ILPP2/4512-1-639/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Klubowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawianych przez Zawodników i Trenerów z tytułu świadczenia przez nich usług na rzecz Klubu?
ILPP2/4512-1-639/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. czynności podlegające opodatkowaniu
 3. klub
 4. klub sportowy
 5. obniżenie podatku należnego
 6. odliczenia
 7. odpowiedzialność
 8. podatnik
 9. podatnik czynny
 10. sport
 11. usługi
 12. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 20 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od usług świadczonych przez zawodników i trenerów– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od usług świadczonych przez zawodników i trenerów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Klub jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Klub prowadzi profesjonalną drużynę siatkarzy (dalej: Drużyna), która w kolejnych sezonach uczestniczy w rozgrywkach A, rozgrywkach o Puchar Polski oraz rozgrywkach klubowych organizowanych przez B.

Klub prowadzi działalność opodatkowaną VAT w zakresie:

 • sprzedaży biletów wstępu na ww. rozgrywki,
 • sprzedaż usług reklamowych,
 • wynajmu nieruchomości.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Klub zawarł następujące rodzaje umów z osobami fizycznymi (dalej łącznie jako: Umowy):

 1. umowy o świadczenie usług sportowych i reklamowych, zawierane pomiędzy Klubem a zawodnikami świadczącymi profesjonalne usługi sportowe (dalej: Zawodnicy),
 2. umowy o świadczenie usług trenerskich i reklamowych, zawierane pomiędzy Klubem a trenerami świadczącymi profesjonalne usługi trenerskie w zakresie prowadzenia drużyn siatkarskich (dalej: Trenerzy).

Ww. osoby fizyczne w treści Umów zawieranych z Klubem oświadczają, że występują jako przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której ponoszą ryzyko gospodarcze podejmowanych przez siebie działań.

Zgodnie z postanowieniami Umów zarówno Zawodnicy, jak i Trenerzy odpowiadają wobec osób trzecich na zasadach ogólnych za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Klubem. Jeżeli szkoda wynikła wyłącznie z zastosowania się Zawodnika lub Trenera do obowiązków przewidzianych w Umowie, przysługuje im prawo regresu do Klubu na zasadach ogólnych.

Wynagrodzenie za każdy sezon siatkarski jest wypłacane Zawodnikom i Trenerom przez Klub w 12 lub 10 równych ratach, na podstawie faktur wystawianych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną odpowiednio przez Zawodników i Trenerów. Na fakturach tych zawarty jest podatek VAT.

Dodatkowo Umowy przewidują premie finansowe dla Zawodników i Trenerów. Premie finansowe związane z uzyskaniem przez Zawodników oraz Trenerów w określonym sezonie określonych przez Klub wyników wskazanych w Umowie (osiągnięcie przez Klub wzrostu wartości reklamowej i medialnej) np.:

 • awans do półfinałów rozgrywek A,
 • zajęcie 3 miejsca w rozgrywkach A,
 • zajęcie 2 miejsca w rozgrywkach A,
 • zajęcie 1 miejsca w rozgrywkach A,
 • zdobycie Pucharu Polski,
 • awans do finału Europejskich Pucharów,
 • zwycięstwo w rozgrywkach Europejskich Pucharów.

Płatność premii następuje na podstawie wystawionej faktury po zakończeniu rozgrywek danego sezonu.

Ponadto, zgodnie z treścią Umowy Klubowi przysługuje prawo do jednostronnego obniżenia ustalonego wynagrodzenia za dany sezon w przypadku absencji Zawodnika w cyklu rozgrywkowym. Obniżenie wynagrodzenia następuje w przypadku przekroczenia wskazanej w umowie liczby dni absencji i jest uzależnione od łącznej liczby dni absencji w cyklu rozgrywkowym (określony procent wynagrodzenia za każdy dzień absencji, ale nie więcej niż wskazany w umowie % łącznego wynagrodzenia).

Obniżenie wynagrodzenia nastąpi poprzez równomierne pomniejszenie miesięcznych rat, pozostałych do wypłaty w danym Sezonie lub poprzez potrącenie z przyszłych wierzytelności Zawodnika w kolejnym sezonie.

Klub jest zainteresowany takim prowadzeniem Drużyny, które zapewni jej walkę o tytuł mistrzowski w rozgrywkach A oraz walkę o zwycięstwa w innych rozgrywkach, w tym międzynarodowych. W tym celu Klub podejmuje współpracę z Zawodnikami i Trenerami, którzy świadczą profesjonalne usługi w oparciu o własne umiejętności i starania.

