/423-614/10/AW . W przywołanych rozstrzygnięciach, organy podatkowe wskazują że nabycie kontraktów handlowych, wraz z bazą klientów będących stronami tych kontraktów, stanowi przykład know-how „ nietechnicznego ”, którego przedmiotem są informacje o charakterze organizacyjnym, finansowym lub handlowym, przydatne do prowadzenia działalności gospodarczej.
2016
5
mar

Istota:
Koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
Dla Spółki takie stanowisko oznacza, że ujęcie w kosztach uzyskania przychodów zakupu know-how wymaga posiadania dokumentów pozwalających na zidentyfikowanie wartości niematerialnej jako know-how. Człowiek i zdobyta przez niego wiedza nie mogą stanowić nośnika know-how. Zatem termin know-how oznacza zdolność, wiedzę lub umiejętność uzyskania określonego rezultatu lub prowadzenia jakiejś działalności. Know-how składa się z wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, nadających się do stosowania w pracy przedsiębiorstwa lub do wykonywania zawodu. Pojęcie know-how obejmuje doświadczenia o charakterze technicznym i techniczno-organizacyjnym oraz doświadczenia o charakterze organizacyjnym, finansowym i handlowym przydatne do prowadzenia przedsiębiorstwa, które nie są związane z cyklem produkcyjnym. Natomiast z samej już szerokiej definicji know-how można wyodrębnić kategorię know-how technicznego oraz know-how nietechnicznego, obejmującego wiedzę organizacyjną lub handlową przydatną nie tylko w procesie produkcji. Know-how techniczne jest pojęciem zbliżonym do projektów wynalazczych. Należą tu wszelkie kategorie rozwiązań technicznych, łącznie z wynalazkami, którym przysługuje zdolność patentowa. Za przedmiot know-how można uznawać również doświadczenia techniczno-organizacyjne dotyczące wynalazków i wzorów użytkowych, jeżeli ze względu na brak którejkolwiek przesłanki zdolności patentowej albo zdolności rejestracyjnej nie są ani wynalazkami, ani wzorami użytkowymi, ani projektami racjonalizatorskimi w rozumieniu przepisów o prawie własności przemysłowej, a przedstawiają jednak znaczną wartość ekonomiczną i użyteczną.
2015
7
sie

Istota:
Obowiązek poboru podatku u źródła od bazy danych.
Fragment:
Termin „ istotny ” oznacza, że informacje są ważne i niebanalne, zaś termin „ zidentyfikowany ” oznacza, że know-how jest opisane lub utrwalone w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie, że spełnia ono kryterium poufności i istotności. Podstawowym warunkiem uznania danej wiedzy za know-how jest jej opisanie i utrwalenie. W praktyce oznacza to, że know-how powinno być przekazywane w formie materialnej, np. w formie schematów, planów, receptur, wzorów itp., zawierających tryb postępowania prowadzący do wytworzenia produktu końcowego. Know-how musi być możliwe do zidentyfikowania, powinno być zatem opisane w umowie licencyjnej bądź zarejestrowane w innej stosownej formie. W wyroku z dnia 20 września 2005 r. NSA (sygn. akt FSK 2077/04) określił, że nośnik informacji praktycznych typu know-how należy traktować wyłącznie w kategoriach procesowych, to znaczy dowodowych, a nie materialnoprawnych. Zatem termin know-how oznacza zdolność, wiedzę lub umiejętność uzyskania określonego rezultatu lub prowadzenia jakiejś działalności. Know-how składa się z wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, nadających się do stosowania w pracy przedsiębiorstwa lub do wykonywania zawodu. Pojęcie know-how obejmuje doświadczenia o charakterze technicznym i techniczno-organizacyjnym oraz doświadczenia o charakterze organizacyjnym, finansowym i handlowym przydatne do prowadzenia przedsiębiorstwa, które nie są związane z cyklem produkcyjnym.
2015
7
sie

