Klasyfikacja statystyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to klasyfikacja statystyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Według jakiej stawki podatkowej podlega sprzedaż prażonych orzeszków sojowych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku H. zwana dalej „Spółką”- z dnia 23.01.2006r. (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r Nr 54, poz. 535 ze zm.) NACZELNIK TRZECIEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RADOMIU stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE 1. Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Spółka z o.o. rozszerza asortyment sprzedawanych przez siebie produktów o prażone orzeszki sojowe.W ocenie wnioskodawcy sprzedaż prażonych orzeszków sojowych podlega opodatkowaniu stawka 22 % VAT. Jednakże Spółka ma wątpliwości, czy zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy VAT(dotyczącym wykazu towarów i usług, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi kierowcy na rzecz kilku podmiotów moga być w 2006r. opodatkowane ryczałtem 8,5%?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r Dz.U.Nr 8, poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania 8,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu prowadzenia usług kierowania pojazdem na rzecz kilku firm transportowych. stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Stan faktyczny: Działalność prowadzona przez Podatnika została zakwalifikowana przez Wojewódzki Urząd Statystyczny - wg Polskiej Klasyfikacji Działalności do klasy 74.50.B - jako działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy. Podatnik wykonuje usługi w zakresie transportu samochodem powierzonym na rzecz kilku podmiotów gospodarczych i Jego zdaniem działalność ta (...)

2011
1
mar

Istota:

1) Które klasyfikacje statystyczne należy stosować dla celów poboru podatku akcyzowego? Czy należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług obowiązującą do dnia 30 kwietnia 2004 roku, czy jednak Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, która weszła w życie dnia 1 maja 2005 roku?
2) Czy nabywany w kraju olej biały, wyprodukowany w innym kraju UE o kodzie CN 27101985 jest opodatkowany stawką 0%?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Targu działając na podstawie art.14a § 1 oraz §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 6 czerwca 2005 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu: 13 czerwca 2005 roku) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 6 czerwca 2005 roku Spółka zwróciła się do Naczelnika tutejszego Urzędu z prośbą o rozstrzygnięcie w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej zagadnienia, które klasyfikacje statystyczne należy stosować dla celów poboru podatku akcyzowego tj. czy dla celów poboru podatku akcyzowego należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług obowiązującą do 30 kwietnia 2004 roku określoną rozporządzeniem Rady (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy działalność gospodarcza sklasyfikowana wg klasyfikacji PKD jako działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Fragment:

(...) Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie działalność komercyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana. Działalność podatnika polega na sprzedaży bezpośredniej kosmetyków. Przychodem jest prowizja od sprzedaży. W zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 14.06.2005 roku w poz. 3 określenie przedmiotu działalności wg PKD wpisano 74. 87. B. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana. W zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON jako rodzaj przeważającej działalności wg PKD wpisano: 74 .87. B – działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana. Zdaniem podatnika działalność ta podlega ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i jest opodatkowana stawką 8,5 %. Zasady opodatkowania podatkiem zryczałtowanym regulują przepisy ustawy z dnia 20 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy działalność gospodarcza sklasyfikowana wg. klasyfikacji PKD jako sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg. stawki 3%?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 września 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie sprzedaży detalicznej prowadzonej bezpośrednio poza siecią sklepową. Działalność ta polega na sprzedaży bezpośredniej kosmetyków. W zaświadczeniu o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 20 września 2005 roku w poz. 3 określenie przedmiotu działalności wg. PKD wpisano 52. 63. A. Sprzedaż bezpośrednia poza siecią sklepową. W zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenie usług przeciwpożarowych, zabezpieczenie operacyjne powierzchni zakładu górniczego oraz usług ochrony przeciwpożarowej dla innych podmiotów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT czy też zwolnieniu z podatku VAT?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 25 czerwca 2004 r. (wpływ 30.06.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług ochrony przeciwpożarowej - uprzejmie wyjaśnia:Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 5357) zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W poz. 6 wymieniono usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - wyłącznie w zakresie ubezpieczeń społecznych - ex 75. Według informacji zamieszczonej w zapytaniu, podatnik kwalifikuje wykonywane usługi do grupowania PKWiU 75.25.Z. Z opisu pozycji 6 załącznika wynika natomiast, że zwolnienie nie dotyczy całego zakresu usług sklasyfikowanych pod symbolem (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenie usług w zakresie udzielania nieodpłatnych i odpłatnych całodobowych świadczeń zdrowotnych, poprzez wykonywanie zawodowo działań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia w zakresie pielegnacji, opieki i rehabilitacji jest zwolnione z podatku VAT?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 18 czerwca 2004 r. (wpływ: 21.06.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 27.07.2004 r. (wpływ 29.07.2004 r.) w sprawie możliwości stosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług w zakresie udzielania nieodpłatnych i odpłatnych całodobowych świadczeń zdrowotnych, poprzez wykonywanie zawodowo działań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia w zakresie pielęgnacji, opieki i rehabilitacji - zgodnie z postanowieniami statutu Zakładu - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 353) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 9 tego załącznika wymienione zostały usługi w zakresie ochrony zdrowia (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy umieszczania na fakturach VAT symbolu towaru lub usługi, określonego w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Fragment:

(...) albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, nazwa towaru lub usługi obejmuje również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. Z dniem 1 maja 2004 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89 z 2004 r. poz. 844) weszła w życie nowa klasyfikacja statystyczna PKWiU. Jednakże zgodnie z §2 tego rozporządzenia, dla celów podatku od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2005 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, z 1999 r. poz. 264 z późn. zm.). W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy po dniu 1 maja 2004 roku dla wyrobów akcyzowych powinna być stosowana klasyfikacja PKWiU wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 roku (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zmianami), czy też klasyfikacja PKWiU zawarta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844)?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpływu do tut. Urzędu: 07 stycznia 2005 roku), uzupełnionego pismami z dnia 11 stycznia 2005 roku i 26 stycznia 2005 roku stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 6 stycznia 2005 roku wpłynął do tut. Urzędu wniosek w/w Spółki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie stosowania prawa podatkowego dotyczącej stosowania symboli PKWiU. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 11 października 2005 roku i 26 stycznia 2005 roku. Z w/w pism wynika, iż (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy stawki podatku VAT na wykonanie usługi dostawy i montażu wyprodukowanego we własnym zakresie wyposażenia sal gimnastycznych i boisk sportowych

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 30.08.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu do tut. Urzędu 31.08.2004 r.), uzupełnionego pismem z dnia 24.09.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu do tut. Urzędu 27.09.2004 r.): czy w świetle obowiązujących od 1.05.2004 r. przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) prawidłowa jest stawka podatku VAT w wysokości 7 % na wykonanie usługi dostawy i montażu wyprodukowanego we własnym zakresie wyposażenia sal gimnastycznych i boisk sportowych tj.: konstrukcji do koszykówki, słupków do siatkówki, bramek do piłki ręcznej, drabinek gimnastycznych, konstrukcji do lin i drabin sznurowych, tulei podłogowych itp., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia (...)