Klub | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to klub. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
13
lut

Istota:

Stawka podatku dla sprzedaży wejść jednorazowych i karnetów uprawniających do wstępu do klubu fitness i korzystania z jego oferty.

Fragment:

Członkostwo C. członkostwo całodzienne pełne w godzinach otwarcia klubu obejmujące wstęp do klubu i możliwość korzystania z: Siłowni, Zajęć grupowych z instruktorem, Strefy saun. Członkostwo z możliwością wykupienia na okres: 12, 6, 3, 1 miesiąca. Karta tygodniowa Tydzień obejmująca wstęp do klubu i możliwość korzystania z: Siłowni, Zajęć grupowych z instruktorem, Strefy saun. Członkostwo C. dla Studenta codziennie do godz. 16.00 oraz w weekendy (za okazaniem legitymacji studenckiej), obejmujące wstęp do klubu i możliwość korzystania z: Siłowni, Zajęć grupowych z instruktorem, Strefy saun. Członkostwo C. dla Seniora codziennie do godz. 16.00 oraz w weekendy, obejmujące wstęp do klubu i możliwość korzystania z: Siłowni, Zajęć grupowych z instruktorem, Strefy saun. Wejście jednorazowe obejmujące wstęp do klubu i możliwość korzystania z: Siłowni, Zajęć grupowych z instruktorem, Strefy saun. Karnet: 10 kroków do C. zawierający 10 wejść, ważny 2 miesiące, obejmujący wstęp do klubu i możliwość korzystania z: Siłowni, Zajęć grupowych z instruktorem, Strefy saun. Przedsprzedaż - płatność z góry. Opłata za każdy miesiąc wynosił 19 zł , Klient sam decyduje, na ile miesięcy chce kupić karnet.

2015
22
gru

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Klubowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawianych przez Zawodników i Trenerów z tytułu świadczenia przez nich usług na rzecz Klubu?

Fragment:

(...) Klubu, sponsora strategicznego i innych sponsorów. Nabywane przez Klub usługi świadczone przez Trenerów jak i Zawodników służą sprzedaży przez Spółkę biletów wstępu na rozgrywki sportowe. W przypadku, gdyby Klub nie nabywał tego typu usług nie byłby on w stanie prowadzić działalności w zakresie sprzedaży tych biletów. Jako, że sprzedaż biletów wstępu podlega opodatkowaniu VAT, nabywane przez Klub usługi Trenerów i Zawodników mają związek z wykonywanymi przez Klub czynnościami opodatkowanym VAT. W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym warunek związku nabywanych usług Trenerów i Zawodników z czynnościami opodatkowanymi VAT należy uznać za spełniony przez Klub, ponieważ Klub wykorzystuje te usługi do opodatkowanej VAT sprzedaży biletów narozgrywki sportowe w których uczestniczą Zawodnicy oraz Trenerzy. Ad. 3 Klub będzie otrzymywał od Trenerów oraz Zawodników faktury wystawiane przez nich z tytułu świadczenia na rzecz Klubu usług sportowych i reklamowych. Faktur te będą zawierały podatek VAT. W opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym warunek otrzymania przez Klub faktur dokumentujących nabycie usług sportowych i trenerskich i reklamowych należy zatem uznać za spełniony przez Klub.

2015
10
lis

Istota:

Stawka podatku dla usług wstępu do klubu fitness (siłownia, sauna).