Istota:
W zakresie uznania bazy klienckiej za wartość niematerialną i prawną (know-how), od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodów
Fragment:
Powyższe stanowisko sądów (wyrażone m.in. w wyroku NSA z dnia 31 lipo a 2003 r., sygn. akt III SA 1661/02) jest zbieżne z definicją know-how zawartą rozporządzeniu Komisji (WE) nr 772/2004 z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz. Urz. I, 123 z 27 kwietnia 2004 r., str. 11-17). Know-how jest zbywalne i może być udostępniane na podstawie umów upoważniających do korzystania, np. z poufnych projektów wynalazczych - umów licencji know-how oraz umów przenoszących know-how. Zaś rozumiane jako pewien zakres wiedzy i doświadczeń może być także przedmiotem umowy sprzedaży. W takiej sytuacji nastąpi przeniesienie na nabywcę praw, które służyły wyłącznie dysponentowi know-how. Zbywca, przenosząc know-how, jest zobowiązany zapewnić prawną i faktyczną możliwość korzystania z pewnej wiedzy oraz do powstrzymywania się od jednoczesnego korzystania z tej wiedzy, jak również do nieujawniania know-how, jeżeli jest ono tajemnicą. Podstawowym obowiązkiem przekazującego know-how jest przekazanie odbiorcy określonych w umowie poufnych informacji. Dysponent jest natomiast zobowiązany do podejmowania starań o utrzymanie przedmiotu know-how w tajemnicy. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, najistotniejszą wartością ekonomiczną, jaką Wnioskodawca nabył w wyniku zawarcia Umowy jest przejęcie bazy klienckiej.
2015
11
cze

Istota:
Czy Wynagrodzenie stanowić będzie wartość początkową know-how, wartości niematerialnej i prawnej, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne stanowiące dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu?
Fragment:
Powyższe stanowisko sądów (wyrażone m.in. w wyroku NSA z dnia 31 lipca 2003 r. sygn. akt III SA 1661/02) jest zbieżne z definicją know-how zawartą rozporządzeniu Komisji (WE) nr 772/2004 z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz. Urz. L. 123 z 27 kwietnia 2004 r., str. 11-17). Know-how jest zbywalne i może być udostępniane na podstawie umów upoważniających do korzystania, np. z poufnych projektów wynalazczych - umów licencji know-how oraz umów przenoszących know-how. Zaś rozumiane jako pewien zakres wiedzy i doświadczeń może być także przedmiotem umowy sprzedaży. W takiej sytuacji nastąpi przeniesienie na nabywcę praw, które służyły wyłącznie dysponentowi know-how. Zbywca, przenosząc know-how, jest zobowiązany zapewnić prawną i faktyczną możliwość korzystania z pewnej wiedzy oraz do powstrzymywania się od jednoczesnego korzystania z tej wiedzy, jak również do nieujawniania know-how, jeżeli jest ono tajemnicą. Podstawowym obowiązkiem przekazującego know-how jest przekazanie odbiorcy określonych w umowie poufnych informacji. Dysponent jest natomiast zobowiązany do podejmowania starań o utrzymanie przedmiotu know-how w tajemnicy. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, najistotniejszą wartością ekonomiczną, jaką Wnioskodawca nabył w wyniku zawarcia Umowy jest przejęcie bazy klienckiej.
2014
25
cze

Istota:
Czy wydatek na nabycie know-how od spółki babki stanowić będzie koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych?
Fragment:
Oznacza to, że Wnioskodawca nie będzie mógł udostępnić, wynająć, czy zbyć w żadnej formie nabytego know-how innym podmiotom. W związku z tym umowa nabycia know-how, która zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą i KM będzie wykluczała możliwość dalszego udostępnienia know-how przez Wnioskodawcę innym podmiotom w jakiejkolwiek formie. Niezależnie od zapisu w umowie, Wnioskodawca nie będzie udostępniał w żadnej formie nabytego know-how podmiotom trzecim, nie będzie go również zbywał przez okres co najmniej 5 lat od daty nabycia. Wnioskodawca ujmie wydatek na zakup know-how w swoich aktywach. Nabyte know-how będzie podlegało amortyzacji, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nabycie od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk. Kolejnym warunkiem jest nabycie know-how od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że przepisy pozwalają uznać za koszt kwalifikowany tylko wydatek na nabycie know-how. Z przepisów wynika więc, że nie będą stanowić kosztu kwalifikowanego wydatki na wytworzenie know-how we własnym zakresie. Po drugie, know-how musi wejść do aktywów jednostki korzystającej ze zwolnienia strefowego, musi być więc nabyte od osoby trzeciej i musi stanowić wartość niematerialną i prawną amortyzowaną przez nabywcę zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co wiąże się z warunkiem trwałego wykorzystywania opisanym powyżej.
2014
2
mar

