IBPP2/4512-99/15/JJ | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki 8% w podatku od towarów i usług dla opodatkowania sprzedaży karnetów wstępu do klubu fitness (na siłownię, saunę oraz zajęcia aerobowe)
IBPP2/4512-99/15/JJinterpretacja indywidualna
  1. karnet
  2. klub
  3. podstawa opodatkowania
  4. stawki podatku
  5. świadczenie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 stycznia 2015r. (data wpływu 3 lutego 2015r.), uzupełnionym pismem z 10 kwietnia 2015r. (data wpływu 10 kwietnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania preferencyjnej stawki 8% w podatku od towarów i usług dla opodatkowania sprzedaży karnetów wstępu do klubu fitness (na siłownię, saunę oraz zajęcia aerobowe) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania preferencyjnej stawki 8% w podatku od towarów i usług dla opodatkowania sprzedaży karnetów wstępu do klubu fitness (na siłownię, saunę oraz zajęcia aerobowe).

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 kwietnia 2015r. (data wpływu 10 kwietnia 2015r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną oraz prowadzi klub fitness i oferuje usługi związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej. W zakres świadczonych usług wchodzą: usługi wstępu na siłownię, usługi udziału w zajęciach aerobowych, usługi wstępu na saunę. Usługi te sprzedawane są w formie różnego rodzaju karnetów wstępu.

W klubie można zakupić karnety wstępu: pojedyncze, miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne. Poprzez zakup karnetu wstępu klient nabywa prawo do wstępu, określoną lub dowolną ilość razy, w dogodnym dla siebie czasie: na siłownię, do sauny oraz prawo do udziału w zajęciach aerobowych. Karnet wstępu nie uprawnia do skorzystania z dodatkowych usług np. usług masażu, porad dietetyka, napojów, odżywek.

Usługa wstępu na siłownię świadczona w ramach karnetu wstępu obejmuje wyłącznie korzystanie z dostępnych na niej przyrządów. W szczególności jej zakres nie rozciąga się na uprawnienie do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na siłowni przez instruktora. Wnioskodawca nie świadczy usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, a usługi związane z poprawą kondycji fizycznej. Nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym ani związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

W piśmie z 10 kwietnia 2015r. Wnioskodawca wyjaśnił, że Karnety wstępu do klubu fitness obejmują usługę trenera personalnego. Trener personalny lub instruktor znajduje się na Sali podczas świadczeń osób korzystających z siłowni lub zajęć aerobiku. Trener personalny lub instruktor dba o bezpieczeństwo ćwiczących. Trener personalny lub instruktor nie prowadzi indywidualnych zajęć. Trener personalny pokazuje jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia oraz jak prawidłowo korzystać z urządzeń. Korzystanie z siłowni oraz z zajęć aerobiku możliwe jest bez ograniczeń czasowych. Osoby biorące udział w zajęciach aerobiku stanowią zorganizowaną grupę trenującą pod nadzorem instruktora. Klienci nie dokonują dodatkowej zapłaty za usługi trenera personalnego lub instruktora.

Ponadto Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wycofał pytanie oznaczone we wniosku nr 2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy karnety wstępu do klubu fitness (jednorazowe wejście do klubu fitness, miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) mogą być w całości opodatkowane 8% stawką podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. usługa wstępu do klubu fitness i korzystanie z urządzeń i przyrządów powinna być opodatkowana stawką w wysokości 8 proc. jako „usługa związana z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”.

30 stycznia 2014 r. kwestią opodatkowania VAT usługi wstępu do klubu fitness pierwszy raz zajął się Naczelny Sąd Administracyjny. W wydanym rozstrzygnięciu (I FSK 311/13) NSA zdecydował, że usługa wstępu do klubu fitness podlega 8-proc. stawce VAT. W ocenie sądu stanowisko organu podatkowego, zgodnie z którym „usługa związana z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” dotyczy tylko usługi, która polega wyłącznie na samym wstępie, biernym uczestnictwie, bez możliwości aktywnego korzystania z urządzeń znajdujących się w danym obiekcie i tym samym nie jest nią usługa wstępu do klubu fitness, jest nieprawidłowe. W ocenie NSA, akceptacja interpretacji dokonanej przez organ spowodowałaby, że analizowana regulacja nie miałaby zastosowania do żadnej sytuacji, co byłoby sprzeczne z założeniem racjonalnego ustawodawcy.

