PI/005-1512/04/CIP/01 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

- Czy nauka pływania na wydzierżawionej pływalni sklasyfikowana w PKWiU pod symbolem 92.62.13-00.00 - pozostałe usługi związane ze sportem - została objęta opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%;
- Czy planowane dodatkowe świadczenie usług organizowania letnich obozów sportów wodnych oraz zimowych obozów narciarskich i prowadzenie sklepiku z akcesoriami pływackimi oraz asortymentem spożywczym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%;
- Od kiedy Podatnik jest obowiązany do rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej;
- Czy w przypadku podjęcia decyzji o rozszerzeniu prowadzonej działalności podstawowej Podatnik winien o fakcie tym powiadomić zarówno Urząd Miejski, Urząd Statystyczny i Urząd Skarbowy;
- Czy osoba fizyczna na każdą z omawianych usług może założyć odrębną działalność gospodarczą;
- Czy aby świadczyć usługi w zakresie organizowania letnich obozów sportów wodnych oraz zimowych obozów narciarskich należy spełnić określone warunki – posiadać specjalne uprawnienia, koncesję na prowadzenie usług turystycznych.

PI/005-1512/04/CIP/01

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
 1. klasyfikacje
 2. kolonie i obozy
 3. obowiązek instalacji kasy rejestrującej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące

Stan faktyczny:

Szkoła Pływania prowadzi działalność podstawową polegającą na odpłatnym prowadzeniu zajęć nauki pływania dla dzieci i młodzieży oraz pływania rekreacyjnego na wydzierżawionej pływalni.

Również planuje rozszerzenie swojej działalności podstawowej o usługi dodatkowe polegające na organizowaniu /samodzielnie lub w korporacji z biurem turystycznym/ letnich obozów sportów wodnych oraz zimowych obozów narciarskich sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 63.30.11-00.00 - usługi organizowania wycieczek z kompleksowym programem imprez - a także prowadzenie sklepiku z akcesoriami pływackimi oraz drobnym asortymentem spożywczym /słodycze/ w obiekcie dzierżawionej pływalni sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 52.12.10-00.00 - usługi w zakresie handlu detalicznego prowadzonego w niewyspecjalizowanych sklepach, pozostałe.

Ocena prawna stanu faktycznego.

W podatku od towarów i usług sprawa klasyfikacji statystycznych jest szczególnie eksponowana, bowiem z symbolami PKWiU wiąże się określona stawka podatkowa albo zwolnienie od podatku.

Przy stosowaniu stawek podatkowych w podatku od towarów i usług niezbędna jest znajomość grupowań statystycznych, inkorporowanych ze statystyki do prawa podatkowego. Załączniki do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ oraz do wydanych na tej podstawie rozporządzeń, odwołują się do symboli grupowań statystycznych przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych od podatku od towarów i usług. Dlatego też sprawa klasyfikacji statystycznych towarów i usług w Klasyfikacji Wyrobów i Usług nabiera w zakresie tych zwolnień i preferencji szczególnego znaczenia. Polega ono mianowicie na tym, że przepisy podatku od towarów i usług bezpośrednio odwołują się do towarów i usług wymienionych w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Natomiast w przypadkach towarów i usług objętych stawkami 0%, 7% i 22% oraz zwolnieniami od podatku, wymienione są one /z pewnymi wyjątkami/ z nazwy i symbolu w ustawie VAT oraz w rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy.

Przy sprzedaży towarów i usług objętych stawkami niższymi niż stawka podstawowa oraz zwolnieniami od podatku od towarów i usług bezwzględnie wymagane jest podanie symboli statystycznych na fakturach, wynika to z przepisów normujących niezbędne dane na fakturach / § 12 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971)/.

Zaliczanie określonej usługi do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków usługodawcy. Wynika to z faktu, że właśnie usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU. tj. informacje dotyczące charakteru usługi.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć świadczoną usługę, usługodawca może zwrócić się o pomoc do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do postanowień art. 41 ust. 1 powyżej cytowanej ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z treści pisma wynika, iż Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług polegających na odpłatnym prowadzeniu zajęć nauki pływania dla dzieci i młodzieży oraz prowadzeniu zajęć pływania rekreacyjnego na wydzierżawionej pływalni - zdaniem Podatnika – sklasyfikowanych w PKWiU pod symbolem 92.62.13-00.00 – pozostałe usługi związane ze sportem.