Istota:
Czy opłaty okresowe (kwartalne) uiszczane przez Spółkę na rzecz Spółki duńskiej w kwocie stanowiącej określony umową procent przychodów ze sprzedaży na terenie Unii Europejskiej lub eksportowej łopat wyprodukowanych przez Spółkę w oparciu o uzyskany na podstawie danej umowy know-how, korzystają od 1 lipca 2013 r. ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji Spółka nie jest zobowiązana, jako płatnik, do potrącania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów zagranicznych osób prawnych przy wypłacie tych należności na rzecz Spółki duńskiej?
Fragment:
W latach 2008–2011 Spółka nabyła od swojego jedynego udziałowca („ Spółka duńska ”) na podstawie kilku odrębnych umów (umowy transferu know-how), know-how dotyczący technologii produkcji poszczególnych typów łopat do turbin wiatrowych. Każda z umów zawarta została na podstawowy okres pięciu lat, z możliwością jego przedłużenia przez strony. Płatność za nabyty know-how, w przypadku każdej z umów dotyczących danego typu łopat, składa się z dwóch elementów: opłaty stałej, płaconej jednorazowo po przekazaniu technologii Spółce, opłat okresowych, płaconych za każdy kwartał obowiązywania umowy na podstawie której Spółka korzysta z know-how dotyczącego danego typu łopaty, stanowiących: 5% przychodów uzyskanych w danym kwartale ze sprzedaży na terenie Unii Europejskiej łopat wyprodukowanych przez Spółkę w oparciu o uzyskany na podstawie danej umowy know-how, 8% przychodów uzyskanych w danym kwartale ze sprzedaży eksportowej (poza Unię Europejską) łopat wyprodukowanych przez Spółkę w oparciu o uzyskany na podstawie danej umowy know-how. Know-how nabyty na podstawie każdej z umów obejmuje w szczególności: rysunki techniczne, specyfikacje materiałowe, instrukcje robocze, harmonogramy laminacji, zasady zapewnienia jakości, technologię produkcji, sposób wprowadzania zmian w projektach, ulepszenia i modyfikacje technologii, zmiany w planowaniu, projektach i sposobie produkcji, niezbędne dla wyprodukowania danego typu łopaty.
2014
29
sty