Zdaniem NSA pojęcie „usługi związanej z rekreacją - wyłącznie w zakresie "wstępu”, podlegającej opodatkowaniu 8-proc. stawką VAT, obejmuje usługi wstępu do klubu fitness, które upoważniają klienta do korzystania z urządzeń i przyrządów znajdujących się w tym klubie.

W opinii sądu prawo do zastosowania 8-proc. stawki VAT do usługi wstępu do klubu fitness wynika z wykładni przepisów ustawy o VAT oraz z regulacji prawa unijnego. Wprowadzenie 8% stawki podatku VAT na usługi wstępu do klubu fitness ma na celu rozpowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez udostępnienie tych usług i obniżenie ich kosztów.

Wyżej wymienione orzeczenie NSA należy ocenić pozytywnie. Stanowisko organów podatkowych zakładające, że usługa wstępu do klubu fitness nie jest „usługą związaną z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”, ponieważ obejmuje czynne uczestnictwo i zapewnia możliwość aktywnego korzystania z urządzeń znajdujących się w danym klubie, nie znajduje zarówno prawnego, jak i logicznego uzasadnienia. NSA trafnie zauważył, iż już samo pojęcie rekreacji wiąże się nierozłącznie z aktywnością.

Usługi wstępu do klubu fitness niewątpliwie służą propagowaniu zdrowego trybu życia i ich rozwój leży w interesie publicznym, rozstrzygnięcie NSA jest zgodne z celem wprowadzenia obniżonej stawki VAT na „usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”.

Akceptacja niektórych stanowisk organów podatkowych oznaczałoby, że przepis przewidujący możliwość zastosowania stawki obniżonej do tych usług byłby w praktyce pusty (martwy), gdyż nie sposób wyobrazić sobie wstęp do klubu fitness i brak korzystania z urządzeń w nich się znajdujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną oraz prowadzi klub fitness i oferuje usługi związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej. W zakres świadczonych usług wchodzą: usługi wstępu na siłownię, usługi udziału w zajęciach aerobowych, usługi wstępu na saunę. Usługi te sprzedawane są w formie różnego rodzaju karnetów wstępu.

W klubie można zakupić karnety wstępu: pojedyncze, miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne. Poprzez zakup karnetu wstępu klient nabywa prawo do wstępu, określoną lub dowolną ilość razy, w dogodnym dla siebie czasie: na siłownię, do sauny oraz prawo do udziału w zajęciach aerobowych. Karnet wstępu nie uprawnia do skorzystania z dodatkowych usług np. usług masażu, porad dietetyka, napojów, odżywek.

Usługa wstępu na siłownię świadczona w ramach karnetu wstępu obejmuje wyłącznie korzystanie z dostępnych na niej przyrządów. W szczególności jej zakres nie rozciąga się na uprawnienie do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na siłowni przez instruktora. Wnioskodawca nie świadczy usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, a usługi związane z poprawą kondycji fizycznej. Nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym ani związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

Karnety wstępu do klubu fitness obejmują usługę trenera personalnego. Trener personalny lub instruktor znajduje się na Sali podczas świadczeń osób korzystających z siłowni lub zajęć aerobiku. Trener personalny lub instruktor dba o bezpieczeństwo ćwiczących. Trener personalny lub instruktor nie prowadzi indywidualnych zajęć. Trener personalny pokazuje jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia oraz jak prawidłowo korzystać z urządzeń. Korzystanie z siłowni oraz z zajęć aerobiku możliwe jest bez ograniczeń czasowych. Osoby biorące udział w zajęciach aerobiku stanowią zorganizowaną grupę trenującą pod nadzorem instruktora. Klienci nie dokonują dodatkowej zapłaty za usługi trenera personalnego lub instruktora.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą możliwości zastosowania preferencyjnej stawki 8% podatku od towarów i usług dla sprzedaży karnetów wstępu do klubu fitness (jednorazowe wejście do klubu fitness, miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