Szczegółowy zakres przedmiotowy Umów zawieranych przez Klub z Zawodnikami i Trenerami został przedstawiony poniżej.

Ad. 1) Umowy zawierane z Zawodnikami.

W ramach zawieranych umów o świadczenie usług sportowych i reklamowych, Klub powierza Zawodnikom świadczenie usług sportowych polegających na grze w Drużynie oraz usług reklamowo-promocyjnych na rzecz Klubu i jego sponsorów (w tym również udostępnienie swojego wizerunku), natomiast Zawodnicy zobowiązują się do świadczenia przedmiotowych usług za wynagrodzeniem.

W ramach świadczenia usług sportowych Zawodnicy są zobowiązani m.in. do udziału we wszystkich rozgrywkach, w których uczestniczy Drużyna, aktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w procesie treningowym według założeń Klubu, ścisłej współpracy z trenerami, godnego reprezentowania Drużyny, Klubu, sponsora strategicznego i innych sponsorów oraz pomocy w szkoleniu i wychowaniu młodych zawodników reprezentujących barwy Klubu lub w stosunku do których Klub taki zamiar przejawia.

W ramach Umów Zawodnicy świadczą na rzecz Klubu również usługi reklamowe, polegające na wykonywaniu na rzecz Klubu obowiązków wynikających z zawieranych przez Klub z osobami trzecimi umów reklamowych, sponsorskich oraz innych umów o podobnym charakterze oraz w szczególności na aktywnym uczestniczeniu we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach służących kształtowaniu korzystnego wizerunku Klubu oraz jego sponsorów w opinii publicznej. W zakresie wynagrodzenia określonego w Umowach Zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych, utrwalanie oraz rozpowszechnianie wizerunku, zarówno indywidualnego jak również na tle zespołu, Z ograniczeniem tego prawa do sytuacji, w których Zawodnicy wykonują obowiązki wynikające z Umów.

Klub na gruncie zawieranych Umów zobowiązuje się do stworzenia Zawodnikom optymalnych warunków do podnoszenia poziomu sportowego i realizacji celów sportowych określonych przez zarząd Klubu, poprzez zapewnienie m.in. kadry szkoleniowej, odpowiednich warunków treningowych, odpowiedniej opieki lekarskiej w trakcie treningów i zawodów sportowych, wyposażenia w sprzęt do ćwiczeń i odzież treningową, meczową i reprezentacyjną.

W przyszłości Klub planuje zawierać kolejne umowy z profesjonalnymi sportowcami na zasadach opisanych powyżej.

Ad. 2) Umowy zawierane z trenerami

W ramach umów o świadczenie usług trenerskich i reklamowych, Klub podejmuje współpracę z profesjonalnymi Trenerami, których zadaniem jest przygotowanie i prowadzenie Drużyny w krajowych rozgrywkach ligowych i innych zawodach sportowych, w tym międzynarodowych.

W ramach zawieranych umów o świadczenie usług trenerskich i reklamowych, Klub powierza Trenerom świadczenie usług trenerskich polegających na prowadzeniu treningów zawodników grających w Drużynie oraz usług reklamowo-promocyjnych na rzecz Klubu i jego sponsorów (w tym również udostępnienie swojego wizerunku), natomiast Trenerzy zobowiązują się do świadczenia przedmiotowych usług za wynagrodzeniem.

W ramach świadczenia usług trenerskich, Trenerzy są zobowiązani m.in. do prowadzenia Drużyny podczas wszystkich rozgrywanych meczy piłki siatkowej, w których uczestniczy Drużyna, opracowywania procesu treningowego Drużyny według założeń Klubu, ścisłej współpracy z Zawodnikami w celu skutecznego przygotowania ich do gry, wdrożenia i nadzoru nad realizacją koncepcji gry i rozwoju Drużyny, godnego reprezentowania Drużyny, Klubu, sponsora strategicznego i innych sponsorów oraz pomocy w szkoleniu i wychowaniu młodych zawodników reprezentujących barwy Klubu lub w stosunku do których Klub taki zamiar przejawia.

