Know-how | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to know-how. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
5
mar

Istota:

Czy nabyte przez Wnioskodawcę w ramach Transakcji prawa i obowiązki wynikające z Kontraktów będą podlegały u Wnioskodawcy odpisom amortyzacyjnym jako wartości niematerialne i prawne?

Fragment:

Warunek możliwości zidentyfikowania know-how jest zaś spełniony, jeśli nastąpiło zapisanie lub utrwalenie informacji w taki sposób, że możliwe jest sprawdzenie posiadania przez nie pozostałych cech, tj. poufności oraz istotności. NSA wskazuje, że „ aby know-how mogło być zidentyfikowane, musi być ustalone w (...) odrębnym dokumencie, bądź też zarejestrowane w jakiejkolwiek innej stosownej formie najpóźniej w chwili, kiedy know-how będzie przekazywane ”. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w rozstrzygnięciach wydawanych przez organy podatkowe w odniesieniu do kwalifikowania jako know-how praw i obowiązków nabywanych z tytułu nabycia kontraktów handlowych. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 września 2012 r., sygn. IPTPB3/423-208/12-5/GG , interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2011 r., sygn. ITPB3/423-614/10/AW . W przywołanych rozstrzygnięciach, organy podatkowe wskazują że nabycie kontraktów handlowych, wraz z bazą klientów będących stronami tych kontraktów, stanowi przykład know-how „ nietechnicznego ”, którego przedmiotem są informacje o charakterze organizacyjnym, finansowym lub handlowym, przydatne do prowadzenia działalności gospodarczej.

2015
7
sie

Istota:

Koszty uzyskania przychodów.

Fragment:

Dla Spółki takie stanowisko oznacza, że ujęcie w kosztach uzyskania przychodów zakupu know-how wymaga posiadania dokumentów pozwalających na zidentyfikowanie wartości niematerialnej jako know-how. Człowiek i zdobyta przez niego wiedza nie mogą stanowić nośnika know-how. Zatem termin know-how oznacza zdolność, wiedzę lub umiejętność uzyskania określonego rezultatu lub prowadzenia jakiejś działalności. Know-how składa się z wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, nadających się do stosowania w pracy przedsiębiorstwa lub do wykonywania zawodu. Pojęcie know-how obejmuje doświadczenia o charakterze technicznym i techniczno-organizacyjnym oraz doświadczenia o charakterze organizacyjnym, finansowym i handlowym przydatne do prowadzenia przedsiębiorstwa, które nie są związane z cyklem produkcyjnym. Natomiast z samej już szerokiej definicji know-how można wyodrębnić kategorię know-how technicznego oraz know-how nietechnicznego, obejmującego wiedzę organizacyjną lub handlową przydatną nie tylko w procesie produkcji. Know-how techniczne jest pojęciem zbliżonym do projektów wynalazczych. Należą tu wszelkie kategorie rozwiązań technicznych, łącznie z wynalazkami, którym przysługuje zdolność patentowa. Za przedmiot know-how można uznawać również doświadczenia techniczno-organizacyjne dotyczące wynalazków i wzorów użytkowych, jeżeli ze względu na brak którejkolwiek przesłanki zdolności patentowej albo zdolności rejestracyjnej nie są ani wynalazkami, ani wzorami użytkowymi, ani projektami racjonalizatorskimi w rozumieniu przepisów o prawie własności przemysłowej, a przedstawiają jednak znaczną wartość ekonomiczną i użyteczną.

2015
7
sie

Istota:

Obowiązek poboru podatku u źródła od bazy danych.

Fragment:

Termin „ istotny ” oznacza, że informacje są ważne i niebanalne, zaś termin „ zidentyfikowany ” oznacza, że know-how jest opisane lub utrwalone w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie, że spełnia ono kryterium poufności i istotności. Podstawowym warunkiem uznania danej wiedzy za know-how jest jej opisanie i utrwalenie. W praktyce oznacza to, że know-how powinno być przekazywane w formie materialnej, np. w formie schematów, planów, receptur, wzorów itp., zawierających tryb postępowania prowadzący do wytworzenia produktu końcowego. Know-how musi być możliwe do zidentyfikowania, powinno być zatem opisane w umowie licencyjnej bądź zarejestrowane w innej stosownej formie. W wyroku z dnia 20 września 2005 r. NSA (sygn. akt FSK 2077/04) określił, że nośnik informacji praktycznych typu know-how należy traktować wyłącznie w kategoriach procesowych, to znaczy dowodowych, a nie materialnoprawnych. Zatem termin know-how oznacza zdolność, wiedzę lub umiejętność uzyskania określonego rezultatu lub prowadzenia jakiejś działalności. Know-how składa się z wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, nadających się do stosowania w pracy przedsiębiorstwa lub do wykonywania zawodu. Pojęcie know-how obejmuje doświadczenia o charakterze technicznym i techniczno-organizacyjnym oraz doświadczenia o charakterze organizacyjnym, finansowym i handlowym przydatne do prowadzenia przedsiębiorstwa, które nie są związane z cyklem produkcyjnym.