Fragment:

Pracownicy klientów Przedsiębiorców nie są zatem ograniczeni możliwością korzystania z usług świadczonych przez jeden klub, lecz mogą również wybierać spośród usług innych, niedostępnych w danym klubie. Zakup przez dany zakład pracy lub inną firmę karnetu wstępu wyłącznie do jednego klubu mogłoby w praktyce powodować, że niektórzy użytkownicy (pracownicy) nie mogliby skorzystać z takiego karnetu, ze względu na np. za dużą odległość od domu, problemy z dojazdem, czy niekorzystne godziny zajęć. Możliwość wstępu do wielu klubów pozwala na wybór przez użytkownika najbardziej dogodnego dla niego klubu w danym dniu tygodnia (np. w pobliżu domu). Karnety Przedsiębiorców umożliwiają ponadto użytkownikom dopasowanie grafiku zajęć w poszczególnych klubach do ich indywidualnych potrzeb i organizacji dnia (uczęszczanie na te same zajęcia w określonej godzinie w jednym klubie może być niemożliwe, natomiast będzie możliwe w innym klubie). Oferowane przez Przedsiębiorców karnety charakteryzują się zatem większą elastycznością niż standardowe karnety wstępu oferowane przez poszczególne kluby sportowe przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen (są tańsze niż zakup karnetów oddzielnie do każdego klubu lub jednorazowych karnetów wstępu). Ponieważ Przedsiębiorcy samodzielnie nie zajmują się świadczeniem usług w zakresie zajęć siłowych i/lub fitness, nabywają te usługi od innych podmiotów (klubów sportowych – podwykonawców).

2015
18
cze

Istota:

Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki 8% w podatku od towarów i usług dla opodatkowania sprzedaży karnetów wstępu do klubu fitness (na siłownię, saunę oraz zajęcia aerobowe)

Fragment:

Zdaniem NSA pojęcie „ usługi związanej z rekreacją - wyłącznie w zakresie "wstępu ”, podlegającej opodatkowaniu 8-proc. stawką VAT, obejmuje usługi wstępu do klubu fitness, które upoważniają klienta do korzystania z urządzeń i przyrządów znajdujących się w tym klubie. W opinii sądu prawo do zastosowania 8-proc. stawki VAT do usługi wstępu do klubu fitness wynika z wykładni przepisów ustawy o VAT oraz z regulacji prawa unijnego. Wprowadzenie 8% stawki podatku VAT na usługi wstępu do klubu fitness ma na celu rozpowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez udostępnienie tych usług i obniżenie ich kosztów. Wyżej wymienione orzeczenie NSA należy ocenić pozytywnie. Stanowisko organów podatkowych zakładające, że usługa wstępu do klubu fitness nie jest „ usługą związaną z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu ”, ponieważ obejmuje czynne uczestnictwo i zapewnia możliwość aktywnego korzystania z urządzeń znajdujących się w danym klubie, nie znajduje zarówno prawnego, jak i logicznego uzasadnienia. NSA trafnie zauważył, iż już samo pojęcie rekreacji wiąże się nierozłącznie z aktywnością. Usługi wstępu do klubu fitness niewątpliwie służą propagowaniu zdrowego trybu życia i ich rozwój leży w interesie publicznym, rozstrzygnięcie NSA jest zgodne z celem wprowadzenia obniżonej stawki VAT na „ usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu ”.

2015
12
cze

Istota:

- uznanie wyodrębnionych składników majątku (klubów) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa

Fragment:

(...) Klubów wykonuje na ich rzecz swoje czynności; środki pieniężne; zobowiązania (m.in. zobowiązania wobec pracowników i innego personelu przyporządkowanego do Klubów, a także wobec dostawców) funkcjonalnie związane z Klubami. Ww. składniki są wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności poszczególnych Klubów i są z tego punktu widzenia - zdaniem Spółki - wystarczające. Klienci Klubów mogą przy tym ćwiczyć zarówno indywidualnie, jak i pod nadzorem wykwalifikowanego personelu/instruktorów. W tym celu do Klubów zostali „ alokowani ” współpracownicy, których praca jest wykonywana w ramach działalności Klubów, tzn. polega na czynnościach związanych z prowadzeniem m.in. treningów, zajęć fitness, zajęć sportowych dla firm, dbaniem o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń, jak również wykonywaniem określonych zadań administracyjnych. Dodatkowo, funkcje zarządzania Klubami, w tym sformalizowanego kontaktu z zarządem Spółki, powierzono menedżerom Klubów (stanowiska Club Managerów). Od strony organizacyjno-formalnej Kluby zostaną zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako oddziały. Kluby posiadają również zindywidualizowaną dokumentację wewnętrzną (np. opisy karty stanowisk, regulaminy pracy i wynagradzania oraz odrębne schematy organizacyjne).

