Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
27
lis

Istota:

Czy elementy składające się na całość inwestycji będą stanowiły odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji według odpowiednich stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?

Fragment:

Wykaz stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik nr 1 do ustawy, odwołuje się do symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych, która została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622 ze zm.). Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustaleniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Przez środki trwałe rozumie się w Klasyfikacji Środków Trwałych rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się w Klasyfikacji Środków Trwałych pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Może być nim np. budynek, maszyna, pojazd mechaniczny itp. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczy obiekt, tzw. obiekt zbiorczy, którym może być np. zespół przewodów rurociągowych lub zespół latarni jednego typu użytkowanych na terenie zakładu, ulicy osiedla, zespoły komputerowe itp.

2011
1
sie

Istota:

Grupa 211 - wg Załącznika nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych) ma przyporządkowaną stawkę 10% - ale z dopiskiem "przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych" Jak należy traktować ten zapis? Czy uznać, że w/w stawka dotyczy literalnie przewodów sieci technologicznych wewnątrzzakładowych, czy całej grupy 211 (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie zaznaczyć należy, iż przedstawiając zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego Spółka wskazała, iż „Przepompownie odcieków, sieci grawitacyjnych, sieci elektrycznych, sieci tłocznych” zaliczone są wg Klasyfikacji Środków Trwałych do Grupy 211. Jednakże z analizy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) wynika, iż „Przepompownia odcieków, sieci grawitacyjne, sieci elektryczne, sieci tłoczne” usytuowane są wg KŚT w: Grupie 2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” podgrupie 21 „ rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne”, rodzaju 211 „rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze”. Przechodząc do oceny stanowiska należy, stwierdzić, że art. 16i ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, iż odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w „Wykazie stawek amortyzacyjnych” (załącznik nr 1 do tej ustawy) i zasad o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

2011
1
sie

Istota:

Grupa 291 - wg Załącznika nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych) ma przyporządkowaną stawkę 2,5% - ale z dopiskiem "wieże przeciwpożarowe".Jak należy traktować ten zapis? Czy uznać, że w/w stawka dotyczy literalnie tylko wież przeciwpożarowych, czy całej grupy 291 (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?

Fragment:

(...) zoologicznych”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie zaznaczyć należy, iż przedstawiając zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego Spółka wskazała, iż „Wysypiska śmieci i miejsca składowania odpadów zaliczone są wg Klasyfikacji Środków Trwałych do Grupy 291. Jednakże z analizy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) wynika, iż „Wysypiska śmieci i miejsca składowania odpadów” usytuowane są wg KŚT w: Grupie 2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” podgrupie 29 „ Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe” rodzaju 291 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane”. Przechodząc do oceny stanowiska należy, stwierdzić, że art. 16i ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, iż odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w „Wykazie stawek amortyzacyjnych” (załącznik nr 1 do tej ustawy) i zasad o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

2011
1
maj

Istota:

Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji odnośnie prawidłowego określenia klasyfikacji nabywanych jednostek sprzętu oraz właściwego określenia stawki ich amortyzacji oraz czy określając stawkę amortyzacji należy kierować się tylko i wyłącznie opisem środka trwałego zawartym w załączniku do ustawy, czy też należy uwzględniać powiązanie z Klasyfikacją Środków Trwałych i PKWiU.

Fragment:

