IPPP3/4512-771/15-2/ISZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach klubu sportowego
IPPP3/4512-771/15-2/ISZinterpretacja indywidualna
 1. fundacje
 2. klub sportowy
 3. podatek
 4. sport
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki określenia wysokości podatku należnego -> Określenie wysokości podatku należnego w handlu i gastronomii
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach klubu sportowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach klubu sportowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Fundacja A. (dalej: Fundacja lub Wnioskodawca) jest polską osobą prawną, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy). Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (j.t. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.; dalej: ustawa o fundacjach) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r Nr 127, poz. 857 ze zm.; dalej: ustawa o sporcie).

Fundacja została założona celem realizacji zadań statutowych w zakresie promocji sportu, zdrowego trybu życia, ochrony zdrowia, oświaty oraz kultury - to jest, w tym w szczególności: szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w tenisa ziemnego oraz przekazywanie porad i informacji o nawykach i zasadach dotyczących zdrowego trybu życia. Realizacja celów statutowych ma następować poprzez prowadzenie klubu sportowego - Szkoła tenisa A., w ramach którego będzie organizowane odpłatne szkolenie dzieci i młodzieży (organizacja zajęć tenisowych). W związku z tym, Fundacja (w ramach klubu sportowego Szkoła tenisa A.) będzie świadczyć usługi szkoleniowe na rzecz dzieci i młodzieży w zamian za określoną odpłatność (będzie to tzw. działalność statutowa odpłatna). Jednocześnie, klub sportowy Szkoła tenisa A. ma zostać wpisany do rejestru klubów sportowych prowadzonego przez właściwy związek sportowy, zaś podopieczni Fundacji (szkoleni w ramach klubu sportowego) będą mogli występować w oficjalnych rozgrywkach jako członkowie klubu sportowego.

Założeniem jest, iż odpłatność z tytułu szkolenia dzieci i młodzieży jest określona przez Fundację na poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji (klubu sportowego Szkoła tenisa A.). Ewentualny dochód (zysk) jaki zostanie osiągnięty w związku z tym szkoleniem zostanie przekazany na realizację celów statutowych Fundacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 43 ust. 1 pkt 32 i art. 43 ust. 18 ustawy o VAT, Fundacja jest uprawniona do stosowania zwolnienia z VAT do usług szkoleniowych (organizacji zajęć tenisowych w ramach klubu sportowego Szkoła tenisa A.) świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 32 i art. 43 ust. 18 ustawy o VAT, Fundacja jest uprawniona do stosowania zwolnienia z VAT do usług szkoleniowych (organizacji zajęć tenisowych w ramach klubu sportowego Szkoła tenisa A.) świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym,

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 18 ustawy o VAT, zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Z powyższych regulacji wynika, że Fundacja powinna mieć możliwość stosowania zwolnienia z VAT w odniesieniu do usług szkolenia dzieci i młodzieży (w zakresie gry w tenisa ziemnego), jeśli:

 1. Fundacja może zostać uznana za klub sportowy o określonych celach statutowych (warunek podmiotowy),
 2. Fundacja nie jest nastawiona na osiąganie zysków, względnie przeznacza osiągnięty zysk na kontynuację / doskonalenie świadczonych usług (warunek podmiotowy),
 3. usługi Fundacji są konieczne do organizowania i uprawiania sportu oraz są świadczone na rzecz osób uprawiających sport oraz nie stanowią usług „wyłączonych” z zakresu zwolnienia (warunek przedmiotowy).

W ocenie Fundacji, wszystkie powyższe warunki są spełnione, dlatego też Fundacja powinna być uprawniona do stosowania zwolnienia z VAT dla świadczonych usług szkoleniowych.

Ad (a)

Jak stanowi art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie, sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o sporcie, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Co istotne, w świetle art. 3 ust. 2 ustawy o VAT, klub sportowy działa jako osoba prawna.