W ramach Umów Trenerzy świadczą na rzecz Klubu również usługi reklamowe, polegające na wykonywaniu na rzecz Klubu obowiązków wynikających z zawieranych przez Klub z osobami trzecimi umów reklamowych, sponsorskich oraz innych umów o podobnym charakterze oraz w szczególności na aktywnym uczestniczeniu we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach służących kształtowaniu korzystnego wizerunku Klubu oraz jego sponsorów w opinii publicznej.

W zakresie wynagrodzenia określonego w Umowach Trenerzy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych, utrwalanie oraz rozpowszechnianie wizerunku, zarówno indywidualnego jak również na tle zespołu, z ograniczeniem tego prawa do sytuacji, w których trenerzy wykonują obowiązki wynikające z Umów.

Klub na gruncie zawieranych umów zobowiązuje się do stworzenia Trenerom optymalnych warunków do prowadzenia działalności trenerskiej i realizacji celów sportowych określonych przez zarząd Klubu, poprzez zapewnienie m.in. odpowiednich warunków i materiałów treningowych, wyposażenia w sprzęt do ćwiczeń i odzież treningową, meczową i reprezentacyjną oraz warunków do przeprowadzania zajęć teoretycznych.

W przyszłości Klub planuje zawierać kolejne umowy z profesjonalnymi trenerami na zasadach opisanych powyżej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Klubowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawianych przez Zawodników i Trenerów z tytułu świadczenia przez nich usług na rzecz Klubu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Klubowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawianych przez Zawodników i Trenerów.

Uzasadnienie:

Kwestię odliczenia podatku VAT naliczonego reguluje przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, cyt.: „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Natomiast, zgodnie z treścią art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku VAT naliczonego stanowi w szczególności suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawa o VAT przewiduje również sytuacje, których wystąpienie wyłącza możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług służących czynnościom opodatkowanym. Sytuacje te wskazane są w przepisach art. 88 ustawy o VAT.

Jednym z takich ograniczeń jest ograniczenie wynikające z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, cyt.: „Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy (...) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle powyższych przepisów ustawy o VAT prawo do odliczenia kwoty naliczonego podatku VAT przysługuje, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług (VAT),
 • nabywane towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT,
 • podatnik otrzyma fakturę dokumentującą nabycie tych towarów lub usług,
 • nie zachodzą przestanki wyłączające prawo od odliczenia VAT wskazane w art. 88 ustawy o VAT.

Klub spełnia wszystkie wskazane powyżej warunki, na co wskazują poniższe wyjaśnienia i argumentacja prawa.

Ad.1

Klub jest podatnikiem VAT.

Definicja podatnika została zawarta w przepisie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią tego przepisu, cyt.: „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności”.

Jak wynika z treści ust. 2 powołanego powyżej przepisu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców, usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły i dla celów zarobkowych.

W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Klub wykonuje opodatkowaną VAT działalność usługową polegającą na odpłatnym świadczeniu usług wstępu na rozgrywki sportowe. Klub spełnia zatem definicję podatnika VAT, co potwierdza fakt jego zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego.

W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym warunek odliczenia naliczonego podatku VAT przez podatnika VAT należy zatem uznać za spełniony przez Klub.

Ad. 2

W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym:

 • w ramach prowadzonej działalności Klub zawiera Umowy z Zawodnikami i Trenerami,
 • Zawodnicy są zobowiązani m.in. do udziału we wszystkich rozgrywkach, w których uczestniczy Drużyna, aktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w procesie treningowym według założeń Klubu oraz godnego reprezentowania Drużyny, Klubu, sponsora strategicznego i innych sponsorów,
 • Trenerzy są zobowiązani m.in. do prowadzenia Drużyny podczas wszystkich rozgrywanych meczy piłki siatkowej, w których uczestniczy Drużyna, opracowywania procesu treningowego Drużyny według założeń Klubu, ścisłej współpracy z zawodnikami w celu skutecznego przygotowania ich do gry oraz godnego reprezentowania Drużyny, Klubu, sponsora strategicznego i innych sponsorów.

Nabywane przez Klub usługi świadczone przez Trenerów jak i Zawodników służą sprzedaży przez Spółkę biletów wstępu na rozgrywki sportowe. W przypadku, gdyby Klub nie nabywał tego typu usług nie byłby on w stanie prowadzić działalności w zakresie sprzedaży tych biletów. Jako, że sprzedaż biletów wstępu podlega opodatkowaniu VAT, nabywane przez Klub usługi Trenerów i Zawodników mają związek z wykonywanymi przez Klub czynnościami opodatkowanym VAT.

