Klub sportowy | Interpretacje podatkowe

Klub sportowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to klub sportowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „Remont piłkochwytów na boisku sportowym...”.
Fragment:
Klub Sportowy jako, Wnioskodawca środków unijnych, zamierza zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Zgodnie z zasadami programu, gdy Wnioskodawca zamierza zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji, powinien wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT, która będzie konieczna na etapie rozpatrywania wniosku o płatność. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 stycznia 2018 r. (data wpływu 22 stycznia 2018 r.) poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego o informację, że Klub Sportowy nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Klub Sportowy będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT stanowiącego koszt zadania realizowanego w ramach poddziałania „ Zwiększenie turystycznej atrakcyjności oraz wypromowanie obszaru i jego dziedzictwa lokalnego ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla projektu pn.: „ Remont piłkochwytów na boisku sportowym... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Klubowi Sportowemu, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie istnieje związek towarów i usług nabywanych w ramach przedmiotowego projektu z czynnościami opodatkowanymi i dlatego może zaliczyć zapłacony podatek VAT do wydatków kwalifikowalnych.
2018
17
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją zadania.
Fragment:
Czy Klub Sportowy ma możliwość odzyskania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. zadania? Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, nie prowadzi działalności gospodarczej ze względu na cel zarobkowy, zatem nie spełnia warunków określonych w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, i tym samym nie nabywa statusu podatnika VAT czynnego. Poza tym Klub Sportowy nie wykonuje w ogóle czynności opodatkowanych, zatem nie może w myśl art. 86 ust. 1 skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z powyższym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a co za tym idzie Klub Sportowy nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2018
3
lut

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym kwota dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę (klub sportowy) przeznaczona i wydatkowana - w roku podatkowym, w którym dochody zostały osiągnięte lub roku po nim następującym - na budowę opisanego w stanie faktycznym ośrodka treningowego na najmowanej nieruchomości, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (bez względu na termin oddania ośrodka do użytku)?
Fragment:
Działalność klubów sportowych reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463). Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, a klub sportowy działa jako osoba prawna. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną. (art. 2. ust. 1 i 2 ustawy o sporcie). Biorąc pod uwagę powyższe regulacje stwierdzić należy, że dochód Wnioskodawcy - w części przeznaczonej na budowę ośrodka treningowego na najmowanej nieruchomości, który z kolei ma być wykorzystywany w przeważającej mierze w celach związanych ze szkoleniem piłkarskim dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, jak również organizacją rozgrywek piłkarskich na boiskach - należy uznać za dochód wydatkowany na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
6
gru

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym kwota dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę (klub sportowy) przeznaczona i wydatkowana - w roku podatkowym, w którym dochody zostały osiągnięte lub roku po nim następującym - na nabycie nieruchomości (ewentualnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości), na której zostanie wybudowany opisany w stanie faktycznym ośrodek treningowy, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (bez względu na termin wybudowania ośrodka)?
Fragment:
Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca jest sportową spółką akcyjną, będącą klubem sportowym i planuje dokonać zakupu nieruchomości (ewentualnie prawa użytkowania wieczystego). Na nabytej nieruchomości (ewentualnie prawie użytkowania wieczystego) Wnioskodawca zamierza wybudować ośrodek treningowy (planowane jest, że w skład ośrodka będą wchodzić boiska do gry w piłkę nożną oraz zaplecze socjalne, w tym szatnie, gabinety masażu, itp.). Ośrodek ma być wykorzystywany w przeważającej mierze w celach związanych ze szkoleniem piłkarskim dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików. Juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, jak również organizacją rozgrywek piłkarskich na boiskach. Działalność klubów sportowych reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463). Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, a klub sportowy działa jako osoba prawna. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
2017
11
lis

Istota:
Czy dla zachowania terminu przeznaczenia i wydatkowania dochodów określonego w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wystarczające będzie zapłacenie zaliczki na podstawie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości (ewentualnie prawa użytkowania wieczystego)?
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171), przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia. Z powyższego przepisu wynika, że zwolnienie w nim zawarte jest zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek: ze zwolnienia może skorzystać osoba prawna posiadająca status klubu sportowego, o którym mowa w ustawie o sporcie; klub sportowy przeznaczył i wydatkował osiągnięty dochód na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych i młodzieżowców do 23 roku życia; przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na ww. cele nastąpiło w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. Należy przy tym mieć na uwadze dyspozycję zawartą w art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą (...)
2017
11
lis

Istota:
W zakresie braku prawa do odzyskania w całości lub części kwoty podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
Gminny Klub Sportowy ..... ponosi wydatki na podstawie faktur od podmiotów zewnętrznych. Dokumenty rachunkowe przedstawiane są w instytucjach nadzorujących i rozliczających GKS .... w celu zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych (podlegających refundacji). Działalność Gminnego Klubu Sportowego związana z realizacją projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Gminny Klub Sportowy .... nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Faktury dokumentujące poniesione w ramach realizacji przedmiotowego projektu wystawiane będą na Gminny Klub Sportowy ..... Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nie jest i nigdy nie był czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnienie przedmiotowe). Gminny Klub Sportowy .... nie prowadzi działalności gospodarczej jedynie działalność statutową. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą w żaden sposób związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (VAT). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego (...)
2017
21
paź