2015
11
cze

Istota:

W zakresie uznania bazy klienckiej za wartość niematerialną i prawną (know-how), od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodów

Fragment:

Powyższe stanowisko sądów (wyrażone m.in. w wyroku NSA z dnia 31 lipo a 2003 r., sygn. akt III SA 1661/02) jest zbieżne z definicją know-how zawartą rozporządzeniu Komisji (WE) nr 772/2004 z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz. Urz. I, 123 z 27 kwietnia 2004 r., str. 11-17). Know-how jest zbywalne i może być udostępniane na podstawie umów upoważniających do korzystania, np. z poufnych projektów wynalazczych - umów licencji know-how oraz umów przenoszących know-how. Zaś rozumiane jako pewien zakres wiedzy i doświadczeń może być także przedmiotem umowy sprzedaży. W takiej sytuacji nastąpi przeniesienie na nabywcę praw, które służyły wyłącznie dysponentowi know-how. Zbywca, przenosząc know-how, jest zobowiązany zapewnić prawną i faktyczną możliwość korzystania z pewnej wiedzy oraz do powstrzymywania się od jednoczesnego korzystania z tej wiedzy, jak również do nieujawniania know-how, jeżeli jest ono tajemnicą. Podstawowym obowiązkiem przekazującego know-how jest przekazanie odbiorcy określonych w umowie poufnych informacji. Dysponent jest natomiast zobowiązany do podejmowania starań o utrzymanie przedmiotu know-how w tajemnicy. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, najistotniejszą wartością ekonomiczną, jaką Wnioskodawca nabył w wyniku zawarcia Umowy jest przejęcie bazy klienckiej.

2014
25
cze

Istota:

Czy Wynagrodzenie stanowić będzie wartość początkową know-how, wartości niematerialnej i prawnej, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne stanowiące dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

Powyższe stanowisko sądów (wyrażone m.in. w wyroku NSA z dnia 31 lipca 2003 r. sygn. akt III SA 1661/02) jest zbieżne z definicją know-how zawartą rozporządzeniu Komisji (WE) nr 772/2004 z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz. Urz. L. 123 z 27 kwietnia 2004 r., str. 11-17). Know-how jest zbywalne i może być udostępniane na podstawie umów upoważniających do korzystania, np. z poufnych projektów wynalazczych - umów licencji know-how oraz umów przenoszących know-how. Zaś rozumiane jako pewien zakres wiedzy i doświadczeń może być także przedmiotem umowy sprzedaży. W takiej sytuacji nastąpi przeniesienie na nabywcę praw, które służyły wyłącznie dysponentowi know-how. Zbywca, przenosząc know-how, jest zobowiązany zapewnić prawną i faktyczną możliwość korzystania z pewnej wiedzy oraz do powstrzymywania się od jednoczesnego korzystania z tej wiedzy, jak również do nieujawniania know-how, jeżeli jest ono tajemnicą. Podstawowym obowiązkiem przekazującego know-how jest przekazanie odbiorcy określonych w umowie poufnych informacji. Dysponent jest natomiast zobowiązany do podejmowania starań o utrzymanie przedmiotu know-how w tajemnicy. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, najistotniejszą wartością ekonomiczną, jaką Wnioskodawca nabył w wyniku zawarcia Umowy jest przejęcie bazy klienckiej.

2014
2
mar

Istota:

Czy wydatek na nabycie know-how od spółki babki stanowić będzie koszt kwalifikowany w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych?

