IPPP3/443-678/09-5/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy w sytuacji, gdy z wyżej wskazanych dokumentów wynika, że nabywane przez Spółkę pojazdy są samochodami ciężarowymi 2 osobowymi po stronie polskiego dostawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym i w konsekwencji na podstawie art. 100 ust. 2 tejże ustawy obowiązek ten nie powstanie również po stronie Spółki?

2) Czy w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdu nie będącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, na wniosek korzystającego zostaną dokonane w tym pojeździe przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń, po stronie Spółki powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10.08.2009 r. (data wpływu 13.08.2009 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym nabycia samochodu ciężarowego o kodzie CN 8704 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.08.2009 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony na wezwanie tut. Organu pismem z dnia 24.09.2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym nabycia samochodu ciężarowego o kodzie CN 8704.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka SA (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie leasingu. W chwili obecnej Spółka planuje nabywanie samochodów celem oddania ich jako przedmiot umowy leasingu według poniższego schematu.

Spółka będzie nabywała pojazdy od polskiej firmy zajmującej się handlem samochodami (dalej: „polski dostawca”). Firma ta będzie sprzedawała Spółce samochody uprzednio nabyte na terenie Unii Europejskiej bądź poza terenem Unii. Będą to głównie samochody terenowe, bądź samochody typu pick-up - niezarejestrowane uprzednio na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, polski dostawca nie uiszcza podatku akcyzowego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym/importem przedmiotowego pojazdu, ani też w związku z jego pierwszą sprzedażą na terytorium Polski, gdyż z dokumentów będących w jego posiadaniu wynika, że są to samochody ciężarowe.

Spółka otrzymała od polskiego dostawcy przykładowe dokumenty potwierdzające ciężarowy charakter pojazdów. Są to:

 • Fahrzeugbrief - dokument wydany przez właściwy urząd Niemiec będący odpowiednikiem polskiej karty pojazdu,
 • Fahrzeugschein - dokument wydany przez właściwy urząd Niemiec będący odpowiednikiem polskiego dowodu rejestracyjnego.

W świetle powyższych dokumentów urzędy niemieckie klasyfikują te pojazdy jako samochody ciężarowe, 2 osobowe, z zamkniętą skrzynią. Ładowność tych pojazdów przekracza 500 kg. W związku z tym, polski dostawca uznając, że są to pojazdy przeznaczone do transportu towarów zalicza je do kodu CN 8704 i w konsekwencji nie uiszcza podatku akcyzowego ani z tytułu wewnątrzwspolnotowego nabycia/importu tych pojazdów, ani też w związku z ich pierwszą sprzedażą na terytorium Polski.

Dodatkowo, polski dostawca będzie przekazywał Spółce dokument z badania Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, potwierdzający, że samochody te spełniają warunki pojazdu ciężarowego – tj. m.in. posiadają 2 miejsca do przewozu osób i posiadają trwałą przegrodę za pierwszym rzędem siedzeń.

Po zakupie pojazdów od polskiego dostawcy Spółka dokona ich pierwszej rejestracji na terytorium Polski. Następnie, pojazdy te (zarejestrowane jako samochody ciężarowe) zostaną oddane do użytkowania korzystającym na podstawie umowy leasingu.

Po dokonaniu rejestracji i oddaniu przedmiotowych pojazdów do użytkowania na podstawie umowy leasingu może dodatkowo pojawić się sytuacja, że korzystający, po uzyskaniu uprzedniej zgody Spółki, dokonają w tych pojazdach przeróbek polegających na montażu dodatkowych siedzeń (skutkujących tym, że w pojeździe zamiast 2 będzie 4, 5 lub 7 siedzeń) oraz usunięciu trwałej przegrody za pierwszym rzędem siedzeń. Niemniej, po dokonaniu tych przeróbek, pojazdy te pozostaną nadal zarejestrowane w Polsce jako samochody ciężarowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w sytuacji, gdy z wyżej wskazanych dokumentów, tj. zagranicznej karty pojazdu, zagranicznego dowodu rejestracyjnego oraz badania z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wynika, że nabywane przez Spółkę pojazdy są samochodami ciężarowymi 2 osobowymi po stronie polskiego dostawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym i w konsekwencji na podstawie art. 100 ust. 2 tejże ustawy obowiązek ten nie powstanie również po stronie Spółki...
 2. Czy w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdu nie będącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, na wniosek korzystającego zostaną dokonane w tym pojeździe przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń, po stronie Spółki powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w pytaniu nr 1 po stronie polskiego dostawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ust 1 ustawy o podatku akcyzowym i w konsekwencji na podstawie art. 100 ust. 2 tejże ustawy obowiązek ten nie powstanie również po stronie Spółki.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 2. nabycie wewnątrz
  a) wyprodukowanego na terytorium kraju,
  b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Z kolei na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Wobec powyższego, opodatkowanie podatkiem akcyzowym następuje wyłącznie w odniesieniu do samochodów osobowych. W świetle art. 100 ust. 4 za samochody osobowe należy uznać pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem skuterów śnieżnych o kodzie CN 8703 10 11, pojazdów typu meleks o kodzie CN 8703 10 18 oraz pojazdów typu quad o kodzie CN 8703 10 18.