2013
13
wrz

Istota:

1. Stawka podatku dla sprzedaży karnetów wstępu upoważniających klienta do korzystania ze sprzętu zlokalizowanego w Klubie
2. Stawka podatku dla opłaty rozliczeniowej, którą Spółka obciąża Operatora za wstęp klientów na teren Klubu na podstawie zewnętrznej karty abonamentowej

Fragment:

Spółka podkreśliła, że nabywając zewnętrzną kartę abonamentową, klient zyskuje takie same uprawnienia jak klient nabywający karnet wstępu bezpośrednio od Wnioskodawcy, tj. uzyskuje prawo wstępu do prowadzonego przez Spółkę Klubu. Z kolei z perspektywy Spółki, zarówno obciążenie klienta bezpośrednio za wstęp na teren Obiektu poprzez sprzedaż karnetu wstępu, jak i obciążenie Operatora za wstęp klienta na teren Klubu klienta posiadającego zewnętrzną kartę abonamentową stanowi w istocie sprzedaż tej samej usługi. Różnica dotyczy wyłącznie modelu zapłaty za świadczone przez Spółkę usługi wstępu. W przypadku zewnętrznych kart abonamentowych, w miejsce bezpośredniego obciążenia klienta za usługę wstępu (tak jak ma to miejsce w przypadku karnetów wstępu), Spółka obciąża kosztami wstępu na teren Klubu Operatora, który na podstawie uzgodnień z klientem, odpowiednio przenosi na niego koszt zakupionej od Spółki usługi. Należy podkreślić, że niezależnie od modelu zapłaty za wstęp na teren Klubu (poprzez wykupienie karnetu wstępu czy zewnętrznej karty abonamentowej), uzyskując wstęp na teren Obiektu, klient może następnie, wedle swego uznania, korzystać z ćwiczeń dostępnych w Klubie. W świetle powyższego, zważywszy że: klienci uzyskujący dostęp do Klubu na podstawie zewnętrznych kart wstępu korzystają z Obiektu w celach rekreacyjnych, i Spółka (...)

2012
21
lis

Istota:

Czy Klub ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013?

Fragment:

Klub został zarejestrowany w 2006 r. jako stowarzyszenie kultury fizycznej (obecnie ustawa o sporcie). W uzupełnieniu wniosku Klub wskazał, że w podobnych przypadkach inne Izby Skarbowe wydawały interpretacje zawierające rozstrzygnięcia z których wynikało, że ze zwolnienia od podatku na mocy przepisów prawa mogą korzystać usługi ściśle związane ze sportem świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechnienia sportu jeżeli są one konieczne do organizowania i uprawniania sportu jeżeli są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu, świadczący te usługi nie jest nastawiony na osiąganie zysków oraz usługi świadczone są na rzecz uprawiających sport (przy czym z niniejszego zwolnienia wyłączone są usługi związane na przykład z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną). Na tej podstawie Klub wskazał, że jego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a usługi są konieczne do organizowania i uprawiania sportu, zaś świadczący te usługi nie jest nastawiony na osiąganie zysków oraz usługi świadczone są na rzecz osób uprawniających sport przysługuje zwolnienie od podatku.

