PD/415-2/07/R1 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy działalność usługowa związana z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów (usługi kolektury lotto)- może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i przy zastosowaniu jakiej stawki?

PD/415-2/07/R1

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
  2. forma opodatkowania
  3. klasyfikacje
  4. ryczałt ewidencjonowany
  5. stawki podatku
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1, i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 04.01.2007 r. - w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Po analizie stanu faktycznego tut. organ uznał, iż podatnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji, a w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Ze złożonego wniosku wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą (handel), opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W miesiącu lutym bieżącego roku zamierza Pani rozszerzyć działalność o usługi kolektury LOTTO.

Zwróciła się Pani z zapytaniem, czy w/w działalność może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym i według jakiej stawki.

Mając na uwadze przedstawiony w piśmie stan faktyczny oraz Pani stanowisko w sprawie, tutejszy organ podatkowy informuje, iż opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., nr 144, poz. 930 ze zm.). Zgodnie z art. 6 w/w ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176, ze zm.). Z treści art. 4 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wynika, że użyte w ustawie określenie – działalność usługowa – oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 1997 r., nr 42, poz. 264, ze zm.) (...).

Zgodnie z § 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2004 r. nr 89, poz. 844 ze zm.) do celów opodatkowania (...) zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (...) - stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), o której mowa w § 3, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

Art. 8 w/w ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zawiera wyłączenia z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w tym m. in. ust. 1 pkt 3 lit. e) tego art. stanowi, że opodatkowania w tej formie nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Załącznik nr 2 do ustawy zawiera wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
Organ podatkowy nie ma uprawnień do klasyfikacji działalności w/g PKWiU.

Jeżeli wykonywane przez Panią usługi zostaną zakwalifikowane zgodnie z klasyfikacją PKWiU jako usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów i oznaczone symbolem 92.71.1 (w/g PKD nr 92.71.Z), wówczas nie będą mogły być opodatkowane w formie ryczałtu, gdyż są wymienione w załączniku nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (lp. 28 w/wym załącznika). Osiągnięcie przychodu z tych usług spowoduje wyłączenie Pani z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zatem postanowiono jak na wstępie.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów prawa jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika/następcy prawnego podatnika odpowiedzialnego za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art.236 Ordynacji podatkowej).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.