IBPP3/443-579/10/BWo | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie akcyzą samochodów ciężarowych o kodzie CN 8704

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2010r. (data wpływu 3 sierpnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu ciężarowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu ciężarowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami osobowymi oraz ciężarowymi. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Podatnik w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia nabywa na terenie Unii Europejskiej m.in. samochody dopuszczone do ruchu jako samochody ciężarowe, niezarejestrowane uprzednio na terytorium kraju. Samochody dopuszczone do ruchu jako samochody ciężarowe posiadają wpisy w dokumentach urzędowych, będących odpowiednikami polskich dowodów rejestracyjnych, stwierdzające iż są samochodami ciężarowymi.

Ww. samochody po ich sprowadzeniu na terytorium kraju, przechodzą badania techniczne w Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów i są dopuszczane do ruchu na terytorium kraju jako samochody ciężarowe. Następnie samochody dopuszczone do ruchu jako samochody ciężarowe są zbywane przez podatnika na rzecz nabywców w kraju (część samochodów przed zbyciem jest rejestrowana przez Podatnika).

Podatnik w oparciu o posiadane dokumenty (odpowiedniki polskich dowodów rejestracyjnych) klasyfikujące zakupione pojazdy do kategorii samochodów ciężarowych oraz dopuszczone w Polsce do ruchu jako samochody ciężarowe (w oparciu o badania w OSKP) i z uwagi na przeznaczenie nabywanych pojazdów, klasyfikuje je do kodu CN 8704.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów dopuszczonych do ruchu jako samochody ciężarowe, niezarejestrowanych uprzednio na terytorium kraju, posiadających wpis w dokumentach urzędowych będących odpowiednikiem polskiego dowodu rejestracyjnego stwierdzający, iż są samochodami ciężarowymi, które są następnie dopuszczane do ruchu na terytorium kraju jako samochody ciężarowe, a następnie zbywane przez Podatnika na terytorium kraju, ma obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia ww. samochodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia takich samochodów.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), dalej zwana ustawą określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy (art. 1 ust. 1 ustawy).

Stosownie do art. 3 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987 r., str. 1 ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382 ze zm.).

Zgodnie z ust. 2 art. 3 ustawy zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Art. 100 ust. 1 ustawy stanowi, iż w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ww. ustawy, do kategorii samochodów osobowych zaliczane są pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem skuterów śnieżnych o kodzie CN 8703 1011, pojazdów typu meleks o kodzie CN 8703 10 18 oraz pojazdów typu quad o kodzie CN 8703 10 18.

W myśl powyższego samochody klasyfikowane do kodu 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Podatnik w oparciu o posiadane dokumenty (odpowiedniki polskich dowodów rejestracyjnych) klasyfikujące zakupione pojazdy do kategorii samochodów ciężarowych oraz dopuszczone w Polsce do ruchu jako samochody ciężarowe (w oparciu o badania w OSKP) i z uwagi na przeznaczenie nabywanych pojazdów, klasyfikuje je do kodu CN 8704. W konsekwencji powyższego, w świetle art. 100 ust. 4 pojazdy te nie są zaliczane do kategorii samochodów osobowych, a Podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego z tytułu ich wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Podatnik wskazuje iż podobne stanowisko, w analogicznym stanie faktycznym, organy podatkowe wyraziły m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2010 r. (sygn. ITPP3/443-12/10/ZG), oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 27 listopada 2008r. (sygn. IBPP3/443-678/08/BW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie podkreślić należy, iż kwestie dotyczące klasyfikacji statystycznych, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego klasyfikacji statystycznej wyrobów. Z powyższych przepisów wynika zarazem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego obejmującego również klasyfikację statystyczną wyrobu. Za prawidłową klasyfikację wyrobu odpowiedzialny jest bowiem Wnioskodawca. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby) wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

W związku z powyższym w niniejszej interpretacji dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w oparciu o symbol CN 8704 wskazany przez Wnioskodawcę.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 Nr 3, poz. 11 ze zm.), dalej zwana ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy (art. 1 ust. 1 ustawy).

Stosownie do art. 3 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, ze zm.).

Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 cyt. ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ww. ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W myśl powyższego samochody klasyfikowane do kodu 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia nabywa na terenie Unii Europejskiej m.in. samochody dopuszczone do ruchu jako samochody ciężarowe, niezarejestrowane uprzednio na terytorium kraju. Samochody dopuszczone do ruchu jako samochody ciężarowe posiadają wpisy w dokumentach urzędowych, będących odpowiednikami polskich dowodów rejestracyjnych, stwierdzające iż są samochodami ciężarowymi. Ww. samochody po ich sprowadzeniu na terytorium kraju, przechodzą badania techniczne w Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów i są dopuszczane do ruchu na terytorium kraju jako samochody ciężarowe. Następnie samochody dopuszczone do ruchu jako samochody ciężarowe są zbywane przez podatnika na rzecz nabywców w kraju (część samochodów przed zbyciem jest rejestrowana przez Podatnika). Wnioskodawca w oparciu o posiadane dokumenty (odpowiedniki polskich dowodów rejestracyjnych) klasyfikujące zakupione pojazdy do kategorii samochodów ciężarowych oraz są dopuszczone w Polsce do ruchu jako samochody ciężarowe. W oparciu o badania w OSKP a także z uwagi na przeznaczenie nabywanych pojazdów, Wnioskodawca klasyfikuje je do kodu CN 8704.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołany stan prawny będące przedmiotem zapytania samochody zaliczone przez Wnioskodawcę do kodu CN 8704 nie są samochodami osobowymi w rozumieniu przepisu art. 100 ust. 4 cyt. ustawy. Zatem na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy.

Tym samym, jeżeli wskazany przez Wnioskodawcę kod CN 8704 dla przedmiotowych samochodów jest właściwy, to stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo należy podkreślić, iż niniejsza interpretacja traci swą aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego, a w szczególności w przypadku gdyby wskazany przez Wnioskodawcę kod CN 8704 nie był prawidłowy dla samochodów będących przedmiotem niniejszego wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).