-poz. 179 – usług związanych z działalnością obiektów sportowych – PKWiU 93.11.10.0;

-poz. 182 – usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu:

- na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,

- do obiektów kulturalnych

-bez względu na symbol PKWiU;

-poz. 183 – usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – bez względu na symbol PKWiU;

-poz. 184 – usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU;

-poz. 185 – wstępu na imprezy sportowe – bez względu na symbol PKWiU.

Przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia „rekreacja”, aby zatem poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak, np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię”, czy do parku rozrywki).

Co do zasady, zróżnicowanie ceny biletu wstępu np. w zależności od rodzaju usług związanych z rekreacją, do skorzystania z których dany bilet uprawnia (np. do pomieszczenia siłowni, w którym znajdują się urządzenia do ćwiczeń siłowych, czy też do pomieszczenia do ćwiczeń aerobowych (fitness) oraz sauny) nie ma wpływu na wysokość stawki podatku, która ma zastosowanie do ich sprzedaży.

Pojęcie „Usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu np. na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną, lecz są opodatkowane stawką podstawową.

Zatem stawkę obniżoną VAT stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą do tych usług.

Powyższa interpretacja przepisów ustawy jest zgodna z linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, w szczególności ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13.

Należy jednakże zaznaczyć, że w ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie »usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu« odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie »wyłącznie w zakresie wstępu« należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową” (pkt 4.5 uzasadnienia).

W sprawie będącej przedmiotem wniosku Wnioskodawca w klubie fitness świadczy usługi związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej. W zakres świadczonych usług wchodzą: usługi wstępu na siłownię, usługi udziału w zajęciach aerobowych, usługi wstępu na saunę.

W ocenie tut. Organu charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług, wymienionych w opisie sprawy, oceniany przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „rekreacji” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „usługi związane z rekreacją”. Wnioskodawca – jak wynika z opisu sprawy – świadczy ww. usługi sprzedając karnety wstępu. Usługa wstępu na siłownię obejmuje wyłącznie korzystanie z dostępnych na niej przyrządów. W szczególności, jak wskazał we wniosku Wnioskodawca, jej zakres nie rozciąga się na uprawnienie do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na siłowni przez instruktora. Opisane karnety wstępu do klubu fitness obejmują wprawdzie usługę trenera personalnego, jednakże trener personalny lub instruktor nie prowadzi indywidualnych zajęć. Trener personalny pokazuje jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia oraz jak prawidłowo korzystać z urządzeń. Trener personalny lub instruktor dba o bezpieczeństwo ćwiczących. Osoby biorące udział w zajęciach aerobiku stanowią zorganizowaną grupę trenującą pod nadzorem instruktora. Świadczone przez Wnioskodawcę ww. usługi są związane z normalnym typowym użytkowaniem klubu fitness.

Jak wskazano wyżej dla usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu) – na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – stosuje się stawkę podatku obniżoną do wysokości 8%.

Odnosząc przedstawione we wniosku okoliczności do obowiązujących przepisów prawa należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie sprzedaż karnetów wstępu, które obejmują wyłącznie korzystanie z dostępnych przyrządów znajdujących się na terenie klubu fitness i nie obejmują indywidualnie prowadzonych zajęć przez instruktora personalnego (trenera), można sklasyfikować jako „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”, o których mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, w związku z czym Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% na świadczone usługi.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu stanu faktycznego, w szczególności gdyby usługi świadczone w ramach karnetów wstępu dotyczyły również usług trenera personalnego, który prowadziłby indywidualne zajęcia z klientami, powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.