W postanowieniach art. 43 ust. 1 pkt 1 powyżej cyt. ustawy sprecyzowano, iż zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku nr 4 do ustawy – wykaz usług zwolnionych od podatku – w poz. 11 wymieniono usługi związane z kulturą, (…) usługi związane z rekreacją i sportem o symbolu PKWiU ex 92.

Ustawodawca w objaśnieniu do załącznika nr 4 do ustawy wskazał, iż usługi związane z rekreacją i sportem wymienione w poz. 11 tego załącznika dotyczą wyłącznie usług związanych ze sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

A zatem, zważywszy, iż usługi we wskazanym wyżej zakresie świadczone na zasadach komercyjnych w celu osiągnięcia zysku, który nie jest przeznaczony w całości na utrzymanie i poprawę świadczonych usług, zostały wyłączone ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług jak również nie zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy jako podlegające preferencyjnej stawce 7%, a zatem zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu stawką podstawową tj. 22%.

Natomiast planowane przez Podatnika rozszerzenie działalności podstawowej poprzez świadczenie usług w zakresie organizowania /samodzielnie lub w kooperacji z biurem turystycznym/ letnich obozów sportów wodnych oraz zimowych obozów narciarskich sklasyfikowanych – zdaniem Podatnika – w PKWiU pod symbolem 63.30.11-00.00 – usługi organizowania wycieczek z kompleksowym programem imprez - oraz prowadzenia sklepiku z akcesoriami pływackimi i drobnym asortymentem spożywczym w obiekcie dzierżawionej pływalni sklasyfikowane – zdaniem Podatnika – w PKWiU pod symbolem 52.12.10-00.00 – usługi w zakresie handlu detalicznego prowadzonego w niewyspecjalizowanych sklepach, pozostałe – wobec nie wymienienia ich przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług jako podlegających opodatkowaniu według stawek preferencyjnych oraz zwolnieniu od podatku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy VAT stawką podatku wynoszącą 22 %.

Dodać należy, iż ustawodawca w Dziale XII – Procedury szczególne – Rozdział 3 – Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki - ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług zawarł uregulowania prawne w zakresie szczególnej procedury przy świadczeniu usług turystyki polegające na opodatkowaniu marży, która podlega opodatkowaniu wg stawki wynoszącej 22%.

W art. 119 ust. 1 i ust. 2 ustawy postanowiono, że podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5.

Przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Opodatkowanie marży przy świadczeniu usług turystycznych na zasadach określonych w art. 119 ustawy bez względu na to kto nabywa te usługi, może stosować jedynie podatnik, który:

 • ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;
 • działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;
 • przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, chodzi w tym przypadku o nabycie przez biuro turystyczne usługi transportowej, zakwaterowania, wyżywienia czy przewodnika, które w całości składają się na usługę turystyczną świadczoną przez agencję turystyczną;
 • prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiada dokumenty, z których wynikają te kwoty. Natomiast w przypadku, gdy przy świadczeniu usług turystyki podatnik wykorzystuje swój własny majątek /hotel, autokar itp./ czyli część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, wówczas musi odrębnie ustalić podstawę opodatkowania dla usług własnych /art. 29 ustawy/ oraz odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty /art. 119 ustawy/.

Dokonując wyboru procedury opodatkowania marży, podatnik pozbawiony jest możliwości odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty /art. 119 ust.4 ustawy/.

Stosownie do postanowień art. 111 ust. 1 cyt powyżej ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl postanowień art. 165 cyt. powyżej ustawy do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 7 i 9 zachowują moc przepisy dotychczasowe wydane na podstawie art. 29 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w art. 175 – ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm./

Z treści pisma wynika, iż Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług polegających na odpłatnym prowadzeniu zajęć nauki pływania dla dzieci i młodzieży oraz zajęć pływania rekreacyjnego – zdaniem Podatnika – sklasyfikowanych w PKWiU pod symbolem 92.62.13-00.00 – usługi związane ze sportem pozostałe.

W związku z powyższym stosownie do postanowień § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2002r. w sprawie kas rejestrujących /Dz. U. Nr 234, poz. 1971/ zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2004r. czynności wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W załączniku nr 1 do rozporządzenia – wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania – w poz. 40 wymieniono usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem o symbolu PKWiU 92.