2012
27
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych w związku z otrzymaniem nagród przez uczestników w ramach planowanego zorganizowania przez Spółkę programu lojalnościowego

Fragment:

Za każdą określoną kwotę uiszczoną przez Członka Klubu lub (wskutek skutecznego polecenia przez istniejącego Członka Klubu), Nowych Członków Klubu rocznej składki ubezpieczeniowej, należnej na podstawie zawartej za pośrednictwem Wnioskodawcy umowy ubezpieczenia inwestycyjnego, lub której obowiązek zapłaty wynika z zakupu innych Produktów Ubezpieczeniowych, Wnioskodawca przyznaje Członkowi Klubu Punkty. Ilość przyznanych punktów uzależniona jest od rodzaju i specyfiki nabytego za pośrednictwem Wnioskodawcy produktu ubezpieczeniowego. Za zgromadzone przez Członka Klubu Punkty, Wnioskodawca będzie przyznawał mu Premię, uzależnioną od liczby zgromadzonych przez Członków Klubu punktów „ bezpośrednich ” i „ pośrednich ”. Wysokość Premii uzależniona jest od posiadanego przez Członka Klubu statusu członkowskiego oraz od tego czy produkty ubezpieczeniowe zostały nabyte poprzez zakup usług ubezpieczeniowych przez Członka Klubu (punkty bezpośrednie) czy też z jego referencji przez Nowego Członka Klubu (punkty pośrednie). Wysokość Premii należnej Członkom Klubu określa tabela, stanowiąca załącznik do regulaminu programu lojalnościowego. Premia jest wypłacana Członkowi Klubu w drodze polecenia przelewu bankowego na wskazane w formularzu zgłoszeniowym przez Członka Klubu konto bankowe, w terminie do 60 dni od dnia dokonania rozliczenia w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

2012
25
maj

Istota:

Możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Klub Jeździecki powstał w 2003r. swoja działalność prowadził w R, od listopada 2011r. Klub działa na terenie gminy C. w miejscowości P. Klub Jeździecki jest partnerstwem składającym się z uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodziców uczniów i nauczycieli oraz osób fizycznych. Jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, działających jako Klub Jeździecki w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996r. (Dz. U. Nr 25, poz. 113) i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20,poz. 104) tekst jednolity (Dz. U. z 200lr. Nr 79, poz. 855) oraz statutu. Klub Jeździecki w 2012r. będzie realizował projekt pod tytułem: „ Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej ... ” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. W ramach realizacji wniosku prowadzone będą: działania mające na celu wzrost integracji i aktywizacji lokalnej społeczności, atrakcyjności turystycznej regionu oraz poprawę jakości życia na obszarze LGD poprzez organizację trzydniowej imprezy rekreacyjno sportowej wraz z zawodami.

2011
1
wrz

Istota:

Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz zawodnika zatrudnionego na umowę zlecenie (czynsz najmu mieszkania, czesne za studia).

Fragment:

Klub Sportowy działa jako stowarzyszenie. Klub wynajmuje zawodniczce lokal mieszkalny (od osoby fizycznej), pokrywając za nią wysokość czynszu. Tej samej zawodniczce Klub pokrywa koszty czesnego za studia nie związane z wykonywaną pracą. Pokrywanie wysokości czynszu i czesnego wynika z zawartej umowy z zawodniczką. W uzupełnieniu wniosku z dnia 19 lipca 2010 r. (data wpływu 26 lipca 2010 r.) Wnioskodawca informuje, iż celem statutowym Klubu jest organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego w piłce ręcznej kobiet we wszystkich kategoriach wiekowych oraz działalność na rzecz popularyzacji dyscypliny sportu wśród społeczeństwa miasta, a w szczególności dzieci i młodzieży. Klub zatrudnia zawodniczkę na umowę zlecenie. W ramach umowy zobowiązuje się do wynajęcia i pokrycia kosztów lokalu mieszkalnego oraz pokrycia czesnego za studia, których kierunek nie jest związany z wykonywaną pracą. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy takie koszty Klub powinien uznać za koszty uzyskania przychodów... Czy zapłatę czynszu i czesnego należy uznać za przychód zawodniczki i dokonać opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...