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy świadczonych przez Wnioskodawcę usług prowadzenia zajęć sportowych w dyscyplinie piłka nożna na rzecz dzieci będących członkami klubu
Fragment:
Wnioskodawca jako świadczący ww. usługi nie jest nastawiony na osiąganie zysków, co wynika wprost z aktu założycielskiego spółki, w myśl którego Klub Sportowy, nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych Klubu Sportowego oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców i pracowników. sługi te są faktycznie świadczone wprost i bezpośrednio na rzecz osób uprawiających sport i uczestniczących w wychowaniu fizycznym, a mianowicie na rzecz dzieci będących, członkami Klubu Sportowego i uczestniczącymi w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub Sportowy. Jedynie ze względów formalno-prawnych stroną umów o świadczenie usług klubu sportowego (usługobiorcami zobowiązanymi do zapłaty ww. opłat), będą przedstawiciele ustawowi małoletnich członków Klub Sportowego, decydujący o ich członkostwie w Klubie Sportowym i udziale w organizowanych przez ten Klub Sportowy zajęciach sportowych (konstrukcja umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu kodeksu cywilnego: Wnioskodawca – usługodawca świadczący usługi w zakresie prowadzenia zajęć sportowych w ramach Klubu Sportowego, Przedstawiciel ustawowy członka Klubu Sportowego uczestniczącego w zajęciach sportowych – usługobiorca, małoletni członek Klubu Sportowego – beneficjent/odbiorca usług sportowych).
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat pobieranych przez Wnioskodawcę za udział w imprezach sportowych.
Fragment:
Ze zwolnienia korzystają więc usługi świadczone m.in. przez klub sportowy, które są ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, a także są konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim. Niespełnienie chociażby jednej z przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. regulacji. Zauważyć należy, że zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje pewnego ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie, jak wynika z cyt. wyżej przepisu, ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Wnioskodawca jest klubem sportowym, prowadzonym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którego jedyną aktywnością jest organizacja imprez sportowych. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi związane ze sportem są konieczne do organizowania i uprawiania sportu. Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz osób uprawiających sport. Świadcząc przedmiotowe usługi Wnioskodawca osiąga w sposób systematyczny zyski z tej działalności, które są przeznaczone w całości na kontynuację i doskonalenie świadczonych usług.
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie organizacji zajęć sportowych oraz organizowania wypoczynku dla dzieci (półkolonii i obozów sportowych).
Fragment:
Nr 25, poz. 113, z późn. zm.), podstawową jednostka organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej był klub sportowy. Klub sportowy mógł działać jako osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych przepisów albo jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280). Jednakże w obecnie obowiązującym stanie prawnym i przepisach ustawy o sporcie ustawodawca przewiduje, że formą działania klubu sportowego jest osoba prawna. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca świadcząc usługi w zakresie organizacji zajęć sportowych nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Owszem działa jako klub sportowy i współpracuje na rzecz klubu sportowego, lecz jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Tym samym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sportu może być ona uznana za klub sportowy, bowiem nie posiada osobowości prawnej. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, tym samym nie jest podmiotem wymienionym w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy mogącym korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie tego przepisu , zatem bezprzedmiotowe będzie dalsze badanie, czy spełnione są pozostałe warunki określone w tym przepisie.
2016
24
lip

Istota:
Kasa rejestrująca – wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe.
Fragment:
W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 14 maja 2016 r., przedstawiono następujący stan faktyczny: Klub Sportowy O. działa jako stowarzyszenie i jest zarejestrowany w ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta pod poz. XXX i nie prowadzi działalności gospodarczej, a tylko działalność statutową wg PKD 9262Z – polegającą na szkoleniu młodzieży przedszkolnej i szkolnej w zakresie gry w tenisa ziemnego oraz organizuje turnieje amatorskie dla członków i sympatyków Klubu. Przychodami Klubu są opłaty wnoszone przez osoby szkolone oraz za użytkowanie kortów tenisowych i opłaty tzw. wpisowe do turniejów pobierane na podstawie dowodów księgowych KP (kasa przyjmie) i rejestrowane w raporcie kasowym. Klub również otrzymuje niewielkie dotacje przedmiotowe z Urzędu Miasta (w skali rocznej jest to ok 20 000 zł) na tzw. całoroczne upowszechnianie kultury fizycznej z czego Klub po zakończeniu sezonu jest rozliczany. Wszystkie powyżej wymienione przychody przeznaczane są na pokrycie kosztów utrzymania obiektu sportowego: utrzymanie bieżące, należności za zużyty gaz, energię elektryczną, wodę zakup niezbędnego sprzętu sportowego, przygotowanie kortów ziemnych do sezonu po okresie zimowym oraz na wynagrodzenia pracowników i ubezpieczenia szkolonej młodzieży.
2016
16
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.