Jest to zwolnienie przedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że jeżeli świadczone przez Podatnika usługi zostały sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 92 to do dnia 31.12.2004r. nie ma on obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej czynności, o której mowa w poz. 40 załącznika nr 1 do cyt. powyżej rozporządzenia.

Z treści powyżej wskazanego pisma wynika, iż Podatnik zamierza rozszerzyć działalność podstawową poprzez świadczenie usług w zakresie organizowania /samodzielnie lub w kooperacji z biurem turystycznym/ letnich obozów sportów wodnych oraz zimowych obozów narciarskich sklasyfikowanych – zdaniem Podatnika – w PKWiU pod symbolem 63.30.11-00.00 oraz prowadzenia sklepiku z akcesoriami pływackimi i drobnym asortymentem spożywczym w obiekcie dzierżawionej pływalni sklasyfikowanych – zdaniem Podatnika – w PKWiU pod symbolem 52.12.10-00.00.

Powyżej wskazane czynności nie zostały przez ustawodawcę wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących a zatem na mocy przepisu § 2 pkt 1 powyżej wskazanego rozporządzenia nie mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ich obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Jednakże biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanych przez Podatnika czynności, jako sklasyfikowane pod symbolem PKWiU – 92, wymienione pod poz. 40 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, zgodnie z § 3 ust. 1 tego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2004r. zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania podatnicy sprzedający towary lub usługi wymienione w poz. 1-46 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów ze sprzedaży tych towarów lub usług w obrotach ogółem podatnika z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych, był większy niż 70%.

A zatem jeżeli Podatnik rozszerzy działalność z tytułu, której obroty nie są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej, to mając na uwadze powyższy przepis, korzysta do końca 2004r. ze zwolnienia podmiotowego z uwagi, że jego obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych zwolnione przedmiotowo w 2003r. były większe niż 70% /100%/ pod warunkiem, iż przewidywany przez Podatnika udział obrotów ze sprzedaży tych towarów i usług w obrotach ogółem Podatnika z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych, uzyskanych do końca roku, w którym rozpoczęto wykonywanie czynności, objętych obowiązkiem ewidencjonowania będzie wyższy niż 70%.

Odnośnie zawiadomienia organu podatkowego przez Podatnika o podjętych zmianach w prowadzonej działalności gospodarczej wyjaśnić należy, iż stosownie do postanowień art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Natomiast w postanowieniach art. 96 ust. 12 ustawy sprecyzowano, że jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Zapytania Podatnika zawarte w treści pisma z dnia 13.08.2004r. odnośnie zawiadomienia Urzędu Miejskiego i Urzędu Statystycznego o podjętych przez Podatnika zmianach w prowadzonej działalności gospodarczej, założenia przez osobę fizyczną odrębnej działalności gospodarczej na każdą z omawianych usług oraz posiadania specjalnych uprawnień czy koncesji na prowadzenie usług turystycznych w przypadku świadczenia usług w zakresie organizowania letnich obozów sportów wodnych oraz zimowych obozów narciarskich nie mieszczą się w zakresie przepisów prawa podatkowego.

W zakresie podatku od towarów i usług obowiązują uregulowania ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/.

Tak więc określenie konsekwencji podatkowych ustalonego stanu faktycznego z odpowiednią normą prawną musi wynikać albo wprost z ustawy albo z przepisu rozporządzenia wydanego na podstawie i w granicach ustawowego upoważnienia.

Na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie znajduje uzasadnienia prawnego orzeczenie przez organ podatkowy w kwestiach zawartych w powyżej wskazanych zapytaniach.

Jednakże odnośnie założenia przez osobę fizyczną odrębnej działalności gospodarczej na każdą z omawianych usług wyjaśnić należy, iż stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 powyżej cyt. ustawy podatnikiem jest osoba fizyczna, a nie przedsiębiorstwo /działalność gospodarcza/ zgłoszone do ewidencji działalności gospodarczej.

Za powyższym przemawia fakt, że osoba fizyczna jako podatnik może mieć zgłoszonych więcej niż jedno przedsiębiorstwo /przy czym każde z nich może mieć odrębną siedzibę/, ale przez to nie staje się odrębnym podatnikiem.

Trzeba przy tym pamiętać, że osoba fizyczna rozlicza podatek od wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako całość, nie tylko od czynności wykonywanych w ramach zgłoszonej działalności. Nie można więc utożsamiać przedsiębiorstwa prowadzącego przez osobę fizyczną z osobą fizyczną jako podatnikiem VAT.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.