Fragment:

Oznacza to, że Wnioskodawca nie będzie mógł udostępnić, wynająć, czy zbyć w żadnej formie nabytego know-how innym podmiotom. W związku z tym umowa nabycia know-how, która zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą i KM będzie wykluczała możliwość dalszego udostępnienia know-how przez Wnioskodawcę innym podmiotom w jakiejkolwiek formie. Niezależnie od zapisu w umowie, Wnioskodawca nie będzie udostępniał w żadnej formie nabytego know-how podmiotom trzecim, nie będzie go również zbywał przez okres co najmniej 5 lat od daty nabycia. Wnioskodawca ujmie wydatek na zakup know-how w swoich aktywach. Nabyte know-how będzie podlegało amortyzacji, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nabycie od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk. Kolejnym warunkiem jest nabycie know-how od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że przepisy pozwalają uznać za koszt kwalifikowany tylko wydatek na nabycie know-how. Z przepisów wynika więc, że nie będą stanowić kosztu kwalifikowanego wydatki na wytworzenie know-how we własnym zakresie. Po drugie, know-how musi wejść do aktywów jednostki korzystającej ze zwolnienia strefowego, musi być więc nabyte od osoby trzeciej i musi stanowić wartość niematerialną i prawną amortyzowaną przez nabywcę zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co wiąże się z warunkiem trwałego wykorzystywania opisanym powyżej.

2014
29
sty

Istota:

Czy opłaty okresowe (kwartalne) uiszczane przez Spółkę na rzecz Spółki duńskiej w kwocie stanowiącej określony umową procent przychodów ze sprzedaży na terenie Unii Europejskiej lub eksportowej łopat wyprodukowanych przez Spółkę w oparciu o uzyskany na podstawie danej umowy know-how, korzystają od 1 lipca 2013 r. ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisów art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji Spółka nie jest zobowiązana, jako płatnik, do potrącania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów zagranicznych osób prawnych przy wypłacie tych należności na rzecz Spółki duńskiej?

Fragment:

W latach 2008–2011 Spółka nabyła od swojego jedynego udziałowca („ Spółka duńska ”) na podstawie kilku odrębnych umów (umowy transferu know-how), know-how dotyczący technologii produkcji poszczególnych typów łopat do turbin wiatrowych. Każda z umów zawarta została na podstawowy okres pięciu lat, z możliwością jego przedłużenia przez strony. Płatność za nabyty know-how, w przypadku każdej z umów dotyczących danego typu łopat, składa się z dwóch elementów: opłaty stałej, płaconej jednorazowo po przekazaniu technologii Spółce, opłat okresowych, płaconych za każdy kwartał obowiązywania umowy na podstawie której Spółka korzysta z know-how dotyczącego danego typu łopaty, stanowiących: 5% przychodów uzyskanych w danym kwartale ze sprzedaży na terenie Unii Europejskiej łopat wyprodukowanych przez Spółkę w oparciu o uzyskany na podstawie danej umowy know-how, 8% przychodów uzyskanych w danym kwartale ze sprzedaży eksportowej (poza Unię Europejską) łopat wyprodukowanych przez Spółkę w oparciu o uzyskany na podstawie danej umowy know-how. Know-how nabyty na podstawie każdej z umów obejmuje w szczególności: rysunki techniczne, specyfikacje materiałowe, instrukcje robocze, harmonogramy laminacji, zasady zapewnienia jakości, technologię produkcji, sposób wprowadzania zmian w projektach, ulepszenia i modyfikacje technologii, zmiany w planowaniu, projektach i sposobie produkcji, niezbędne dla wyprodukowania danego typu łopaty.

2014
18
sty

Istota:

Czy, opisane w stanie faktycznym aktywo, tj. prawo do bazy danych o dotychczasowych klientach działu zajmującego się dystrybucją podzespołów, wraz z poufnymi informacjami o historii zakupów i danymi kontaktowymi, kluczowymi z uwagi na zamierzenia Kupującego (Wnioskodawcy), należy zaliczyć do know-how nietechnicznego jako wartość niematerialną i prawną zgodnie z przepisem art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz dokonywać od wartości początkowej tej bazy danych (ustalonej na podstawie ceny zakupu) odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m tej ustawy?