Z przepisów ustawy o sporcie można więc wywieść, iż podmiot posiadający osobowość prawną prowadzący działalność sportową powinien być traktowany jako klub sportowy. W tym zakresie więc ustawodawca nie wprowadza ograniczeń odnośnie formy prawnej, w której funkcjonują kluby sportowe, pod warunkiem, iż posiadają osobowość prawną (na rynku funkcją kluby sportowe zarówno w formie spółek akcyjnych - szczególnie kluby sportowe występujące w ligach profesjonalnych - jak również kluby sportowe w formie stowarzyszeń czy fundacji - szczególnie kluby sportowe w niższych klasach rozgrywkowych i kluby promujące sport amatorski).

Jednocześnie, jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o fundacjach, fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Z powyższego wynika, iż za klub sportowy można uznać każdy podmiot, który posiada osobowość prawną, jeśli realizuje działalność sportową. Nie ma więc znaczenia, czy taki klub sportowy działa w formie spółki kapitałowej, stowarzyszenia czy fundacji, istotne jest posiadanie osobowości prawnej i prowadzenie działalności w zakresie sportu. Skoro więc Fundacja posiada osobowość prawną (jest wpisana do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy) i działa w zakresie sportu (taki jest jej główny cel statutowy), to znaczy, że prowadzi klub sportowy (Szkoła tenisa A.) o określonych celach statutowych. Innymi słowy, działalność Fundacji spełnia jeden z warunków podmiotowych określonych w ustawie o VAT (świadczenie usług poprzez klub sportowy).

Ad (b)

Jak wskazano w stanie faktycznym, Fundacja zamierza prowadzić działalność ukierunkowaną na realizację celów statutowych (promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży). Realizacja tych celów może być dokonywana poprzez prowadzenie klubu sportowego - Szkoła tenisa A. - w ramach którego będzie odbywać się odpłatne szkolenie dzieci i młodzieży (tzw. działalność statutowa odpłatna).

Istotne jest jednak to, iż Fundacja zakłada świadczenie usług (działalność statutowa odpłatna) na poziomie kosztów, tj. za odpłatność mającą pokryć koszty jej działalności (ewentualny zysk jest przeznaczany na działalność statutową, w tym na organizację turniejów, czy pikników rodzinnych). Generalnie, charakter Fundacji wskazuje, iż jej działalność powinna mieć głównie wymiar „non-profit”, zaś ewentualne zyski powinny być przeznaczane na realizację celów statutowych.

Oznacza to więc, iż Fundacja nie dąży do osiągania zysków, w szczególności w odniesieniu do prowadzonych usług szkolenia dzieci i młodzieży, zaś ewentualne zyski mają charakter „marginalny” i są dystrybuowane dla pokrycia kosztów realizacji celów statutowych. Oznacza to więc, iż działalność Fundacji spełnia jeden z warunków podmiotowych określonych w ustawie o VAT (prowadzenie działalności „non-profit”).

Ad (c)

Nie ulega wątpliwości, że usługi szkolenia dzieci i młodzieży realizowane przez Fundację stanowią usługi konieczne do organizowania i uprawiania sportu, których odbiorcą jest osoba uprawiająca sport. Usługi Fundacji są konieczne dla właściwego uprawiania (organizowania) tenisa ziemnego, prowadzą bowiem do nauki i wykształcenia wiedzy / umiejętności tenisowych u przyszłych (potencjalnych) zawodników (amatorów lub profesjonalistów). Odbiorcami tych usług bezpośrednio są osoby uprawiające sport, czyli podopieczni Fundacji, którzy trenują w klubie sportowym prowadzonym przez Fundację w ramach swoich celów statutowych. Jednocześnie, nie są to usługi wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT (gdyż są to usługi szkoleniowe, a nie np. reklamowe czy wynajem obiektów sportowych). Oznacza to więc, iż usługi Fundacji (szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego) spełniają warunki przedmiotowe do objęcia ich zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

W świetle powyższego, nie ulega wątpliwości, iż usługi szkolenia dzieci i młodzieży realizowane przez Fundację - w ramach klubu sportowego Szkoła tenisa A. - mogą korzystać ze zwolnienia z VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT i art. 43 ust. 18 ustawy o VAT. Stanowisko to zresztą jest zgodne z aktualną praktyką organów podatkowych.

