ITPB3/4510-539/15/PS | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy CIT w przypadku przekazania dochodu na budowę ośrodka szkoleniowego przez klub sportowy.
ITPB3/4510-539/15/PSinterpretacja indywidualna
  1. dochody wolne od podatku
  2. klub sportowy
  3. stowarzyszenia
  4. szkolenie
  5. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy – jest prawidłowe, pod warunkiem przeznaczenia i wydatkowania dochodu na cele określone w tym przepisie w roku podatkowym lub w roku po nim następującym.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, sportową spółka akcyjną, będącą klubem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715).

Wnioskodawca planuje wziąć udział w dofinansowaniu budowy ośrodka treningowego, składającego się z 6 boisk do gry w piłkę nożną, budynku z zapleczem socjalnym, szatniami, gabinetami masażu, itp., który ma być wykorzystywany w celach związanych ze szkoleniem piłkarskim dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, jak również organizacją rozgrywek piłkarskich na boiskach. Ośrodek ma zostać wybudowany na działce stanowiącej własność gminy, będącej w użytkowaniu stowarzyszenia, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, prowadzącego szkółkę sportową.

Wnioskodawca rozważa przeprowadzenie dofinansowania w jednym z dwóch niżej opisanych wariantów:

Wariant I

Wnioskodawca przekaże część swoich dochodów na rzecz stowarzyszenia, które przeprowadzi inwestycję polegającą na budowie ośrodka treningowego opisanego powyżej. Ośrodek treningowy będzie w przeważającej mierze wykorzystywany w celach związanych ze szkoleniem piłkarskim dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, jak również organizacją rozgrywek piłkarskich na boiskach. Z ośrodka treningowego korzystać będą w szczególności członkowie szkółki piłkarskiej, którzy nie muszą być jednocześnie członkami wnioskującego klubu sportowego. Przewidywane jest również udostępnianie boisk (np. w określonych dniach i godzinach) innym grupom, niż członkowie szkółki sportowej.

Wariant II

Wnioskodawca zawrze ze stowarzyszeniem umowę o realizację wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na budowie opisanego powyżej ośrodka treningowego. W ramach umowy strony określą warunki współpracy w zakresie realizacji budowy i zarządzania ośrodkiem. Między innymi Wnioskodawca zobowiąże się do przekazania części swoich dochodów na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W umowie zostanie zastrzeżone, że środki finansowe przekazane przez Wnioskodawcę mogą być przeznaczone wyłącznie na budowę ośrodka oraz organizowanie na nim szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia.

Z boiska korzystać będą w szczególności członkowie szkółki piłkarskiej. Którzy nie muszą być jednocześnie członkami wnioskującego klubu sportowego. Przewidywane jest również udostępnianie boiska (np. w określonych dniach i godzinach) innym grupom, niż członkowie szkółki sportowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w wariancie I cała kwota dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę (klub sportowy), przekazanych na rzecz stowarzyszenia z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ośrodka treningowego, który ma być przeznaczony m.in. na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  2. Czy w wariancie II kwota dochodów osiągniętych przez wnioskodawcę (klub sportowy) przekazanych w celu budowy ośrodka treningowego, która będzie realizowana w ramach wspólnego przedsięwzięcia, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  3. Czy w przypadku przeznaczenia wybudowanego ośrodka treningowego częściowo na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, a w części na inne cele, na zasadach opisanych w stanie faktycznym, cała kwota dochodów Wnioskodawcy przekazanych na rzecz budowy boiska będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu, że w umowie o wspólne przedsięwzięcie zostanie zastrzeżone, że środki finansowe przekazane przez Wnioskodawcę mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w tym przepisie...
  4. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie trzecie - czy możliwe jest określenie części dochodów Wnioskodawcy przekazanych na realizację wspólnego przedsięwzięcia i podlegających zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku przeznaczenia wybudowanego ośrodka treningowego częściowo na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, a w części na inne cele...

Zaznaczenia wymaga w tym miejscu, że w odpowiedzi na wezwanie organu z dnia 17 listopada 2015 r., znak ITPB3/4510-539/15-2/PS, do zindywidualizowania przedstawionego zdarzenia przyszłego, w uzupełnieniu wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że podtrzymuje wszystkie pytania wskazane we wniosku. Niemniej jednak w przypadku uznania przez organ, że ograniczenie się do jednego z dwóch wariantów jest konieczne, to w związku ze zindywidualizowaniem zdarzenia przyszłego (wariant II) Wnioskodawca podtrzymuje pytania nr 2 – 4 określone we wniosku.

