Kioski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kioski. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy należy uiścić podatek od sprzedaży nieruchomości nabytej na podstawie umowy darowizny w 2002 r.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 22 czerwca 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego przychodu ze sprzedaży kiosku drewnianego (bez gruntu), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mogilnie uznaje, że stanowisko zawarte we wniosku nie jest prawidłowe. Uzasadnienie Pismem z dnia 22 czerwca 2006 r. zwrócił się Pan do tut. organu z zapytaniem: czy należy uiścić podatek od sprzedaży nieruchomości nabytej na podstawie umowy darowizny w 2002 r. Z treści wniosku wynika, że w 2002 r. otrzymał Pan na podstawie umowy darowizny budynek wolnostojący ( kiosk drewniany) z wyposażeniem bez gruntu. Nie prowadzi działalności gospodarczej i w bieżącym roku zamierza sprzedać ten (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży w/w kiosku handlowego jako obiektu nie związanego trwale z gruntem.

Fragment:

(...) 2004 roku zakupiła Pani od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej na podstawie umowy kupna-sprzedaży kiosk handlowy o powierzchni 4 m posadowiony na obcym gruncie i wstąpiła Pani we wszelkie prawa i obowiązki umowy dzierżawy gruntu pod kiosk z właścicielem gruntu. Przedmiotowy kiosk został uznany za środek trwały i wpisany do ewidencji środków trwałych zaliczony do grupy 8 KŚT „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” do rodzaju 806 „kioski, budki, baraki, domki kempingowe – nie związane trwale z gruntem. Poprzedni właściciel posadowił kiosk handlowy na obcym, dzierżawionym gruncie, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy z dnia 14.11.2003 roku dla inwestycji „tymczasowy kiosk typu „Ruch””. Działalność gospodarczą prowadziła Pani w powyższym kiosku w okresie od 2 września 2004 roku do 2 maja 2005 roku. W dniu 4 maja 2005 roku zawarła Pani umowę sprzedaży w/w kiosku z osobą fizyczną nie prowadzącą (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy sprzedaży kiosku handlowego typu RUCH nabytego w celu czerpania korzyści w postaci wynajmu. Ww. kiosk był nabyty jako towar zwolniony z podatku VAT. Czy sprzedaż tego kiosku może być zwolniona z podatku VAT, w przypadku gdy od jego wybudowania minęło 5 lat, nie jest kioskiem przenośnym, podatnik nie ponosił wydatków na jego ulepszenie ? Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od poniesionych wydatków ?

Fragment:

(...) o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej, a podatnik 1. miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków 2. użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonania czynności opodatkowanych. Przepis ten dotyczy podatnika, który ostatni użytkował przedmiotowy kiosk handlowy i dokonuje jego sprzedaży. Z informacji przedłożonych przez stronę wynika, iż: 1. przedmiotowy kiosk handlowy “RUCH” - jest kioskiem nieprzenośnym 2. od końca roku w którym go wybudowano minęło 5 lat 3. podatnik nabył kiosk jako zwolniony a więc nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony 4. podatnik dokonujący sprzedaży nie ponosił żadnych wydatków na jego ulepszenie. W świetle powyższych informacji oraz uregulowań prawnych informuję, iż sprzedaż kiosku handlowego typu “RUCH” będącego przedmiotem wynajmu innemu podmiotowi gospodarczemu - podlega zwolnieniu z (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik pyta, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu lutym wydatki na zakup towarów handlowych, wynikające z faktury wystawionej przez Mennicę Państwową w miesiącu marcu a dotyczące uzyskanego przychodu w lutym 2004 z tytułu ładowania Warszawskiej Karty Miejskiej.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyłączeniem wydatków nie uznawanych za koszty, wymienionych w art. 23 ustawy. Z treści wystosowanego pisma z dnia 22.03.2004 r. wynika, iż zajmuje się Pani działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia kiosku ulicznego, a dochody uzyskane z tego tytułu opodatkowuje na zasadach ogólnych w oparciu o prowadzoną księgę przychodów i rozchodów. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zawarła Pani umowę z Mennicą Państwową S.A. w Warszawie, na podstawie której zamontowano w kiosku urządzenie służące do ładowania kart miejskich. Zgodnie z postanowieniami umowy z uzyskanych kwot rozlicza się Pani w kalendarzowych okresach dziesięciodniowych. Raport ze sprzedaży kart generowany przez system Mennicy (...)

2011
1
sty

Istota:

Na terenie ośrodka, zajmującego się udzielaniem pomocy ludziom bezdomnym, samotnym matkom utworzony został kiosk handlowy na potrzeby mieszkańców ośrodka. Cały zysk przeznaczany jest na działalność statutową. Czy z uwagi na małe obroty osiągane ze sprzedaży, podmiot może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT?

Fragment:

(...) Z treści zapytania podatnika wynika, że na terenie ośrodka prowadzony jest kiosk handlowy na potrzeby jego mieszkańców. Cały zysk ze sprzedaży przeznaczany jest na działalność statutową, tzn. m.in. na nagrody dla podopiecznych Ośrodka. Zdaniem podatnika, z uwagi na osiągane obroty podmiot może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie z ust. 2 do wartości sprzedaży, o której mowa wyżej, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są (...)