W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym warunek związku nabywanych usług Trenerów i Zawodników z czynnościami opodatkowanymi VAT należy uznać za spełniony przez Klub, ponieważ Klub wykorzystuje te usługi do opodatkowanej VAT sprzedaży biletów narozgrywki sportowe w których uczestniczą Zawodnicy oraz Trenerzy.

Ad. 3

Klub będzie otrzymywał od Trenerów oraz Zawodników faktury wystawiane przez nich z tytułu świadczenia na rzecz Klubu usług sportowych i reklamowych. Faktur te będą zawierały podatek VAT.

W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym warunek otrzymania przez Klub faktur dokumentujących nabycie usług sportowych i trenerskich i reklamowych należy zatem uznać za spełniony przez Klub.

Ad. 4

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Tego typu świadczenie podlega opodatkowaniu VAT wyłącznie w przypadku, gdy podmiot dokonujący tego świadczenia działa jako podatnik VAT. Podmiot taki działa jako podatnik VAT w sytuacji, gdy świadczone przez niego usługi są wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Z katalogu działalności gospodarczej zostały jednakże wyłączone określone czynności. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, cyt.: „Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.);
 2. (uchylony),
 3. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich”.

W przepisie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione zostały m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności trenerskiej oraz przychody z uprawiania sportu.

Oznacza to, że zgodnie z przepisem art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, nie stanowią działalności gospodarczej czynności spełniające łącznie następujące warunki:

 1. przychody z tytułu tych czynności otrzymywane są z osobiście wykonywanej działalności trenerskiej lub z uprawiania sportu (warunek przedmiotowy) oraz
 2. osoby wykonujące te czynności są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności (warunek podmiotowo-przedmiotowy) w zakresie:
  1. warunków wykonywania tych czynności,
  2. wynagrodzenia,
  3. odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym nie został spełniony ani warunek przedmiotowy ani warunek podmiotowo-przedmiotowy.

Brak spełnienia warunku przedmiotowego:

W opisanym stanie faktycznym Zawodnicy i Trenerzy świadczą na rzecz Klubu usługi sportowe i trenerskie i reklamowe. Umowa przewiduje łączne wynagrodzenie za świadczenie obu tych rodzajów usług. Ani Klub ani Zawodnik i Trener nie mają możliwości odrębnego przypisania jakiejkolwiek części tego wynagrodzenia odpowiednio do usług sportowych i trenerskich oraz usług reklamowych.

Usługi reklamowe nie stanowią czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji wynagrodzenie otrzymywane przez Zawodników i Trenerów jako wynagrodzenie otrzymywane za świadczenie łącznie usług sportowych i trenerskich i reklamowych nie stanowi przychodu wymienionego w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze, świadczenie przez Zawodników oraz Trenerów odpowiednio usług sportowych i reklamowych oraz usług trenerskich i reklamowych stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1-3 ustawy o VAT.

W sprawie możliwości uznania działalności sportowej za wykonywaną w ramach działalności gospodarczej wypowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w uchwale 7 sędziów wydanej dla celów podatku PIT z 22 dnia czerwca 2015 r. (sygn. akt II FPS 1/15). W uchwale tej NSA uznał, iż cyt.: „Przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli działalność sportowca spełnia kryteria określone w art. 5a pkt 6 tej ustawy i nie spełnia kryteriów z art. 5b ust.1 tej ustawy”.

Zgodnie z treścią tej uchwały, pomimo, iż przychody sportowców zostały wskazane w przepisie art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody te mogą zostać uznane za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli:

 • działalność sportowców spełnia definicję działalności gospodarczej wskazaną w przepisach art. 5a pkt 6 tej ustawy, oraz
 • sportowcy ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych (art. 5b ust.1 tej ustawy).

Brak spełnienia warunku podmiotowo -przedmiotowego:

Nawet gdyby uznać, iż wynagrodzenie to otrzymywane przez Zawodników/Trenerów za świadczenie łącznie usług sportowych/trenerskich i reklamowych stanowi przychód wymieniony w art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zostanie spełniony warunek podmiotowo-przedmiotowy.

Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 15 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku, gdy stosunek prawny dot. świadczenia usług trenerskich i sportowych nie spełnia chociaż jednej ze wskazanych w tym przepisie przesłanek, świadczenie takie jest wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i jako takie podlega opodatkowaniu VAT.

