Klasyfikacje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to klasyfikacje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
17
sty

Istota:

Czy po Pana stronie, w związku z nabyciem pojazdów jako samochodów ciężarowych na podstawie dokumentów takich jak: zagraniczna karta pojazdu, zagraniczny dowód rejestracyjny, faktura wystawiona przez kontrahenta zagranicznego (wskazujących samochód ciężarowy), na dzień powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów zasadniczo przeznaczonych do przewozu towarów, wystąpił obowiązek zapłaty akcyzy? Jaki moment jest decydujący dla ustalenia czy dany pojazd jest lub nie samochodem osobowym lub ciężarowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym?Czy sprzedaż samochodów opisanych we wniosku innemu podmiotowi, który dokonał rejestracji pojazdu, powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego i przez jaki podmiot?

Fragment:

GUS Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty, towary według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych. Biorąc pod uwagę przytoczoną regulację, organ nie dokonywał klasyfikacji wyrobów, przyjmując klasyfikację wskazaną we wniosku. Ponadto, mając na uwadze fakt, że stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Wnioskodawca zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla jej kontrahentów nabywających przedmiotowe wyroby akcyzowe, którzy chcąc uzyskać interpretację indywidualną mogą wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tych podmiotów. W związku z powyższym w niniejszej interpretacji nie odniesiono się do kwestii ewentualnego opodatkowania związanego z dokonaniem zmian w opisanych pojazdach przeprowadzonych po ich zarejestrowaniu, bowiem z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że rejestracji dokonują podmioty nabywające samochody od Pana w kraju.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie akcyzą samochodów ciężarowych o kodzie CN 8704

Fragment:

W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego klasyfikacji statystycznej wyrobów. Z powyższych przepisów wynika zarazem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego obejmującego również klasyfikację statystyczną wyrobu. Za prawidłową klasyfikację wyrobu odpowiedzialny jest bowiem Wnioskodawca. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby) wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. W związku z powyższym w niniejszej interpretacji dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w oparciu o symbol CN 8704 wskazany przez Wnioskodawcę. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 Nr 3, poz. 11 ze zm.), dalej zwana ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy (art. 1 ust. 1 ustawy). Stosownie do art. 3 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie akcyzą samochodów ciężarowych o kodzie CN 8704

Fragment:

W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego klasyfikacji statystycznej wyrobów. Z powyższych przepisów wynika zarazem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego obejmującego również klasyfikację statystyczną wyrobu. Za prawidłową klasyfikację wyrobu odpowiedzialny jest bowiem Wnioskodawca. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby) wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. W związku z powyższym w niniejszej interpretacji dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w oparciu o symbol CN 8704 wskazany przez Wnioskodawcę. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 Nr 3, poz. 11 ze zm.), dalej zwana ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy (art. 1 ust. 1 ustawy). Stosownie do art. 3 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.

2011
1
sie

Istota:

1) Czy w sytuacji, gdy z wyżej wskazanych dokumentów wynika, że nabywane przez Spółkę pojazdy są samochodami ciężarowymi 2 osobowymi po stronie polskiego dostawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym i w konsekwencji na podstawie art. 100 ust. 2 tejże ustawy obowiązek ten nie powstanie również po stronie Spółki?

2) Czy w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdu nie będącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, na wniosek korzystającego zostaną dokonane w tym pojeździe przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń, po stronie Spółki powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?

Fragment:

W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego klasyfikacji statystycznej wyrobów. Z powyższych przepisów wynika zarazem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego obejmującego również klasyfikację statystyczną wyrobu. Za prawidłową klasyfikację wyrobu odpowiedzialny jest bowiem Wnioskodawca. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby) wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. W związku z powyższym w niniejszej interpretacji dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w oparciu o symbol CN 8704 wskazany przez Wnioskodawcę. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 Nr 3, poz. 11), dalej zwana ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy (art. 1 ust. 1 ustawy). Stosownie do art. 3 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.

2011
1
cze

Istota:

Do której kategorii napojów alkoholowych, w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, należy zaliczyć produkt finalny o przedstawionym składzie?

