Klub sportowy | Interpretacje podatkowe

Klub sportowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to klub sportowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat pobieranych przez Wnioskodawcę za udział w imprezach sportowych.
Fragment:
Ze zwolnienia korzystają więc usługi świadczone m.in. przez klub sportowy, które są ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, a także są konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim. Niespełnienie chociażby jednej z przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. regulacji. Zauważyć należy, że zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje pewnego ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie, jak wynika z cyt. wyżej przepisu, ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Wnioskodawca jest klubem sportowym, prowadzonym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którego jedyną aktywnością jest organizacja imprez sportowych. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi związane ze sportem są konieczne do organizowania i uprawiania sportu. Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz osób uprawiających sport. Świadcząc przedmiotowe usługi Wnioskodawca osiąga w sposób systematyczny zyski z tej działalności, które są przeznaczone w całości na kontynuację i doskonalenie świadczonych usług.
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie organizacji zajęć sportowych oraz organizowania wypoczynku dla dzieci (półkolonii i obozów sportowych).
Fragment:
Nr 25, poz. 113, z późn. zm.), podstawową jednostka organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej był klub sportowy. Klub sportowy mógł działać jako osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych przepisów albo jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280). Jednakże w obecnie obowiązującym stanie prawnym i przepisach ustawy o sporcie ustawodawca przewiduje, że formą działania klubu sportowego jest osoba prawna. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca świadcząc usługi w zakresie organizacji zajęć sportowych nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Owszem działa jako klub sportowy i współpracuje na rzecz klubu sportowego, lecz jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Tym samym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sportu może być ona uznana za klub sportowy, bowiem nie posiada osobowości prawnej. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, tym samym nie jest podmiotem wymienionym w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy mogącym korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie tego przepisu , zatem bezprzedmiotowe będzie dalsze badanie, czy spełnione są pozostałe warunki określone w tym przepisie.
2016
24
lip

Istota:
Kasa rejestrująca – wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe.
Fragment:
W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 14 maja 2016 r., przedstawiono następujący stan faktyczny: Klub Sportowy O. działa jako stowarzyszenie i jest zarejestrowany w ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta pod poz. XXX i nie prowadzi działalności gospodarczej, a tylko działalność statutową wg PKD 9262Z – polegającą na szkoleniu młodzieży przedszkolnej i szkolnej w zakresie gry w tenisa ziemnego oraz organizuje turnieje amatorskie dla członków i sympatyków Klubu. Przychodami Klubu są opłaty wnoszone przez osoby szkolone oraz za użytkowanie kortów tenisowych i opłaty tzw. wpisowe do turniejów pobierane na podstawie dowodów księgowych KP (kasa przyjmie) i rejestrowane w raporcie kasowym. Klub również otrzymuje niewielkie dotacje przedmiotowe z Urzędu Miasta (w skali rocznej jest to ok 20 000 zł) na tzw. całoroczne upowszechnianie kultury fizycznej z czego Klub po zakończeniu sezonu jest rozliczany. Wszystkie powyżej wymienione przychody przeznaczane są na pokrycie kosztów utrzymania obiektu sportowego: utrzymanie bieżące, należności za zużyty gaz, energię elektryczną, wodę zakup niezbędnego sprzętu sportowego, przygotowanie kortów ziemnych do sezonu po okresie zimowym oraz na wynagrodzenia pracowników i ubezpieczenia szkolonej młodzieży.
2016
16
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku czynności wykonywanych zgodnie z celami statutowymi, wykonywanymi przez klub sportowy oraz w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 z tytułu świadczonych usług.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 11 lutego 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności wykonywanych zgodnie z celami statutowymi, wykonywanymi przez klub sportowy oraz w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 z tytułu świadczonych usług. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 21 kwietnia 2016 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny, uzupełniony informacjami zawartymi w piśmie z 27 kwietnia 2016 r.: Stowarzyszenie jest organizacją działającą w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem sportów jeździeckich. Jako takie spełnia ustawową definicję klubu sportowego, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), tj. klubem sportowym zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Stowarzyszenie jest klubem sportowym, którego statut przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej i jest podmiotem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Celami statutowymi stowarzyszenia są: działanie na rzecz kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej (tj. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu); krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych szczególnie w zakresie jeździectwa.
2016
1
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług.
Fragment:
Zauważyć należy, że zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje pewnego ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie, jak wynika z cyt. wyżej przepisu, ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają definicji klubu sportowego. Zatem w celu ustalenia prawidłowego rozumienia tego pojęcia należy odnieść się do regulacji ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176). Stosownie do art. 3 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o sporcie – działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 tej ustawy, sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Na podstawie ust. 2 tego artykułu, sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.
2016
25
maj