Umowy zwierane pomiędzy Klubem i Zawodnikami/Trenerami zawierają postanowienia ogólne wskazujące warunki wykonywania czynności przez Zawodników oraz Trenerów. Jednakże zgodnie z treścią zawartej Umowy stosunek prawny łączący Zawodników/Trenerów i Klub nie spełnia pozostałych dwóch przesłanek wskazanych w przepisie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT ponieważ:

 1. wysokość łącznego wynagrodzenia Zawodnika/Trenera nie jest znana w momencie zawarcia Umowy i zależy od dwóch czynników, tj. osiąganych wyników oraz dyspozycyjności Zawodnika/Trenera.

Zgodnie bowiem z treścią Umowy Zawodnicy oraz Trenerzy otrzymują wynagrodzenie w formie premii finansowych. Premie finansowe związane są z uzyskaniem przez Zawodników oraz Trenerów w określonym sezonie określonych przez Klub wyników wskazanych w Umowie. Ponadto, wysokość wynagrodzenia może zostać również obniżona w przypadku absencji Zawodnika/Trenera na zasadach wskazanych w Umowie.

Jakkolwiek Umowa przewiduje pewne stałe wynagrodzenie płatne w 12 ratach, wysokość wynagrodzenia, które faktycznie otrzyma Zawodnik/Trener jego wysokość nie jest znana w momencie zawierania Umowy ze względu na wskazane powyżej okoliczności.

 1. Zawodnik/Trener ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich na zasadach ogólnych za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem w związku z wykonywaniem Umowy.

Ze względu na fakt, iż Zawodnicy i Trenerzy ponoszą odpowiedzialność za wykonywane przez siebie usługi również względem innych podmiotów aniżeli sam Klub nie ulega wątpliwości, że ponoszą oni tym samym ryzyko gospodarcze związane ze świadczonymi przez siebie usługami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Powyższe potwierdza również uzależnienie wysokości wynagrodzenia od osiąganych wyników oraz dyspozycyjności Zawodnika/Trenera.

W konsekwencji Zawodnicy i Trenerzy spełniają warunki uznania ich za podatników w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Wykonywanie czynności reklamowych przez sportowców jako podatników VAT w ramach ich działalności gospodarczej potwierdził również Minister Finansów w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 4 lutego 2015 r. sygn. PTPP1/443-887/14-2/AK, cyt.: „Odnosząc zatem przedstawiony we wniosku opis sprawy do stanu prawnego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie skoro Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonane usługi reklamowe nie można uznać, że relacja łącząca Wnioskodawcę z Klubem i innymi podmiotami stanowi stosunek zobowiązaniowy podobny do tego, jaki łączy pracodawcę i pracownika.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi reklamowe na rzecz Klubu, jak i innych podmiotów w ramach zawartej umowy (kontraktu) należy uznać za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 1 i 2 ustawy. W sprawie nie ma zastosowania wyłączenie wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy. (...)

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawione we wniosku okoliczności należy stwierdzić, że w przypadku wykonywania przez zawodnika sportowego usług o charakterze reklamowym, zachodzą przesłanki pozwalające uznać prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Skutkiem powyższego, Zainteresowany posiada status podatnika podatku od towarów i usług i jest zobowiązany do wystawiania faktur dokumentujących świadczenie usług o charakterze reklamowym na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem”.

Mając na uwadze, iż w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym:

