ZD/415-8/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki związane z używaniem do celów słóżbowych prywatnego pojazdu osoby wykonującej czynności w ramach umowy zlecenia lub umowy o pracę rekompensowane przez zleceniodawcę lub pracodawcę mogą być zaliczone na zasadzie "kilometrówki" do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej?

ZD/415-8/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kilometrówka
  2. koszty uzyskania przychodów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Naczelnik Urzędu Skarbowego , działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 30.05.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zaliczenia w poczet kosztów działalności gospodarczej wypłacanej zleceniobiorcy lub pracownikowi ,,kilometrówki" z tytułu używania do celów służbowych jego prywatnego samochodu

stwierdza, żeprzedstawione przez podatnika stanowisko jest prawidłowe

UZASADNIENIE

Dnia 30.05.2005 roku Pani , będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, zwróciła się o udzielenie interpretacji co do możliwości zaliczenia w poczet kosztów działalności gospodarczej wypłacanej zleceniobiorcy lub pracownikowi ,,kilometrówki" z tytułu używania do celów służbowych prywatnego samochodu.

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:Pani prowadząca własną działalność gospodarczą na zasadach ogólnych zleca wykonanie określonych czynności osobie, z którą zawarła umowę zlecenia. Zleceniobiorca ten do celów służbowych używa prywatnego samochodu. W przyszłości podatniczka zamierza zawrzeć z nim umowę o pracę.

Pytanie podatnika:Czy wydatki związane z używaniem do celów służbowych prywatnego pojazdu osoby, wykonującej czynności w ramach umowy zlecenia lub umowy o pracę, rekompensowane przez zleceniodawcę lub pracodawcę mogą być zaliczone na zasadzie ,,kilometrówki" do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej.

Stanowisko podatnika:Zwrot kosztów naliczanych na zasadzie ,,kilometrówki" związanych z używaniem przez zleceniobiorcę lub pracownika prywatnego pojazdu do celów służbowych według podatnika podlega zaliczeniu w poczet kosztów uzyskania przychodu w działalności gospodarczej.

Stanowisko organu podatkowego:O tym, co stanowi koszt uzyskania przychodu stanowi ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Według generalnej klauzuli zawartej w art. 22 ust. 1 powyższej ustawy, wydatek poniesiony przez podatnika stanowi koszt uzyskania przychodu, jeżeli:- służy osiągnięciu przychodu, tzn. został poniesiony w celu jego osiągnięcia, co oznacza, że za koszt uzyskania przychodu może być uznany tylko ten wydatek, który pozostaje w związku o charakterze przyczynowo-skutkowym lub gospodarczym ze źródłem przychodu,- nie zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 23 wyżej cytowanej ustawy.Tak więc za koszt uzyskania przychodu należy uznać także wydatki związane z podróżą służbową osoby będącej pracownikiem, to jest osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Analogicznie należy potraktować wydatki związane z wykonywaniem, na rzecz podmiotu gospodarczego, pracy przez osobę nie mającą statusu pracownika, ale związana z tym podmiotem innym stosunkiem zobowiązaniowym np. zlecenie. (wyrok NSA I S.A./Łd 210/01 z 26.11.2002). Podróż służbowa czyli wyjazd na polecenie pracodawcy poza stałe miejsce świadczenia pracy zarówno pracownika, jak i zleceniobiorcy należy udokumentować wystawioną delegacją ( polecenie wyjazdu służbowego).

Stosownie zaś do treści art. 23 ust 1 pkt 36 wyżej wymienionej ustawy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć tylko wartość poniesionych wydatków związanych z używaniem przez pracownika prywatnego pojazdu, do wysokości kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu, dokonywanych w związku z podróżą służbową oraz stawek za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach. Zgodnie z art. 23 ust. 5 w/w ustawy warunkiem koniecznym, aby zaliczyć wydatki związane z używaniem przez pracownika samochodu na potrzeby wykonywanej przez podatnika działalności jest prowadzenie przez osobę używającą tego pojazdu ewidencji przebiegu pojazdu. Ewidencja powinna być potwierdzana przez podatnika na koniec każdego miesiąca. W art. 23 ust. 7 wymienionej ustawy ustawodawca określił co powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu

Oczywiście warunkiem koniecznym jest istnienie związku pomiędzy przychodami firmy a odbywaną podróżą służbową przez pracownika bądź przez osobę nie mającą statusu pracownika, ale związaną z tym podmiotem innym stosunkiem zobowiązaniowym np. zlecenia.Ponadto używanie przez zleceniobiorcę pojazdu prywatnego powinno wynikać z zawartej między stronami umowy i powinno służyć realizacji tej umowy, co potwierdzają wyroki NSA z 12.06.1996r. sygn. Akt S.A/Gd 1379/95 i z 03.07.1996 sygn. Akt S.A/Gd 2588/95: ,,ponoszone wydatki na rzecz osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia zaliczane mogą być do Kosztów uzyskania przychodu zleceniodawcy, jeżeli obowiązek ich ponoszenia wynika z zawartej umowy".Przepis art. 23 ust 1 pkt 36 wyżej cytowanej ustawy ogranicza wysokość wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności. Kosztem uzyskania przychodu - dla pracodawcy - są w/w wydatki poniesione w celu odbycia podróży służbowej przez pracownika w wysokości nie przekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

W świetle powyższego, zwrot poniesionych przez zleceniobiorcę lub pracownika wydatków naliczanych na zasadzie ,,kilometrówki" z tytułu używania do celów służbowych prywatnego pojazdu stanowi koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że niniejsza interpretacja udzielana jest w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązującego w dacie skierowania zapytania do organu podatkowego oraz odpowiedzi na zapytanie - jedynie w opisanym przez podatnika stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 1 i §2 ustawy - Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego hylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie art. 14B § 5.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.