Grupa 6 w Wykazie rocznych stawek amprtyzacyjnych (pozycja 06) - “Urządzenia techniczne” obejmuje m.in.: urządzenia telewizyjne i radiotechniczne jak np. urządzenia nadawcze i odbiorcze radia i telewizji, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe; urządzenia telefoniczne. Według Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych – załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - “Urządzenia techniczne” zakwalifikowane do grupy 6, objęte zostały 10% stawką amortyzacyjną. Ustawodawca przewidział możliwość zaliczenia niektórych urządzeń technicznych do odpowiedniej podgrupy, rodzaju środków trwałych oraz zastosowania odmiennej stawki amortyzacyjnej na podstawie jego przeznaczenia, konstrukcji oraz wyposażenia. Podgrupy i rodzaje środków trwałych zostały wyszczególnione w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych – załącznik do ustawy. Inne urządzenia tele- i radiotechniczne, będące przedmiotem niniejszego zapytania, obejmujące urządzenia linii radio- i teletechnicznych typu przenośnego i typu stacyjnego służące dla przesyłania i odbioru sygnałów telewizyjnych, telefonicznych lub telegraficznych, w tym radiotelefony, telefony komórkowe - należą do grupy 6 (pozycja 06) Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Natomiast rodzaj 629 powyższego wykazu obejmuje jedynie telefony komórkowe i dla nich ustawodawca przewidział 20% stawkę amortyzacyjną.

2011
1
maj

Istota:

Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji jak należy określić klasyfikację i stawkę amortyzacji niżej wymienionych środków trwałych:a) kamery pozbawionej możliwości nagrywania sygnału audio/video,b) kamery z możliwością zapisu obrazu w formie cyfrowej na nośnikach tradycyjnych (taśma video, płyta CD, DVD),c) kamkordera twardodyskowego, czyli urządzenia obejmującego zespolone: cyftowa kamerę oraz de facto komputer, który zapisuje obraz i dźwięk lub tylko obraz lub dźwięk w postaci cyfrowej na standardowym dysku twardym (HDD),d) stołu montażowego do obróbki i montażu syganału audio i sygnału video, faktycznie jest to specjalistyczny komputer umożliwiający obróbkę cyfrowego sygnału audio/video i jego zapis na dowolnym nośniku danych (płyta CD, DVD, taśma DV, dysk twardy HDD),e) systemu łączności bezprzewodowej typu radiowego wysokiej częstotliwości, obejmującego nadajnik oraz odbiornik lub odbiorniki umożliwiającego łączność osób znajdujących się w miejscu nagrania programu oraz rejestrację dźwięku na planie.Spółka stoi na stanowisku, że wskazane urządzenia należy kwalifikować do rodzaju 629 KŚT i zastosować 20% stawkę amortyzacji, nie ma uzasadnienia aby kwalifikować je do grupy 8 KŚT wyposażenie.

Fragment:

Nr 42, poz. 264 ze zm. ), pod symbolem tym zostały ujęte kamery wideo ze stop klatką i pozostałe kamery wideo rejestrujące; aparaty fotograficzne cyfrowe. Natomiast z załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych ( Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm. ) wynika, iż symbol PKWiU - 32.30.33 zalicza się do grupy 6 tej klasyfikacji. Grupa 6 w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (pozycja 06) - “Urządzenia techniczne” obejmuje m.in.: urządzenia telewizyjne i radiotechniczne jak np. urządzenia nadawcze i odbiorcze radia i telewizji, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe; urządzenia telefoniczne. Według Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych – załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - “Urządzenia techniczne” zakwalifikowane do grupy 6, objęte zostały 10% stawką amortyzacyjną. Ustawodawca przewidział możliwość zaliczenia niektórych urządzeń technicznych do odpowiedniej podgrupy, rodzaju środków trwałych oraz zastosowania odmiennej stawki amortyzacyjnej na podstawie jego przeznaczenia, konstrukcji oraz wyposażenia. Podgrupy i rodzaje środków trwałych zostały wyszczególnione w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych – załącznik do ustawy.

