ITPP3/443-129/12/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy po Pana stronie, w związku z nabyciem pojazdów jako samochodów ciężarowych na podstawie dokumentów takich jak: zagraniczna karta pojazdu, zagraniczny dowód rejestracyjny, faktura wystawiona przez kontrahenta zagranicznego (wskazujących samochód ciężarowy), na dzień powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów zasadniczo przeznaczonych do przewozu towarów, wystąpił obowiązek zapłaty akcyzy? Jaki moment jest decydujący dla ustalenia czy dany pojazd jest lub nie samochodem osobowym lub ciężarowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym?Czy sprzedaż samochodów opisanych we wniosku innemu podmiotowi, który dokonał rejestracji pojazdu, powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego i przez jaki podmiot?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2012 r. (data wpływu 11 czerwca 2012 r.), uzupełnionym w dniach 27 lipca oraz 2 sierpnia 2012 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązków związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodów objętych pozycją CN 8704 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2012 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniach 27 lipca oraz 2 sierpnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązków związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodów objętych pozycją CN 8704.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadził Pan działalność gospodarczą i zajmował się miedzy innymi handlem samochodami. W okresie od 2009 r. do 2010 r. dokonywał wewnątrzwspólnotowych nabyć pojazdów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Nabywane samochody zostały przerobione zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE – Załącznik II.C nr 3, na samochody spełniające kryteria samochodu ciężarowego z pojazdu zarejestrowanego uprzednio jako samochód osobowy (pojazdy „przerobione” zostały w krajach Unii Europejskiej). W kraju nabycia zarejestrowane zostały jako samochody ciężarowe. Posiadały dwa siedzenia (kierowcy i pasażera), gdzie część pasażerska oddzielona była od części towarowej przegrodą zamontowaną na stałe (od podłogi do sufitu). Część towarowa nie posiadała siedzeń, pasów bezpieczeństwa oraz punktów do ich mocowania, podłoga płaska pokryta niekiedy wykładziną. Okna w tylnej części pojazdu były zablokowane. Zmiany konstrukcyjne w pojazdach dotyczyły przestrzeni za kierowcą.

W zagranicznym dowodzie rejestracyjnym wskazywano, że pojazdy w dniu nabycia na terytorium kraju Unii Europejskiej był zarejestrowane jako samochody ciężarowe (ładowność przekraczała znacznie 500 kg). Z przeliczników w zakresie dopuszczalnej ładowności przypadającej na osoby (kierowca i pasażer) ca 140 kg, gdzie na część przypadająca na towary ładowność kształtowała się na poziomie ponad 360 kg. Organy urzędowe kraju pochodzenia pojazdów sklasyfikowały pojazdy jako ciężarowe. Zgodnie z nomenklaturą scaloną samochody te objęte były pozycją CN 8704.

Pojazdy przywożono na lawecie, na numerach rejestracyjnych kraju nabycia. Nie były przez Pana rejestrowane. Rejestracji dokonywały podmioty, które kupowały dany pojazd w Polsce (rejestracja jako samochody ciężarowe). Od tych transakcji nie płacono akcyzy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 • Czy po Pana stronie, w związku z nabyciem pojazdów jako samochodów ciężarowych na podstawie dokumentów takich jak: zagraniczna karta pojazdu, zagraniczny dowód rejestracyjny, faktura wystawiona przez kontrahenta zagranicznego (wskazujących samochód ciężarowy), na dzień powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów zasadniczo przeznaczonych do przewozu towarów, wystąpił obowiązek zapłaty akcyzy...
 • Jaki moment jest decydujący dla ustalenia czy dany pojazd jest lub nie samochodem osobowym lub ciężarowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym...
 • Czy sprzedaż samochodów opisanych we wniosku innemu podmiotowi, który dokonał rejestracji pojazdu, powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego i przez jaki podmiot...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, klasyfikacja powinna opierać się na zasadniczym przeznaczeniu pojazdów w grupowaniu CN 8704 – do transportu towarów, tj. „zasadniczo przeznaczony do transportu towarów”. W Pana opinii, kryteria jakie należy przyjmować do rozstrzygnięcia klasyfikacji pojazdu to: jego przeznaczenie, proporcja ładowności całkowitej, ładowności towarowej i ładowności pasażerskiej. Decyzja Komitetu HS – 22 sesja wskazała na proporcje ładowności pasażerskiej, gdzie przewaga takiej ładowności w danym pojeździe skutkować będzie tym, iż dany pojazd będzie przeznaczony do przewozu osób, a co za tym idzie uznawany za osobowy i podlegający opodatkowaniu. Zdaniem Pana, opisane we wniosku pojazdy objęte były pozycją CN 8704.