 • Klub jest podatnikiem VAT,
 • nabywane przez Klub usługi sportowe/trenerskie i reklamowe są wykorzystywane przez Klub do działalności opodatkowanej VAT,
 • Klub otrzyma fakturę dokumentującą nabycie tych usług,
 • nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo od odliczenia VAT wskazane w art. 88 ustawy o VAT, w szczególności Zawodnicy/Trenerzy świadczą swoje usługi w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej opodatkowanej VAT,
 • Klubowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawianych przez Zawodników i Trenerów.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego uregulowania wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powołany wyżej przepis wyklucza jednocześnie możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył tym samym podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych (wskazanych powyżej, tj. m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych), oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy stanowi, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca będący podatnikiem VAT czynnym, w związku z prowadzoną działalnością zawiera umowy o świadczenie usług sportowych i reklamowych oraz usług trenerskich z zawodnikami i trenerami. Zgodnie z umowami Klub powierza Zawodnikom świadczenie usług sportowych polegających na grze w Drużynie oraz usług reklamowo-promocyjnych na rzecz Klubu i jego sponsorów (w tym również udostępnienie swojego wizerunku), natomiast Zawodnicy zobowiązują się do świadczenia przedmiotowych usług za wynagrodzeniem. Ponadto, w ramach zawieranych umów o świadczenie usług trenerskich i reklamowych, Klub powierza Trenerom świadczenie usług trenerskich polegających na prowadzeniu treningów zawodników grających w Drużynie oraz usług reklamowo-promocyjnych na rzecz Klubu i jego sponsorów (w tym również udostępnienie swojego wizerunku), natomiast Trenerzy zobowiązują się do świadczenia przedmiotowych usług za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie za ww. świadczenia określone zostało w umowie, a jego wypłata następuje na podstawie otrzymanych od zawodników/trenerów faktur.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podkreślania wymaga fakt, iż definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z analizy treści art. 8 ust. 1 ustawy wynika, iż pojęcie świadczenia usług jest bardzo szerokie, obejmuje bowiem różnego rodzaju świadczenia niebędące dostawą towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Na mocy art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy – za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.). Zaliczają się tu m.in. przychody ze stosunku pracy.

Natomiast, na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy – za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Wyłączenie poza definicję działalności gospodarczej czynności wykonywanych przez kontrahentów Wnioskodawcy (zawodników/trenerów), uzależnione jest zatem od łącznego spełnienia kryteriów wskazanych w ww. przepisie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kwalifikacja przychodów sportowców na gruncie ustawy PIT do przychodów z działalności wykonywanej osobiście albo do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jest istotna, jednakże nie przesądza o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności sportowców, gdyż w celu wyłączenia tej działalności spod opodatkowania VAT w stanie faktycznym każdej indywidualnej sprawy muszą zostać spełnione pozostałe kryteria przedmiotowe określające m.in., czy działanie usługodawcy odbywa się w warunkach ryzyka gospodarczego (a tym samym kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi).

Przepisy art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o VAT stanowią implementację do prawa krajowego art. 10 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej dyrektywą 2006/112/WE. Stosownie do art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy 2006/112/WE warunkiem posiadania statusu podatnika VAT jest prowadzenie samodzielnie w dowolnym miejscu jakiejkolwiek działalności gospodarczej bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Zgodnie z art. 10 ww. dyrektywy warunek, o którym mowa w art. 9 ust. 1, przewidujący, że działalność gospodarcza jest prowadzona samodzielnie, wyklucza opodatkowanie VAT pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą umową o pracę lub jakimikolwiek innymi więzami prawnymi tworzącymi stosunek prawny między pracodawcą a pracownikiem w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 12 stycznia 2009 r., sygn. akt I FPS 3/08: „w swoich orzeczeniach ETS wyznaczył dość wyraźne kryteria interpretacji pojęcia „samodzielna” działalność gospodarcza. Za taką działalność nie będzie mogła zostać uznana działalność gospodarcza, która wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a nadto nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością”.

Przedstawiając powyższe, należy wskazać, że rozstrzygnięcie w zakresie uznania czy działalność sportowa zawodników profesjonalnie uprawiających sport (sportowców i trenerów) - objęta jest zakresem działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT - wymaga przeanalizowania umów zawieranych przez nich z klubami sportowymi, w tym warunków, na jakich odbywa się świadczenie usług sportowych i trenerskich, sposobu kalkulacji wynagrodzenia, odpowiedzialności wobec osób trzecich, czyli czynników w istotny sposób określających samodzielność i stopień ryzyka ekonomicznego ponoszonego przez sportowca. Kwestie te mogą różnić się znacząco w każdym indywidualnym przypadku, w związku z tym konieczna jest analiza stanu faktycznego każdej sprawy.