Biorąc pod uwagę treść definicji samochodu osobowego zawartej w ustawie o podatku akcyzowym, należy zauważyć, że decydującym kryterium klasyfikacyjnym pojazdu jest jego przeznaczenie. Co więcej, kryterium to powinno być w pierwszej kolejności brane pod uwagę w procesie kwalifikacji do tego, a nie innego kodu CN. Zasada ta została potwierdzona w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 28 kwietnia 2009 r., sygn. III SA/Wa 271/08.

O przeznaczeniu pojazdu niewątpliwie świadczą jego obiektywne cechy. I tak, samochody, o których mowa w niniejszym zapytaniu, zdaniem Spółki są pojazdami posiadającymi typowe cechy samochodów przeznaczonych do transportu towarów (m.in. przystosowanie do przewozu maksymalnie 2 osób, trwała przegroda za pierwszym rzędem siedzeń). Ponadto, należy podkreślić, iż dopuszczalna ładowność tych pojazdów przekracza 500 kg. Oznacza to, że w każdym przypadku część dopuszczalnej ładowności przypadająca na kierowcę i pasażera (około 160 kg) jest niższa od części przypadającej na towary (wynoszącej ponad 340 kg).

Istotna jest także klasyfikacja tych pojazdów dokonana przez właściwe organy urzędowe kraju ich pochodzenia. Z dokumentów otrzymanych przez Spółkę wynika, iż na podstawie uregulowań wewnętrznych tych państw pojazdy te są samochodami ciężarowymi. Dodatkowym dowodem potwierdzającym spełnienie przez te pojazdy warunków określanych przez polskie normy i regulacje dla samochodów ciężarowych będzie dokument z badania przeprowadzonego przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, który otrzyma Spółka.

W świetle powyższego, zważywszy na cechy i przeznaczenie przedmiotowych pojazdów należy, zdaniem Spółki, uznać że nie ma obiektywnych podstaw, aby uznać, iż spełniają one definicję samochodu osobowego określoną w art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Tym samym w odniesieniu do wyżej wskazanych pojazdów, po stronie polskiego dostawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego i w konsekwencji na podstawie art. 100 ust. 2 tejże ustawy obowiązek ten nie powstanie również po stronie Spółki.

Ad. 2.

Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku, gdy na wniosek korzystającego zostaną dokonane w pojeździe, nie będącym samochodem osobowym, przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń i przeróbki te zostaną dokonane po rejestracji tego pojazdu na terytorium Polski, po stronie Spółki nie powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tego tytułu.

Jak wyżej już Spółka wskazała, w świetle ustawy o podatku akcyzowym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku akcyzowego powstaje wyłącznie w odniesieniu do samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium Polski. Jednocześnie, należy zauważyć, że przepisy ustawy w tym zakresie są wystarczająco precyzyjne i jednoznaczne, dlatego też w celu dokonania ich interpretacji, wystarczająca jest wykładnia gramatyczna.

