ILPP4/443-412/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Zakup wyposażenia boiska dla Klubu Sportowego (...)”.
ILPP4/443-412/14-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. fundusz unijny
 4. klub sportowy
 5. odliczenia
 6. prawo do odliczenia
 7. projekt
 8. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Klubu Sportowego przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Zakup wyposażenia boiska dla Klubu Sportowego (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Zakup wyposażenia boiska dla Klubu Sportowego (...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o dofinansowanie projektu pn. „Zakup wyposażenia boiska dla Klubu Sportowego (...)”. W dniu 10 czerwca 2014 r. z Zainteresowanym została zawarta umowa o przyznanie pomocy. Zawarta umowa obejmuje następujący zakres:

Zakup wyposażenia boisk obejmujący:

 • wózek deszczujący wraz z wężem zasilającym i wózkiem z bębnem do zwijania węża (kmpl. 1);
 • bramkę do piłki nożnej 5 x 2 m, profil aluminiowy wraz z siatką turniejową (para 1);
 • bramkę do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m, profil aluminiowy wraz z siatką turniejową (para 1);
 • mur treningowy uchylny do piłki nożnej (5 postaci) (kmpl. 1);
 • siatki ochronne na boiska zewnętrzne (piłkochwyt) – 1 komplet o długości 38 m i wysokości 4 m wraz z linkami i karabińczykami (kmpl. 1);
 • siatki ochronne na boiska zewnętrzne (piłkochwyt) – 1 komplet o długości 23 m i wysokości 4 m wraz z linkami i karabińczykami (kmpl. 1).

Ponadto wniosek obejmuje prace i usługi świadczone nieodpłatnie przez wolontariuszy w łącznej liczbie 192 godzin i szacunkowej wartości 4 024,32 zł.

W ramach wszystkich planowanych do wykonania prac, do wydatków (kosztów) kwalifikowanych, objętych refundacją, zaliczono wartość brutto zawierającą podatek VAT, z uwagi na brak możliwości odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług od ww. inwestycji.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Zakup wyposażenia boiska dla Klubu Sportowego (...)” ponoszonych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a w związku z tym czy podatek VAT, którego Wnioskodawca nie odliczy w ramach prowadzonej inwestycji będzie mógł funkcjonować jako koszt kwalifikowany...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on podatnikiem podatku od towarów i usług, więc nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w ramach ww. inwestycji. W związku z powyższym Zainteresowany traktuje VAT jako koszt kwalifikowany, co jest zgodne z zapisami art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie przysługuje mu prawo do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o dofinansowanie projektu pn. „Zakup wyposażenia boiska dla Klubu Sportowego (...)”. W dniu 10 czerwca 2014 r. w Poznaniu z Zainteresowanym została zawarta umowa o przyznanie pomocy.

Zakup wyposażenia boisk obejmuje:

 • wózek deszczujący wraz z wężem zasilającym i wózkiem z bębnem do zwijania węża (kmpl. 1);
 • bramkę do piłki nożnej 5 x 2 m, profil aluminiowy wraz z siatką turniejową (para 1);
 • bramkę do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m, profil aluminiowy wraz z siatką turniejową (para 1);
 • mur treningowy uchylny do piłki nożnej (5 postaci) (kmpl. 1);
 • siatki ochronne na boiska zewnętrzne (piłkochwyt) – 1 komplet o długości 38 m i wysokości 4 m wraz z linkami i karabińczykami (kmpl. 1);
 • siatki ochronne na boiska zewnętrzne (piłkochwyt) – 1 komplet o długości 23 m i wysokości 4 m wraz z linkami i karabińczykami (kmpl. 1).

Ponadto wniosek obejmuje prace i usługi świadczone nieodpłatnie przez wolontariuszy w łącznej liczbie 192 godzin i szacunkowej wartości 4 024,32 zł.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary nabyte w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Zainteresowany – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie ma możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Zakup wyposażenia boiska dla Klubu Sportowego (...)”. Powyższe wynika z tego, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zakupione w związku z realizacją ww. zadania towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ wskazuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.