Klub sportowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to klub sportowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu.

Fragment:

Zatem Klub Sportowy nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego projektu. W związku z realizacją ww. projektu Klub Sportowy nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Klub Sportowy nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. Podsumowując, Klub Sportowy nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie ma prawa do odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji w zakresie poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” pn. „ (...) ”.

2018
18
lis

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji

Fragment:

Mienie nabywane na potrzeby realizacji operacji wskazanej we wniosku udokumentowane zostanie fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy .... Refundacja poniesionego w związku z realizacją operacji podatku VAT – wymaga załączenia do umowy o powierzenie grantu indywidualnej interpretacji w sprawie ewentualnej możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych objętego PROW na lata 2014-2020 przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ...? Zdaniem Wnioskodawcy, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ... nie może odzyskać podatku VAT, który zostanie poniesiony w związku z realizacją operacji, z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
3
paź

Istota:

Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

Fragment:

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy).

2018
20
cze

Istota:

Możliwość odzyskania podatku w związku z realizacją operacji.

Fragment:

Klub Sportowy (dalej: Klub, Wnioskodawca) jest stowarzyszeniem rejestrowym zwykłym zarejestrowanym w ewidencji klubów sportowych. Klub nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Klub złożył wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, na realizację operacji pn. „ Budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjno-sportowego ... ”. W złożonym wniosku Klub zaliczył podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych, podlegających refundacji. Wybudowany budynek będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców gminy. Faktury związane z realizacją operacji będą wystawiane na Klub. Realizacja operacji (jej zakres) jest zgodny ze statutem stowarzyszenia. Klub będzie wykorzystywał nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. operacji do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
3
maj

Istota:

Wskazanie czy opłata transferowa oraz ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika w związku ze zmianą przynależności klubowej korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Fragment:

Zauważyć należy, że zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje pewnego ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie, jak wynika z cyt. wyżej przepisu, ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Zarówno ustawa, jak i przepisy wykonawcze do niej, nie zawierają definicji klubu sportowego, związku sportowego, związku stowarzyszeń i innych osób prawnych. Zaznaczyć należy, że w przypadku braku definicji jakiegoś zagadnienia na gruncie przepisów prawa podatkowego, dokonując wykładni przepisów tego prawa, organ wydający interpretację indywidualną obowiązany jest brać pod uwagę, a czasami nawet analizować przepisy ustaw innych niż ustawy podatkowe. Zatem w przypadku gdy ustawa zawiera zagadnienia, których jednak nie definiuje, tutejszy organ posiłkuje się definicjami tych zagadnień zawartymi w przepisach niepodatkowych. Działalność klubów sportowych i związków sportowych regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463, z późn. zm.). Stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 i 2 tej ustawy – działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

2018
18
kwi

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT.

Fragment:

Klub Sportowy korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zakup towarów i usług dokonywanych przez Klub Sportowy w związku z realizacją operacji własnych dotyczących poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie będzie służył wykonaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Klub Sportowy Nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Klubowi Sportowemu pomimo, że nie jest podatnikiem VAT przysługuje odliczenie podatku VAT od zakupionych towarów i usług sfinansowanych ze środków unijnych? Zdaniem Wnioskodawcy, Klubowi nie będącemu podatnikiem VAT, nie przysługuje rozliczenie podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany we właściwym urzędzie skarbowym jako podatnik VAT. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług korzysta ze zwolnienia. Klubowi Sportowemu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z zakupionych towarów i usług podczas realizacji projektu w ramach PROW, poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018
17
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „Remont piłkochwytów na boisku sportowym...”.

Fragment:

Klub Sportowy jako, Wnioskodawca środków unijnych, zamierza zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Zgodnie z zasadami programu, gdy Wnioskodawca zamierza zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji, powinien wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT, która będzie konieczna na etapie rozpatrywania wniosku o płatność. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 stycznia 2018 r. (data wpływu 22 stycznia 2018 r.) poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego o informację, że Klub Sportowy nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Klub Sportowy będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT stanowiącego koszt zadania realizowanego w ramach poddziałania „ Zwiększenie turystycznej atrakcyjności oraz wypromowanie obszaru i jego dziedzictwa lokalnego ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla projektu pn.: „ Remont piłkochwytów na boisku sportowym... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Klubowi Sportowemu, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie istnieje związek towarów i usług nabywanych w ramach przedmiotowego projektu z czynnościami opodatkowanymi i dlatego może zaliczyć zapłacony podatek VAT do wydatków kwalifikowalnych.

2018
3
lut

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją zadania.

Fragment:

Czy Klub Sportowy ma możliwość odzyskania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. zadania? Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, nie prowadzi działalności gospodarczej ze względu na cel zarobkowy, zatem nie spełnia warunków określonych w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, i tym samym nie nabywa statusu podatnika VAT czynnego. Poza tym Klub Sportowy nie wykonuje w ogóle czynności opodatkowanych, zatem nie może w myśl art. 86 ust. 1 skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z powyższym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a co za tym idzie Klub Sportowy nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2017
6
gru

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym kwota dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę (klub sportowy) przeznaczona i wydatkowana - w roku podatkowym, w którym dochody zostały osiągnięte lub roku po nim następującym - na budowę opisanego w stanie faktycznym ośrodka treningowego na najmowanej nieruchomości, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (bez względu na termin oddania ośrodka do użytku)?

Fragment:

Działalność klubów sportowych reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463). Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, a klub sportowy działa jako osoba prawna. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną. (art. 2. ust. 1 i 2 ustawy o sporcie). Biorąc pod uwagę powyższe regulacje stwierdzić należy, że dochód Wnioskodawcy - w części przeznaczonej na budowę ośrodka treningowego na najmowanej nieruchomości, który z kolei ma być wykorzystywany w przeważającej mierze w celach związanych ze szkoleniem piłkarskim dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, jak również organizacją rozgrywek piłkarskich na boiskach - należy uznać za dochód wydatkowany na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017
11
lis

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym kwota dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę (klub sportowy) przeznaczona i wydatkowana - w roku podatkowym, w którym dochody zostały osiągnięte lub roku po nim następującym - na nabycie nieruchomości (ewentualnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości), na której zostanie wybudowany opisany w stanie faktycznym ośrodek treningowy, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (bez względu na termin wybudowania ośrodka)?

Fragment:

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca jest sportową spółką akcyjną, będącą klubem sportowym i planuje dokonać zakupu nieruchomości (ewentualnie prawa użytkowania wieczystego). Na nabytej nieruchomości (ewentualnie prawie użytkowania wieczystego) Wnioskodawca zamierza wybudować ośrodek treningowy (planowane jest, że w skład ośrodka będą wchodzić boiska do gry w piłkę nożną oraz zaplecze socjalne, w tym szatnie, gabinety masażu, itp.). Ośrodek ma być wykorzystywany w przeważającej mierze w celach związanych ze szkoleniem piłkarskim dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików. Juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23 roku życia, jak również organizacją rozgrywek piłkarskich na boiskach. Działalność klubów sportowych reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463). Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, a klub sportowy działa jako osoba prawna. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.