361000-PA-050-2/06/WK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Do jakiej kategorii napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z poźn. zm.) należą następujące produkty: 1. kod CN 22060010, o rzeczywistej mocy alkoholu 10% objętości, znajdujący się w butelce zamkniętej korkiem w kształcie grzybka, umocowanym za pomocą węzłów lub spinek oraz wykazujący nadciśnienie wynoszące 4,9 bara, spowodowane obecnością dwutlenku węgla w roztworze. 2. kod CN 22060059, o rzeczywistej zawartości alkoholu 8% objętości, znajdujący się w butelce zamkniętej korkiem w kształcie grzybka, umocowanym za pomocą węzłów lub spinek oraz wykazujący nadciśnienie wynoszące 4,8 bara, spowodowane obecnością dwutlenku węgla w roztworze. 3. kod CN 22060039 o rzeczywistej zawartości alkoholu 8% objętości, znajdujący się w butelce zamkniętej korkiem w kształcie grzybka, umocowanym za pomocą węzłów lub spinek oraz wykazujący nadciśnienie wynoszące 3,9 bara, spowodowane obecnością dwutlenku węgla w roztworze.

361000-PA-050-2/06/WK

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. klasyfikacje
  2. napoje alkoholowe
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy nieobowiązujące]

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.); po rozpoznaniu wniosku podatnika z dnia 27.12.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku nie jest w pełni prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.12.2005r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek p. J.J. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujące zagadnienie.

Do jakiej kategorii napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z poźn. zm.) należą następujące produkty:

1. kod CN 22060010, o rzeczywistej mocy alkoholu 10% objętości, znajdujący się w butelce zamkniętej korkiem w kształcie grzybka, umocowanym za pomocą węzłów lub spinek oraz wykazujący nadciśnienie wynoszące 4,9 bara, spowodowane obecnością dwutlenku węgla w roztworze.

2. kod CN 22060059, o rzeczywistej zawartości alkoholu 8% objętości, znajdujący się w butelce zamkniętej korkiem w kształcie grzybka, umocowanym za pomocą węzłów lub spinek oraz wykazujący nadciśnienie wynoszące 4,8 bara, spowodowane obecnością dwutlenku węgla w roztworze.

3. kod CN 22060039 o rzeczywistej zawartości alkoholu 8% objętości, znajdujący się w butelce zamkniętej korkiem w kształcie grzybka, umocowanym za pomocą węzłów lub spinek oraz wykazujący nadciśnienie wynoszące 3,9 bara, spowodowane obecnością dwutlenku węgla w roztworze.

Zdaniem podatnika wszystkie wymienione wyżej produkty należy zaliczyć do kategorii napoje fermentowane niemusujące. Swój pogląd podatnik opiera na treści art. 70 oraz 69 i 71 ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 1 inne niemusujące napoje fermentowane to wszelkie wyroby oznaczone m.in. symbolem PKWiU 15.94.10 i kodem CN 2206 00 o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2 do 10% objętości oraz o rzeczywistej zawartości alkoholu powyżej 10% objętości lecz nie więcej niż 15% objętości, pod warunkiem, że cały alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji alkoholowej. Z kolei art. 70 ust. 1 pkt 2 definiuje inne musujące napoje fermentowane, jako wyroby inne niż określone w art. 69 ustawy, o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2% do 15% objętości, pod warunkiem, że cały alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji alkoholowej, znajdujące się w butelkach zamkniętych korkiem w kształcie grzybka, umocowanym węzłów lub spinek, albo wykazujące nadciśnienie wynoszące co najmniej 3 bary, spowodowane obecnością dwutlenku węgla w roztworze. Jednakże wśród kodów wymienionych w tym punkcie nie ma kodu CN 2206 00 co jednoznacznie eliminuje przedmiotowe wyroby z tej kategorii.

Art. 71 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym określa jako produkty pośrednie wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1.2% do 22% objętości, oznaczone min. również kodem CN 2206 00 z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 68-70 ustawy.

Jak wynika z powyższych przepisów, decydujące w tym przypadku jest wyjaśnienie pojęcia musujące i niemusujące napoje fermentowane. Ustawa o podatku akcyzowym w swojej treści nie zawiera takich wyjaśnień. Zasadnym wobec powyższego jest sięgnięcie do definicji zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie szczególnych rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczególnych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych dla tych napojów (Dz. U. Nr 272 poz. 2696). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 2004r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34 poz. 292 z póżn. zm.) Powołane rozporządzenie określa, że wina musujące zawierają naturalny dwutlenek węgla znajdujący się pod ciśnieniem nie mniejszym niż 3 bary w temperaturze 20 °C, pochodzący z fermentacji alkoholowej, który po otwarciu butelki uchodzi i powoduje perlenie się napoju.

Ponieważ podatnik nie precyzuje w opisie produktów jakiego pochodzenia jest zawarty w nich dwutlenek węgla tzn. czy pochodzi on z fermentacji alkoholowej czy też jest on dodany Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi stwierdza że:

1. jeżeli przedmiotowe wyroby zawierają dodany dwutlenek węgla wówczas są to inne niemusujące napoje fermentowane określone w art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

2. jeżeli zawarty w wyrobach dwutlenek węgla pochodzi z fermentacji alkoholowej wówczas mamy do czynienia z napojami musującymi, a mając na względzie że art.70 ust. 1 pkt 2 nie wymienia kodu CN 2206 00 przedmiotowe wyroby są produktami pośrednimi opisanymi w art. 71 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Udzielona w niniejszym postanowieniu interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.

POUCZENIE. Na niniejsze postanowienie służy podatnikowi prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Celnej w Łodzi, składane za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego I w Łodzi, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Wniesienie zażalenia podlega opłacie skarbowej płatnej w znakach skarbowych w wysokości 5,00 zł od podania i 0,50 zł od każdego załącznika (Dz. U. Nr 86 z 2000r. poz. 960 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 222 i art. 239 Ordynacji podatkowej, zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.