W związku z powyższym przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania drugiego, trzeciego i czwartego.

Ad. 1)

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku opisanego w zdarzeniu przyszłym wariantu I, cała kwota dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę (klub sportowy), przekazanych na rzecz stowarzyszenia z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ośrodka treningowego opisanego w stanie faktycznym, który ma być przeznaczony m.in. na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do ww. przepisu wolne od podatku są: (...) dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia.

Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 1b zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

W ocenie Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym (wariant I) zachodzą warunki opisane w przytoczonych wyżej przepisach. Uprawniające Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodów Wnioskodawcy w części, która zostanie przeznaczona na budowę boiska. Zdaniem Wnioskodawcy budowa ośrodka treningowego, który ma być przeznaczony na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy stanowi realizację celów określonych w tym przepisie. Za realizowanie tych celów należy bowiem uznać wszelkie wydatki związane ze szkoleniem i współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia. Mogą to więc być również wydatki na zapewnienie infrastruktury służąc celom szkolenia i współzawodnictwa sportowego takich osób.

Okoliczność, że to nie Wnioskodawca dokonywać będzie realizacji inwestycji polegającej na budowie ośrodka pozostaje jego zdaniem bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia. Z omawianego przepisu nie wynika bowiem, że dochody klubów sportowych podlegają zwolnieniu z opodatkowania jedynie w sytuacji, gdy ich przeznaczenie na cele określone w przepisie ma charakter bezpośredni - tj. kiedy przeznaczane są na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, będących członkami klubu sportowego dokonującego tego typu wydatków. Należy wiec uznać, że skoro środki finansowe stanowiące część dochodów Wnioskodawcy zostaną wydatkowane przez klub sportowy i ostatecznie służyć będą realizacji celów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to dochody Wnioskodawcy w części przekazanej stowarzyszeniu z przeznaczeniem na budowę ośrodka, będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania na mocy wskazanego przepisu. Ponadto zdaniem Wnioskodawcy umożliwienie korzystania z ośrodka treningowego innym grupom, niż osoby wskazane w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy nie wpłynie na zakres, w jakim dochody Wnioskodawcy przeznaczone na budowę ośrodka podlegać będą zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, o ile podstawowym przeznaczeniem ośrodka pozostanie realizacja celów określonych w powoływanym przepisie.

Ad. 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku opisanego w zdarzeniu przyszłym wariantu II cała kwota dochodów osiągniętych przez wnioskodawcę (klub sportowy) przekazanych w celu budowy ośrodka treningowego, która będzie realizowana w ramach wspólnego przedsięwzięcia, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przypadku budowy ośrodka treningowego w ramach wspólnego przedsięwzięcia Wnioskodawca przeznaczy część swoich dochodów bezpośrednio na realizację inwestycji, którą wykona wspólnie ze stowarzyszeniem. Ośrodek treningowy przeznaczony będzie na cele określone w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc jego budowa stanowić będzie realizację celów określonych w przepisie, jako wydatek na zapewnienie infrastruktury.

Okoliczność, że dzieci i młodzież mogą nie być członkami klubu sportowego (Wnioskodawcy) pozostaje w jego ocenie bez wpływu na możliwość korzystania ze zwolnienia (patrz. Argumentacja ad. 1).

W odniesieniu do umożliwienia korzystania z ośrodka innym grupom niż wskazane w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca podtrzymuje argumentację przedstawioną w stanowisku dotyczącym pytania 1.

Ad. 3)

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku przeznaczenia wybudowanego ośrodka częściowo na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, a w części na inne cele, na zasadach opisanych w stanie faktycznym, przy założeniu, że w umowie o wspólne przedsięwzięcie zostanie zastrzeżone, że środki finansowe przekazane przez Wnioskodawcę mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy, cała kwota dochodów Wnioskodawcy przekazanych na rzecz budowy ośrodka będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie tego przepisu. Przy dokonaniu wskazanego zastrzeżenia w umowie o wspólne przedsięwzięcie, które to zastrzeżenie będzie zgodne z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 3531 k.c. należałoby uznać, że kwota przekazana przez Wnioskodawcę na budowę ośrodka, służy zaspokajaniu celów określonych w przepisie art. 17 ust 1 pkt 5a ustawy o podatku odchodowym od osób prawnych.