Fragment:

(...) Know-how ” jest zbywalne i może być udostępniane na podstawie umów upoważniających do korzystania, np. z poufnych projektów wynalazczych – umów licencji „ know-how ” oraz umów przenoszących „ know-how ”. Zaś rozumiane jako pewien zakres wiedzy i doświadczeń może być także przedmiotem umowy sprzedaży. W takiej sytuacji nastąpi przeniesienie na nabywcę praw, które służyły wyłącznie dysponentowi „ know-how ”. Zbywca, przenosząc „ know-how ”, jest zobowiązany zapewnić prawną i faktyczną możliwość korzystania z pewnej wiedzy oraz do powstrzymywania się od jednoczesnego korzystania z tej wiedzy, jak również do nieujawniania „ know-how ”, jeżeli jest ono tajemnicą. Podstawowym obowiązkiem przekazującego „ know-how ” jest przekazanie odbiorcy określonych w umowie poufnych informacji. Dysponent jest natomiast zobowiązany do podejmowania starań o utrzymanie przedmiotu „ know-how ” w tajemnicy. Reasumując powyższe, informacje mogą być uznane za „ know-how ” jeżeli: stanowią dobro niematerialne występujące w postaci wiedzy, zebranych doświadczeń, danych z kluczami ich zastosowań, pozwalające na osiągnięcie określonego efektu gospodarczego, można je przeliczyć na rzeczywistą wartość materialną, powinny być zdobyte w ramach wypracowanego doświadczenia, powinny mieć charakter poufny i istotny, powinna być to wiedza zidentyfikowana, utrwalona we właściwy sposób i dająca się przekazać.

2013
24
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci know-how.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 29 stycznia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci know-how. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca wraz z inną osobą fizyczną jest współposiadaczem specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzenia działalności finansowej. Wiedza ta stanowi opracowaną i udokumentowaną koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej w powyższym zakresie w ramach spółki kapitałowej (dalej jako: Know-how). Nabycie Know-how wynika z kilkunastoletniego doświadczenia Wnioskodawcy oraz drugiej osoby fizycznej w zarządzaniu instytucjami finansowymi oraz w procesie zawierania umów na finansowanie. Zarówno Zainteresowany, jak i druga osoba fizyczna, nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT. W najbliższym czasie Wnioskodawca wraz z drugą osobą fizyczną zamierza objąć akcje w zamian za wkład niepieniężny w postaci Know-how. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej zostanie podwyższony o wartość rynkową wycenionego Know-how albo akcje zostaną objęte o wartości nominalnej niższej aniżeli wartość rynkowa Know-how; wówczas nadwyżka wartości Know-how zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki akcyjnej. Nadmienić należy, iż Zainteresowany, jak i druga osoba fizyczna, do tej pory nie dokonywał transakcji aportowych, a wyżej wymieniona przyszła transakcja będzie mieć charakter jednorazowy.

2013
9
kwi

Istota:

Czy opisane aktywa można zaliczyć do „know-how” nietechnicznego i odnosić w koszty uzyskania przychodów systematycznie w postaci odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16 ust 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (winno być: 16b ust. 1 pkt 7) w związku z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) Know-how ” jest zbywalne i może być udostępniane na podstawie umów upoważniających do korzystania, np. z poufnych projektów wynalazczych – umów licencji „ know-how ” oraz umów przenoszących „ know-how ”. Zaś rozumiane jako pewien zakres wiedzy i doświadczeń może być także przedmiotem umowy sprzedaży. W takiej sytuacji nastąpi przeniesienie na nabywcę praw, które służyły wyłącznie dysponentowi „ know-how ”. Zbywca, przenosząc „ know-how ”, jest zobowiązany zapewnić prawną i faktyczną możliwość korzystania z pewnej wiedzy oraz do powstrzymywania się od jednoczesnego korzystania z tej wiedzy, jak również do nieujawniania „ know-how ”, jeżeli jest ono tajemnicą. Podstawowym obowiązkiem przekazującego „ know-how ” jest przekazanie odbiorcy określonych w umowie poufnych informacji. Dysponent jest natomiast zobowiązany do podejmowania starań o utrzymanie przedmiotu „ know-how ” w tajemnicy. Reasumując powyższe, informacje mogą być uznane za „ know-how ” jeżeli: stanowią dobro niematerialne występujące w postaci wiedzy, zebranych doświadczeń, danych z kluczami ich zastosowań, pozwalające na osiągnięcie określonego efektu gospodarczego, można je przeliczyć na rzeczywistą wartość materialną, powinny być zdobyte w ramach wypracowanego doświadczenia, powinny mieć charakter poufny i istotny, powinna być to wiedza zidentyfikowana, utrwalona we właściwy sposób i dająca się przekazać.