Klub sportowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to klub sportowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
cze

Istota:

Możliwość odzyskania podatku w związku z realizacją operacji.

Fragment:

Klub Sportowy (dalej: Klub, Wnioskodawca) jest stowarzyszeniem rejestrowym zwykłym zarejestrowanym w ewidencji klubów sportowych. Klub nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Klub złożył wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, na realizację operacji pn. „ Budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjno-sportowego ... ”. W złożonym wniosku Klub zaliczył podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych, podlegających refundacji. Wybudowany budynek będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców gminy. Faktury związane z realizacją operacji będą wystawiane na Klub. Realizacja operacji (jej zakres) jest zgodny ze statutem stowarzyszenia. Klub będzie wykorzystywał nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. operacji do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
3
maj

Istota:

Wskazanie czy opłata transferowa oraz ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika w związku ze zmianą przynależności klubowej korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Fragment:

Zauważyć należy, że zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje pewnego ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie, jak wynika z cyt. wyżej przepisu, ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Zarówno ustawa, jak i przepisy wykonawcze do niej, nie zawierają definicji klubu sportowego, związku sportowego, związku stowarzyszeń i innych osób prawnych. Zaznaczyć należy, że w przypadku braku definicji jakiegoś zagadnienia na gruncie przepisów prawa podatkowego, dokonując wykładni przepisów tego prawa, organ wydający interpretację indywidualną obowiązany jest brać pod uwagę, a czasami nawet analizować przepisy ustaw innych niż ustawy podatkowe. Zatem w przypadku gdy ustawa zawiera zagadnienia, których jednak nie definiuje, tutejszy organ posiłkuje się definicjami tych zagadnień zawartymi w przepisach niepodatkowych. Działalność klubów sportowych i związków sportowych regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463, z późn. zm.). Stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 i 2 tej ustawy – działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

2018
18
kwi

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT.

Fragment:

Klub Sportowy korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zakup towarów i usług dokonywanych przez Klub Sportowy w związku z realizacją operacji własnych dotyczących poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie będzie służył wykonaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Klub Sportowy Nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Klubowi Sportowemu pomimo, że nie jest podatnikiem VAT przysługuje odliczenie podatku VAT od zakupionych towarów i usług sfinansowanych ze środków unijnych? Zdaniem Wnioskodawcy, Klubowi nie będącemu podatnikiem VAT, nie przysługuje rozliczenie podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany we właściwym urzędzie skarbowym jako podatnik VAT. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług korzysta ze zwolnienia. Klubowi Sportowemu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z zakupionych towarów i usług podczas realizacji projektu w ramach PROW, poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018
17
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „Remont piłkochwytów na boisku sportowym...”.

Fragment:

Klub Sportowy jako, Wnioskodawca środków unijnych, zamierza zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Zgodnie z zasadami programu, gdy Wnioskodawca zamierza zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji, powinien wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT, która będzie konieczna na etapie rozpatrywania wniosku o płatność. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 stycznia 2018 r. (data wpływu 22 stycznia 2018 r.) poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego o informację, że Klub Sportowy nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Klub Sportowy będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT stanowiącego koszt zadania realizowanego w ramach poddziałania „ Zwiększenie turystycznej atrakcyjności oraz wypromowanie obszaru i jego dziedzictwa lokalnego ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla projektu pn.: „ Remont piłkochwytów na boisku sportowym... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Klubowi Sportowemu, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie istnieje związek towarów i usług nabywanych w ramach przedmiotowego projektu z czynnościami opodatkowanymi i dlatego może zaliczyć zapłacony podatek VAT do wydatków kwalifikowalnych.

2018
3
lut

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją zadania.

Fragment:

Czy Klub Sportowy ma możliwość odzyskania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. zadania? Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, nie prowadzi działalności gospodarczej ze względu na cel zarobkowy, zatem nie spełnia warunków określonych w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, i tym samym nie nabywa statusu podatnika VAT czynnego. Poza tym Klub Sportowy nie wykonuje w ogóle czynności opodatkowanych, zatem nie może w myśl art. 86 ust. 1 skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z powyższym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a co za tym idzie Klub Sportowy nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2017
6
gru

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym kwota dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę (klub sportowy) przeznaczona i wydatkowana - w roku podatkowym, w którym dochody zostały osiągnięte lub roku po nim następującym - na budowę opisanego w stanie faktycznym ośrodka treningowego na najmowanej nieruchomości, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (bez względu na termin oddania ośrodka do użytku)?