Istota:
Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy CIT w przypadku przekazania dochodu na budowę ośrodka szkoleniowego przez klub sportowy.
Fragment:
Działalność klubów sportowych reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715, z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, a klub sportowy działa jako osoba prawna. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest sportową spółką akcyjną, będącą klubem sportowym i planuje wziąć udział w dofinansowaniu budowy ośrodka treningowego, składającego się z 6 boisk do gry w piłkę nożną, budynku z zapleczem socjalnym, szatniami, gabinetami masażu, itp., który ma być wykorzystywany w celach związanych ze szkoleniem piłkarskim dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, jak również organizacją rozgrywek piłkarskich na boiskach. Ośrodek ma zostać wybudowany na działce stanowiącej własność gminy, będącej w użytkowaniu stowarzyszenia, posiadającego status organizacji pożytku publicznego, prowadzącego szkółkę sportową. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.
2016
5
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach klubu sportowego
Fragment:
Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o sporcie, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Co istotne, w świetle art. 3 ust. 2 ustawy o VAT, klub sportowy działa jako osoba prawna. Z przepisów ustawy o sporcie można więc wywieść, iż podmiot posiadający osobowość prawną prowadzący działalność sportową powinien być traktowany jako klub sportowy. W tym zakresie więc ustawodawca nie wprowadza ograniczeń odnośnie formy prawnej, w której funkcjonują kluby sportowe, pod warunkiem, iż posiadają osobowość prawną (na rynku funkcją kluby sportowe zarówno w formie spółek akcyjnych - szczególnie kluby sportowe występujące w ligach profesjonalnych - jak również kluby sportowe w formie stowarzyszeń czy fundacji - szczególnie kluby sportowe w niższych klasach rozgrywkowych i kluby promujące sport amatorski). Jednocześnie, jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o fundacjach, fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Z powyższego wynika, iż za klub sportowy można uznać każdy podmiot, który posiada osobowość prawną, jeśli realizuje działalność sportową. Nie ma więc znaczenia, czy taki klub sportowy działa w formie spółki kapitałowej, stowarzyszenia czy fundacji, istotne jest posiadanie osobowości prawnej i prowadzenie działalności w zakresie sportu.
2015
11
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Zakup wyposażenia boiska dla Klubu Sportowego (...)”.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Klubu Sportowego przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „ Zakup wyposażenia boiska dla Klubu Sportowego (...) ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „ Zakup wyposażenia boiska dla Klubu Sportowego (...) ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem, w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o dofinansowanie projektu pn. „ Zakup wyposażenia boiska dla Klubu Sportowego (...) ”. W dniu 10 czerwca 2014 r. z Zainteresowanym została zawarta umowa o przyznanie pomocy. Zawarta umowa obejmuje następujący (...)
2015
27
mar

Istota:
Jakie stawki podatku od towarów i usług są właściwe dla czternastu usług wymienionych w stanie faktycznym świadczonych przez Stowarzyszenie?
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy działalność sportowa jest prowadzona przez osoby prawne (a więc w tym przez Stowarzyszenie), a zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy taka działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Tym samym Stowarzyszenie winno być uznane za klub sportowy, gdyż prowadzi działalność sportową i działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a więc wyczerpuje warunki określone w ustawie o sporcie. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług działalność w tym zakresie prowadzona przez jednostki określane mianem „ klubu sportowego ” w rozumieniu zapisów ustawy o sporcie, jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług pod warunkami wymienionymi w dalszej części przepisu. Zatem uznać należy, że Wnioskodawca działa w formie klubu sportowego. Natomiast w zakresie czynności opisanych w ppkt m, dotyczącym organizowania pokazów, zawodów i imprez lotniczych Wnioskodawca wskazał, że za wstęp na te imprezy nie są pobierane opłaty i są to imprezy sportowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jakie stawki podatku od towarów i usług są właściwe dla czternastu usług wymienionych w stanie faktycznym świadczonych przez Stowarzyszenie... Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług objęte są usługi ściśle związane ze sportem lub z wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.
2015
13
mar

Istota:
Czy dokonywanie w okresie 1 luty 2009 – 2010 transferów zawodników oraz sprzedaży przez Wnioskodawcę praw medialnych do transmisji meczów i praw marketingowych, w tym:- sprzedaż prawa do miejsca na koszulkach piłkarzy Wnioskodawcy, - sprzedaż innych usług reklamowych,były czynnościami opodatkowanymi VAT z zastosowaniem podstawowej stawki VAT?
Fragment:
Klub zatrudnia pracowników (kadrę szkoleniową, piłkarzy, trenerów, masażystów, obsługę stadionu, pracowników administracyjnych itd.), opłaca kadrę zarządzającą, posiada klientów/kontrahentów (kibice kupujący bilety, stacje radiowe i telewizyjne nabywające prawa do transmisji, inne kluby sportowe, partnerzy biznesowi itd.), posiada swój majątek, markę, znaki towarowe oraz strategię rozwoju. Klub sportowy można zatem traktować jako przedsiębiorstwo działające w specyficznej branży, w której sukces komercyjny był w dużej mierze uzależniony od sukcesu sportowego (miejsca w tabeli). Wnioskodawca odpowiadając na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, co dokładnie w okresie 1 luty 2009 – 2010 było podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy zgodnie ze statutem, czy było to prowadzenie działalności związanej ze sportem, lub innej działalności (jakiej...), czy zgodnie ze statutem prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności związanej ze sportem było w tym okresie obligatoryjne, wyjaśnił, że zgodnie ze statutem w latach 1 luty 2009-2010 Spółka prowadziła szeroką działalność gospodarczą w ponad 40 różnych dziedzinach. Podstawowymi przedmiotami tej działalności były: Prowadzenie działalności związanej ze sportem PKD 93.1, w tym działalności klubów sportowych związanej z uczestnictwem w profesjonalnych zawodach sportowych (93.12.Z) oraz działalności obiektów sportowych (93.11.Z), Działalność twórcza związana (...)
2014
26
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.