IBPP3/443-174/08/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Do której kategorii napojów alkoholowych, w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, należy zaliczyć produkt finalny o przedstawionym składzie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fabryki Wódek P. Spółka Akcyjna przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2008r. (data wpływu 14 marca 2008r.), uzupełnionym pismami z 25 marca 2008r. (data wpływu), z dnia 20 marca 2008r. (data wpływu 31 marca 2008r.) oraz z dnia z 29 kwietnia 2008r. (data wpływu 7 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie przyporządkowania produkowanego napoju alkoholowego do określonej kategorii napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2008r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismami z 25 marca 2008r. (data wpływu), z dnia z 20 marca 2008r. (data wpływu 31 marca 2008r.) oraz z dnia z 29 kwietnia 2008r. (data wpływu 7 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie przyporządkowania produkowanego napoju alkoholowego do określonej kategorii napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza rozpocząć produkcję napoju niskoalkoholowego aromatyzowanego o mocy 5,5% obj. Wyrób przeznaczony będzie dla odbiorcy francuskiego, który dostarczył recepturę produkcji. Skład wyrobu stanowią:

 • baza fermentowana o mocy alk. 15% obj. – zawartość alkoholu z tego półproduktu stanowi ok. 85% alkoholu etylowego w produkcie finalnym, co odpowiada ok. 310 l bazy fermentowanej na 1000 l wyrobu,
 • alkohol etylowy otrzymany w drodze destylacji pochodzenia rolniczego w postaci wódki – zawartość alkoholu z tego półproduktu stanowi ok. 12,5% alkoholu zawartego w produkcie finalnym, co odpowiada ok. 17,18 l wódki na 1000 l wyrobu,
 • aromaty i wyciągi naturalne – zawartość alkoholu etylowego destylowanego z tego półproduktu stanowi ok. 2,5% alkoholu zawartego w produkcie finalnym,
 • roztwory wodne cukrów i kwasów organicznych.

Baza fermentowana została dostarczona przez odbiorcę francuskiego w procedurze zawieszonej akcyzy za dokumentem ADT i zakwalifikowana przez niego do kodu CN 2206 00 89 (ADT), jako „napoje fermentowane pozostałe, spokojne”. Natomiast wódka o symbolu PKWiU 15.91.10-63.00 dodawana jest przez producenta napoju finalnego tj. Wnioskodawcę.

Ze względu na przedstawiony skład Wnioskodawca ma wątpliwości jakim kodem należy oznaczyć produkt finalny, a co za tym idzie jaką należy stosować stawkę akcyzy. Odbiorca francuski przekazał stanowisko Dyrekcji Generalnej ds. Cła i Praw Pośrednich Poddyrekcji Praw Pośrednich w Paryżu z dnia 17 grudnia 2007r., w którym określono klasyfikację przedmiotowego napoju do pozycji taryfowej CN 2206 jako „inny napój fermentowany”. Natomiast Wnioskodawca wystąpił do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o zaklasyfikowanie wytwarzanego napoju do odpowiedniego symbolu PKWiU i kodu CN.

Pismem z 20 marca 2008r. znak: OK-5672/KW-814/2008 Urząd Statystyczny w Łodzi wydał Wnioskodawcy opinię, w której określił, iż zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz.U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) i mającą zastosowanie dla celów podatkowych, produkowany przez Wnioskodawcę wyrób o przedstawionym jak wyżej składzie mieści się w grupowaniu:

 • PKWiU 15.94.10 - napoje pozostałe fermentowane;
 • CN 2206 00 - pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Do której kategorii napojów alkoholowych, w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, należy zaliczyć produkt finalny o przedstawionym składzie...

Zdaniem Wnioskodawcy, w kwestii stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym w przedmiotowym zagadnieniu rozstrzygające znaczenie będzie miało stanowisko Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego z dnia 20 marca 2008r. wyrób, który Spółka zamierza produkować należy do napojów fermentowanych pozostałych oznaczonych symbolem PKWiU 15.94.10-00 i kodem CN 2206 00.

Wobec powyższego w ocenie Wnioskodawcy przedmiotowy napój ten jest produktem pośrednim w rozumieniu art. 71 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym gdyż:

 • zawartość alkoholu mieści się w granicach 1,2% do 22% objętości;
 • symbol PKWiU to 15.94.10;
 • nie jest to wyrób wymieniony w art. 68-70 ustawy (z definicji nie jest to piwo ani wino, nie jest to również napój fermentowany, gdyż alkohol zawarty w gotowym wyrobie nie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji alkoholowej – dodatek alkoholu etylowego destylowanego).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl z art. 67 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się piwo, wino, napoje fermentowane, produkty pośrednie oraz alkohol etylowy.

