IPPP3/4512-995/15-2/KP | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla sprzedaży wejść jednorazowych i karnetów uprawniających do wstępu do klubu fitness i korzystania z jego oferty.
IPPP3/4512-995/15-2/KPinterpretacja indywidualna
 1. basen
 2. karnet
 3. klub
 4. obiekt sportowy
 5. sport
 6. stawka preferencyjna
 7. usługi
 8. usługi rekreacyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży wejść jednorazowych i karnetów uprawniających do wstępu do klubu fitness i korzystania z jego oferty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży wejść jednorazowych i karnetów uprawniających do wstępu do klubu fitness i korzystania z jego oferty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym rodzajem działalności jest działalność służąca poprawie kondycji fizycznej (93.13 Z), konkretnie chodzi o prowadzenie klubu fitness.

W związku z planowanym uruchomieniem sprzedaży, w tym również karnetów, Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług poszczególnych oferowanych usług:

 1. Członkostwo C. : Codziennie do godz. 16.00 oraz pełne w weekendy obejmujące wstęp do klubu i możliwość korzystania z:
  • Siłowni,
  • Zajęć grupowych z instruktorem,
  • Strefy saun.
  Członkostwo z możliwością wykupienia na okres: 12, 6, 3, 1 miesiąca.
 2. Członkostwo C. członkostwo całodzienne pełne w godzinach otwarcia klubu obejmujące wstęp do klubu i możliwość korzystania z:
  • Siłowni,
  • Zajęć grupowych z instruktorem,
  • Strefy saun.
  Członkostwo z możliwością wykupienia na okres: 12, 6, 3, 1 miesiąca.
 3. Karta tygodniowa Tydzień obejmująca wstęp do klubu i możliwość korzystania z:
  • Siłowni,
  • Zajęć grupowych z instruktorem,
  • Strefy saun.
 4. Członkostwo C. dla Studenta codziennie do godz. 16.00 oraz w weekendy (za okazaniem legitymacji studenckiej), obejmujące wstęp do klubu i możliwość korzystania z:
  • Siłowni,
  • Zajęć grupowych z instruktorem,
  • Strefy saun.
 5. Członkostwo C. dla Seniora codziennie do godz. 16.00 oraz w weekendy, obejmujące wstęp do klubu i możliwość korzystania z:
  • Siłowni,
  • Zajęć grupowych z instruktorem,
  • Strefy saun.
 6. Wejście jednorazowe obejmujące wstęp do klubu i możliwość korzystania z:
  • Siłowni,
  • Zajęć grupowych z instruktorem,
  • Strefy saun.
 7. Karnet: 10 kroków do C. zawierający 10 wejść, ważny 2 miesiące, obejmujący wstęp do klubu i możliwość korzystania z:
  • Siłowni,
  • Zajęć grupowych z instruktorem,
  • Strefy saun.
 8. Przedsprzedaż - płatność z góry.
  Opłata za każdy miesiąc wynosił 19 zł , Klient sam decyduje, na ile miesięcy chce kupić karnet. W okresie przedsprzedaży brak opłaty wpisowej.
 9. Przedsprzedaż - umowa członkowska.
  Opłata 139 zł przy podpisaniu umowy na co najmniej 6 miesięcy i z płatnościami miesięcznymi w recepcji klubu. W okresie przedsprzedaży brak opłaty wpisowej.
 10. Opłata wpisowa:
  • 0 zł promocja, przy podpisaniu umowy na 12 miesięcy,
  • 49 zł przy podpisaniu umowy na 6 miesięcy,
  • 59 zł przy podpisaniu umowy na 3 miesiące.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku jaką należy zastosować dla sprzedaży wejść jednorazowych bądź karnetów, uprawniających klienta do wstępu do klubu fitness i możliwości korzystania z siłowni, zajęć grupowych z instruktorem oraz strefy saun.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Analizując zakres usług oferowanych przez siłownię C. Sp. z o.o. i wymienionych w niniejszym wniosku, zdaniem Wnioskodawcy ww. opłaty obejmują zarówno wstęp na siłownię, jak i korzystanie z urządzeń tam się znajdujących, tak więc powinny być opodatkowane preferencyjną stawką w wysokości 8%.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, np. usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora indywidualnego nie są objęte stawką obniżoną tak więc powinny być opodatkowane podstawową stawką 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 wskazanej ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono m.in.:

 • w poz. 179 - symbol PKWiU 93.11.10.0 - „usługi związane z działalnością obiektów sportowych”;
 • w poz. 186 - bez względu na symbol PKWiU - „pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi klub fitness, którego głównym celem jest poprawa kondycji fizycznej (93.13Z). Wnioskodawca planuje uruchomić sprzedaż poszczególnych usług: członkostwo dzienne do godz. 16.00 oraz pełne weekendy z możliwością wykupienia na okres 13, 6, 3, 1 miesiąca, członkostwo całodzienne pełne w godzinach otwarcia klubu z możliwością wykupienia na okres 13, 6, 3, 1 miesiąca, karta tygodniowa, członkostwo dla studenta codziennie do godz. 16.00 oraz w weekendy (za okazaniem legitymacji studenckiej), członkostwo dla Seniora codziennie do godz. 16.00 oraz w weekendy. Przedmiotowe usługi obejmują wstęp do klubu i możliwość korzystania z siłowni, zajęć grupowych z instruktorem oraz strefy saun. Ponadto Wnioskodawca oferuje możliwość jednorazowego wejścia do klubu fitness bądź karnet 10 kroków zawierający 10 wejść, ważny 2 miesiące, ww. wejścia obejmują wstęp i możliwość korzystania z siłowni, zajęć grupowych z instruktorem oraz strefy saun.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku jaką winien zastosować dla sprzedaży wejść jednorazowych bądź karnetów, uprawniających klienta do wstępu do klubu fitness i możliwość korzystania z siłowni, zajęć grupowych z instruktorem oraz strefy saun.

Wyjaśnić należy, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

W przepisach ustawy o podatku od towarów i usług nie definiuje się pojęcia „rekreacja”. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”, Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu.

Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak, np. z nabyciem biletu wstępu „na siłownię” wiąże się możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do pomieszczenia do ćwiczeń aerobowych (fitness), do sauny.

Jednocześnie należy zauważyć, że w wyroku sygn. akt I FSK 311/13 z dnia 30 stycznia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.”

Powołane wyżej normy prawne oraz przedstawione okoliczności sprawy prowadzą do uznania, że, opisane we wniosku usługi, które będzie świadczył Wnioskodawca na rzecz klientów kupujących wejścia jednorazowe czy też karnety uprawniające do wejścia do klubu fitness i korzystania z jego oferty, będą opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w zw. z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.