Powyższa konkluzja jest zgodna z aktualną praktyką organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 4 maja 2015 r., sygn. IBPP2/4512-92/15/WN, potwierdzono prawo do stosowania zwolnienia z VAT przez fundację prowadzącą zajęcia sportowe na rzecz dzieci (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT). W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. ILPP2/4512-1-207/15-4/EN, czy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 października 2014 r., sygn. ILPP2/443-1058/14-3/MR, również potwierdzono prawo do stosowania zwolnienia z VAT (na analogicznych podstawach), przy założeniu, iż działalność sportowa jest prowadzona w formie klubu sportowego.

Na marginesie Fundacja podkreśla, iż stosowanie zwolnienia z VAT dla opisanych powyżej usług będzie również zgodne z regulacjami prawa unijnego oraz intencją ustawodawcy unijnego odnośnie wprowadzenia obligatoryjnych zwolnień dla usług świadczonych w interesie publicznym. Jednym z takich zwolnień jest zwolnienie z VAT usług związanych ze sportem realizowanych przez podmioty o profilu „non-profit”. Skoro Fundacja jest takim podmiotem i niewątpliwe świadczy usługi związane ze sportem, to powinna być uprawniona do stosowania zwolnienia z VAT (również na gruncie prawa unijnego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W obowiązujących przepisach dotyczących podatku od towarów i usług ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania dostawy towarów lub świadczenia usług obniżonymi stawkami podatku a także zastosowanie zwolnienia.

I tak zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Ponadto w świetle art. 43 ust. 18 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Zastosowanie zwolnienia dla usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym doznaje pewnych ograniczeń - ze względu na cel tej usługi, jak również status usługodawcy i usługobiorcy. Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z tego zwolnienia są podmioty będące klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Ponadto, świadczone usługi muszą być wykonywane na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Jednocześnie świadczone usługi muszą być ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim.

Niespełnienie chociażby jednej z wymienionych przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie omawianej regulacji.

Powołany powyżej art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi odzwierciedlenie regulacji zawartych w art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347, s. 1 ze zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Zgodnie z brzmieniem ustawy, zwolnieniu podlegają usługi „ściśle” związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym. Przepisy ustawy nie zawierają definicji „ścisłego” związku usług ze sportem lub wychowaniem fizycznym. W pewnym zakresie do kwestii tej odniósł się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 października 2008 r. w sprawie C-253/07 Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club przeciwko The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, w którym to wyjaśnił, że świadczenie usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym „może być zwolnione tylko wtedy, gdy są one konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu, tj. uprawiania sportu lub wychowania fizycznego” (pkt 22). Ponadto TSUE podkreślił, iż „Zwolnienie transakcji należy zatem ustalić w szczególności w zależności od charakteru świadczonych usług oraz ich związku ze sportem lub wychowaniem fizycznym” (pkt 23).

Natomiast w wyroku z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C-18/12, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, iż „W odniesieniu do art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy VAT należy stwierdzić, że przepis ten, według jego brzmienia, dotyczy uprawiania sportu i wychowania fizycznego w ogóle. Mając na względzie owo brzmienie, intencją rzeczonego przepisu nie jest przyznanie zwolnienia jedynie niektórym dziedzinom sportu”. Z wyroku tego wynika również, iż art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy VAT, w celu jego stosowania nie wymaga, aby aktywność sportowa była podejmowana na określonym poziomie, na przykład zawodowym, ani też, aby ta aktywność była podejmowana w określony sposób, tj. regularnie lub w sposób zorganizowany.

Celem powołanego przepisu Dyrektywy jest wspieranie niektórych rodzajów działalności interesu publicznego, czyli usług mających ścisły związek z uprawianiem sportu lub z wychowaniem fizycznym, które są świadczone przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Przepis ten ma zatem na celu wspieranie podejmowania takiej aktywności przez szerokie warstwy społeczeństwa. Interpretacja tego przepisu ograniczająca zakres stosowania zwolnienia, jakie on przewiduje, do aktywności sportowej podejmowanej w sposób zorganizowany, systematyczny lub mający na celu udział w zawodach sportowych, byłaby sprzeczna z rzeczonym celem.