Fragment:

Cła i Praw Pośrednich Poddyrekcji Praw Pośrednich w Paryżu z dnia 17 grudnia 2007r., w którym określono klasyfikację przedmiotowego napoju do pozycji taryfowej CN 2206 jako „inny napój fermentowany”. Natomiast Wnioskodawca wystąpił do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o zaklasyfikowanie wytwarzanego napoju do odpowiedniego symbolu PKWiU i kodu CN. Pismem z 20 marca 2008r. znak: OK-5672/KW-814/2008 Urząd Statystyczny w Łodzi wydał Wnioskodawcy opinię, w której określił, iż zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz.U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) i mającą zastosowanie dla celów podatkowych, produkowany przez Wnioskodawcę wyrób o przedstawionym jak wyżej składzie mieści się w grupowaniu: PKWiU 15.94.10 - napoje pozostałe fermentowane; CN 2206 00 - pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Do której kategorii napojów alkoholowych, w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, należy zaliczyć produkt finalny o przedstawionym składzie...

2011
1
maj

Istota:

Czy działalność usługowa związana z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów (usługi kolektury lotto)- może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i przy zastosowaniu jakiej stawki?

Fragment:

Zgodnie z § 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2004 r. nr 89, poz. 844 ze zm.) do celów opodatkowania (...) zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (...) - stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), o której mowa w § 3, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r. Art. 8 w/w ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zawiera wyłączenia z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w tym m. in. ust. 1 pkt 3 lit. e) tego art. stanowi, że opodatkowania w tej formie nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Załącznik nr 2 do ustawy zawiera wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Organ podatkowy nie ma uprawnień do klasyfikacji działalności w/g PKWiU. Jeżeli wykonywane przez Panią usługi zostaną zakwalifikowane zgodnie z klasyfikacją PKWiU jako usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów i oznaczone symbolem 92.71.1 (w/g PKD nr 92.71.Z), wówczas nie będą mogły być opodatkowane w formie ryczałtu, gdyż są wymienione w załączniku nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (lp. 28 w/wym załącznika).

2011
1
kwi

Istota:

Do jakiej kategorii napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z poźn. zm.) należą następujące produkty: 1. kod CN 22060010, o rzeczywistej mocy alkoholu 10% objętości, znajdujący się w butelce zamkniętej korkiem w kształcie grzybka, umocowanym za pomocą węzłów lub spinek oraz wykazujący nadciśnienie wynoszące 4,9 bara, spowodowane obecnością dwutlenku węgla w roztworze. 2. kod CN 22060059, o rzeczywistej zawartości alkoholu 8% objętości, znajdujący się w butelce zamkniętej korkiem w kształcie grzybka, umocowanym za pomocą węzłów lub spinek oraz wykazujący nadciśnienie wynoszące 4,8 bara, spowodowane obecnością dwutlenku węgla w roztworze. 3. kod CN 22060039 o rzeczywistej zawartości alkoholu 8% objętości, znajdujący się w butelce zamkniętej korkiem w kształcie grzybka, umocowanym za pomocą węzłów lub spinek oraz wykazujący nadciśnienie wynoszące 3,9 bara, spowodowane obecnością dwutlenku węgla w roztworze.

Fragment:

(...) w roztworze. Jednakże wśród kodów wymienionych w tym punkcie nie ma kodu CN 2206 00 co jednoznacznie eliminuje przedmiotowe wyroby z tej kategorii. Art. 71 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym określa jako produkty pośrednie wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1.2% do 22% objętości, oznaczone min. również kodem CN 2206 00 z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 68-70 ustawy. Jak wynika z powyższych przepisów, decydujące w tym przypadku jest wyjaśnienie pojęcia musujące i niemusujące napoje fermentowane. Ustawa o podatku akcyzowym w swojej treści nie zawiera takich wyjaśnień. Zasadnym wobec powyższego jest sięgnięcie do definicji zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie szczególnych rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczególnych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych dla tych napojów (Dz. U. Nr 272 poz. 2696). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 2004r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34 poz. 292 z póżn. zm.) Powołane rozporządzenie określa, że wina musujące zawierają naturalny dwutlenek węgla znajdujący się pod ciśnieniem nie mniejszym niż 3 bary w temperaturze 20 °C, pochodzący z fermentacji alkoholowej, który po otwarciu butelki uchodzi i powoduje perlenie się napoju.