Niezależnie od powyższego Wnioskodawca wskazuje, że w jego ocenie umożliwienie korzystania z ośrodka treningowego innym grupom, niż osoby wskazane w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy nie wpłynie na zakres, w jakim dochody Wnioskodawcy przeznaczone na budowę tego ośrodka podlegać będą zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, o ile podstawowym przeznaczeniem powstałej infrastruktury pozostanie realizacja celów określonych w powoływanym przepisie.

Ad. 4)

Zdaniem Wnioskodawcy częściowe udostępnienie ośrodka na cele inne, niż wymienione w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy nie będzie skutkować obniżeniem kwoty dochodu przekazanego przez Wnioskodawcę na budowę ośrodka, która podlega zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli w podstawowym zakresie ośrodek przeznaczony będzie na realizacje celów określonych w tym przepisie.

Niemniej jednak, jeżeli w przypadku częściowego udostępnienia ośrodka innym osobom, niż określone w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy, nie jest możliwe zwolnienie z opodatkowania całego dochodu Wnioskodawcy przeznaczonego na jego budowę, to w ocenie Wnioskodawcy możliwe jest dokonanie podziału tego dochodu i określenie części dochodu, podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy. W tym celu konieczne byłoby określenie odpowiedniego klucza, według którego podział taki byłby dokonywany. Zdaniem Wnioskodawcy podział mógłby być dokonany w oparciu o parytet osób korzystających z boiska, które byłyby osobami określonymi w przepisie 17 ust. 1 pkt 5a ustawy i parytet innych osób. Na przykład jeżeli w łącznej liczbie osób korzystających z ośrodka treningowego 80% stanowiłyby dzieci i młodzież w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, a 20% pozostałe osoby, to zwolnieniu z opodatkowania podległoby 80% dochodu Wnioskodawcy przekazanego na budowę ośrodka.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe, pod warunkiem przeznaczenia i wydatkowania dochodu na cele określone w tym przepisie w roku podatkowym lub w roku po nim następującym.

Działalność klubów sportowych reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, a klub sportowy działa jako osoba prawna.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest sportową spółką akcyjną, będącą klubem sportowym i planuje wziąć udział w dofinansowaniu budowy ośrodka treningowego, składającego się z 6 boisk do gry w piłkę nożną, budynku z zapleczem socjalnym, szatniami, gabinetami masażu, itp., który ma być wykorzystywany w celach związanych ze szkoleniem piłkarskim dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, jak również organizacją rozgrywek piłkarskich na boiskach. Ośrodek ma zostać wybudowany na działce stanowiącej własność gminy, będącej w użytkowaniu stowarzyszenia, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, prowadzącego szkółkę sportową.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest – z zastrzeżeniem wypadków, o których mowa w art. 21 i 22 - dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast dochód ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 albo w art. 7a ust. 1 tej ustawy po odliczeniu wartości wskazanych w art. 18 ust. 1.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia.

Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną. (art. 2. ustawy o sporcie). Oznacza to, że na mocy przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie przedmiotowe dotyczy dochodów klubów sportowych, realizujących cele i zadania w zakresie kultury fizycznej, o ile zostaną one przeznaczone i faktycznie wydatkowane w roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w określonych kategoriach wiekowych.

Omawiane zwolnienie ma charakter przedmiotowo - podmiotowy. Przysługuje bowiem wyłącznie określonym podmiotom (osobom prawnym, które są klubami sportowymi). Jednocześnie nie obejmuje ono wszystkich ich dochodów, a wyłącznie te, które są przeznaczone na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obejmuje tylko niektóre dochody klubów sportowych. Są to tylko i wyłącznie te dochody, które są przez kluby sportowe przeznaczane na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia.

Warunkiem koniecznym do zastosowania tego zwolnienia jest również przeznaczenie i wydatkowanie tego dochodu na cele wskazane w tym przepisie w roku podatkowym lub w roku po nim następującym.