Istota:
Czy, opisane w stanie faktycznym aktywo, tj. prawo do bazy danych o dotychczasowych klientach działu zajmującego się dystrybucją podzespołów, wraz z poufnymi informacjami o historii zakupów i danymi kontaktowymi, kluczowymi z uwagi na zamierzenia Kupującego (Wnioskodawcy), należy zaliczyć do know-how nietechnicznego jako wartość niematerialną i prawną zgodnie z przepisem art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz dokonywać od wartości początkowej tej bazy danych (ustalonej na podstawie ceny zakupu) odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m tej ustawy?
Fragment:
(...) Know-how ” jest zbywalne i może być udostępniane na podstawie umów upoważniających do korzystania, np. z poufnych projektów wynalazczych – umów licencji „ know-how ” oraz umów przenoszących „ know-how ”. Zaś rozumiane jako pewien zakres wiedzy i doświadczeń może być także przedmiotem umowy sprzedaży. W takiej sytuacji nastąpi przeniesienie na nabywcę praw, które służyły wyłącznie dysponentowi „ know-how ”. Zbywca, przenosząc „ know-how ”, jest zobowiązany zapewnić prawną i faktyczną możliwość korzystania z pewnej wiedzy oraz do powstrzymywania się od jednoczesnego korzystania z tej wiedzy, jak również do nieujawniania „ know-how ”, jeżeli jest ono tajemnicą. Podstawowym obowiązkiem przekazującego „ know-how ” jest przekazanie odbiorcy określonych w umowie poufnych informacji. Dysponent jest natomiast zobowiązany do podejmowania starań o utrzymanie przedmiotu „ know-how ” w tajemnicy. Reasumując powyższe, informacje mogą być uznane za „ know-how ” jeżeli: stanowią dobro niematerialne występujące w postaci wiedzy, zebranych doświadczeń, danych z kluczami ich zastosowań, pozwalające na osiągnięcie określonego efektu gospodarczego, można je przeliczyć na rzeczywistą wartość materialną, powinny być zdobyte w ramach wypracowanego doświadczenia, powinny mieć charakter poufny i istotny, powinna być to wiedza zidentyfikowana, utrwalona we właściwy sposób i dająca się przekazać.
2014
18
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci know-how.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 29 stycznia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci know-how. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca wraz z inną osobą fizyczną jest współposiadaczem specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzenia działalności finansowej. Wiedza ta stanowi opracowaną i udokumentowaną koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej w powyższym zakresie w ramach spółki kapitałowej (dalej jako: Know-how). Nabycie Know-how wynika z kilkunastoletniego doświadczenia Wnioskodawcy oraz drugiej osoby fizycznej w zarządzaniu instytucjami finansowymi oraz w procesie zawierania umów na finansowanie. Zarówno Zainteresowany, jak i druga osoba fizyczna, nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT. W najbliższym czasie Wnioskodawca wraz z drugą osobą fizyczną zamierza objąć akcje w zamian za wkład niepieniężny w postaci Know-how. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej zostanie podwyższony o wartość rynkową wycenionego Know-how albo akcje zostaną objęte o wartości nominalnej niższej aniżeli wartość rynkowa Know-how; wówczas nadwyżka wartości Know-how zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki akcyjnej. Nadmienić należy, iż Zainteresowany, jak i druga osoba fizyczna, do tej pory nie dokonywał transakcji aportowych, a wyżej wymieniona przyszła transakcja będzie mieć charakter jednorazowy.
2013
24
lip

Istota:
Czy opisane aktywa można zaliczyć do „know-how” nietechnicznego i odnosić w koszty uzyskania przychodów systematycznie w postaci odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16 ust 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (winno być: 16b ust. 1 pkt 7) w związku z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) Know-how ” jest zbywalne i może być udostępniane na podstawie umów upoważniających do korzystania, np. z poufnych projektów wynalazczych – umów licencji „ know-how ” oraz umów przenoszących „ know-how ”. Zaś rozumiane jako pewien zakres wiedzy i doświadczeń może być także przedmiotem umowy sprzedaży. W takiej sytuacji nastąpi przeniesienie na nabywcę praw, które służyły wyłącznie dysponentowi „ know-how ”. Zbywca, przenosząc „ know-how ”, jest zobowiązany zapewnić prawną i faktyczną możliwość korzystania z pewnej wiedzy oraz do powstrzymywania się od jednoczesnego korzystania z tej wiedzy, jak również do nieujawniania „ know-how ”, jeżeli jest ono tajemnicą. Podstawowym obowiązkiem przekazującego „ know-how ” jest przekazanie odbiorcy określonych w umowie poufnych informacji. Dysponent jest natomiast zobowiązany do podejmowania starań o utrzymanie przedmiotu „ know-how ” w tajemnicy. Reasumując powyższe, informacje mogą być uznane za „ know-how ” jeżeli: stanowią dobro niematerialne występujące w postaci wiedzy, zebranych doświadczeń, danych z kluczami ich zastosowań, pozwalające na osiągnięcie określonego efektu gospodarczego, można je przeliczyć na rzeczywistą wartość materialną, powinny być zdobyte w ramach wypracowanego doświadczenia, powinny mieć charakter poufny i istotny, powinna być to wiedza zidentyfikowana, utrwalona we właściwy sposób i dająca się przekazać.
2013
9
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Know-how
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.