Świadczenie za wynagrodzeniem usług sportowych przez zawodników profesjonalnie uprawiających sport na podstawie umów (kontraktów) i usług trenerskich przez trenerów podpisanych z klubami sportowymi spełnia przesłanki świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Aby jednak określona czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być wykonywana przez podatnika działającego w takim charakterze w ramach prowadzonej przez niego samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Jeżeli z zawartego kontraktu (umowy) np. o profesjonalne świadczenie usług sportowych/usług trenerskich, w którym określono warunki wykonywania tych usług oraz sposób kalkulacji wynagrodzenia, wynikałoby, że zawodnik nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykonaną usługę (odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie zlecenia ponosiłby wyłącznie zleceniodawca - klub sportowy), wówczas taki stosunek prawny nie miałby co do zasady charakteru samodzielnej działalności gospodarczej. W takim przypadku zawodnik/trener nie byłby co do zasady uznany za podatnika podatku od towarów i usług w związku ze świadczeniem usług sportowych na rzecz klubu.

W przypadku jednak wykonywania przez zawodnika działalności sportowej/trenera usług trenerskich na podstawie zawartej z klubem sportowym umowy określającej warunki wykonywania zleconych czynności oraz wynagrodzenie, z której to umowy wynikałoby, że zawodnik/trener ponosi osobiście odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonaną przez siebie usługę, zachodziłyby przesłanki do uznania prowadzonej działalności za podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż usługi sportowe i trenerskie świadczone przez zawodników/sportowców jak i trenerów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

– z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością;

Na mocy art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22–24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22–24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Klub prowadzi profesjonalną drużynę siatkarzy, która w kolejnych sezonach uczestniczy w rozgrywkach A, rozgrywkach o Puchar Polski oraz rozgrywkach klubowych organizowanych przez B. Klub prowadzi działalność opodatkowaną VAT w zakresie: sprzedaży biletów wstępu na ww. rozgrywki, sprzedaż usług reklamowych oraz wynajmu nieruchomości.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Klub zawarł umowy o świadczenie usług sportowych i reklamowych, z zawodnikami świadczącymi profesjonalne usługi sportowe oraz umowy o świadczenie usług trenerskich i reklamowych, z trenerami świadczącymi profesjonalne usługi trenerskie w zakresie prowadzenia drużyn siatkarskich.

Zatem, Wnioskodawca nie korzysta/nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku określonych w ustawie o VAT, ponieważ nie są spełnione warunki określone w ww. przepisach.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż okoliczności wymienione we wniosku, a w szczególności fakt, iż Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za działania zawodników/trenerów w zakresie świadczenia sportowych i trenerskich (odpowiedzialność tę ponoszą zawodnicy/trenerzy), wypełniają wskazane przesłanki, warunkujące uznanie realizowanych na rzecz Wnioskodawcy przez prowadzącego działalność gospodarczą zawodnika/trenera czynności za świadczenie usług. Wobec tego, że nie zostają łącznie spełnione kryteria, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie znajdzie także zastosowania wyłączenie, o którym mowa w tym przepisie.

Uwzględniając, iż z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, wskazać należy, że na zasadach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących usługi sportowe i trenerskie, w części w jakiej nabycia związane są ze sprzedażą opodatkowaną.

Ponadto prawo do odliczenia podatku naliczonego, przysługuje Wnioskodawcy również w odniesieniu do faktur wystawianych przez zawodników/trenerów z tytułu odpłatnego świadczenia usług marketingowych/reklamowych na rzecz Wnioskodawcy, jako że usługi te pozostają w bezpośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi podejmowanymi przez Wnioskodawcę.

Zatem, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowanie wyłączenie o którym mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.

Reasumując wskazać należy, że wynikające z powołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego, przysługuje gdy odliczenia dokonuje podatnik oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z tych względów, jak wskazano powyżej, Wnioskodawca występując jako nabywca usług świadczonych przez zawodników/trenerów opodatkowanych podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami VAT, ma prawo/będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z nich wynikającego w zakresie w jakim zakupy te związane są ze sprzedażą opodatkowaną.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem wydając interpretację indywidualną tut. organ ma uprawnienie jedynie do wskazania, czy Spółka, jako Wnioskodawca prawidłowo ocenia kwestię wpływu zaistnienia opisanej sytuacji faktycznej i zdarzenia przyszłego na jej obowiązki i uprawnienia wynikające z unormowań prawa podatkowego. Interpretacja dotyczy zatem wyłącznie praw i obowiązków Wnioskodawcy (w niniejszej sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur), nie zaś jej kontrahentów. Z tych też względów - mając na uwadze, że Spółka jest stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług - zaznacza się, iż interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla zawodników/trenerów, którzy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinni wystąpić z odrębnymi wnioskami o jej udzielenie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tych podmiotów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.