W konstatacji Trybunał stwierdził, że „ art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, iż niezorganizowana, niesystematyczna i niemająca na celu udziału w zawodach aktywność sportowa może być uznana za uprawianie sportu w rozumieniu tego przepisu”.

Zauważyć należy, że zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje pewnego ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie, jak wynika z cyt. wyżej przepisu, ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Zarówno ustawa, jak i przepisy wykonawcze do niej, nie zawierają definicji klubu sportowego, związku sportowego, związku stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Działalność klubów sportowych i związków sportowych regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.). Stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 tej ustawy, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna.

Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie, kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Z kolei, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) stanowi, że fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że Fundacja jest polską osobą prawną, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy). Fundacja została założona celem realizacji zadań statutowych. Realizacja celów statutowych ma następować poprzez prowadzenie klubu sportowego - Szkoła tenisa A., w ramach którego będzie organizowane odpłatne szkolenie dzieci i młodzieży (organizacja zajęć tenisowych). W związku z tym, Fundacja (w ramach klubu sportowego Szkoła tenisa A.) będzie świadczyć usługi szkoleniowe na rzecz dzieci i młodzieży w zamian za określoną odpłatność. Jednocześnie, klub sportowy Szkoła tenisa A. ma zostać wpisany do rejestru klubów sportowych prowadzonego przez właściwy związek sportowy, zaś podopieczni Fundacji (szkoleni w ramach klubu sportowego) będą mogli występować w oficjalnych rozgrywkach jako członkowie klubu sportowego.

W świetle powyższych uwag należy uznać, że Wnioskodawca jest podmiotem wymienionym w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy - tj. Wnioskodawca swoje usługi szkoleniowe (organizacja zajęć tenisowych) świadczy na rzecz dzieci i młodzieży w ramach klubu sportowego Szkoła tenisa A.

Wobec tego Wnioskodawca spełnia kryteria podmiotowe, niezbędne do korzystania ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, jest bowiem klubem sportowym. W konsekwencji konieczne jest zbadanie spełnienia pozostałych przesłanek o charakterze przedmiotowym, o których mowa w tym przepisie.

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że Fundacja została założona celem realizacji zadań statutowych w zakresie promocji sportu, zdrowego trybu życia, ochrony zdrowia, oświaty oraz kultury - to jest, w tym w szczególności: szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w tenisa ziemnego oraz przekazywanie porad i informacji o nawykach i zasadach dotyczących zdrowego trybu życia. Realizacja celów statutowych ma następować poprzez prowadzenie klubu sportowego - Szkoła tenisa A., w ramach którego będzie organizowane odpłatne szkolenie dzieci i młodzieży (organizacja zajęć tenisowych). Będzie to tzw. działalność statutowa odpłatna. Założeniem jest, że odpłatność z tytułu szkolenia dzieci i młodzieży jest określona przez Fundację na poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji (klubu sportowego Szkoła tenisa A.). Ewentualny dochód (zysk) jaki zostanie osiągnięty w związku z tym szkoleniem zostanie przekazany na realizację celów statutowych Fundacji.

Przenosząc powołane wyżej przepisy oraz orzecznictwo TSUE na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro usługi w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży (organizacja zajęć tenisowych) mają ścisły związek z uprawianiem sportu i są świadczone na rzecz osób uprawiających sport przez klub sportowy, którego - jak wskazano - główna działalność nie ma charakteru zarobkowego, nie jest nastawiona na osiąganie zysku, to usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług, przy uwzględnieniu ust. 18 tego artykułu.

Zatem w świetle art. 43 ust. 1 pkt 32 i art. 43 ust. 18 ustawy o VAT, Fundacja jest uprawniona do stosowania zwolnienia z VAT do usług szkoleniowych (organizacji zajęć tenisowych w ramach klubu sportowego Szkoła tenisa A.) świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.