2011
1
lut

Istota:

Czy wyrób, służący do rozruchu silników benzynowych w czasie niskich temperatur, o klasyfikacji producenta CN 38249099, który na terytorium Włoch jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym, jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym na terytorium kraju?

Fragment:

Do celów poboru akcyzy w nabyciu wewnątrzwspólnotowym stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN) – art. 3 ust. 2 ustawy. Ponieważ wykaz wyrobów akcyzowych zawarty w ww. załączniku nie zawiera grupy wyrobów oznaczonych kodem CN 3824, zatem stanowisko strony należy uznać za właściwe.

2011
1
lut

Istota:

- Czy nauka pływania na wydzierżawionej pływalni sklasyfikowana w PKWiU pod symbolem 92.62.13-00.00 - pozostałe usługi związane ze sportem - została objęta opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%;
- Czy planowane dodatkowe świadczenie usług organizowania letnich obozów sportów wodnych oraz zimowych obozów narciarskich i prowadzenie sklepiku z akcesoriami pływackimi oraz asortymentem spożywczym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%;
- Od kiedy Podatnik jest obowiązany do rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej;
- Czy w przypadku podjęcia decyzji o rozszerzeniu prowadzonej działalności podstawowej Podatnik winien o fakcie tym powiadomić zarówno Urząd Miejski, Urząd Statystyczny i Urząd Skarbowy;
- Czy osoba fizyczna na każdą z omawianych usług może założyć odrębną działalność gospodarczą;
- Czy aby świadczyć usługi w zakresie organizowania letnich obozów sportów wodnych oraz zimowych obozów narciarskich należy spełnić określone warunki – posiadać specjalne uprawnienia, koncesję na prowadzenie usług turystycznych.

Fragment:

W podatku od towarów i usług sprawa klasyfikacji statystycznych jest szczególnie eksponowana, bowiem z symbolami PKWiU wiąże się określona stawka podatkowa albo zwolnienie od podatku. Przy stosowaniu stawek podatkowych w podatku od towarów i usług niezbędna jest znajomość grupowań statystycznych, inkorporowanych ze statystyki do prawa podatkowego. Załączniki do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ oraz do wydanych na tej podstawie rozporządzeń, odwołują się do symboli grupowań statystycznych przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych od podatku od towarów i usług. Dlatego też sprawa klasyfikacji statystycznych towarów i usług w Klasyfikacji Wyrobów i Usług nabiera w zakresie tych zwolnień i preferencji szczególnego znaczenia. Polega ono mianowicie na tym, że przepisy podatku od towarów i usług bezpośrednio odwołują się do towarów i usług wymienionych w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Natomiast w przypadkach towarów i usług objętych stawkami 0%, 7% i 22% oraz zwolnieniami od podatku, wymienione są one /z pewnymi wyjątkami/ z nazwy i symbolu w ustawie VAT oraz w rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy.

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

Nr 213 poz. 1803) zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz w kluczach powiązań pomiędzy tymi klasyfikacjami, wprowadzone po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, nie powodują zmian wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Natomiast art. 6 w/cyt. ustawy wskazuje, że jeżeli zmiana oznaczeń klasyfikacyjnych towarów, usług oraz obiektów budowlanych (PKWiU, PKOB) prowadziłaby do zmiany dotychczas stosowanych stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego albo prowadziłaby do zwolnienia od podatku lub opodatkowania, podatnik stosuje stawki lub zwolnienia określone w ustawie w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2002 r. Podsumowując tutejszy Urząd informuje, iż sprzedaż kosiarek spalinowych o symbolu PKWiU 29.32.20 podlega opodatkowaniu wg stawki 0%.