Klasyfikacja statystyczna | Interpretacje podatkowe

Klasyfikacja statystyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to klasyfikacja statystyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Według jakiej stawki podatkowej podlega sprzedaż prażonych orzeszków sojowych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku H. zwana dalej „Spółką”- z dnia 23.01.2006r. (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r Nr 54, poz. 535 ze zm.) NACZELNIK TRZECIEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RADOMIU stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE 1. Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Spółka z o.o. rozszerza asortyment sprzedawanych przez siebie produktów o prażone orzeszki sojowe.W ocenie wnioskodawcy sprzedaż prażonych orzeszków sojowych podlega opodatkowaniu stawka 22 % VAT. Jednakże Spółka ma wątpliwości, czy zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy VAT(dotyczącym wykazu towarów i usług, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy usługi kierowcy na rzecz kilku podmiotów moga być w 2006r. opodatkowane ryczałtem 8,5%?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r Dz.U.Nr 8, poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania 8,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu prowadzenia usług kierowania pojazdem na rzecz kilku firm transportowych. stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Stan faktyczny: Działalność prowadzona przez Podatnika została zakwalifikowana przez Wojewódzki Urząd Statystyczny - wg Polskiej Klasyfikacji Działalności do klasy 74.50.B - jako działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy. Podatnik wykonuje usługi w zakresie transportu samochodem powierzonym na rzecz kilku podmiotów gospodarczych i Jego zdaniem działalność ta (...)
2011
1
kwi

Istota:
1) Które klasyfikacje statystyczne należy stosować dla celów poboru podatku akcyzowego? Czy należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług obowiązującą do dnia 30 kwietnia 2004 roku, czy jednak Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, która weszła w życie dnia 1 maja 2005 roku?
2) Czy nabywany w kraju olej biały, wyprodukowany w innym kraju UE o kodzie CN 27101985 jest opodatkowany stawką 0%?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Targu działając na podstawie art.14a § 1 oraz §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 6 czerwca 2005 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu: 13 czerwca 2005 roku) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 6 czerwca 2005 roku Spółka zwróciła się do Naczelnika tutejszego Urzędu z prośbą o rozstrzygnięcie w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej zagadnienia, które klasyfikacje statystyczne należy stosować dla celów poboru podatku akcyzowego tj. czy dla celów poboru podatku akcyzowego należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług obowiązującą do 30 kwietnia 2004 roku określoną rozporządzeniem Rady (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy działalność gospodarcza sklasyfikowana wg klasyfikacji PKD jako działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
Fragment:
(...) Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie działalność komercyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana. Działalność podatnika polega na sprzedaży bezpośredniej kosmetyków. Przychodem jest prowizja od sprzedaży. W zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 14.06.2005 roku w poz. 3 określenie przedmiotu działalności wg PKD wpisano 74. 87. B. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana. W zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON jako rodzaj przeważającej działalności wg PKD wpisano: 74 .87. B – działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana. Zdaniem podatnika działalność ta podlega ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i jest opodatkowana stawką 8,5 %. Zasady opodatkowania podatkiem zryczałtowanym regulują przepisy ustawy z dnia 20 (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy działalność gospodarcza sklasyfikowana wg. klasyfikacji PKD jako sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg. stawki 3%?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 września 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie sprzedaży detalicznej prowadzonej bezpośrednio poza siecią sklepową. Działalność ta polega na sprzedaży bezpośredniej kosmetyków. W zaświadczeniu o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 20 września 2005 roku w poz. 3 określenie przedmiotu działalności wg. PKD wpisano 52. 63. A. Sprzedaż bezpośrednia poza siecią sklepową. W zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy świadczenie usług przeciwpożarowych, zabezpieczenie operacyjne powierzchni zakładu górniczego oraz usług ochrony przeciwpożarowej dla innych podmiotów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT czy też zwolnieniu z podatku VAT?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 25 czerwca 2004 r. (wpływ 30.06.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług ochrony przeciwpożarowej - uprzejmie wyjaśnia:Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 5357) zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W poz. 6 wymieniono usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - wyłącznie w zakresie ubezpieczeń społecznych - ex 75. Według informacji zamieszczonej w zapytaniu, podatnik kwalifikuje wykonywane usługi do grupowania PKWiU 75.25.Z. Z opisu pozycji 6 załącznika wynika natomiast, że zwolnienie nie dotyczy całego zakresu usług sklasyfikowanych pod symbolem (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy świadczenie usług w zakresie udzielania nieodpłatnych i odpłatnych całodobowych świadczeń zdrowotnych, poprzez wykonywanie zawodowo działań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia w zakresie pielegnacji, opieki i rehabilitacji jest zwolnione z podatku VAT?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 18 czerwca 2004 r. (wpływ: 21.06.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 27.07.2004 r. (wpływ 29.07.2004 r.) w sprawie możliwości stosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług w zakresie udzielania nieodpłatnych i odpłatnych całodobowych świadczeń zdrowotnych, poprzez wykonywanie zawodowo działań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia w zakresie pielęgnacji, opieki i rehabilitacji - zgodnie z postanowieniami statutu Zakładu - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 353) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 9 tego załącznika wymienione zostały usługi w zakresie ochrony zdrowia (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy umieszczania na fakturach VAT symbolu towaru lub usługi, określonego w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
Fragment:
(...) albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, nazwa towaru lub usługi obejmuje również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. Z dniem 1 maja 2004 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89 z 2004 r. poz. 844) weszła w życie nowa klasyfikacja statystyczna PKWiU. Jednakże zgodnie z §2 tego rozporządzenia, dla celów podatku od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2005 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, z 1999 r. poz. 264 z późn. zm.). W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy po dniu 1 maja 2004 roku dla wyrobów akcyzowych powinna być stosowana klasyfikacja PKWiU wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 roku (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zmianami), czy też klasyfikacja PKWiU zawarta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844)?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpływu do tut. Urzędu: 07 stycznia 2005 roku), uzupełnionego pismami z dnia 11 stycznia 2005 roku i 26 stycznia 2005 roku stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 6 stycznia 2005 roku wpłynął do tut. Urzędu wniosek w/w Spółki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie stosowania prawa podatkowego dotyczącej stosowania symboli PKWiU. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 11 października 2005 roku i 26 stycznia 2005 roku. Z w/w pism wynika, iż (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy stawki podatku VAT na wykonanie usługi dostawy i montażu wyprodukowanego we własnym zakresie wyposażenia sal gimnastycznych i boisk sportowych
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 30.08.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu do tut. Urzędu 31.08.2004 r.), uzupełnionego pismem z dnia 24.09.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu do tut. Urzędu 27.09.2004 r.): czy w świetle obowiązujących od 1.05.2004 r. przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) prawidłowa jest stawka podatku VAT w wysokości 7 % na wykonanie usługi dostawy i montażu wyprodukowanego we własnym zakresie wyposażenia sal gimnastycznych i boisk sportowych tj.: konstrukcji do koszykówki, słupków do siatkówki, bramek do piłki ręcznej, drabinek gimnastycznych, konstrukcji do lin i drabin sznurowych, tulei podłogowych itp., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.