Podatek akcyzowy – w Pana opinii - jest podatkiem pobieranym jednofazowo i powinien być pobierany na pierwszym szczeblu obrotu, a każda następna transakcja nie powinna być opodatkowana tym podatkiem. Zasadę tę wyrażono w art. 4 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym, a ustawodawca enumeratywnie wykazał te czynności w art. 100 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, gdzie czynnością uznawana za sprzedaż jest jego wydanie.

Zdaniem Pana, obowiązek podatkowy w świetle ustawy o podatku akcyzowym dla samochodu, który został przemieszczony z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju (w przypadku samochodu osobowego), powstaje później – kiedy doszło do nabycia prawa rozporządzania samochodem jak właściciel np. w wyniku umowy zwartej na terytorium kraju. Obowiązek podatkowy powstaje nie z dniem przemieszczenia samochodu, ale z dniem nabycia prawa rozporządzania nim jak właściciel. W momencie złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację będzie zobowiązany do złożenia deklaracji uproszczonej (dla samochodu osobowego) oraz zapłaty akcyzy (art. 106 ust. 2 i 3 ustawy o podatku akcyzowym). Na poparcie powyższych twierdzeń powołał Pan art. 101 ust. 3 i 4 ustawy o podatku akcyzowym.

W Pana opinii, jeżeli samochód sprowadzono na tablicach rejestracyjnych niemieckich i na takich tablicach dokonano sprzedaży, w przypadku samochodu osobowego obowiązek podatkowy powstaje po stronie nabywcy. Przemieszczenia samochodu (osobowego) z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju dokonał Pan, nie będąc osobą rozporządzającą pojazdem jak właściciel. Zdaniem Pana, podatnikiem w tym przypadku będzie podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna mniemająca osobowości prawnej), który nabył prawo do rozporządzania samochodem (osobowym) jak właściciel.

Zdaniem Pana, opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, w stosunku do których wystąpiły czynności określone w art. 100 ust. 1-2c ww. ustawy. Wszelkie zmiany w pojeździe po ich zarejestrowaniu, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, nie będą także podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) - obowiązywała do dnia 1 marca 2009 r.- ustawa reguluje opodatkowanie wyrobów podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", oraz określa zasady i tryb wprowadzania do obrotu wyrobów objętych akcyzą i oznaczania niektórych z tych wyrobów znakami akcyzy.

Stosownie do treści art. 3 ust. 2 ww. ustawy, do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN).

W myśl art. 80 ust. 1 ww. ustawy, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Stosownie do treści ust. 2 ww. artykułu, podatnikami akcyzy od samochodów są:

 1. podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju;
 2. importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Zgodnie z ust. 3 ww. artykułu, obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje:

 1. w przypadku sprzedaży - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu;
 2. w przypadku importu - z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego;
 3. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego - z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W myśl art. 81 ust. 1 ustawy, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, są obowiązane:

 1. po przywozie na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego;
 2. dokonać zapłaty akcyzy nie później niż z chwilą rejestracji tego pojazdu w kraju.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ww. ustawy, sprzedający jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonywanej odsprzedaży samochodu osobowego.

W przypadku wystawienia przez podatnika faktury, w której została wykazana kwota akcyzy, jest on obowiązany zapłacić akcyzę także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona z podatku (ust. 2 ww. artykułu).

Podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego jest obowiązany przy dokonywaniu rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym przedstawić, wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju (ust. 4 tegoż artykułu)..

Stosownie do treści ust. 5 ww. artykułu, w przypadku sprzedaży samochodu przed jego pierwszą rejestracją przez podatnika, o którym mowa w ust. 4, podatnik ten jest obowiązany przekazać nabywcy dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) - obowiązującą od dnia 1 marca 2009 r. - ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 3 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Definicja samochodu osobowego na potrzeby opodatkowania akcyzą zawarta jest w przepisach ww. ustawy. Jest to definicja właściwa tylko tej ustawie. Różni się ona od definicji zawartej w innych przepisach podatkowych (choćby od definicji przyjmowanej na potrzeby podatku dochodowego). Jest także odmienna od definicji przyjmowanej na potrzeby przepisów o rejestracji pojazdów.