Fragment:

Działalność klubów sportowych reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463). Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, a klub sportowy działa jako osoba prawna. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną. (art. 2. ust. 1 i 2 ustawy o sporcie). Biorąc pod uwagę powyższe regulacje stwierdzić należy, że dochód Wnioskodawcy - w części przeznaczonej na budowę ośrodka treningowego na najmowanej nieruchomości, który z kolei ma być wykorzystywany w przeważającej mierze w celach związanych ze szkoleniem piłkarskim dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, jak również organizacją rozgrywek piłkarskich na boiskach - należy uznać za dochód wydatkowany na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017
11
lis

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym kwota dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę (klub sportowy) przeznaczona i wydatkowana - w roku podatkowym, w którym dochody zostały osiągnięte lub roku po nim następującym - na nabycie nieruchomości (ewentualnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości), na której zostanie wybudowany opisany w stanie faktycznym ośrodek treningowy, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (bez względu na termin wybudowania ośrodka)?

Fragment:

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca jest sportową spółką akcyjną, będącą klubem sportowym i planuje dokonać zakupu nieruchomości (ewentualnie prawa użytkowania wieczystego). Na nabytej nieruchomości (ewentualnie prawie użytkowania wieczystego) Wnioskodawca zamierza wybudować ośrodek treningowy (planowane jest, że w skład ośrodka będą wchodzić boiska do gry w piłkę nożną oraz zaplecze socjalne, w tym szatnie, gabinety masażu, itp.). Ośrodek ma być wykorzystywany w przeważającej mierze w celach związanych ze szkoleniem piłkarskim dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików. Juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, jak również organizacją rozgrywek piłkarskich na boiskach. Działalność klubów sportowych reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463). Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, a klub sportowy działa jako osoba prawna. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

2017
11
lis

Istota:

Czy dla zachowania terminu przeznaczenia i wydatkowania dochodów określonego w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wystarczające będzie zapłacenie zaliczki na podstawie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości (ewentualnie prawa użytkowania wieczystego)?

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171), przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia. Z powyższego przepisu wynika, że zwolnienie w nim zawarte jest zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek: ze zwolnienia może skorzystać osoba prawna posiadająca status klubu sportowego, o którym mowa w ustawie o sporcie; klub sportowy przeznaczył i wydatkował osiągnięty dochód na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych i młodzieżowców do 23 roku życia; przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na ww. cele nastąpiło w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. Należy przy tym mieć na uwadze dyspozycję zawartą w art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą (...)

2017
21
paź

Istota:

W zakresie braku prawa do odzyskania w całości lub części kwoty podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

Fragment:

Gminny Klub Sportowy ..... ponosi wydatki na podstawie faktur od podmiotów zewnętrznych. Dokumenty rachunkowe przedstawiane są w instytucjach nadzorujących i rozliczających GKS .... w celu zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych (podlegających refundacji). Działalność Gminnego Klubu Sportowego związana z realizacją projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Gminny Klub Sportowy .... nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Faktury dokumentujące poniesione w ramach realizacji przedmiotowego projektu wystawiane będą na Gminny Klub Sportowy ..... Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nie jest i nigdy nie był czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnienie przedmiotowe). Gminny Klub Sportowy .... nie prowadzi działalności gospodarczej jedynie działalność statutową. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą w żaden sposób związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (VAT). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego (...)

2017
23
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy świadczonych przez Wnioskodawcę usług prowadzenia zajęć sportowych w dyscyplinie piłka nożna na rzecz dzieci będących członkami klubu

Fragment:

Wnioskodawca jako świadczący ww. usługi nie jest nastawiony na osiąganie zysków, co wynika wprost z aktu założycielskiego spółki, w myśl którego Klub Sportowy, nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych Klubu Sportowego oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców i pracowników. sługi te są faktycznie świadczone wprost i bezpośrednio na rzecz osób uprawiających sport i uczestniczących w wychowaniu fizycznym, a mianowicie na rzecz dzieci będących, członkami Klubu Sportowego i uczestniczącymi w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub Sportowy. Jedynie ze względów formalno-prawnych stroną umów o świadczenie usług klubu sportowego (usługobiorcami zobowiązanymi do zapłaty ww. opłat), będą przedstawiciele ustawowi małoletnich członków Klub Sportowego, decydujący o ich członkostwie w Klubie Sportowym i udziale w organizowanych przez ten Klub Sportowy zajęciach sportowych (konstrukcja umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu kodeksu cywilnego: Wnioskodawca – usługodawca świadczący usługi w zakresie prowadzenia zajęć sportowych w ramach Klubu Sportowego, Przedstawiciel ustawowy członka Klubu Sportowego uczestniczącego w zajęciach sportowych – usługobiorca, małoletni członek Klubu Sportowego – beneficjent/odbiorca usług sportowych).