2011
1
maj

Istota:

Zapytanie dotyczy wysokości stawki amortyzacyjnej hali wystawowo-handlowej

Fragment:

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego (...), (art. 22h ust. 4 cyt. ustawy). W myśl przepisu art. 22i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 22j-22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1. Wykaz stawek amortyzacyjnych, stanowiący załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odwołuje sie bezpośrednio do Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonej w życie z dniem 1 stycznia 2000r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.). Tak więc w celu prawidłowego ustalenia długości okresu amortyzacji środka trwałego należy ustalić jego rodzaj oraz przynależność do określonej grupy według Klasyfikacji Środków Trwałych. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalenia stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Grupa 1 KŚT „Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego” obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

2011
1
maj

Istota:

1) Do stanu przedstawionego w pkt 1
Do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować i jaką stawkę amortyzacyjną zastosować do obiektu:
Stacja LPG składająca się z dystrybutora ADAST z preselekcją, dwuwężowego, 2 zbiorników LPG Chemet TG z armaturą, pompy LPG SKC 4. OB HV Hydro Vacum wraz z systemem detekcji wycieku GAZEX?
2) Do stanu przedstawionego w pkt 1
Do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować i jaką stawkę amortyzacyjną zastosować do obiektu:
Fundamenty żelbetowe - wylewane na mokro z betonu 820 i rurociągi technologiczne LPG podziemne z rur flexwell DN20- 35 metrów i DN25- 35 metrów wraz z przyłączami?
3) Do stanu przedstawionego w pkt 2
Do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować i jaką stawkę amortyzacyjną zastosować do obiektu:
Wiata myjni (bezdotykowej trzystanowiskowej) posadowionej na żelbetowych fundamentach, wykonanej z kształtowników stalowych ocynkowanych ogniowo, ścian i dachu z płyt poliwęglanowych, wolnostojąca składająca się z dwóch stanowisk zadaszonych i jednego odkrytego o powierzchni użytkowej 94,88 m 2 i wysokości 3,85 m?
4) Do stanu przedstawionego w pkt 3
Do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować i jaką stawkę amortyzacyjną zastosować do obiektu:
Urządzenia myjni ciśnieniowej 3- stanowiskowej, wraz z wyposażeniem technologicznym ze sterownikami (elektroniczny system płatniczy)?
5) Do stanu przedstawionego w pkt 4
Do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować i jaką stawkę amortyzacyjną zastosować do obiektu:
Wiata nad dystrybutorami, która osłania stanowiska do tankowania przed wpływem czynników atmosferycznych?

Fragment:

Dotyczy pyt. 2 Obiekt, o którym mowa w stanie faktycznym w pkt 1, stanowi: "posadowienie zbiorników LPG wraz z rurociągami technologicznymi" zgodnie z klasyfikacją GUS środków trwałych należy zaliczyć do grupy 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej, podgrupa 29- inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, rodzaj 291 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.Firma zastosuje metodę liniową wg stawki 4,5 %. Dotyczy pyt. 3 Wiata myjni (bezdotykowej trzystanowiskowej), zgodnie z klasyfikacją GUS środków trwałych należy zaliczyć do grupy 1- budynki i lokale, podgrupa 10- budynki niemieszkalne, rodzaj 103 - Budynki handlowo- usługowe.Firma zastosuje metodę liniową wg stawki 2,5 %. Dotyczy pyt. 4 Urządzenia myjni bezdotykowej trzystanowiskowej, zgodnie z klasyfikacją GUS środków trwałych należy zaliczyć do grupy 6 -Urządzenia techniczne, podgrupa 65¬ -urządzenia przemysłowe, rodzaj 659 - Pozostałe urządzenia przemysłowe nie wymienione.Firma zastosuje metodę degresywną wg stawki 10% z zastosowaniem współczynnika 2.Dotyczy pyt. 5 Wiatę nad dystrybutorami zgodnie z klasyfikacją GUS środków trwałych należy zaliczyć do grupy 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej, podgrupa 29- inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, rodzaj 291 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.Firma zastosuje metodę liniową wg stawki 4,5 %. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zderzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

Czy zgodnie z Wykazem stawek amortyzacyjnych - załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dla budynku dworca autobusowego sklasyfikowanego wg Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 1, podgrupa 10, rodzaj 102 należy zastosować stawkę amortyzacyjną w wysokości 4,5%?