W związku z tym, w opinii Spółki, bez znaczenia dla opodatkowania podatkiem akcyzowym pozostaje okoliczność dokonania potencjalnych zmian w samochodzie ciężarowym przeznaczonym do transportu towarów, jeśli zmiany te następują już po jego rejestracji na terenie kraju. Tym samym, w przypadku, gdy na wniosek korzystającego, zostaną dokonane przeróbki w pojeździe niebędącym samochodem osobowym polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń i przeróbki te zostaną dokonane po rejestracji tego pojazdu na terytorium Polski, po stronie Spółki nie powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tego tytułu.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w interpretacji z dnia 24 czerwca 2005 r. wydanej przez Urząd Celny w Krakowie, sygn. 351000-RPA-91103-22/05.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie podkreślić należy, iż kwestie dotyczące klasyfikacji statystycznych, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego klasyfikacji statystycznej wyrobów. Z powyższych przepisów wynika zarazem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego obejmującego również klasyfikację statystyczną wyrobu. Za prawidłową klasyfikację wyrobu odpowiedzialny jest bowiem Wnioskodawca. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby) wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

W związku z powyższym w niniejszej interpretacji dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w oparciu o symbol CN 8704 wskazany przez Wnioskodawcę.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 Nr 3, poz. 11), dalej zwana ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy (art. 1 ust. 1 ustawy).

Stosownie do art. 3 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Art. 100 ust. 1 ustawy stanowi, iż w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 2. nabycie wewnątrz
  a) wyprodukowanego na terytorium kraju,
  b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ww. ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem skuterów śnieżnych o kodzie CN 8703 10 11, pojazdów typu meleks o kodzie CN 8703 10 18 oraz pojazdów typu quad o kodzie CN 8703 10 18.

W myśl powyższego samochody klasyfikowane do kodu 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka będzie nabywała od polskiego dostawcy samochody, który uprzednio nabył je na terenie Unii Europejskiej bądź poza terenem Unii. Będą to głównie samochody terenowe, bądź samochody typu pick-up - niezarejestrowane uprzednio na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Polski dostawca nie uiszcza podatku akcyzowego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym/importem przedmiotowego pojazdu, ani też w związku z jego pierwszą sprzedażą na terytorium Polski, gdyż z dokumentów (tj. dokumentów wydanych przez właściwe niemieckie urzędy , będące odpowiednikiem polskiej karty pojazdu oraz polskiego dowodu rejestracyjnego) będących w jego posiadaniu wynika, że są to samochody ciężarowe. W świetle powyższych dokumentów urzędy niemieckie klasyfikują te pojazdy jako samochody ciężarowe, 2 osobowe, z zamkniętą skrzynią, których ładowność przekracza 500 kg. W związku z tym, polski dostawca uznając, że są to pojazdy przeznaczone do transportu towarów zalicza je do kodu CN 8704 i w konsekwencji nie uiszcza podatku akcyzowego ani z tytułu wewnątrzwspolnotowego nabycia/importu tych pojazdów, ani też w związku z ich pierwszą sprzedażą na terytorium Polski. Dodatkowo, polski dostawca będzie przekazywał Spółce dokument z badania Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, potwierdzający, że samochody te spełniają warunki pojazdu ciężarowego – tj. m.in. posiadają 2 miejsca do przewozu osób i posiadają trwałą przegrodę za pierwszym rzędem siedzeń.

W związku z powyższym, będące przedmiotem zapytania samochody zaliczone przez Wnioskodawcę do kodu CN 8704 nie są samochodem osobowym. A zatem na polskim dostawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy i w konsekwencji na podstawie art. 100 ust. 2 tejże ustawy obowiązek ten nie powstanie również po stronie Wnioskodawcy.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika również, iż po dokonaniu rejestracji i oddaniu przedmiotowych pojazdów do użytkowania na podstawie umowy leasingu może dodatkowo pojawić się sytuacja, że korzystający, po uzyskaniu uprzedniej zgody Spółki, dokonają w tych pojazdach przeróbek polegających na montażu dodatkowych siedzeń (skutkujących tym, że w pojeździe zamiast 2 będzie 4, 5 lub 7 siedzeń) oraz usunięciu trwałej przegrody za pierwszym rzędem siedzeń. Niemniej, po dokonaniu tych przeróbek, pojazdy te pozostaną nadal zarejestrowane w Polsce jako samochody ciężarowe.

Biorąc więc pod uwagę powyżej powołane przepisy obowiązującego prawa tut. Organ stwierdził, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego. Bez znaczenia bowiem w przedmiotowej sprawie pozostaje fakt przeróbki samochodów, ponieważ, jak twierdzi Wnioskodawca, nadal pozostają zarejestrowane jako samochody ciężarowe.

Tym samym, jeżeli wskazany przez Wnioskodawcę kod CN 8704 dla przedmiotowych samochodów jest właściwy, to stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej oraz wydanego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, należy stwierdzić, że orzeczenia te zostały wydane w indywidualnej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.