A zatem w przypadku nie przeznaczenia i wydatkowania dochodu osiągniętego przez klub sportowy na cel – przewidziany w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy w roku podatkowym bądź w roku następującym po nim, będzie skutkowało ustawowym obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach (art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Warto dodać w tym miejscu, ze co do zasady kluby sportowe i inne organizacje, które przeznaczają dochody na cele kultury fizycznej i sportu, korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakładając że preferowane cele zostały wymienione w ich statutach. Przepis ten nie nakłada obowiązku wydatkowania dochodu w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. W przypadku takich podmiotów zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy nie stanowi w ich przypadku ulgi, a jedynie ogranicza więc ulgę w stosunku do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

Art. 17 ust. 1 pkt 5a stanowi więc w istocie ulgę dla tych klubów sportowych, które nie mają przepisów statutowych pozwalających na korzystanie ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. W takim przypadku podmioty te mogą korzystać z ulgi o „węższym zakresie”, ale nie stawia się im wymagać dotyczących posiadania i treści statutu.

W ustawie o sporcie nie zostało zdefiniowane pojęcie szkolenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odwołując się do wykładni literalnej tego pojęcia, szkolenie oznacza kształcenie kogoś w określonej dziedzinie, najczęściej w trybie skróconym, na kursach itp.

Natomiast pojęcie współzawodnictwa sportowego zostało wyjaśnione w nieobowiązującej już ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym. W ustawie tej ustawodawca określił tym terminem rywalizację indywidualna i zbiorową osób zmierzającą do uzyskania właściwych dla danej dziedziny sportu rezultatów.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca zawrze ze stowarzyszeniem umowę o realizację wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na budowie opisanego na wstępie ośrodka treningowego. W ramach umowy strony określą warunki współpracy w zakresie realizacji budowy i zarządzania ośrodkiem. Między innymi Wnioskodawca zobowiąże się do przekazania części swoich dochodów na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W umowie zostanie zastrzeżone, że środki finansowe przekazane przez Wnioskodawcę mogą być przeznaczone wyłącznie na budowę ośrodka oraz organizowanie na nim szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje stwierdzić należy, że dochód Wnioskodawcy w części przekazanej stowarzyszeniu na budowę ośrodka oraz organizowanie na nim szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, należy uznać za dochód wydatkowany na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przekazanie środków finansowych na budowę ośrodka służącego szkoleniu i współzawodnictwu dzieci i młodzieży w preferowanych przez ustawodawcę kategoriach wiekowych uznać należy bowiem za wydatkowanie ich zgodnie z dyspozycją omawianego przepisy art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy, jako wydatkowanie ich na infrastrukturę umożliwiająca realizację celów wskazanych w tym przepisie.

Dodać należy również, ze okoliczność korzystania z boiska przez członków szkółki piłkarskiej, którzy nie muszą być jednocześnie członkami Wnioskującego klubu sportowego, czy też innych grup, niż członkowie szkółki sportowej, nie będzie miało wpływu na warunki zastosowania zwolnienia przedmiotowego, skoro w umowie o wspólne przedsięwzięcie zostanie zastrzeżone, że środki finansowe przekazane przez Wnioskodawcę mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w tym przepisie.

Zgodzić należy się zatem ze stanowiskiem Spółki, że kwota dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę (klub sportowy) przekazanych w celu budowy ośrodka treningowego, która będzie realizowana w ramach wspólnego przedsięwzięcia, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ale pod warunkiem przeznaczenia i wydatkowania tego dochodu na cele określone w tym przepisie w roku podatkowym lub w roku po nim następującym.

Zgodzić należy się również, że w przypadku przeznaczenia wybudowanego ośrodka częściowo na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży preferowanych przez ustawodawcę, a w części na inne cele, ale, przy założeniu, że w umowie o wspólne przedsięwzięcie zostanie zastrzeżone, że środki finansowe przekazane przez Wnioskodawcę mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy, cała kwota dochodów Wnioskodawcy przekazanych na rzecz budowy ośrodka będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie tego przepisu.

W konsekwencji odpowiedź na pytanie czwarte jest bezprzedmiotowa.

Końcowo zastrzec należy, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), toteż stosowane muszą być w sposób ścisły.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.