Fragment:

Nr 112, poz. 1317 ze zm.) w części III Szczegółowy Podział Środków Trwałych w uwagach szczególnych do Grupy 1 - Budynki i lokale ....... wynika, że o zaliczeniu budynku (lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie a nie sposób użytkowania, który w praktyce bywa czasem niezgodny z przeznaczeniem. W przypadku budynków (lokali) o różnym przeznaczeniu o zaliczeniu obiektu do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje główne jego przeznaczenie. Mając zatem na uwadze powyższe oraz fakt, iż przedmiotowy ,budynek spełnia rolę dworca autobusowego, służącego głównie obsłudze wszelkiego rodzaju pasażerskiego transportu kołowego a nie garażu zakwalifikować należy go do grupy 1, podgrupa 10, rodzaj 102 jako „budynek dworca autobusowego" Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych dla celów obliczenia rocznych stawek amortyzacyjnych od środków trwałych, stanowiący załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera stawki amortyzacyjne przyporządkowane do określonych symboli grup, podgrup oraz rodzajów środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych. Grupa 1, podgrupa 10, w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (pozycja (...)

2011
1
maj

Istota:

Zapytanie Spółki dotyczyło rozstrzygnięcia czy waga samochodowa najazdowa posadowiona na dzierżawionym gruncie za pomocą wybudowanego przez dzierżawcę fundamentu stanowi odrębny od gruntu środek trwały, czy powinna być traktowana jako inwestycja w obcym środku trwałym?

Fragment:

W Klasyfikacji Środków Trwałych (rozporządzenie Rady Ministrów 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), opubl. Dz. U. Nr 112 poz. 1317 ze zm.) w części III, grupie 6 „Urządzenia techniczne”, w podgrupie 60, w rodzaju 660 zostały wymienione „Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w KŚT za ww. środki trwałe uważa się wagi ustawione trwale na fundamentach, służące do ważenia pojazdów, wagonów kolejowych (normalnych, szeroko- i wąskotorowych wagoników) oraz wagi wbudowane o specjalnym przeznaczeniu, jak np.: zbiornikowe, wsadowe, samoczynne dozujące. Obiektem jest poszczególna waga składająca się z mechanizmu oraz fundamentu lub obudowy. W świetle ww. regulacji waga samochodowa wraz z fundamentem, na którym jest posadowiona stanowi samodzielny, odrębny od gruntu fabrycznie nowy środek trwały dzierżawcy. Równocześnie Naczelnik tut. Urzędu informuje, że art. 16k ust. 4 ustawy PDOP przestał obowiązywać począwszy od 01.01.2007 r. W tym stanie faktycznym ma to takie znaczenie, że jeżeli pierwszym rokiem podatkowym, w którym środek trwały, o którym mowa wyżej został wprowadzony do ewidencji środków trwałych jest rok 2007 r., Spółka nie będzie miała prawa stosować preferencyjnej 30% stawki amortyzacji.

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować do wybudowanych obiektów budowlanych: centrum handlowego, hali spożywvczo - przemysłowej oraz hali warzywnej, posiadających konstrukcję stalową, ścianki zbudowane z samonośnych płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym, posadowionych na fundamentach betonowych ?

Fragment:

W myśl przepisu art. 16f ust. 3 wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3.500 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać w równych ratach co miesiąc albo co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego (art. 16h ust. 4 cyt. ustawy). Zarówno w przypadku środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych prawidłowe określenie długości okresu amortyzacji związane jest z właściwą identyfikacją danego składnika majątku. Jeżeli jest nim środek trwały (używany lub ulepszony, po raz pierwszy wprowadzany do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), to w pierwszej kolejności na długość okresu amortyzacji wpływa jego rodzaj, przynależność do określonej grupy według Klasyfikacji Środków Trwałych, bowiem w myśl przepisu art. 16i ust. 1 cyt. ustawy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a ten odwołuje się bezpośrednio do wspomnianej Klasyfikacji Środków Trwałych.