Do piwa w rozumieniu art. 68 ust. 1 ww. ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 13 załącznika nr 2 do ustawy oraz wszelkie wyroby będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, oznaczone symbolem PKWiU 15.94.10 i kodem CN 2206 00, w których rzeczywista zawartość alkoholu przekracza 0,5 % objętości.

Winem w rozumieniu art. 69 ust. 1 ww. ustawy są:

 1. wino niemusujące - wszelkie wyroby oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.12 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 i 2205 o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2% do 15% objętości, pod warunkiem że cały alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji alkoholowej, a także o rzeczywistej zawartości alkoholu od 15% do 18% objętości, pod warunkiem że wino takie nie zawiera żadnych dodatków wzbogacających oraz że cały alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji alkoholowej;
 2. wino musujące - wszelkie wyroby oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.11 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205 o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2% do 15% objętości, pod warunkiem że cały alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji alkoholowej, znajdujące się w butelkach zamkniętych korkiem w kształcie grzybka, umocowanym za pomocą węzłów lub spinek, albo wykazujące nadciśnienie wynoszące co najmniej 3 bary, spowodowane obecnością dwutlenku węgla w roztworze.

Napojami fermentowanymi w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy są:

 1. inne niemusujące napoje fermentowane - wszelkie wyroby oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.12 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 69, a także wyroby oznaczone symbolem PKWiU 15.94.10 i kodem CN 2206 00, o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2% do 10% objętości oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu powyżej 10% objętości, lecz nie więcej niż 15% objętości, pod warunkiem że cały alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji alkoholowej;
 2. inne musujące napoje fermentowane - wszelkie wyroby oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.11 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205, nieokreślone w art. 69, o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2% do 15% objętości, pod warunkiem że cały alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji alkoholowej, znajdujące się w butelkach zamkniętych korkiem w kształcie grzybka, umocowanym za pomocą węzłów lub spinek, albo wykazujące nadciśnienie wynoszące co najmniej 3 bary, spowodowane obecnością dwutlenku węgla w roztworze.

Produktami pośrednimi w rozumieniu art. 71 ust. 1 ww. ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2% do 22% objętości, oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.11, 15.93.12, 15.94.10 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2204, 2206 00 i 2205, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 68-70.

Alkoholem etylowym w rozumieniu art. 72 ust. 1 ww. ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10, 15.92.11 i 15.92.12 oraz kodami CN 2208 i 2207, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego grupowania PKWiU i kodu CN oraz napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony spirytus oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10 i 15.92.11 oraz kodami CN 2208 i 2207 10 00, a także wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 22% objętości, oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.93.11, 15.93.12, 15.94.10 i 15.95.10 oraz kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2204, 2206 00 i 2205.

Jak wynika z przestawionej przez Wnioskodawcę opinii Urzędu Statystycznego produkowany przez Wnioskodawcę wyrób w skład którego wchodzą:

 • baza fermentowana o mocy alk. 15% obj. – zawartość alkoholu z tego półproduktu stanowi ok. 85% alkoholu etylowego w produkcie finalnym, co odpowiada ok. 310 l bazy fermentowanej na 1000 l wyrobu,
 • alkohol etylowy otrzymany w drodze destylacji pochodzenia rolniczego w postaci wódki – zawartość alkoholu z tego półproduktu stanowi ok. 12,5% alkoholu zawartego w produkcie finalnym, co odpowiada ok. 17,18 l wódki na 1000 l wyrobu,
 • aromaty i wyciągi naturalne – zawartość alkoholu etylowego destylowanego z tego półproduktu stanowi ok. 2,5% alkoholu zawartego w produkcie finalnym,
 • roztwory wodne cukrów i kwasów organicznych.mieści się w grupowaniu:
 • PKWiU 15.94.10 - napoje pozostałe fermentowane;
 • CN 2206 00 - pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Opierając się na opisie przedstawionego przez Wnioskodawcę składu wyrobu oraz na przedstawionej opinii Urzędu Statystycznego dotyczącej tego wyrobu można stwierdzić, iż w rozumieniu powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku akcyzowym przedmiotowy wyrób należy zaliczyć do produktów pośrednich w rozumieniu art. 71 ustawy o podatku akcyzowym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy równocześnie podkreślić, iż obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania danego towaru do właściwego grupowania PKWiU ciąży na zainteresowanym, tj. na podmiocie dokonującym czynności których przedmiotem są wyroby akcyzowe. Tutejszy organ nie jest właściwym do dokonania oceny prawidłowości przedstawionej klasyfikacji statystycznej wyrobów będących przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.