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ww. ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. W myśl powyższego samochody ciężarowe klasyfikowane do kodu 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Uregulowania prawne, z których wynika przyporządkowanie danego pojazdu do takiego, a nie innego kodu Nomenklatury Scalonej to przede wszystkim rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. U. UE L 256, s. 1 ze zm.). Procedura klasyfikowania konkretnego pojazdu samochodowego do poszczególnego kodu CN powinna przebiegać w ten sposób, iż najpierw ustalane jest przeznaczenie danego pojazdu. Jeżeli przeznaczony jest on zasadniczo do przewozu osób objęty jest kodem 8703, jeżeli natomiast służy do przewozu towarów, obejmuje go kod 8704. W Notach wyjaśniających przyjętych zgodnie z procedurą określoną w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 wprowadzono zmianę, polegającą na dodaniu do pozycji 8703, która obejmowała "pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż objęte pozycją 8702) włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi" sformułowania, iż pozycja ta obejmuje pojazdy wielofunkcyjne takie jak pojazdy mechaniczne, które mogą przewozić zarówno osoby jak i towary; typu pickup, posiadające zazwyczaj więcej niż jeden rząd siedzeń i tworzone przez dwie oddzielne przestrzenie, zamkniętą kabinę do przewozu osób i otwartą lub zakrytą powierzchnię do transportu towarów. Jednakże takie pojazdy mają być klasyfikowane do pozycji 8704, jeżeli maksymalna wewnętrzna długość podłogi powierzchni do transportu towarów jest większa niż 50% długości rozstawu osi pojazdu lub jeżeli posiadają one więcej niż dwie osie.

Tak więc zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Stosownie do treści ust. 5 ww. artykułu, pod pojęciem sprzedaży – na potrzeby opodatkowania akcyzą samochodów osobowych – rozumie się następujące czynności:

 1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej k.c.;
 2. zamianę, w rozumieniu przepisów k.c.;
 3. wydanie w zamian za wierzytelności;
 4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
 5. darowiznę, w rozumieniu przepisów k.c.;
 6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
 7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
 8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
 9. użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl ust. 2 tegoż artykułu, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Zgodnie z ust. 3 ww. artykułu, jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Stosownie do treści art. 101 ust. 2 pkt ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje:

 1. z dniem przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju;
 2. nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju;
 3. złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem.

Stosownie do art. 102 ust. 1 podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2.

W myśl ust. 2 ww. artykułu, w przypadkach, o których mowa w art. 101 ust. 2 pkt 1 i 2, jeżeli przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju dokonał inny podmiot niż podmiot, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która nabyła prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel. Równocześnie zauważyć należy, iż opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju w stosunku do których wystąpiły czynności określone w art. 100 ust. 1-2c ww. ustawy o podatku akcyzowym.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego przedstawiony we wniosku, powołane regulacje z zakresu podatku akcyzowego oraz przepisy odrębne stwierdzić należy, że skoro we wniosku wskazał Pan, iż przedmiotowe pojazdy objęte były pozycją CN 8704, wewnątrzwspólnotowe nabycie tych samochodów przez Pana oraz dalsza ich odsprzedaż nie podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Stanowisko zawarte we wniosku należało uznać za nieprawidłowe w związku z tym, że wbrew Pana twierdzeniom obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym, w przypadku pojazdów opisanych we wniosku, tj. objętych pozycją CN 8704, nie powstał w momencie ich wydania nabywcy, czy też nabycia przez nabywcę prawa do rozporządzania nimi jak właściciel w kraju, bowiem ustawa o podatku akcyzowym (obecnie obowiązująca oraz poprzednia) nie obejmowały wewnątrzwspólnotowego nabycia ww. pojazdów w ogóle.

Należy zaznaczyć, że niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o informację podaną w uzupełnieniu wniosku o wydanie interpelacji indywidualnej, zgodnie z którą przedmiotowe pojazdy objęte były pozycją CN 8704.

Podkreślić należy, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty, towary według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych. Biorąc pod uwagę przytoczoną regulację, organ nie dokonywał klasyfikacji wyrobów, przyjmując klasyfikację wskazaną we wniosku.

Ponadto, mając na uwadze fakt, że stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Wnioskodawca zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla jej kontrahentów nabywających przedmiotowe wyroby akcyzowe, którzy chcąc uzyskać interpretację indywidualną mogą wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tych podmiotów. W związku z powyższym w niniejszej interpretacji nie odniesiono się do kwestii ewentualnego opodatkowania związanego z dokonaniem zmian w opisanych pojazdach przeprowadzonych po ich zarejestrowaniu, bowiem z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że rejestracji dokonują podmioty nabywające samochody od Pana w kraju.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.